Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks8.7K
danutadubiel
221

ISLAM to ideologia! Koran, to bluźniercza księga obrażająca Boga w Trójcy Świętej Jedynego- KAZANIE ks. Grzegorz Śniadoch

ALBUM Z KAZANIAMI KS. ŚNIADOCHA

Quas Primas
Św. Augustyn tak mówił:
"Ani w zamęcie pogaństwa, ani w poprawkach heretyckich, ani w bezwładzie odszczepieńców, ani w zaślepieniu żydowskim nie należy szukać religii: lecz u tych jedynie, którzy noszą miano chrześcijan katolickich, czyli prawowiernych, tj. strzegą integralności wiary i idą prostą drogą"
Quas Primas
Żydzi nie chcieli, by Arabowie nawrócili się na chrześcijaństwo, więc pewien Rabin, który kazał się nazywać Archaniołem Gabrielem, podyktował Mahometowi bluźnierczy koran
--------------------------------------------
"To "wypracowanie" odrębnej religii dla Arabów przypisuje się zwykle Mahometowi (570-632),jednakże ostatnie studia wykazują, że Mahomet tylko posłusznie wypełniał zlecenia pewnego …More
Żydzi nie chcieli, by Arabowie nawrócili się na chrześcijaństwo, więc pewien Rabin, który kazał się nazywać Archaniołem Gabrielem, podyktował Mahometowi bluźnierczy koran
--------------------------------------------
"To "wypracowanie" odrębnej religii dla Arabów przypisuje się zwykle Mahometowi (570-632),jednakże ostatnie studia wykazują, że Mahomet tylko posłusznie wypełniał zlecenia pewnego rabina z Mekki, którego nazywał Archaniołem Gabrielem, jako iż Mahomet twierdził, że otrzymał objawienia z Nieba przez pośrednictwo Archanioła Gabriela, ale w rzeczywistości tym "archaniołem" był ów rabin, stąd też religia muzułmańska jest tylko wariantem judaizmu dostosowanego do kultury i zwyczajów Arabów. Przypuszczać też można, że w ten sposób żydzi chcieli nie dopuścić do nawrócenia się Arabów na wiarę chrześcijańską, a jednocześnie zbliżyć ich do siebie, gdyż przez całą swą historię zawsze musieli współżyć z Arabami, łączą ich bowiem nie tylko związki krwi, ale także związki przeżyć i kultury.

Podejrzenia co do tego są bardzo dawne, ale dopiero w ostatnich latach, to jest po drugiej wojnie światowej, ukazało się wiele poważnych studiów na ten temat. Niestety, fanatyzm religijny niektórych ośrodków katolickich, jaki zapanował po Soborze Watykańskim Drugim, a najściślej związany z ekumenizmem [1], spowodował, że wiele najważniejszych i najpoważniejszych studiów nad islamem brutalnie i systematycznie zwalcza się aż do dziś."
ISLAM pochodzi od.....ŻYDÓW!!!
3 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Czy polski (nie polski) Episkopat ZNIESIE wreszcie świętowanie Dni islamu, tej bluźnierczej ideologii. Czy przestanie wreszcie zezwalać na profanowanie Domów Bożych?
Quas Primas
POCHODZENIE ISLAMU!!!

Mahometanizm jest to żydowska religia wypracowana przez żydów dla Arabów. Arabowie, według Biblii, to stryjeczni bracia Żydów, gdyż także wywodzą się z Abrahama, będąc potomstwem Izmaela, syna Abrahama i jego niewolnicy Agar, którą wydalił wraz z dzieciątkiem na żądanie swej żony i krewniaczki Sary.

To "wypracowanie" odrębnej religii dla Arabów przypisuje się zwykle …More
POCHODZENIE ISLAMU!!!

Mahometanizm jest to żydowska religia wypracowana przez żydów dla Arabów. Arabowie, według Biblii, to stryjeczni bracia Żydów, gdyż także wywodzą się z Abrahama, będąc potomstwem Izmaela, syna Abrahama i jego niewolnicy Agar, którą wydalił wraz z dzieciątkiem na żądanie swej żony i krewniaczki Sary.

