Clicks1.2M
Inka
336

♥ NABOŻEŃSTWO PIĘTNASTU MODLITW ŚW. BRYGIDY czyli Tajemnica Szczęścia

NABOŻEŃSTWO
PIĘTNASTU MODLITW ŚW. BRYGIDY czyli TAJEMNICA SZCZĘŚCIA


ŚW.BRYGIDA-mistyczka.

♥OBIETNICE ♥
Od dłuższego czasu Brygida pragnęła wiedzieć, ile ciosów Chrystus Pan otrzymał podczas swej Męki.
Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł:
"Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów.
Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów codziennie
15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś Maryjo z modlitwami, których cię nauczyłem, podczas całego roku.
W ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą moją Ranę".

(Przypis: 15 modlitw codziennie, przez 365 dni roku = 5480)
Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi te modlitwy codziennie podczas roku:
* Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca,
*15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
* 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
* Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
* Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy ze świadomością ich ciężkości.
* Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje Najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją Drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
* Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
* Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
* Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
* Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
* Trzeba wiedzieć, że choćby kto żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
* Obroni go przed zgubnymi pokusami
* Zachowa mu pięć zmysłów.
* Uchroni przed nagłą śmiercią.
* Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
* Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę
* Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.
* Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska
za każdym razem odpust cząstkowy.
* Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie
szczęściem chórów anielskich.
* Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
* Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.


♥ NABOŻEŃSTWO PIĘTNASTU MODLITW ŚW. BRYGIDY ♥

♥ 1. PIERWSZA MODLITWA
O Jezu Chryste!
Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością.
Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo każdego grzesznika.
Ty, który objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między ludźmi, tak, że z miłości dla nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.
Wspomnij sobie, Panie że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dałeś swoje Najświętsze Ciało i Drogocenną Krew, a udzielając pociechy ze właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę.
Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczenia: "Smutna jest dusza moja aż do śmierci".
Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało znosiło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się Krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza,aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów, tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy, czyli Paschy.
Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami,
że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko,
ze Cię ukoronowano cierniami, do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że Cię policzkowano i obrzucono obelgami.
Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści, które wycierpiałeś
w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów.Amen.
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 2. DRUGA MODLITWA
O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów,
Raju niezmąconego szczęścia,
wspomnij sobie na odrazę i smutek, które odczułeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień.
Ze względu na te tortury i stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu,
wyzwól mnie z więzów wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Westchnienie:Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 3. TRZECIA MODLITWA
O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć, ani objąć. Ty, który ogarniasz i zespalasz wszystko swoją potęgą, wspomnij sobie
na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgi na wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy. Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją prawdziwą miłość. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie.
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 4. CZWARTA MODLITWA
O Jezu! Lekarzu niebieski, wyniesiony na kryżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głowy nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną.
W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami: "Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią".
Na mocy tego bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 5. PIĄTA MODLITWA
O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś, kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu niezliczonych grzechów .
Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych.
Przez to bezgraniczne współczucie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy Mu powiedziałeś: "Dziś ze mną będziesz w raju", błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


♥ 6. SZÓSTA MODLITWA
O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twój!" i do świętego Jana: "Oto Matka Twoja!"
Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 7. SIÓDMA MODLITWA
O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!"
Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego.
Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe.Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 8. ÓSMA MODLITWA
O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 9. DZIEWIĄTA MODLITWA
O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony, wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś glośno: "Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?" Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuje zbliżająca się śmierć i sąd Boży. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie
:Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 10. DZIESIĄTA MODLITWA
O Jezu! Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiemi Szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które zadały grzechy świata, naucz mnie zachować z prawdziwą Milością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają, są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 11. JEDENASTA MODLITWA
O Jezu! Niezglębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię z uwagi na pamięć o Twoich Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypelnił wszystkie wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechów i ukryj w glębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 12. DWUNASTA MODLITWA
O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości, zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna boleści, którą znosiłeś w swym dziewiczym ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś?
Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym mógł w nim ustawicznie czytać boleść i milość Twoją.
Spraw, aby przez moje przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą. Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości. O słodki Jezu, daj mi w zyciu wiecznym to, o co Cię błagam. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 13. TRZYNASTA MODLITWA
O Jezu! Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony,
wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: "Wykonało się".
Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 14. CZTERNASTA MODLITWA
O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego Istoty,
wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego". I wtedy skonałeś. Ale choć całe ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienie, przestało żyć, Twa Boska moc otworzyla źródło Miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości.
Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności, błagam Cię,
Królu Świętych, wzmocnij mnie i pomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

