02:19
Gloria.TV News on the 27th of September 2016 Contradictions: Last week The Remnant and Catholic Family News published a Liber of Accusation against Pope Francis. The Liber points out Pope Francis’ …More
Gloria.TV News on the 27th of September 2016

Contradictions: Last week The Remnant and Catholic Family News published a Liber of Accusation against Pope Francis. The Liber points out Pope Francis’ contradictory message. Quote: “You declare that the simple faithful are sinning gravely if they fail to recycle their household waste and turn off unnecessary lighting, even as you expend millions of dollars on vulgar mass events surrounding your person in various countries, to which you travel with large entourages in charter jets that emit vast quantities of carbon emissions into the atmosphere.”

Alliance with the Corrupt: The Liber notices that Pope Francis speaks incessantly of the poor and the “peripheries” of society but – quote – “you ally yourself with the wealthy and corrupt German hierarchy and pro-abortion, pro-contraception, pro-homosexual celebrities and potentates of globalism.”

Money from the Rich: The Liber accuses Pope Francis of deriding greedy corporate profit-seeking. But at the same time, he receives lavish donations from the world’s wealthiest technocrats and corporate heads, even allowing Porsche to rent the Sistine Chapel for a, “magnificent concert… arranged exclusively for the participants,” who paid some $6,000 each for a Roman tour.

Friend of Dictators: The Liber further criticizes the political choices of Pope Francis. Quote: “You demand an end to ‘inequality’ as you embrace communist and socialist dictators who live in luxury while the masses suffer under their yokes.”
lepidus
it is a sad day when you see how His Holiness speaks contradictions, let us continue to pray for him.
Ivan Tomas
The Blind Perversity of the Whole Nation “How can you say, ‘We are wise, and the law of the Lord is with us’? But behold, the false pen of the scribes has made it into a lie. The wise men shall be put to shame, they shall be dismayed and taken; lo, they have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in them? Therefore I will give their wives to others and their fields to conquerors, because …More
The Blind Perversity of the Whole Nation “How can you say, ‘We are wise, and the law of the Lord is with us’? But behold, the false pen of the scribes has made it into a lie. The wise men shall be put to shame, they shall be dismayed and taken; lo, they have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in them? Therefore I will give their wives to others and their fields to conquerors, because from the least to the greatest every one is greedy for unjust gain; from prophet to priest every one deals falsely. They have healed the wound of my people lightly, saying, ‘Peace, peace,’ when there is no peace." (Jeremiah 8,8-11)
Libor Halik
Declaration of Fidelity to the Church s Unchangeable Teaching on Marriage www.filialappeal.org Prohlášení věrnosti nezměnitelné nauce církve o manželství a rodině a jeho nenarušitelnosti (od 27.9.2016 už 1827 podpisů, a co Váš?)
Stručný obsah Prohlášení

Hereze týkající se pravého manželství a rodiny se v katolickém prostředí velmi rozšířily po mimořádné synodě o rodině a zveřejnění …More
Declaration of Fidelity to the Church s Unchangeable Teaching on Marriage www.filialappeal.org Prohlášení věrnosti nezměnitelné nauce církve o manželství a rodině a jeho nenarušitelnosti (od 27.9.2016 už 1827 podpisů, a co Váš?)

Stručný obsah Prohlášení

Hereze týkající se pravého manželství a rodiny se v katolickém prostředí velmi rozšířily po mimořádné synodě o rodině a zveřejnění Amoris laetitia.
Vzhledem k této skutečnosti vyjadřuje Prohlášení vůli signatářů zůstat věrni neměnné nauce církve o morálce a svátostech manželství, smíření a Eucharistie a o nepomíjející kázni týkající svátostí.
Prohlášení věrnosti pevně prohlašuje zvláště, že
I. Pokud jde o čistotu, manželství a práva rodičů

- Všechny formy soužití more uxoriomimo platné manželství se těžce protiví Boží vůli;

