Ostrik
Ostrik
31.5K

Naučte se Otčenáš

Naučte se Otčenáš Nejrozšířenější modlitba nejpočetnější skupiny věřících na světě. Zajímavé informace k původnímu řeckému textu modlitby připravil Jiří Pavlík, učitel řečtiny na Husitské …
Caesar
Pater noster, qui es in caelis; sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidiánum …More
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.
Ostrik
V modlitbě Otčenáš prosíme Boha: buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Přijímejte proto Boží vůli s pokorou. Nemodlíte se přeci, aby byla vaše …More
V modlitbě Otčenáš prosíme Boha: buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Přijímejte proto Boží vůli s pokorou. Nemodlíte se přeci, aby byla vaše vůle na zemi. Milujte Boha a ne mamon! 🤗
One more comment
Ostrik
73.3K

Nebojte se

L12:4-9 4Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. 5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout …
Ostrik
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé. 1. ČTENÍ 1Král 8,41-43 Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho! Čtení z první knihy …More
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé.
1. ČTENÍ 1Král 8,41-43
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!
Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě:
Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže přijde prosit do tohoto domu, vyslyš ho v nebi, v místě, kde přebýváš. Učiň všechno, o co tě bude cizinec prosit, aby všechny národy země poznaly tvoje jméno, aby se tě bály jako tvůj izraelský lid a aby poznaly, že byl tento dům, který jsem vystavěl, pojmenován tvým jménem.
🙏
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. 😇 Požehnaný den vespolek. L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. 😇
Požehnaný den vespolek.
L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!
🤗
5 more comments
Ostrik
16833
Vassula proti katolické víře. Kongregace pro nauku víry o VassuleMore
Vassula proti katolické víře.
Kongregace pro nauku víry o Vassule
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇 Požehnaný den ve spolek. ____________________________________________________________________…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den ve spolek.
____________________________________________________________________________________________
Připomeneme si dvě největší přikázání:
Mk 12:29-31
29Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ 30a ‚budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly‘. 31Druhé je toto: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ Není jiné přikázání větší než tato.“
🤗
Samson1
14 more comments
Ostrik
253.4K
Nebuď úpírem! Prelát Roman Kneblewski.More
Nebuď úpírem!
Prelát Roman Kneblewski.
03:55
Ostrik
Tolik zbytečných slov. Ptal jsem se, kdy začneš konat to, co máš ve vítacím hesle: Samson1 Vítací heslo Bůh je láska. Nauč mne Tebe a bližní milovat …More
Tolik zbytečných slov. Ptal jsem se, kdy začneš konat to, co máš ve vítacím hesle:
Samson1 Vítací heslo
Bůh je láska. Nauč mne Tebe a bližní milovat, k lásce získávat, učiň mne dobrým apoštolem dnešní doby. Dej ať poznávám Tvou vůli a ji plním. Amen
Z odpovědi jsem vyrozuměl, že nikdy. 🥴
Samson1
Ostriku svatý Pavel byl vytržen a sám nevěděl jestli s tělem a nebo bez těla a viděl věci a slyšel které člověk nemůže vyslovit a jak by to …More
Ostriku svatý Pavel byl vytržen a sám nevěděl jestli s tělem a nebo bez těla a viděl věci a slyšel které člověk nemůže vyslovit a jak by to vysvětloval člověk, že. Ale věříme, že to je, pokud vytrváme a Bůh nás přijme, teprve začnem vidět, prožívat a chápat. Prostě nyní trvají víra, naděje a láska. Jinak rozeznat někdy smrk od borovice je řek bych též obtížné, hlavně když satan přichází v podobě anděla světla. Mnohdy se nám může něco zdát, ale někdy se nám může zdát, že je něco bílé, ale ono je to ve skutečnosti černé. Jinak bych řek, že pro hledání pravdy dnes musí být i velká pokora, zvláště když je satan puštěn z řetězu. Pro Jidášovu zradu nemohli být odsouzeni všichni učedníci a koukol poroste vždy s pšenicí. Ženci jsou andělé.
23 more comments
Ostrik
19955

Stydíte se za Syna člověka?