♥ 15. PIĘTNASTA MODLITWA
O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej, rajskiej winorośli, wspomnij
na obficie broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w tlłoczni. Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej kropli.
Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głowa, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu Ciała, aż do szpiku kości. Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew, Błagam Cię, o słodki Jezu,
zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni.
Nawróć mnie całkowicie do Siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!
Amen.

------------


Polecam:

♥ ŚWIETA BRYGIDA– 23 LIPCA ♥
♥ ŚWIETA BRYGIDA – 23 LIPCA ♥
♥ O SZTUCE MILCZENIA I MÓWIENIA - Św. Brygida Szwedzka ♥
♥ O SZTUCE MILCZENIA I MÓWIENIA - Św. Brygida Szwedzka ♥
♥ PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Brygida Szwedzka Święta Europejka. ♥
♥ PYTANIA DO PANA JEZUSA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - Brygida Szwedzka Święta Europejka. ♥
Graszka1 shares this
1.2M
Nowa modlitwa.
4258Maria shares this
1.2M
Moja nowa modlitwa
krystyna1966
👏 Również zaczęłam odmawiać modlitwę piętnaście tajemnic szczęścia mam dużo intencji myślę ze mnie Bóg wysłucha . Krystyna
Krystyna Mrózek
Rok będzie trzeciego Pażdziernika jak odmawiam modlitwę .Dzięki niej przetrwałam ciężkie dla mnie chwile . Bog mnie wysłuchał i dziękuje mu za to . Będę sie modlić przez kolejne lata . Pozdrawiam wszystkich serdecznie Krystyna 🤗
Skernytsky shares this
1.2M
Jezus Chrystus jest „Bogiem z Boga, Światłością ze Światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego
Zosiaknoonet.pl
3 Modlitwa zawiera błąd ,Bóg stworzy Niebo i ziemie ,Pan Jezus jest synem Bożym.
Zosiaknoonet.pl
KSIĘGA RODZAJU

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Świat stworzony przez Boga

1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
3 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. 4 Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5 I …More
KSIĘGA RODZAJU

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI
Świat stworzony przez Boga

1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
3 Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. 4 Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. 5 I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy.
Zosiaknoonet.pl
książka ks. Beringera S.J. Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych, wydanej w Krakowie w 1890. Poczytaj
Radek33
Nie ma tu żadnego błędu!Pan Jezus do św.Brygidy:"Ja jestem Stwórcą nieba i ziemi, jeden w Bóstwie z Ojcem i z Duchem Świętym. Ja jestem Tym, który przemawiał przez usta proroków i którego oni oczekiwali. Ze względu na ich pragnienie i moją obietnicę Ja - bez grzechu i bez pożądliwości -przyjąłem ciało, wchodząc w dziewicze wnętrzności niczym promienne słońce w najczystszą skałę. Bo jak słońce, …More
Nie ma tu żadnego błędu!Pan Jezus do św.Brygidy:"Ja jestem Stwórcą nieba i ziemi, jeden w Bóstwie z Ojcem i z Duchem Świętym. Ja jestem Tym, który przemawiał przez usta proroków i którego oni oczekiwali. Ze względu na ich pragnienie i moją obietnicę Ja - bez grzechu i bez pożądliwości -przyjąłem ciało, wchodząc w dziewicze wnętrzności niczym promienne słońce w najczystszą skałę. Bo jak słońce, przechodząc przez szkło, nie uszkadza go, tak również dziewictwo Dziewicy nie doznało uszczerbku, kiedy przyjąłem ciało.