To "wypracowanie" odrębnej religii dla Arabów przypisuje się zwykle Mahometowi (570-632),jednakże ostatnie studia wykazują, że Mahomet tylko posłusznie wypełniał zlecenia pewnego rabina z Mekki, którego nazywał Archaniołem Gabrielem, jako iż Mahomet twierdził, że otrzymał objawienia z Nieba przez pośrednictwo Archanioła Gabriela, ale w rzeczywistości tym "archaniołem" był ów rabin, stąd też religia muzułmańska jest tylko wariantem judaizmu dostosowanego do kultury i zwyczajów Arabów. Przypuszczać też można, że w ten sposób żydzi chcieli nie dopuścić do nawrócenia się Arabów na wiarę chrześcijańską, a jednocześnie zbliżyć ich do siebie, gdyż przez całą swą historię zawsze musieli współżyć z Arabami, łączą ich bowiem nie tylko związki krwi, ale także związki przeżyć i kultury.

Podejrzenia co do tego są bardzo dawne, ale dopiero w ostatnich latach, to jest po drugiej wojnie światowej, ukazało się wiele poważnych studiów na ten temat. Niestety, fanatyzm religijny niektórych ośrodków katolickich, jaki zapanował po Soborze Watykańskim Drugim, a najściślej związany z ekumenizmem [1], spowodował, że wiele najważniejszych i najpoważniejszych studiów nad islamem brutalnie i systematycznie zwalcza się aż do dziś. Na skutek tego wiele prac dotyczących islamu zostało zniszczonych, a ich autorzy byli i są nadal prześladowani, bo będąc zakonnikami, muszą posłusznie ulegać swoim przełożonym, a ci stali się już fanatykami synkretyzmu, wielokrotnie potępianego przez Kościół. To wbrew nauce i postawie Drugiego Soboru Watykańskiego, który właśnie podkreślał uszanowanie sumienia każdego człowieka, a więc i wolność myśli i przekonań, wolność studiów jako poszukiwanie prawdy [2], w ostatnich latach prześladuje się uczonych mnichów za to, że odkryli, iż owym Archaniołem Gabrielem, który rzekomo ukazywał się Mahometowi i dyktował mu tekst Koranu, był po prostu uczony rabin z Mekki.

I tak na przykład, wspaniałe, osiemset stronicowe dzieło pewnego mnicha, który je opracował i wydał drukiem pod pseudonimem Abd Oul-Masih Al-Ghalawiry (L'eclosion de l'Islam et la personne de Mohammed, dwa tomy, Maison Carre, Algier), zostało w całości spalone z rozkazu przełożonych tegoż zgromadzenia i zachowało się tylko kilka egzemplarzy. A druga praca tegoż autora, ale wydana po kryjomu i pod innym pseudonimem, a mianowicie: Sadeo Khairouddin, Les Miracles, Beyrouth, 1972, także została spalona z rozkazu przełożonych zakonnych, ale autor uratował rękopisy i zdołał je wydać ponownie. Oba te dzieła wystarczają, aby położyć kres mitowi jakoby Mahomet miewał objawienia.

Także i inny znany wielki uczony i znawca Islamu, ojciec dominikanin R.P. Gabriel Thery był zmuszony - wobec owej sytuacji prześladowania - pracować w ukryciu i prace swe o Islamizmie wydawać także pod pseudonimem, aby nie uległy barbarzyńskiemu zniszczeniu, a są to studia o niebywałej wartości. Pierwsze jego dzieło, złożone z czterech tomów, wydane pod pseudonimem Hanna Zakarias, L'Islam enterprise juive. De Moise a Mohammed. Pierwsze dwa tomy zostały wydane w roku 1955, a drugie dwa w roku 1963. Nieco póniej, tenże autor wydaje pod innym pseudonimem dzieło Faux Coran et Vrai Mohammed, Paris, 1960, a więc ukazało się ono w rok po śmierci autora.

Wspomniane wyżej książki R.P. Gabriela Thery stanowią tylko małą część jego studiów nad Islamem, a według nekrologu, napisanego o nim przez słynnego filozofa tomistę Etienne Gilsona, lista tych prac zajmuje aż 95 stronic w czasopiśmie Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen-Age.