Mk 8:31-38 31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr …
Ostrik
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané …More
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané - následovníci Krista. O vás Ježíš řekl:
Mt 7:21 :Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.
Ještě nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se posluchači v Ježíšově podobenství o milosrdném Samaritánovi identifikovali s nemravnými násilníky. Vyjadřovat sympatie ženě, která kope do dětí a podráží nohu otci, který utíká s dítětem v náručí může pouze velmi porušená duše. Zapomněli jste???
L 6:31 :Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim.
Bůh může dopustit, že se role obrátí. Vy budete utíkat a jiní vám podrazí nohy, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Jste slepí a hluší. 🙏
Ostrik
Stydíte se za Syna člověka? Kolikrát jste dnes prosili Otce ve jménu Ježíše Krista? Není to tak, že se spíše spoléháte na petice, na demonstrace,…More
Stydíte se za Syna člověka? Kolikrát jste dnes prosili Otce ve jménu Ježíše Krista? Není to tak, že se spíše spoléháte na petice, na demonstrace, na hloupé bezbožné komentáře? 🤦
1K 9:16 :
Když hlásám evangelium, není to má chlouba; je to pro mne nutnost, a běda mi, kdybych ho nehlásal.
🤗
17 more comments
Ostrik
2492

Já však pravím vám

Křesťanství je niterný judaismus Ale ne zevní plnění příkazů Mojžíšova zákona. Pán Ježíš na mnoha příkladech ukazuje, jak posouvá službu Bohu z povrchního plnění příkazů na vnitřně žité souznění …
pokrk
Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú dôjsť …More
Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú dôjsť?K obetovaniu zvierat?Načo potom bola obeta nášho Pána?
Ceskoslo sa chce držať SZ a nechápe,že ten sa vysvetľuje Novým /viaceré verše SZ vysvetľoval dokonca samotný Pán /,že celý SZ smeroval a bol naplnený v KRISTOVI a ten zhrnul všetky prikázania do dvoch.
"Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38To je najväčšie a prvé prikázanie. 39Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."
Židov by sme kľudne mohli považovať za našich mladších bratov,ktorí sú ako deti,ktoré nechápu,že nemôžu jesť celý deň iba sladkosti,ale aj normálne jedlo,aby mohli správne rásť.
Napr.na pesach jedia baránka bez zlomenej kosti a nevedia,že pravého Božieho baránka,ktorému nebola zlomená kosť ukrižovali a všetky tieto ceremonie …More
Ostrik
Pro následovníky Krista: Mt 9:13a: Jděte a naučte se, co jest to: ,Milosrdenství chci a ne oběti.‘ Následovníci Krista nezabíjejí, protože Bůh je …More
Pro následovníky Krista:
Mt 9:13a: Jděte a naučte se, co jest to: ,Milosrdenství chci a ne oběti.‘
Následovníci Krista nezabíjejí, protože Bůh je láska. 🤗
Ostrik
203.2K

Otcem metaforicky?

Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl Otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl Synem Božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení, by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci …
Ostrik
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači …More
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači, abychom porozuměli. Připomenu, že Ježíše skutečně miluje pouze ten, kdo plní Jeho příkazy.
J 14:21 :
Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“

J 15:10 :
Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“

🤗
Ostrik
J14:21-24 21Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu …More
J14:21-24
21Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“ 22Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: „Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?“ 23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.“
Protože jsme se už poučili, že je Ježíš Božím Synem metaforicky, snadno pochopíme Jeho svatá slova o příbytku v srdcích následovníků. Je to zjevení, které přesahuje myšlení dětí tohoto světa. 🤗
18 more comments
Ostrik
92.7K
Spravedlivý Lot. Spravedlivý Lot, příklad zbožného chování.More
Spravedlivý Lot.
Spravedlivý Lot, příklad zbožného chování.
snakee
Ostrik středa, 00:24 Doporučuji ke zhlédnutí. Dobře poslouchejte. Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015 NEDOSAHUJE KVALIT PRVNÍCH PATERŮ …More
Ostrik středa, 00:24
Doporučuji ke zhlédnutí. Dobře poslouchejte.
Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015
NEDOSAHUJE KVALIT PRVNÍCH PATERŮ REDEMPTORISTŮ
www.lumendelumine.cz/index.php
Ostrik
7 more comments
Ostrik
421.1K
Srp a kladivo = mučící nastroj. Symbol daru promlouvá...More
Srp a kladivo = mučící nastroj.
Symbol daru promlouvá...
Tomislav
Zkřížení kladiva a srpu je obdoba hákového kříže čili znetvořeného kříže Páně.
Lola123456
40 more comments
Ostrik
12593