Poza tym przyjąłem ciało w taki sposób, by nie opuścić Bóstwa. Kiedy stałem się człowiekiem w łonie Dziewicy, nie byłem mniejszy od Ojca i Ducha Świętego w Bóstwie, wszystkim rządząc i wszystko napełniając. Bo jak światło nigdy nie oddziela się od ognia, tak moje Bóstwo nigdy nie oddzieliło się od człowieczeństwa, nawet w śmierci."
Artur Bolesta
Kiedyś jak miałem 12 lat przypadkiem, choć nie ma przypadków odmówilem Tajemnicę Szczęścia 1x, po kilku latach ok 16 roku życia odmówiłem 2x, w między czasie Jezus uchronił mnie przed śmiercią i błędnymi decyzjami choć błędy ciągle popełniam i podejmuje złe decyzje, ok 2 lata temu dowiedziałem się, że mój kolega ma raka ... Zapłakałem i zacząłem odmawiać Tajemnice Szczęścia w intencji jego …More
Kiedyś jak miałem 12 lat przypadkiem, choć nie ma przypadków odmówilem Tajemnicę Szczęścia 1x, po kilku latach ok 16 roku życia odmówiłem 2x, w między czasie Jezus uchronił mnie przed śmiercią i błędnymi decyzjami choć błędy ciągle popełniam i podejmuje złe decyzje, ok 2 lata temu dowiedziałem się, że mój kolega ma raka ... Zapłakałem i zacząłem odmawiać Tajemnice Szczęścia w intencji jego pokonania raka i życia ..... PRZEŻYŁ ... Dziękowałem i Dziekuje .... Mam teraz 38 lat i widze, że jego choroba Nawróciła Mnie ... Po ukończeniu rocznej modlitwy pomyślałem czas odpocząć o niej ... Po 2 tygodniach poczułem pustkę i nasunęło się pytanie .... Od czego chce odpoczac? Od relacji z Bogiem, więc odmawiam po raz kolejny i dzielę się tym z ludźmi na mojej drodze życia ☺ CHWAŁA PANU
Niwa43
Jeśli ktoś odmawa tę modlitwę dla obietnic to niech dalej to czyni może w ten sposób Bóg chce przemienić jego serce. Jeden najważniejsza jest MIŁOŚĆ
wacula25wp.pl
Wiem jedno i to na 100% na sobie że prośby , modlitwy mnie DUCH ŚW. wysłuchał ponieważ to widziałem słyszałem i byłem i to zdrowy dlatego wiem MÓDLCIE SIĘ DUSZĄ I CIAŁEM ........
Bonar
W grudniu 2016 roku ukończyłem tę modlitwę. W styczniu tego roku podjąłem ją po raz drugi. Brakowało mi jej. Czułem wewnętrzne przynaglenie do kontynuacji tej modlitwy. Nie wiem czy kiedykolwiek zakończę ją z własnej woli.
oczy_szeroko_otwarte
Giża Irena
Odmówiłam te modlitwy - nie było łatwo, zaczynałam 3 razy ( w ciągu roku były różne wyjazdy i nie zawsze pamiętałam by zabrać ze sobą modlitwy w np. sytuacji pogrzebu) wreszcie zrobiłam tyle kopii, by mieć je w każdej torebce i w każdej kieszeni i to poskutkowało. Na moich oczach Pan ratował zatwardziałe dusze, niektórych moich krewnych. Ale do odmawiania tej modlitwy udało mi się namówić tylko …More
Odmówiłam te modlitwy - nie było łatwo, zaczynałam 3 razy ( w ciągu roku były różne wyjazdy i nie zawsze pamiętałam by zabrać ze sobą modlitwy w np. sytuacji pogrzebu) wreszcie zrobiłam tyle kopii, by mieć je w każdej torebce i w każdej kieszeni i to poskutkowało. Na moich oczach Pan ratował zatwardziałe dusze, niektórych moich krewnych. Ale do odmawiania tej modlitwy udało mi się namówić tylko 1 osobę - jest ona moją radością bo widzę jak szybko wzrasta w wierze i jak dobrze wpływa na swoją rodzinę. Myślę o ponownym odmówieniu "modlitw szczęścia" - tyle jest jeszcze potrzeb.
Slawek
Pragnę..."
Tak, Moje usta i język zaschły, byłem odwodniony i trawiła Mnie gorączka; dlatego wzięli trzcinę i za pomocą gąbki zwilżyli Moje usta żółcią i octem, by szydzić jeszcze bardziej, gdy Moje usta pokryły się pęcherzami.
Gdy powiedziałem „pragnę", patrzyłem na Matkę, Jana i stojącą nieco dalej, dawną grzesznicę, która na ten widok nie czuła się nawet godna, by dotknąć Mnie ze współczuciem…
More
Pragnę..."
Tak, Moje usta i język zaschły, byłem odwodniony i trawiła Mnie gorączka; dlatego wzięli trzcinę i za pomocą gąbki zwilżyli Moje usta żółcią i octem, by szydzić jeszcze bardziej, gdy Moje usta pokryły się pęcherzami.
Gdy powiedziałem „pragnę", patrzyłem na Matkę, Jana i stojącą nieco dalej, dawną grzesznicę, która na ten widok nie czuła się nawet godna, by dotknąć Mnie ze współczuciem. Miażdżyło ją tak wielkie poczucie winy, że pozwalała sobie tylko na łzy, spoglądając na Mnie z bezsilnością. Błogosławiona jesteś, Magdaleno, która trwałaś u stóp Mego Krzyża, łącząc swoje łzy ze spływającą na ziemię Moją Odkupieńczą Krwią!
Dzięki swojej miłości i bólowi zostałaś odkupiona i nagrodzona Moim pierwszym objawieniem na oczach ludzkich. Ogromna miłość zmyła twoje grzechy. Chciałem, aby twoje nawrócenie i poświęcenie, zostało nagrodzone przez Ojca wyniesieniem cię na ołtarze, razem z Moją Matką i Janem; by wszyscy, którzy uważali się za sprawiedliwych i mądrych, musieli skłonić kolana przed tą, którą potępiali. Tak oto spełniały się słowa Magnificat wyśpiewanego przez Moją Matkę, według których Bóg „wywyższa pokornych”, a „głodnych nasyca dobrami”.