Tezą główną owych dzieł ojca Thery jest, że Koran nie zawiera żadnych objawień, ani bezpośrednich danych wprost od Boga, ani też pośrednich dyktowanych przez Archanioła Gabriela, jak to usiłuje wmawiać w czytelnika rzekomy prorok Mahomet, a tylko jest spisany przez Mahometa pod dyktando rabina z Mekki, stąd też Koran jest mieszanką różnych starych tradycji religijnych Wschodu i Starego Testamentu, a więc judaizmu i mozaizmu, a dostosowaną do mentalności i życzeń Arabów i tak zredagowany, aby jednocześnie usposobić Arabów przeciwko wierze Chrześcijańskiej, czyli jest to "odtrutka" na Chrześcijaństwo, dzięki czemu tak Arabowie, jak i inne ludy, które przyjęły mahometanizm, zostali w ten sposób "zaszczepieni" przeciwko Chrześcijaństwu.

Wspomniane prace i studia wywołały żywą polemikę i przyczyniły się do wyświetlenia sprawy Islamu. Niestety, fanatyzm części duchowieństwa katolickiego nadal utrzymuje starą i kłamliwą teorię co do pochodzenia mahometanizmu. W latach sześćdziesiątych ukazały się polemiczne artykuły o tych studiach w różnych czasopismach, a głównie w Itineraires, przede wszystkim znanego teologa R.P. Th Calmel (Le judaism du Coran, Les origines juive de l'Islam, Par Moise vers Jesus-Christ, etc.), oraz innych specjalistów od Islamu.

Okazało się także, że podejrzenia co do Koranu, a więc że jest on dziełem żydowskim istniały już dawniej, ale brakowało jeszcze niektórych dowodów i te zostały dostarczone przez wspomniane studia z ostatnich lat. Sama teza, że Koran został wypracowany przez żydów jest dość dawna i jest na ten temat wiele prac pisarzy angielskich, jak na przykład:

- Torrey: The Jewish Foundation of Islam

- lub Sweetman: Islam and Christian Theology,

...ale były one przemilczane.

Oczywiście, Islam nie jest "żydowskim Chrześcijaństwem", ale jest doskonałym przykładem jak żydzi potrafią przeniknąć do różnych religii i przerabiać je od wewnątrz według własnego interesu.

Przypisy:

[1] Ekumenizm utożsamia się z synkretyzmem, czyli z dążnością do wytworzenia jednej światowej religii, jako syntezy wszystkich wierzeń, a która miałaby wyrugować i zastąpić wiarę Chrystusową.

[2] Prawdą najwyższą jest Chrystus Pan, bo sam powiedział o sobie "Ego sum veritas" (J 14,6)

