Ostrik
Ostrik
31.6K

Naučte se Otčenáš

Naučte se Otčenáš Nejrozšířenější modlitba nejpočetnější skupiny věřících na světě. Zajímavé informace k původnímu řeckému textu modlitby připravil Jiří Pavlík, učitel řečtiny na Husitské …More
Naučte se Otčenáš
Nejrozšířenější modlitba nejpočetnější skupiny věřících na světě. Zajímavé informace k původnímu řeckému textu modlitby připravil Jiří Pavlík, učitel řečtiny na Husitské teologické fakultě UK.
* Na celém světě žijí více než 2 miliardy křesťanů různých vyznání, tito lidé všichni znají a odříkávají otčenáš.
* Zvykem zavedený název modlitby vychází z jejích prvních dvou slov, kterými křesťanská obec oslovuje Boha jako svého Otce. Obdobně se modlitba pojmenovává např. také v latině - „Pater noster“.
* Modlitba Otčenáš je součástí bible, konkrétně textů Nového zákona, a s Novým zákonem se dostala do všeobecného povědomí křesťanských obcí.
A tak přestože se křesťanství dělí na různé církve neboli denominace, všechny se modlí otčenáš.
*Nový zákon vznikal v druhé polovině 1. století n. l. ve východní části římské říše. Jednacím jazykem tam tehdy byla řečtina, a tak je celý Nový zákon psán řecky. Řecky je proto i originální psaná verze modlitby Otčenáš. Kdy přesně a v jakém …More
Caesar
Pater noster, qui es in caelis; sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidiánum …More
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.
Ostrik
V modlitbě Otčenáš prosíme Boha: buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Přijímejte proto Boží vůli s pokorou. Nemodlíte se přeci, aby byla vaše …More
V modlitbě Otčenáš prosíme Boha: buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Přijímejte proto Boží vůli s pokorou. Nemodlíte se přeci, aby byla vaše vůle na zemi. Milujte Boha a ne mamon! 🤗
One more comment
Ostrik
73.3K

Nebojte se

L12:4-9 4Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. 5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout …More
L12:4-9
4Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. 5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. 6Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. 7Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců. 8Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 9Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly.
😇
Ostrik
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé. 1. ČTENÍ 1Král 8,41-43 Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho! Čtení z první knihy …More
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé.
1. ČTENÍ 1Král 8,41-43
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!
Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě:
Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže přijde prosit do tohoto domu, vyslyš ho v nebi, v místě, kde přebýváš. Učiň všechno, o co tě bude cizinec prosit, aby všechny národy země poznaly tvoje jméno, aby se tě bály jako tvůj izraelský lid a aby poznaly, že byl tento dům, který jsem vystavěl, pojmenován tvým jménem.
🙏
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. 😇 Požehnaný den vespolek. L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. 😇
Požehnaný den vespolek.
L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!
🤗
5 more comments
Ostrik
16848
Vassula proti katolické víře. Kongregace pro nauku víry o VassuleMore
Vassula proti katolické víře.
Kongregace pro nauku víry o Vassule
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇 Požehnaný den ve spolek. ____________________________________________________________________…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den ve spolek.
____________________________________________________________________________________________
Připomeneme si dvě největší přikázání:
Mk 12:29-31
29Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ 30a ‚budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly‘. 31Druhé je toto: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ Není jiné přikázání větší než tato.“
🤗
Samson1
14 more comments
Ostrik
253.4K
Nebuď úpírem! Prelát Roman Kneblewski.More
Nebuď úpírem!
Prelát Roman Kneblewski.
03:55
Ostrik
Tolik zbytečných slov. Ptal jsem se, kdy začneš konat to, co máš ve vítacím hesle: Samson1 Vítací heslo Bůh je láska. Nauč mne Tebe a bližní milovat …More
Tolik zbytečných slov. Ptal jsem se, kdy začneš konat to, co máš ve vítacím hesle:
Samson1 Vítací heslo
Bůh je láska. Nauč mne Tebe a bližní milovat, k lásce získávat, učiň mne dobrým apoštolem dnešní doby. Dej ať poznávám Tvou vůli a ji plním. Amen
Z odpovědi jsem vyrozuměl, že nikdy. 🥴
Samson1
Ostriku svatý Pavel byl vytržen a sám nevěděl jestli s tělem a nebo bez těla a viděl věci a slyšel které člověk nemůže vyslovit a jak by to …More
Ostriku svatý Pavel byl vytržen a sám nevěděl jestli s tělem a nebo bez těla a viděl věci a slyšel které člověk nemůže vyslovit a jak by to vysvětloval člověk, že. Ale věříme, že to je, pokud vytrváme a Bůh nás přijme, teprve začnem vidět, prožívat a chápat. Prostě nyní trvají víra, naděje a láska. Jinak rozeznat někdy smrk od borovice je řek bych též obtížné, hlavně když satan přichází v podobě anděla světla. Mnohdy se nám může něco zdát, ale někdy se nám může zdát, že je něco bílé, ale ono je to ve skutečnosti černé. Jinak bych řek, že pro hledání pravdy dnes musí být i velká pokora, zvláště když je satan puštěn z řetězu. Pro Jidášovu zradu nemohli být odsouzeni všichni učedníci a koukol poroste vždy s pšenicí. Ženci jsou andělé.
23 more comments
Ostrik
19973

Stydíte se za Syna člověka?