Projev papeže Jana Pavla II.

Projev papeže Jana Pavla II. k účastníkum Římského mezinárodního sympozia o Mistru Janu Husovi při audienci ve vatikánské „Sala del concistoro" v pátek 17. 12. 1999 (Papežská lateránská univerzita …
aobubo
Lk 9 Hněv učedníků proti samařské vesnici 51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma 52 a poslal před …More
Lk 9
Hněv učedníků proti samařské vesnici
51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma
52 a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.
53 Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.
54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“
55 Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.
56 Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.
aobubo
A jak ospravedlní Menhir sám sebe?
10 more comments
Ostrik
3493.9K

Láska je oheň

Láska je oheň, který spaluje hřích! Zd 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň stravující. Dt 9:3a Věz tedy dnes, že Hospodin, tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující. 1Petr 4:8 …
Ostrik
Príslovia 1:27-33 27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú …More
Príslovia 1:27-33
27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma.29Pretože mali v nenávisti poznanie a nevyvolili si bázeň pred Pánom,30o moju radu nedbali; pohŕdali každým mojím dohováraním,31nech sa teda najedia ovocia svojich ciest a nech sa nasýtia svojich zámerov.32Veď odvrat nerozumných je ich smrť a bezstarostnosť bláznov je ich záhuba.33Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne si žije, bez strachu, že sa mu zle povodí.“
🙏
Ostrik
Člověk je ze své přirozenosti společenský tvor. Je to dáno tím, že všichni mají původ v jednom stvořeném Adamovi. Proto jeden každý, jako společenský …More
Člověk je ze své přirozenosti společenský tvor. Je to dáno tím, že všichni mají původ v jednom stvořeném Adamovi. Proto jeden každý, jako společenský tvor uvažuje. Hluboko v podvědomí každého člověka je skrytá informace o sounáležitosti lidského plemene. Ne vždy je však uvažování starého člověka prospěšné. Mnozí z vás trpí tím, že neustále hledáte na druhých chyby. Poměřujete konání druhých podle svých měřítek. Vzpomínáte na slova Pána Ježíše o takovém konání? Je to o trámu v oku. Pán Ježíš nechce, abychom jiné posuzovali nebo snad soudili. Chce, abychom se soustředili na svou vlastní cestu za ním. Proto důrazně napomíná všechny, nejen svaté Petry, aby se nestarali o to, jaké má Ježíš úmysly s jinými lidmi.
J 21:20-22
20Petr se obrátil a uviděl, jak za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval a který se také při večeři naklonil k jeho prsům a řekl: ‚Pane, kdo je ten, který tě zrazuje?‘ 21Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s tímto?“ 22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, abyMore
347 more comments
Ostrik
1543.5K

Tajemství pravdy

19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. 20A …
Ostrik
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát. Mt 24:1-13 1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. …More
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát.
Mt 24:1-13
1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby.
2Ale on jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“
3 Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“
4Ježíš jim odpověděl: „ Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.
5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé.
6 Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. 7Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. 8Ale to všechno bude počátek porodních bolestí.
9Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnohým to bude kamenem …More
Ostrik
Z modlitby krále Davida: 1Pa 29:15a : Vždyť jsme před tebou hosté a příchozí jako všichni naši otcové... Naděje je pouze v Kristu Ježíši, našem Pánu …More
Z modlitby krále Davida:
1Pa 29:15a :
Vždyť jsme před tebou hosté a příchozí jako všichni naši otcové...
Naděje je pouze v Kristu Ježíši, našem Pánu. Jak marné je počínání těch, kteří se usídlili ve světě. Postavili svůj dům na písku. 🤗
152 more comments
Ostrik
151.3K