ks. prof. Michał Poradowski
mariba
Quas Primas - dlaczego nie ma takich księży? Dlaczego dziś już ni ma takich kazań?
Quas Primas
Oto, co powiedział czcigodny abp FULTON SHEEN w 1950 roku. PROROK?
---------------------------
"Dzisiaj (1950r.) nienawiść krajów muzułmańskich wobec Zachodu staje się nienawiścią wobec samego chrześcijaństwa. Mimo iż rządzący państwami wciąż nie biorą tego pod uwagę, istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo, że doczesna siła islamu może powrócić, a wraz z nią groźba tego, że zmiecie on Zachód, …More
Oto, co powiedział czcigodny abp FULTON SHEEN w 1950 roku. PROROK?
---------------------------
"Dzisiaj (1950r.) nienawiść krajów muzułmańskich wobec Zachodu staje się nienawiścią wobec samego chrześcijaństwa. Mimo iż rządzący państwami wciąż nie biorą tego pod uwagę, istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo, że doczesna siła islamu może powrócić, a wraz z nią groźba tego, że zmiecie on Zachód, który przestał być chrześcijański i że islam utwierdzi się jako wielkie antychrześcijańskie mocarstwo światowe".
Quas Primas
8 tysięcy wejść!!!
To było wtedy, kiedy moje media były na stronie głównej. Kiedy mi ZABLOKOWANO wejścia na stronę główną, prawda, którą wstawiam nie dociera już do szerszej rzeszy dusz. Ot.... taki "mały" grzech zazdrości wrogów Kościoła. BLOKADA i koniec!
TomaszBiał
Kapłan z Białegostoku mała kapliczka w starosielcach . To są kazania!!!!!!!!!!!!!!
EON shares this
8.7K
Dzięki za przypomnienie.
Quas Primas
NIEBYWAŁE!!! 4 tysiące 700 wejść w jedną dobę! Prawda o islamie MUSI docierać wszędzie! Jeśli część hierarchii kościelnej błądzi i nie chce słuchać, to chociaż szeregowi wierni niech będą świadomi zagrożenia islamizmem!
Quas Primas
"Nie trzeba być wizjonerem, aby zauważyć, że papież Benedykt XVI miał rację w 2006 roku, w swoim słynnym wykładzie w Ratyzbonie. Papież chciał zasygnalizować śpiącym europejczykom problem, żeby OBUDZILI się z letargu, że.... MIECZ MAHOMETA wisi nad Europą! Wciągu ostatnich 20 lat TYLKO w samym Sudanie, WYMORDOWANO więcej niż 3,5 mln ludzi - chrześcijan. Czy zdajemy sobie sprawę, jaka to jest …More
"Nie trzeba być wizjonerem, aby zauważyć, że papież Benedykt XVI miał rację w 2006 roku, w swoim słynnym wykładzie w Ratyzbonie. Papież chciał zasygnalizować śpiącym europejczykom problem, żeby OBUDZILI się z letargu, że.... MIECZ MAHOMETA wisi nad Europą! Wciągu ostatnich 20 lat TYLKO w samym Sudanie, WYMORDOWANO więcej niż 3,5 mln ludzi - chrześcijan. Czy zdajemy sobie sprawę, jaka to jest cyfra? A gdzie Syria, gdzie Egipt i ostatnio Irak! Po OWOCACH się poznaje, skąd ta "religia" powstała! Aby zrozumieć NATURĘ ISLAMU, tego największego WROGA chrześcijaństwa, jaka kiedykolwiek powstała, trzeba zajrzeć do jego korzeni. Otóż ISLAM wywodzi się z SEKTY pewnej herezji judeochrześcijańskiej pierwszych wieków - ebionitów (z grecka) , albo judeonazarejczyków (z hebrajskiego), Sama nazwa nie jest istotna, bo dotyczy tej samej sekty. Ebionici, uważali się z jednej strony za żydów, przestrzegali pewnych zwyczajów i tradycji żydowskich, ale.... z drugiej strony nimi nie byli, bo uznawali Jezusa Chrystusa za proroka, co dla żydów było bluźnierstwem.Chrześcijanami też nie byli, bo dla chrześcijan Pan Jezus jest Bogiem. Byli więc jakimś TWOREM mieszanym - żydowsko-chrześcijańskiej sekty! Św. Hieronim dyskutuje ze św. Augustynem i mówi o nich, że uważają się za żydów i chrześcijan, a w rzeczywistości NIE SĄ ani jednymi, ani drugimi."

(Ks. Grzegorz Śniadoch)
Jean Sarthois
@Quas Primas napisala: "dzięki" dłuuuugiemu pontyfikatowi JPII, mamy w Europie nawałnicę
islamu, żydostwa, protestantyzmu i wszelkiej maści herezji.


To nic - ale za to mamy papieza Polaka... świętego zresztą...
Jean Sarthois
@Quas Primas napisala: EBIONICI - "sekta judeochrześcijańska, która NIE UZNAJE bóstwa Jezusa. Uznają Jezusa za proroka. Ta właśnie SEKTA dała początek ISLAMOWI!"

Dopiero co o ebionitach pisałem. Ciesze sie ze korzystamy z tych samych źródeł. To jest wazne - aby podnosic w mediach fakt ze korzenie islamu sa te same co chrześcijaństwa a nie bzdury i aniele Gabrielu... Najpierw nazarejczycy - …More
@Quas Primas napisala: EBIONICI - "sekta judeochrześcijańska, która NIE UZNAJE bóstwa Jezusa. Uznają Jezusa za proroka. Ta właśnie SEKTA dała początek ISLAMOWI!"