Jezus pragnął dusz, wszystkich dusz, za które przelał swoją Krew aż do ostatniej kropli. Z wysokości Krzyża widział twoje i moje grzechy i wołał do ludzkości:„Pragnę tej duszy..." ‚„oto dusza, dla której tak cierpię, znoszę pragnienie i głód... potrzebuję jej, aby móc uśmierzyć gorączkę, wywołaną przez rany, które ulegając zakażeniu, wyniszczają Moje Ciało...
Pragnę modlitwy, pokoju w rodzinach, we wspólnotach i na całym świecie; pragnę pewności, że wszyscy pewnego dnia odpowiedzą na Moje wołanie; pragnę ofiarnych dusz, które dla sprawiedliwości Bożej staną się czymś w rodzaju „piorunochronu" i zbawią inne dusze...
Córko Moja, pragnę, abyś ofiarowała mi swoją pomoc i wytrwałość. Uważaj jednak na wilki w owczej skórze. Jeśli widzisz, że jakiś interesowny człowiek usiłuje cię powstrzymywać, bądź bardzo ostrożna, aby nie zamienił Krzyża, który ci dałem, na zdeprawowaną, rzekomą „mądrość”.
Idź dalej cicho swoją drogą, z wielką rozwagą, żarliwie obejmując krzyż, który spoczywa na twych barkach i znacz swoje ślady Moją Krwią, aby prowadziły cię zawsze do Mnie... A jeśli któryś z twoich oprawców zaczyna atakować cię wprost, nie zakrywaj się przed obelgami i nie próbuj się bronić... Nadstaw mu także plecy, by świat po twoich ranach poznał, że jesteś Moja; zapewniam cię bowiem, że gdy cię krzywdzą czynią tak, jakby krzywdzili Mnie samego. Raduj się, że jesteś jedną z tych, którzy należą do Jezusa!