- Manželství a manželský akt mají za cíl plození a každý pohlavní akt musí být otevřen životu;

- Tzv. sexuální výchova je základním a primárním právem rodičů musí se uskutečňovat pod jejich pozorným vedením;

- Definitivní zasvěcení osoby Bohu pro život v čistotě je objektivně vznešenější než manželství.
II. Pokud jde o soužití, homosexuální svazky a nová manželství po rozvodu

-
Neregulérní svazky nemohou být srovnávány s manželstvím, pokládány za mravně povolené a legálně uznávány;

- Neregulérní svazky jsou v radikálním rozporu s křesťanským manželstvím a nemohou být jeho vyjádřením ani částečně ani jako analogie a je třeba se na ně dívat jako na hříšný způsob života;

- Neregulérní svazky nemohou být doporučovány jako rozumné a graduální naplňování Božího zákona.
III. Pokud jde o přirozený zákon a individuální svědomí

- Katolík s dobře formovaným svědomím nemůže nikdy dospět k závěru, že v daných osobních omezeních setrvávání v objektivně hříšné situaci může být nejlepší možnou odpovědí na evangelium, ani že jde o něco, co Bůh od někoho žádá;

- Šesté přikázání a nerozlučnost manželství nelze pokládat za prosté ideály k následování;

- Osobní a pastorační rozlišování nemůže nikdy vést rozvedené a „civilně sezdané“ k závěru, že jejich cizoložné soužití je morálně ospravedlněno jejich „věrností“ k novému partneru. Zvolit si cizoložné soužití je nemožné a kdo tak činí, dopouštějí se nových hříchů;

- Rozvedení a civilně „sezdaní“ kteří nemohou splnit závažnou povinnost rozejít se, jsou morálně zavázáni žít spolu jako „bratr a sestra“ a vyhýbat se pohoršení jakýmkoliv projevem intimity podobným jako u řádně sezdaných párů.
IV. Pokud jde rozlišování, odpovědnosti a stavu milostia stavu hříchu

- Rozvedení a civilně znovu „sezdaní“, kteří zvolili tuto svou situaci s plným vědomím a souhlasem vůle, nejsou živými členy církve a jako takoví jsou v těžce hříšném stavu, který jim nedovoluje mít lásku ani v ní růst;

- Neexistuje žádný bod ani střední cesta mezi stavem v Boží milosti a stavem bez ní ve smrtelném hříchu. Duchovní růst toho, kdo žije v objektivně hříšném stavu, závisí na tom, že opustí tento stav;

- Vzhledem k tomu, že Bůh je vševědoucí, přirozený i zjevený zákon předvídá všechny tyto situace, především když zakazují specifické situace jako „intrinsece malae“

- Komplexnost situací a různé stupně odpovědnosti mezi případy nebrání pastýřům v závěru, že tyto neregulérní svazky jsou ve stavu objektivního veřejného hříchu, a musí předpokládat, pro forum externum, že jsou zbaveny milosti posvěcující;

Od okamžiku, kdy je člověk vybaven svobodným rozhodováním, všechny jeho skutky mu musí být přičítány jako autorovi a tuto přičitatelnost musí předpokládat.
V. Pokud jde o svátost smíření a Eucharistie

-
Zpovědník je povinen napomenout penitenty ve věci přestoupení Boží zákona a mít záruku, že opravu touží po rozhřešení a odpuštění a jsou pevně rozhodnuti napravit své chování;

- Civilně „sezdané“ rozvedené, kteří setrvávají ve stavu objektivního cizoložství, nemohou zpovědníci posuzovat, jakoby žili v objektivním stavu milosti s právem přijmout rozhřešení a přistoupit k svaté Eucharistii, vyjma když vyjádří svou lítost a pevné rozhodnutí ukončit tento stav života;