Dopiero co o ebionitach pisałem. Ciesze sie ze korzystamy z tych samych źródeł. To jest wazne - aby podnosic w mediach fakt ze korzenie islamu sa te same co chrześcijaństwa a nie bzdury i aniele Gabrielu... Najpierw nazarejczycy - wyznawcy Jezusa i z czasem ich odczepiency - zwolennicy ustanowienia Krolestwa Bożego sila dali poczatek islamowi.
Z Koranem i Mahometem to tez nie jest sprawa tak jasna. Mam znajoma - islamolog - autorka kilku ksiazek o islamie - na razie wszystkie po francusku. Mowi, ze koran wspomina tylko cztery razy cos co mozna by uważać za imie Mahometa - owczesny jezyk arabski jest dla dzisiejszych Arabow kompletnie nie znany. Dawny - podobnie jak hebrajski zreszta nie znal samoglosek(?) i to co ma byc Mahomed pisane jest jako MHMD. Ostatni, egzemplarz oryginalnego Koranu splonal w pozarze biblioteki w Aleksandrii w roku..? (nie pamiętam). Potem i do dzisiaj to juz tworczosc kalifow (to co całował JPII) i tp. Sa na swiecie cztery "szkoly" islamskie - cztery wykladnie islamu. Zwykli muzułmanie nie rozmawiają o Koranie - maja to zabronione. Koranu ucza sie na pamiec - bardzo często młodzi chłopcy recytują go "jak z nut" - niczego nie rozumiejac...
Islam nie jest religia, to ideologia - slusznie to podane w tytule.
Meczetów nie można porównywać ze swiatyniami. Meczet to centrum kultury islamskiej - tak sie nazywaja. Tu sa szkoly od podstawowych po wyzsze, maja swoje kantyny, w salach do modlitwy nie ma miejsca żaden kult - nie ma skladanych zadnych ofiar. To sa sale wykladowe. Czesto na pulpicie obok rozłożonej ksiegi lezy obnażony miecz. Islam posiada wlasny system prawny i gotowe struktury państwowe. W kazdym momencie moze utworzyć sie panstwo - gdziekolwiek. Uważają ze tam gdzie modlą sie muzułmanie ta ziemia jest ziemia islamska. A modlic sie moga gdzie chcą...
hawaii
Piękne kazanie.
Quas Primas
Nie ukrywam, że dociera do mojej świadomości to, że oprócz pastoralnego soboru, który stworzył możliwości kolegialności, ekumenizmu i wolności religijnej, to również "dzięki" dłuuuugiemu pontyfikatowi JPII, mamy w Europie nawałnicę islamu, żydostwa, protestantyzmu i wszelkiej maści herezji.
Quas Primas
EBIONICI - sekta judeochrześcijańska, która NIE UZNAJE bóstwa Jezusa. Uznają Jezusa za proroka. Ta właśnie SEKTA dała początek ISLAMOWI!
I z taką to sektą układają się najwyżsi hierarchowie Kościoła katolickiego, nie wyłączając JPII.
-----------------------------------------------------------
"Nie trzeba być wizjonerem, aby zauważyć, że papież Benedykt XVI miał rację w 2006 roku, w swoim słynny…More
EBIONICI - sekta judeochrześcijańska, która NIE UZNAJE bóstwa Jezusa. Uznają Jezusa za proroka. Ta właśnie SEKTA dała początek ISLAMOWI!
I z taką to sektą układają się najwyżsi hierarchowie Kościoła katolickiego, nie wyłączając JPII.
-----------------------------------------------------------