Ježíšovo kázání na hoře

Ježíšovo kázání na hoře bylo určeno všem posluchačům bez výjimky. Horské kázání je základem křesťanské nauky. Pro mnohé bude jistě překvapením, že v konfrontaci s Ježíšovou naukou neobstojí. Mt …
Ostrik
aobubo 17:38 6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili …More
aobubo 17:38
6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili lásku, kterou k nám měl, a to, co pro nás řekl, učinil a vytrpěl.
_______________________________________________________________________________________________
Vidíš, Samsone? I tvůj oblíbený světec František věděl, že chléb vezdejší v modlitbě Páně není tělesný pokrm. 🤗
Ostrik
J 6:33-35 33. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." 34. Řekli mu tedy: "Pane, dávej nám ten chléb vždycky." 35. Ježíš …More
J 6:33-35
33. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."
34. Řekli mu tedy: "Pane, dávej nám ten chléb vždycky."
35. Ježíš jim však řekl: "Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.

🤗
13 more comments
Ostrik
142.7K
Labyrint. Cesta k vlastnímu srdci je jako labyrint.More
Labyrint.
Cesta k vlastnímu srdci je jako labyrint.
Ostrik
Modlete se, jak nás naučil náš Pán: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na …More
Modlete se, jak nás naučil náš Pán:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Zamyslete se. Když se modlíte, aby byla vůle Otce jak na nebi, tak na zemi, proč potom reptáte, že se neděje vaše lidská vůle? 😲
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇 Požehnané dopoledne vespolek. 🤗More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnané dopoledne vespolek. 🤗
12 more comments
Ostrik
80905

Obrana Svatého otce Františka

Obrana Svatého otce Františka před zuřivými útoky nepřátel kříže. Manželství muže a ženy není totéž, co soužití dvou osob téhož pohlaví. Rozlišování neznamená diskriminování, ale naopak respektování …
Samson1
Irbis, že papež podpořil vojenskou akci je správné. Třeba do Sýrie se musí vrátit zákon a pořádek a Bůh stojí za zákonnou vládou Sýrie. Dokut tam …More
Irbis, že papež podpořil vojenskou akci je správné. Třeba do Sýrie se musí vrátit zákon a pořádek a Bůh stojí za zákonnou vládou Sýrie. Dokut tam budou běhat bojovníci schopní řezat hlavy, je tam nemožný normální život.
Samson1
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše …More
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše a může na tom být kus pravdy. Ty nechápeš právo na obranu, nějaké milosrdenství bez zdravého rozumu, pseudohumanismus, pseudomilosrdenství zas nechápu já. Ale i s migrací se děje spoustu nekalých věcí, dnes je to výnosný obchod, pašování lidí a ještě těch, kteří nebyli ohroženi přímo na životě, spíš se jedná o ekonomickou migraci, nebo vyloženě invaze do Evropy a s lidmi se vezou i ti, co někde řezali hlavy a až dostanou do ruky zbraň, budou schopní dělat masakry ala Breyvik, střílet lidi jak zajíce. A to si náš milovaný Papa musí uvědomit, že se musí přistupovat ke každému zvlášť. Určitě tu budou platit slova Ježíšova, jestli má nepřítel hlad, dej mu najíst, napít, ale člověk si musí uchovat pohled zdravého rozumu. Že je migrace řízená, už není pochyb a je to nebezpečná věc. Myslím si, že jsi též člověk, co zavíráš oči před pravdou. Kdybys měl …More
78 more comments
Ostrik
1061K

Jeanne d Arc píše do Čech

Ježíš, Maria Již delší dobu ke mně, Johance Panně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici a že stejně jako Saracénové ničíte pravou víru a bohopoctu, …
Ostrik
Měla jsi nechat Židka. To je jako Jitka, židovské jméno od Judita. 🤗
Ostrik
Takže společná bohoslužba s Židy ti nemůže vadit. ✍️
104 more comments
Ostrik
2411.5K