- Žádné odpovědné rozlišení nemůže připustit, že civilně „sezdaní“, kteří žijí v otevřeném cizoložství, mohou přistupovat k Eucharistii, a tvrdit, že se nejedná o těžký hřích, protože stav jejich vnějšího života objektivně odporuje charakteru nerozlučného křesťanského manželství;

- Subjektivní jistota svědomí ve věci neplatnosti předchozího manželství je sama o sobě nedostačující k tomu, aby ospravedlnila civilně „sezdané“ rozvedené od hříchu cizoložství, ani nedovoluje ignorovat z hlediska důsledků života , že jde o veřejné hříšníky;

- Ti, kteří přijímají Eucharistii, musí být toho hodni a být ve stavu milosti, proto rozvedení a civilně „sezdaní“, kteří vedou styl života veřejných hříšníků, riskují, že se přijetím Eucharistie dopouštějí svatokrádeže;

- Podle logiky evangelia lidé, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu nesmířeni s Bohem, jsou odsouzeni k věčné záhubě.
VI. Pokud jde o mateřský a pastorační přístup církve

- Jasné učení pravdy je jedinečné dílo milosrdenství a lásky;

- Odmítání rozhřešení a svatého přijímání pro katolíky, pokud setrvávají v objektivním stavu veřejného hříchu, vyplývá z mateřské péče církve a ze skutečnosti, že není vlastníkem svátostí, ale jejich věrnou správkyní;
VII. Pokud jde o univerzální platnost trvalého učitelského úřadu církve

- Morální a pastorační otázky týkající se svátostí pokání a manželství mohou být řešeny zásahy magisteria a pro sou povahu vylučují protikladné anebo od něho podstatně rozdílené interpretace.