"Nie trzeba być wizjonerem, aby zauważyć, że papież Benedykt XVI miał rację w 2006 roku, w swoim słynnym wykładzie w Ratyzbonie. Papież chciał zasygnalizować śpiącym europejczykom problem, żeby OBUDZILI się z letargu, że.... MIECZ MAHOMETA wisi nad Europą! Wciągu ostatnich 20 lat TYLKO w samym Sudanie, WYMORDOWANO więcej niż 3,5 mln ludzi - chrześcijan. Czy zdajemy sobie sprawę, jaka to jest cyfra? A gdzie Syria, gdzie Egipt i ostatnio Irak! Po OWOCACH się poznaje, skąd ta "religia" powstała! Aby zrozumieć NATURĘ ISLAMU, tego największego WROGA chrześcijaństwa, jaka kiedykolwiek powstała, trzeba zajrzeć do jego korzeni. Otóż ISLAM wywodzi się z SEKTY pewnej herezji judeochrześcijańskiej pierwszych wieków - ebionitów (z grecka) , albo judeonazarejczyków (z hebrajskiego), Sama nazwa nie jest istotna, bo dotyczy tej samej sekty. Ebionici, uważali się z jednej strony za żydów, przestrzegali pewnych zwyczajów i tradycji żydowskich, ale.... z drugiej strony nimi nie byli, bo uznawali Jezusa Chrystusa za proroka, co dla żydów było bluźnierstwem.Chrześcijanami też nie byli, bo dla chrześcijan Pan Jezus jest Bogiem. Byli więc jakimś TWOREM mieszanym - żydowsko-chrześcijańskiej sekty! Św. Hieronim dyskutuje ze św. Augustynem i mówi o nich, że uważają się za żydów i chrześcijan, a w rzeczywistości NIE SĄ ani jednymi, ani drugimi."
(Ks. Grzegorz Śniadoch)
22Cecylia
Nie wiem, śmiać się, czy płakać?
Już wiem, to mowa jest o posoborowych katolikach, i to rzeczywiście może być prawda, bo dla nich kościół zaczął się na SV II.
____________________
W obronie Tradycji Kościoła 9 minuty temu
....Trzeba też pamiętać o tym, że dopiero w ostatnich latach (dzięki działalności Państwa Islamskiego) zaczęła przebijać się do świadomości katolików cała prawda na temat …More
Nie wiem, śmiać się, czy płakać?
Już wiem, to mowa jest o posoborowych katolikach, i to rzeczywiście może być prawda, bo dla nich kościół zaczął się na SV II.
____________________
W obronie Tradycji Kościoła 9 minuty temu
....Trzeba też pamiętać o tym, że dopiero w ostatnich latach (dzięki działalności Państwa Islamskiego) zaczęła przebijać się do świadomości katolików cała prawda na temat islamu.
Quas Primas
W 2006 roku papież Benedykt XVI w słynnym wykładzie w Ratyzbonie, zacytował dialog między bizantyjskim cesarzem Manuelem II Paleontologierm z perskim uczonym na temat chrześcijaństwa i islamu, prowadzony prawdopodobnie w 1391 roku w Ankarze. "Wskaż mi, co nowego wniósł Mahomet; wtedy znajdziesz tylko to, co złe i nieludzkie, jak choćby to, że nakazał szerzyć mieczem wiarę, którą głosił"
"I za …More
W 2006 roku papież Benedykt XVI w słynnym wykładzie w Ratyzbonie, zacytował dialog między bizantyjskim cesarzem Manuelem II Paleontologierm z perskim uczonym na temat chrześcijaństwa i islamu, prowadzony prawdopodobnie w 1391 roku w Ankarze. "Wskaż mi, co nowego wniósł Mahomet; wtedy znajdziesz tylko to, co złe i nieludzkie, jak choćby to, że nakazał szerzyć mieczem wiarę, którą głosił"
"I za ten cytat, posypały się na papieża szykany niemalże z całego świata! pisano bowiem:Papież znieważył islam, papież obraził Mahometa, to nieprawda, że islam jest religią wojny! No i w odwecie na to, spłonęły kościoły, palono chrześcijańskie flagi, zabito zakonnice, mordowano chrześcijan.... To nieprawda, że islam jest religią wojny, tylko religią pokoju. I tak brzmiała cała propaganda. Muzułmańska i masońska propaganda i.... wtórująca im V kolumna w Kościele!!!"
(Ks. Grzegorz Śniadoch)
Quas Primas
Allah przesądza o ludzkich czynach dobrych i złych (sura 11:33-34, sura 37: 95-96, sura 76:30, sura 91:7-8).
