Clicks956
Ostrik
5

Naučte se Otčenáš

Naučte se Otčenáš

Nejrozšířenější modlitba nejpočetnější skupiny věřících na světě. Zajímavé informace k původnímu řeckému textu modlitby připravil Jiří Pavlík, učitel řečtiny na Husitské teologické fakultě UK.

* Na celém světě žijí více než 2 miliardy křesťanů různých vyznání, tito lidé všichni znají a odříkávají otčenáš.

* Zvykem zavedený název modlitby vychází z jejích prvních dvou slov, kterými křesťanská obec oslovuje Boha jako svého Otce. Obdobně se modlitba pojmenovává např. také v latině - „Pater noster“.

* Modlitba Otčenáš je součástí bible, konkrétně textů Nového zákona, a s Novým zákonem se dostala do všeobecného povědomí křesťanských obcí.

A tak přestože se křesťanství dělí na různé církve neboli denominace, všechny se modlí otčenáš.

*Nový zákon vznikal v druhé polovině 1. století n. l. ve východní části římské říše. Jednacím jazykem tam tehdy byla řečtina, a tak je celý Nový zákon psán řecky. Řecky je proto i originální psaná verze modlitby Otčenáš. Kdy přesně a v jakém jazyce modlitba vznikla, ale nevíme.

*V Novém zákoně předává modlitbu svým učedníkům Ježíš, když jim ukazuje, jak se mají modlit. Proto se jí často říká „modlitba Páně“. * Otčenáš existuje ve dvou verzích.

Jednu přináší Lukášovo evangelium v 11. kapitole ve verších 2-4 a druhou evangelium Matoušovo v 6. kapitole ve verších 9-13. Obě se od sebe malinko liší ve slovním vyjádření. Lukášova verze třeba nemá věty „buď vůle tvá jako osobní modlitby. Není předepsáno, jak by člověk měl mít při modlitbě ruce, nebo jestli by měl stát, klečet, ležet či sedět - jen při společném odříkávání otčenáše během bohoslužeb se zpravidla stojí.

* Někteří křesťané se otčenáš modlí nahlas, někteří si modlitbu přeříkávají v duchu. Záleží na jednotlivci a na situaci. Text otčenáše se dá s nadsázkou chápat i jako určitý „tematický manuál“ ke křesťanské modlitbě, ve kterém je shrnuto vše, za co by se křesťan měl modlit.

* Tato funkce modlitby Otčenáš je naznačena v textu, který ji v Matoušově evangeliu uvádí: „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích... Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto: ,Otče náš...‘ “ *Uvedená zásada je ještě zdůrazněna textem, který v Matoušově evangeliu po modlitbě Otčenáš bezprostředně následuje: „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení.“

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.

Více zde: rkfrakovnik.webnode.cz/modlitby/naucte-se-otcenas/
Caesar
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.
Zedad
Modlitba Otče náš, tu nás naučil náš Vykupitel, Pán Ježíš Kristus.
Přítel
Rád se modlím Otčenáš. S touto modlitbou vstávám a chodím spát.
Ostrik
V modlitbě Otčenáš prosíme Boha: buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Přijímejte proto Boží vůli s pokorou. Nemodlíte se přeci, aby byla vaše vůle na zemi. Milujte Boha a ne mamon! 🤗
Ostrik
J 14:6 :Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

J 8:32 :Poznáte pravdu (KRISTA) a pravda (KRISTUS) vás vysvobodí.

1J 2:4 :Kdo říká: ‚ Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda (KRISTUS) v něm není.

Naučte se myslet ve správných souvislostech.
😇