Zatímco rány rozvodů a sexuální zpustlosti jsou rozšířeny všude, i uvnitř církve, je povinností biskupů, kněží a katolických věřících vyjadřovat jednohlasně svou věrnost neměnné nauce církve a nepřerušené kázni přijaté od apoštolů.
Všechny tyto téze jsou v textu Prohlášení věrnosti podrobně rozvedeny a zdůvodněny
www.lumendelumine.cz/index.php
GTVisrockin
This is the kind of *Pope* we get when certain men of the cloth, with his free will ignores the Holy Spirit, As we see by Cardinal Danneels own lips He admits a coup and called it the "mafia" they named it St. Gallen. The group wanted a drastic reform of the Church, to make it "much more modern", and for Cardinal Jorge Bergoglio to head it. The group, which also comprised Cardinal Walter Kasper and …More
This is the kind of *Pope* we get when certain men of the cloth, with his free will ignores the Holy Spirit, As we see by Cardinal Danneels own lips He admits a coup and called it the "mafia" they named it St. Gallen. The group wanted a drastic reform of the Church, to make it "much more modern", and for Cardinal Jorge Bergoglio to head it. The group, which also comprised Cardinal Walter Kasper and the late Jesuit Cardinal Carlo Maria Martini, has been documented in Austen Ivereigh's biography of Pope Francis, The Great Reformer. We have had anti Popes in the past, and so it is we have one now. As with the other bad popes in the past, C Jorge’s time will come to an end when God will correct his (C.Jorge) errors, in the meantime we must pray and remain faithful to the one true church established by Jesus Christ. C. Jorge can never change the unchangeable; he has tried but is failing the more time passes the more he will fail. Let us pray fervently for the church and pray for a new Pope who will guide the faithful and be a true leader for the one true faith, The Catholic Faith!
Libor Halik
Protože Hoki NEZNÁTE, či nechcete znát KONTEXT, proto nevidíte ani nechápete. Pán Ježíš pravil: "Kdo můžeš pochopiti, pochop. Ovce mé hlas můj slyší." Vy nechápete, protože nepatříte mezi ovce pastýře Pána Ježíše Krista. Proste Ducha svatého, aby se nad Vámi smiloval a přivedl Vás k lítosti nad Vašimi těžkými hříchy. Pak s lítostí se Vám teprve oči otevřou. Jinak zůstanou zavřené a rozum …More
Protože Hoki NEZNÁTE, či nechcete znát KONTEXT, proto nevidíte ani nechápete. Pán Ježíš pravil: "Kdo můžeš pochopiti, pochop. Ovce mé hlas můj slyší." Vy nechápete, protože nepatříte mezi ovce pastýře Pána Ježíše Krista. Proste Ducha svatého, aby se nad Vámi smiloval a přivedl Vás k lítosti nad Vašimi těžkými hříchy. Pak s lítostí se Vám teprve oči otevřou. Jinak zůstanou zavřené a rozum nechápavý pro duchovní věci, ač světské věci chápete.
Libor Halik
The context in English and Slovak languages Úpenlivá prosba - tu je kontext ve slovenském jazyce k dopisu biskupů z Buenos Aires, následné odpovědi Fratiška Bergoglia www.lifesitenews.com/…/Letter_of_pope_… a potom 3 věrní katoličtí laici obvinili papeže Františka
Josefine
Nothing has changed since he was the Bishop of Buenos Aires - except that his Alliance and Friendship with the Corrupt and the Dictators now gone global...!
It would be much more better if he would had repent and continued drinking Mate in Argentina, instead that he and all his staff members continue this disgraceful operations... Not enough, they deform the Catholic Christian Faith and deceive many …More
Nothing has changed since he was the Bishop of Buenos Aires - except that his Alliance and Friendship with the Corrupt and the Dictators now gone global...!
It would be much more better if he would had repent and continued drinking Mate in Argentina, instead that he and all his staff members continue this disgraceful operations... Not enough, they deform the Catholic Christian Faith and deceive many people and innocent children into a bad faith, by explaining good as evil and evil as good.
So they can be sure that they follow their footsteps to suppress the masses, the same as do the Dictators.
Lionel L. Andrades
There are no 'practical exceptions' in Vatican Council II to the dogma extra ecclesiam nulla salus and the Syllabus of Errors.
The Remnant and Catholic Family News published a letter and a Liber of Accusation against Pope Francis entitled, “With Burning Concern: We Accuse Pope Francis” and have seen the subjectivism in Amoris Laetitia but not the subjectivism in their interpretation of extra …More
There are no 'practical exceptions' in Vatican Council II to the dogma extra ecclesiam nulla salus and the Syllabus of Errors.

The Remnant and Catholic Family News published a letter and a Liber of Accusation against Pope Francis entitled, “With Burning Concern: We Accuse Pope Francis” and have seen the subjectivism in Amoris Laetitia but not the subjectivism in their interpretation of extra ecclesiam nulla salus (EENS) and Vatican Council II.
Nor have they seen the subjectivity of the two popes in salvation theology.

Presently every priest has to accept this subjectivism in salvation theology to be incardinated ; to be accepted by the Vatican. This point was omitted in the Liber.
Even the Traditional Latin Mass today is modernist,Pope Francis only permits this Mass, with subjectivism in salvation theology.The old ecclesiology is omitted.
It is obligatory for all Catholics to interpret the baptism of desire(BOD) and being saved in invincible ignorance(I.I) without the baptism of water, as being not subjective but objective, seen in the flesh in 2016.
This subjectivism which is the foundation of the Rahner-Ratzinger New Theology is being taught this semester at all Catholic universities and seminaries. Even Fr. Matthias Gaudron, of the SSPX in Germany, who was critical of the subjectivism in Amoris Laetitia, does not oppose this subjectivism in the interpretation of the new salvation theology.
The irrationality is taught by Fr. Jean Marie Gleize at the SSPX seminary in Econe,Switzerland.It is the same at other SSPX seminaries.Yet Chris Ferrara often says that the SSPX is not teaching anything new.The SSPX is allegedly not saying anything new?!
Archbishop Marcel Lefebvre approved this error and did not know it was responsible for the hermeneutic of rupture with Tradition in Vatican Council II.
Without this subjectivism in the Rahner-Ratzinger new theology Vatican Council II can be interpreted as not being a break with Quanta Cura.The Council is not a rupture with the Syllabus of Errors.The Council is Feeneyite ( theology which says there are no known exceptions to the dogma extra ecclesiam nulla salus) and traditional.
So the Liber does not tell Pope Francis that Vatican Council II can be interpreted without his wrongly assuming we can subjectively discern a BOD case in 2016.
It does not say that we can re- nterpret LG 16, LG 8, etc as not by being explicit and personally known, since they can only be personally known to God and not to us humans.