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

Pán Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači. Nestačí však tento příběh slyšet nebo číst. Nestačí ani tento příběh s radostí přijímat. Člověk musí být dobrou zemí, hospodářem dobře …
Ostrik
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Vaše komentáře …More
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Vaše komentáře jsou důkazem o tom, že nemilujete. Nemilujete, protože se bojíte. Vaše srdce jsou plná strachu. Je to stejný strach, který zabil Krista, Štěpána i Husa. Je to ten strach, který vás drží v otroctví! Vaším otrokářem je Satan.
Je tu řešení, přijměte do svých srdcí Zrno od Rozsévače. Přijměte Krista a nechte se vést jeho láskou. V Kristu prožijete velké osvobození.
Budete se radovat z lásky, na každého člověka budete hledět s láskou. Už nikdy nebudete nástrojem Zlého. 🤗
Ostrik
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti …More
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví Zd 2:15.
Proto může apoštol směle a beze strachu svědčit:
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
A tak jeden každý svědčí svými slovy, svými skutky o tom, čím je naplněn. Buďto láskou nebo strachem. Obojí mít v srdci nemůže.
Bůh žehnej všem, kteří Boží Slovo slyší! 😇
239 more comments
Ostrik
1482.7K

Boháč byl zachráněn z pekla

Pán Ježíš lidem vyprávěl příběh o boháčovi a chudákovi. Boháč se po smrti těla ocitl pekle, chudák v ráji. Do tohoto příběhu však Ježíš skryl mnohem více informací, než tušíte. Příběhu jinak …
apredsasatoci
FRANTIšEK 69 ja nic nehovori. ja nic nepisem. ja som ta uz odovzdala Boha. ty si mimo mna, mimo mojej kompetencie.
apredsasatoci
FRANTIšEK 69 tvoja reakcia nemoze patrit mne. preco? nie som autor. tvoja reakcia patri iba autorovi - Kristovi. ale ked ty a tvoja skupina to nevidite …More
FRANTIšEK 69 tvoja reakcia nemoze patrit mne. preco? nie som autor. tvoja reakcia patri iba autorovi - Kristovi. ale ked ty a tvoja skupina to nevidite ako to vidi JK, to je naozaj pruser.
146 more comments
Ostrik
21484

Panna Maria Mnohobolestná

Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce, zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň. Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám …
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇 Požehnaný večer vespolek! 🤗More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný večer vespolek! 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇 Požehnaný sedmý den, požehnanou sobotu! Požehnaný den, který pro sebe oddělil Hospodin, všem …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný sedmý den, požehnanou sobotu! Požehnaný den, který pro sebe oddělil Hospodin, všem vespolek! 🤗
19 more comments
Ostrik
95952

Zákoníci a farizeové měli více smyslu pro spravedlnost, než vy!

J 8:1-11 1Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. 3Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou …
Ostrik
Kdo z vás by mohl vědět, co je spravedlnost? Celé dny jen po někom házíte kamení! To kamení se vrátí na vaši hlavu, což jste to nevěděli? Vaše …More
Kdo z vás by mohl vědět, co je spravedlnost? Celé dny jen po někom házíte kamení! To kamení se vrátí na vaši hlavu, což jste to nevěděli? Vaše soudy vás pošlou do pekelných plamenů, kde budete na věky bez naděje souženi! 😲
Ostrik
Jste velmi tělesní lidé. Přesně tak, jak svého času vyznal emeritní arcibiskup Bezák: Všichni máme radi pekné autíčka, dobré pivíčko, pekné …More
Jste velmi tělesní lidé. Přesně tak, jak svého času vyznal emeritní arcibiskup Bezák:
Všichni máme radi pekné autíčka, dobré pivíčko, pekné filmíky...
Tváří v tvář Lazarům zažíváte strach, že přijdete o všechno to, co máte rádi. Přijdete o to tak, jako tak. Z vůle Boží. Na zemi se nic neděje, aby o tom Bůh nevěděl. Padáte při první zkoušce. Co až přijdou ty těžší? 😲 🙏
93 more comments