✍️ "Z SYNAJU NA KALWARIĘ" - Catalina Rivas
więcej - CZWARTE SŁOWO Z KRZYŻA

🤗 🙏 😇
Engel44
♥ 8. ÓSMA MODLITWA
O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj …More
♥ 8. ÓSMA MODLITWA
O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie:
Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!
Slawek
Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł:
"Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów.
Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów codziennie
15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś Maryjo z modlitwami, których cię nauczyłem, podczas całego roku.
W ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą moją Ranę".

(Przypis: 15 modlitw codziennie, przez 365 dni roku = 5480)
Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi …More
Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł:
"Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów.
Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów codziennie
15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś Maryjo z modlitwami, których cię nauczyłem, podczas całego roku.
W ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą moją Ranę".

(Przypis: 15 modlitw codziennie, przez 365 dni roku = 5480)
Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi te modlitwy codziennie podczas roku:
* Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca,
*15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
* 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
* Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
* Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy ze świadomością ich ciężkości.
* Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje Najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją Drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
* Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
* Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
* Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
* Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
* Trzeba wiedzieć, że choćby kto żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
* Obroni go przed zgubnymi pokusami
* Zachowa mu pięć zmysłów.
* Uchroni przed nagłą śmiercią.
* Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
* Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę
* Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.
* Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska
za każdym razem odpust cząstkowy.
* Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie
szczęściem chórów anielskich.
* Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
* Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.

👍 😇
Inka
♥
Engel44
♥ 7. SIÓDMA MODLITWA
O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!"
Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego.
Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe.Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie: Jezu…More
♥ 7. SIÓDMA MODLITWA
O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!"
Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego.
Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe.Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

Nie czlowiek, ale Bog ma byc na pierwszym miejscu -nie wzgledy "praktyczne" Episkopatu , ale slowa Chrystusa maja nas obowiazywac!
Wygas,dobry Boze, swiatowe wzgledy w duszach hierarchow, rozkrusz zatwardzialosc ich serc.
Slawek
👍 Bóg zapłać 🤗 🙏 😇
Engel44
😇
Engel44
Z wdziecznoscia przyjmujac Chrystusowe obietnice, dane sw.Brygidzie, odmawiajmy te 15 Modlitw codziennie, nie tylko dla tych obietnic, lecz z milosci do Pana Jezusa, rozpamietujac w sercu Jego meke i Jego Swiete Rany.
Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności, błagam Cię,Królu Święty, wzmocnij mnie i pomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko …More
Z wdziecznoscia przyjmujac Chrystusowe obietnice, dane sw.Brygidzie, odmawiajmy te 15 Modlitw codziennie, nie tylko dla tych obietnic, lecz z milosci do Pana Jezusa, rozpamietujac w sercu Jego meke i Jego Swiete Rany.
Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności, błagam Cię,Królu Święty, wzmocnij mnie i pomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie.Amen.
One more comment from Engel44
Engel44
Westchnienie: Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!
Amen.
Wiesia
No i ja 🙏 🤗
StefanekII
Również praktykuje i również polecam . 👏
RADEK29
henrykk11
Witam i serdecznie pozdrawiam Was za piękne modlitwy
EdwardJarek
Pani Engel- dziekuje za wedke i postaram sie to jutro zrobic,jezeli mi sie nie uda to wysle na Pani adres.
Engel44
Oczywiscie , jesli otrzymam tekst-to chetnie zamieszcze.
Ale nie rybe lecz wedke trzeba dawac-wiec postaram sie podac, jak umiescic tekst jako artykul.
Na gorze strony, po prawej stronie sa napisy- Pana nazwa, Listy, Przeslij .
Trzeba kliknac na Przeslij
Otworzy sie okno i tam bedzie napis (ostatni w rzedzie) :Artykles – tam kliknac.
W rubryke na tytul-wpisac tytul
W pole na tekst nalezy wpisa…More
Oczywiscie , jesli otrzymam tekst-to chetnie zamieszcze.
Ale nie rybe lecz wedke trzeba dawac-wiec postaram sie podac, jak umiescic tekst jako artykul.
Na gorze strony, po prawej stronie sa napisy- Pana nazwa, Listy, Przeslij .
Trzeba kliknac na Przeslij
Otworzy sie okno i tam bedzie napis (ostatni w rzedzie) :Artykles – tam kliknac.
W rubryke na tytul-wpisac tytul
W pole na tekst nalezy wpisac lub wkleic wczesniej mysza skopiowany tekst.
Nastepnie –
przejsc na dol i kliknac na Wyslac.
I to wszystko.
Po czym mozna kliknac na swoja nazwe i podejrzec jak wyglada.