Vatican Council II will then be in harmony with the dogma extra ecclesiam nulla salus according to the 16th century missionaries and not according to Pope Benedict XVI.Since there are no 'practical exceptions', (a phrase used by Chris Ferrara) with reference to extra ecclesiam nulla salus.
Ferrara is saying that there are no 'practical exceptions' to the Feeneyite interpretation of EENS. However he is still not saying that there are no practical exceptions in Vatican Council II to the Feeneyite interpretation of EENS.The Liber does not mention this.This is a very important point which he left out.
It may be said that the issue of Fr.Leonard Feeney is of the past, an injustice was done to him for being faithful to the teachings of the Church.However the Liber does not say that the Fr. Leonard Feeney case determines how Pope Francis interprets Vatican Council II today.He assumes there are practical exceptions in Vatican Council II to the dogma EENS as interpreted by Fr.Leonard Feeney.So theologically he de-rails Vatican Council II with the past, with the popes and saints on exclusive salvation in the Catholic Church.
For me there are no practical exceptions mentioned in Vatican Council II.

So the two popes are wrong and so are the SSPX bishops.

SSPX CANONICAL REQUIREMENT
This is an important issue since the canonical requirement for the SSPX is that they accept Vatican Council II with 'practical exceptions'.They need to point out this error to the Vatican.Vatican Council II can be acceopted also as having not practical exceptions to the old ecclesiology. There are no practical exceptions to EENS in Vatican Council II(Feeneyite). The ecclesiology is traditional without the Rahner-Ratzinger theology.

FRANCISCANS OF THE IMMACULATE
The regularisation of the Franciscans of the Immaculate also depends on their accepting the Rahner-Ratzinger new doctrines on salvation, based on 'practical exceptions' to EENS.Pope Francis was not asked to correct his error.

SEDEVACANTISTS
Vatican Council II with this error, is the reason for the sedevacantists ( MHFM etc) being sedevacantists during the pontificate of Pope John Paul II.They do not know that the baptism of desire refers to imaginary cases and so never were relevant to EENS.This is a mistake of the Vatican Curia too.It was important for the liber to have clarified this point.The problem again is subjectivism in salvation theology.
-Lionel Andrades
Reesorville
Exodus 22:28 You shall not speak evil of God or speak evil of a ruler of your people
On the other hand, to pass judgment upon or to rebuke the acts of Bishops does not at all belong to private individuals - *that comes within the province only of those higher than they in authority and especially of the Sovereign Pontiff, for to him Christ entrusted the charge of feeding not only His lambs, but …More
Exodus 22:28 You shall not speak evil of God or speak evil of a ruler of your people

On the other hand, to pass judgment upon or to rebuke the acts of Bishops does not at all belong to private individuals - *that comes within the province only of those higher than they in authority and especially of the Sovereign Pontiff, for to him Christ entrusted the charge of feeding not only His lambs, but His sheep throughout the world. At most, it is allowed in matters of grave complaint to refer the whole case to the Roman Pontiff, and this with prudence and moderation as zeal for the common good requires, not clamorously or abusively, for in this way dissensions and hostilities are bred, or certainly increased." - Pius X, Tribus Circiter, 1906

*If you have a complaint against Francis, you must speak to his Superior; you do not have the right as a lay Catholic to be his judge.

I rather think this kind of public attack only makes things worse.