„Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena“ Ž 29, 1-2

„Vzdávajte Pánovi, synovia Boží,
vzdávajte Pánovi slávu a moc,
Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena,
V posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. Ž 29, 1-2."

A to meno, ktorému máme vzdávať úctu, slávu a moc, je Ježiš. Jeho meno je Ježiš. To slávne meno, je Ježiš. Nijaké iné meno nenesie túto hodnosť na nebi i na zemi.
Ježišovi patrí všetka sláva (Zjv 4,12)
Ježišovi patrí všetka poklona (Mt 28,9)
Ježišovi patrí všetka moc (Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Mt 28, 18)
Ježišovi patrí všetko zvelebovanie, uctievanie, oslava, pozornosť a sústredenosť v modlitbe.
A meno Pánovo pre nás kresťanov je Ježiš, Ježiš, Ježiš, Alleluja!
Žalm nás všetkých kresťanov, teba i mňa, vyzýva: Vzdávaj Pánovi – Ježišovi Kristovi, slávu hodnu jeho mena! A to sväté meno je Jehošua - יהושע . – Ježiš.
Toto uctievanie, túto slávu, majú vzdávať synovia Boží! Pohanský svet mu nebude vzdávať slávu. Ten ho bude hanobiť.
Ale ten, kto je adoptovaným synom Božím (Rim 8,15) (a dcérou Božou), je vyzývaný ku poklone, ku oslavnej modlitbe, pre toto slávne a sväté meno Ježiš.
Ježiš je hoden tejto slávy! Kto by chcel byť oslavovaný, či už z ľudí, alebo anjelov, na miesto Ježiša, tak ten nepozná Ježiša Krista a je v opozícii a jeho nepriateľom. V Jn 5,44 je napísané... Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!
Taký človek, ktorý si zamenil svoje poslanie a je ako Boh, chce sa stavať na jeho miesto a chce, aby bol oslavovaný, je služobník diabla. Dnes to pozorujeme na politikoch, vladároch, farma-lobby, zradcovských lekároch, zradcovských pápežoch a biskupoch, zradných kňazoch a mnohých ľudí, ktorí za judášsky groš zradili Pravdu a Krista a Evnjelium.
Ale my kresťania, sme volaní k úcte Ježišovho mena predsa preto, lebo si to Ježiš absolútne zaslúži!
Kto ťa zachránil od večnej smrti? Ježiš!
Kto ťa vykúpil z hriechov? Ježiš!
Kto za teba zomrel na kríži? Ježiš!
Kto odstránil tvoj i môj dlžobný úpis a pribil ho na kríž? Ježiš!
Kto ti dáva posvätné rúcho, aby sme sa mohli k Bohu približovať? Ježiš!
Kto ti pripravuje miesto v nebi? Ježiš!
Kto zachraňuje, uzdravuje, kriesi mŕtvych a vyslobodzuje? Ježiš!
Kto ťa príde zachrániť a potešiť v týchto ťažkých a posledných časoch, v ktorých žijeme? Ježiš! Ak mu ostaneš verný v celej Pravde Evanjelia, až do konca!!!
Kto bude pri tebe, keď budeš zomierať a bude to tvoja posledná hodina na tejto zemi? Ježiš, ak bol ON tvojím Pánom a Spasiteľom za života!
Kto príde po teba pri svojom druhom príchode na konci vekov? Ježiš!
Kto ťa najviac miluje, najviac potešuje, najviac zachraňuje, najviac uzdravuje, nenecháva samotným? Vari človek? Nie! Ale Ježiš Kristus tvoj Pán a Spasiteľ!
Písmo hovorí: „Nespoliehajte sa na ľudí, oni pomôcť nemôžu...“ Ž 146,3
Spoliehaj sa vo všetkom na Ježiša, dôveruj vo všetkom Ježišovi, maj spoločenstvo s Ježišom! Skrze Ježiša prichádzaj k Bohu Otcovi v Duchu svätom.
Miluj Ježiša, uctievaj Ježiša, klaňaj sa Ježišovi! V Duchu svätom objímaj Ježiša. Niekedy, keď si v modlitbe, tak Ježišovi na kríži s úctou pobozkaj jeho sväté rany!
Pamätáte si, keď sme na Veľký Piatok a Bielu sobotu v minulosti chodili do kostola a kolenačky sme pristupovali ku krížu na ktorom je ukrižovaný Ježiš a bozkávali sme jeho rany?
Takto to máme robiť duchovne, ale aj reálne, stále!
Uctievať jeho Sväté rany a jeho Božské Srdce, prebodnuté a strýznené za naše hriechy s tou najvyššou ÚCTOU! Toto má kresťan robiť.
Boží nepriateľ – diabol a jeho služobníci tu na zemi, sa zo všetkých síl snažia prekaziť nám kresťanom, aby sme mali spoločenstvo s Ježišom. Toto diablovi najviac vadí: Oslava Ježiša, uctievanie Ježiša, klaňanie sa Ježišovi, uctievanie jeho svätého mena, uctievanie jeho svätých rán, uctievanie kríža, uctievanie Ježišovej presvätej Krvi, správne uctievanie Ježišovej matky Márie „Raduj sa Milosti plná - Χαῖρε, κεχαριτωμένη“ Lk 1,28 . Ak je Ježiš oslavovaný, tak diabol uteká so zúfalým revom preč od teba. Ak by sme aj s Božieho dopustenia, museli trpieť na tele, naša duša očakáva Pána Ježiša, väčšmi, ako strážcovia dennicu a môže prežívať útechu, pokoj a radosť v Duchu svätom.
V týchto posledných a ťažkých časoch, kto ťa príde cez modlitbu potešiť? Predsa Ježiš!
„A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený“ Rim, 10,13
A toto meno Pánovo je JEŽIŠ. Alleluja!
„Mária, pomocnica kresťanov. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame ako k svojej matke. Túžime po tom, aby sme spolu s tebou prichádzali k Ježišovi, tvojmu Synovi. Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou!“ Amen.