Dodatkowo - Mozna tez dodac obrazek – wtedy trzeba go miec u siebie na dysku – kliknac trzeba przed wyslaniem na wyszukaj –tu gdzie jest rubryka Plik –otworza sie pana dane –wyszukac w nich trzeba potrzebny obrazek i kliknieciem wybrac go. I potem kliknac na Wyslac.
Ps. U mnie napisy sa po Niemiecku , chyba dobrze przetlumaczylam nazwy tych opcji -jesli nie to mozna sie domyslec-co mialam na mysli.
EdwardJarek
Pani Engel!
Zebym to umial zrobic to juz bym to zamiescil tak samo jak Rozaniec Drogi Krzyzowej ale naumialem sie tylko pisac i to jednym palcem.Postaram sie to napisac na Pani private jezeli ma Pani takie zyczenie i prosze to wkleic.
Engel44
Drogi Panie EdwardJarek - chyba ze chodzi o 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa (odmawianej przez 12 lat ) ktore Inka tu podala: ♥ Modlitwa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ♥ ale Koronki do Plomienia Milosci Niepokalanego Serca Maryii napewno nie znam- moze wiec, tak jak proponowalam poda je Pan na portalu -najlepiej jako "artykul"-wtedy latwiej bedzie …More
Drogi Panie EdwardJarek - chyba ze chodzi o 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa (odmawianej przez 12 lat ) ktore Inka tu podala: ♥ Modlitwa 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ♥ ale Koronki do Plomienia Milosci Niepokalanego Serca Maryii napewno nie znam- moze wiec, tak jak proponowalam poda je Pan na portalu -najlepiej jako "artykul"-wtedy latwiej bedzie odnalesc.
EdwardJarek
Re:Engel 44
Musiala mnie Pani zle zrozumiec lub moj wpis byl niedokladny,odmawiam te tajemnice juz kilkanascie lat ,a Modlitwy do Krwi Przenajswietszej -kilka lat-to sa te do ktorych zacheca Ks.Piotr.Nic nie stoi na przeszkodzie zeby ponawiac- z roku na rok ,gdyz Pan Jezus mowi:"osiagnie pewien stopien doskonalosci"-wiec moze naginam ale pragne osiagac kolejne.Jest wymog odmawiania modlitwy do …More
Re:Engel 44
Musiala mnie Pani zle zrozumiec lub moj wpis byl niedokladny,odmawiam te tajemnice juz kilkanascie lat ,a Modlitwy do Krwi Przenajswietszej -kilka lat-to sa te do ktorych zacheca Ks.Piotr.Nic nie stoi na przeszkodzie zeby ponawiac- z roku na rok ,gdyz Pan Jezus mowi:"osiagnie pewien stopien doskonalosci"-wiec moze naginam ale pragne osiagac kolejne.Jest wymog odmawiania modlitwy do Krwi Przenajswietszej przez 12 lat zeby uczcic 30403 Krople Krwi ktore Pan Jezus przelal od narodzenia az do smierci,ale jakie obietnice Pan dal?moim zdaniem, a bede je odmawial do konca zycia to i tak nie zasluguje na ten Dar Bozy.(tej samej swietej).
StefanekII
Mam książke Św. Brygidy ;Objawienia i inne dziela : POLECAM RÓWNIEZ . Co do nabożeństwa 15 modlitw -jestem przekonany że to nie oceniony dar od Pana - będę starał się wykonać to zadanie .
Engel44
👍 Dziekuje za umieszczenie, tez zachecam!