Podsumowując, muzułmanie wierzą w antychrześcijański, antytrynitarny konstrukt objaśniony Mahometowi wg jego słów przez fałszywego "anioła Gabriela". Konstrukt ten oparto na wcześniejszej, pre-mahometańskiej czci do bożka księżyca i jego czarnego kamienia Hadżar, wmurowanego na rozkaz …More
Allah przesądza o ludzkich czynach dobrych i złych (sura 11:33-34, sura 37: 95-96, sura 76:30, sura 91:7-8).
Podsumowując, muzułmanie wierzą w antychrześcijański, antytrynitarny konstrukt objaśniony Mahometowi wg jego słów przez fałszywego "anioła Gabriela". Konstrukt ten oparto na wcześniejszej, pre-mahometańskiej czci do bożka księżyca i jego czarnego kamienia Hadżar, wmurowanego na rozkaz Mahometa w ścianę Kaaby, matki wszystkich meczetów, skąd usunięto kamienie innych bożków. Jak się wskazuje w tradycji islamskiej "ów kamień ma parę oczu, uszy i język, i otworzył swe usta na rozkaz Allaha". To jest kamień węgielny islamu, jakże różny od kamienia węgielnego chrześcijaństwa.
(VRS)
2 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Islam to ideologia i to w najbardziej diabelskim wydaniu. Kościół (hierarchowie) nie powinien wchodzić z nimi w żadne układy, bo, że wchodzi w układy, nie ma co do tego ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI.
Wmawianie katolikom, że prowadzony jest dialog, by nawrócić ich na wiarę katolicką, to jest manipulacja i ogłupianie ludu. 50 lat dialogu i..... widzimy EFEKTY!!!
Teraz już jawnie, pod płaszczykiem fałszywego …More
Islam to ideologia i to w najbardziej diabelskim wydaniu. Kościół (hierarchowie) nie powinien wchodzić z nimi w żadne układy, bo, że wchodzi w układy, nie ma co do tego ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI.
Wmawianie katolikom, że prowadzony jest dialog, by nawrócić ich na wiarę katolicką, to jest manipulacja i ogłupianie ludu. 50 lat dialogu i..... widzimy EFEKTY!!!
Teraz już jawnie, pod płaszczykiem fałszywego miłosierdzia namawiają wiernych, by przyjmowali islamistów! Chcą rozwalać parafie a co za tym idzie, oczyszczać kościoły, by zagarnęli je islamiści!!!
Quas Primas
Czy wiecie co to jest "SZAHADA"?
- "Nie ma innego boga PRÓCZ Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem"
Te słowa wypowiada każdy muzułmanin kilkanaście razy dziennie.
Jeśli muzułmanin umiera i nie może tych słów wypowiadać, to wypowiadają je non stop osoby będące przy jego śmierci.
A więc nie ma w koranie tak jak w w katolickim CREDO , że wierzę w Jednego Boga
Oni wyznają, że NIE MA innego boga …
More
Czy wiecie co to jest "SZAHADA"?
- "Nie ma innego boga PRÓCZ Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem"
Te słowa wypowiada każdy muzułmanin kilkanaście razy dziennie.
Jeśli muzułmanin umiera i nie może tych słów wypowiadać, to wypowiadają je non stop osoby będące przy jego śmierci.
A więc nie ma w koranie tak jak w w katolickim CREDO , że wierzę w Jednego Boga
Oni wyznają, że NIE MA innego boga prócz Allacha!
To jest bluźnierstwo przeciw pierwszemu przykazaniu Bożemu.

A hierarchowie Kościoła prowadzą sobie z nimi dialog już kilkadziesiąt lat i żadnych pozytywnych efektów nie widać. Są efekty wręcz odwrotne. Islamiści coraz bardziej zuchwali, a hierarchowie Kościoła coraz bardziej odchodzą od..... katolickiej nauki.
ps. To samo z dialogiem żydowskim.