@EdwardJarek -nie doczytales wstepu i obietnic danych sw. Brygidzie - nie przez lata- a przez rok.Choc warto zawsze , nawet do konca zycia ,codziennie ja odmawiac i nie tylko dla obietnic,lecz wynika to z ukochania tej Milosci Pana Jezusa do nas, wyrazonej w Mece.
Ps. Inne modlitwy tez warto odmawiac, wiec je mozesz przeciez tez zamiesic w osobnym "…More
👍 Dziekuje za umieszczenie, tez zachecam!
@EdwardJarek -nie doczytales wstepu i obietnic danych sw. Brygidzie - nie przez lata- a przez rok.Choc warto zawsze , nawet do konca zycia ,codziennie ja odmawiac i nie tylko dla obietnic,lecz wynika to z ukochania tej Milosci Pana Jezusa do nas, wyrazonej w Mece.
Ps. Inne modlitwy tez warto odmawiac, wiec je mozesz przeciez tez zamiesic w osobnym "artykule".
Inka
👍 ♥ Zachecam do odmawiania ♥
EdwardJarek
Re:Jerzy1
Masz calkowita racje,a ile ta modlitwa zmieni nasze zycie po kilku lub kilkunastu latach odmawiania?-Duch Swiety kazdego z nas prowadzi roznymi drogami do PANA-modlitwa staje sie przyjemnoscia.
Polecam tej samej swietej i sw.Mechtyldy: 7 modlitw do Najdrozszej Krwi Jezusa CHrystusa,Koronke do Plomienia Milosci Niepokalanego Serca Maryii.
W oredziu danym 3.9.91r. wizjonerce Agnieszce z …More
Re:Jerzy1
Masz calkowita racje,a ile ta modlitwa zmieni nasze zycie po kilku lub kilkunastu latach odmawiania?-Duch Swiety kazdego z nas prowadzi roznymi drogami do PANA-modlitwa staje sie przyjemnoscia.
Polecam tej samej swietej i sw.Mechtyldy: 7 modlitw do Najdrozszej Krwi Jezusa CHrystusa,Koronke do Plomienia Milosci Niepokalanego Serca Maryii.
W oredziu danym 3.9.91r. wizjonerce Agnieszce z Wegier, Matka Boza powiedziala:"...Z Woli Trojcy Przenajswietszej daje wam Najsilniejsza Bron,zapewniajac zwyciestwo nad szatanem i jego wspolpracownikami...Chce zebyscie nie tylko odmawiali Koronke,ale zebyscie zyli wedlug Plomienia Milosci,byscie wszystko czynili we Mnie,ze Mna i przeze Mnie".
Plomien Milosci Jezusa i Maryi niech plonie w sercach naszych-teraz i na wieki.
jerzy1
Moi drodzi kiedy bedziecie chcieli pozbyć sie nienawiści do drugiego czlowieka ,kiedy będziecie chcieli przebaczyć bratu,i stać się nowym człowiekiem ,to bardzo polecam ten wysiłek nie będzie łatwo szatan bedzie bardzo przeszkadzał no cóż coś za coś.Ta modlitwa naprawdę działa sam tego doświadczyłem,Twoje serce, dusza i rozum zaczną sie otwierać na Pana Boga i drugiego człowieka po ok siedmiu …More
Moi drodzi kiedy bedziecie chcieli pozbyć sie nienawiści do drugiego czlowieka ,kiedy będziecie chcieli przebaczyć bratu,i stać się nowym człowiekiem ,to bardzo polecam ten wysiłek nie będzie łatwo szatan bedzie bardzo przeszkadzał no cóż coś za coś.Ta modlitwa naprawdę działa sam tego doświadczyłem,Twoje serce, dusza i rozum zaczną sie otwierać na Pana Boga i drugiego człowieka po ok siedmiu miesiącach.Gorąco polecam 👏
Ola z rodziną
Mój pierwszy dzień za mną, proszę o modlitwę abym dała radę