Mk 8:31-38 31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr …More
Mk 8:31-38
31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. 33 Když se však Ježíš otočil a uviděl své učedníky, pokáral Petra a řekl: „Jdi ode mne, satane, protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.“ 34A zavolal si zástup se svými učedníky a řekl jim: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. 35Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však zahubil svou duši kvůli mně a evangeliu, zachrání ji. 36Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí? 37Neboť co může dát člověk výměnou za svou duši? 38Kdo by se styděl za mne a za má slova v tomto cizoložném a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, když přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly.“
Ostrik
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané …More
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané - následovníci Krista. O vás Ježíš řekl:
Mt 7:21 :Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.
Ještě nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se posluchači v Ježíšově podobenství o milosrdném Samaritánovi identifikovali s nemravnými násilníky. Vyjadřovat sympatie ženě, která kope do dětí a podráží nohu otci, který utíká s dítětem v náručí může pouze velmi porušená duše. Zapomněli jste???
L 6:31 :Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim.
Bůh může dopustit, že se role obrátí. Vy budete utíkat a jiní vám podrazí nohy, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Jste slepí a hluší. 🙏
Ostrik
Stydíte se za Syna člověka? Kolikrát jste dnes prosili Otce ve jménu Ježíše Krista? Není to tak, že se spíše spoléháte na petice, na demonstrace,…More
Stydíte se za Syna člověka? Kolikrát jste dnes prosili Otce ve jménu Ježíše Krista? Není to tak, že se spíše spoléháte na petice, na demonstrace, na hloupé bezbožné komentáře? 🤦
1K 9:16 :
Když hlásám evangelium, není to má chlouba; je to pro mne nutnost, a běda mi, kdybych ho nehlásal.
🤗
17 more comments
Ostrik
2506

Já však pravím vám

Křesťanství je niterný judaismus Ale ne zevní plnění příkazů Mojžíšova zákona. Pán Ježíš na mnoha příkladech ukazuje, jak posouvá službu Bohu z povrchního plnění příkazů na vnitřně žité souznění …More
Křesťanství je niterný judaismus
Ale ne zevní plnění příkazů Mojžíšova zákona.
Pán Ježíš na mnoha příkladech ukazuje, jak posouvá službu Bohu z povrchního plnění příkazů na vnitřně žité souznění s Bohem.
Mt 5:21-22
21Slyšeli jste, že řečeno jest starým: „Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.“22Já však pravím vám, že každý, kdo se hněvá na bratra svého, propadne soudu. Kdo by však řekl bratru svému „ráchá“, propadne veleradě, a kdo by řekl „blázne“, propadne pekelnému ohni.
Mt 5:27-28
27Slyšeli jste, že řečeno jest starým: „Nezcizoložíš.“28já však pravím vám, že každý, kdo hledí na ženu, aby jí požádal, již zcizoložil s ní ve svém srdci.
Mt 5:38-42 38Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Oko za oko, zub za zub.“39Já však pravím vám, abyste neodpírali zlému; nýbrž udeří-li tě někdo v pravé líce tvé, nastav mu i druhé, 40a tomu, kdo chce souditi se s tebou a (tak) vzíti sukni tvou, zanechej i plášť;41a přinutí-li tě někdo na míli jednu, jdi s ním (i jiné) dvě.42Tomu, kdo tě prosí, dej, a od …More
pokrk
Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú dôjsť …More
Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú dôjsť?K obetovaniu zvierat?Načo potom bola obeta nášho Pána?
Ceskoslo sa chce držať SZ a nechápe,že ten sa vysvetľuje Novým /viaceré verše SZ vysvetľoval dokonca samotný Pán /,že celý SZ smeroval a bol naplnený v KRISTOVI a ten zhrnul všetky prikázania do dvoch.
"Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38To je najväčšie a prvé prikázanie. 39Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."
Židov by sme kľudne mohli považovať za našich mladších bratov,ktorí sú ako deti,ktoré nechápu,že nemôžu jesť celý deň iba sladkosti,ale aj normálne jedlo,aby mohli správne rásť.
Napr.na pesach jedia baránka bez zlomenej kosti a nevedia,že pravého Božieho baránka,ktorému nebola zlomená kosť ukrižovali a všetky tieto ceremonie …More
Ostrik
Pro následovníky Krista: Mt 9:13a: Jděte a naučte se, co jest to: ,Milosrdenství chci a ne oběti.‘ Následovníci Krista nezabíjejí, protože Bůh je …More
Pro následovníky Krista:
Mt 9:13a: Jděte a naučte se, co jest to: ,Milosrdenství chci a ne oběti.‘
Následovníci Krista nezabíjejí, protože Bůh je láska. 🤗
Ostrik
203.2K

Otcem metaforicky?

Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl Otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl Synem Božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení, by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci …More
Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl Otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl Synem Božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení, by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci se porozumění víry, které nabízí Ježíš. Ten by pak mohl být stejně metaforicky počat z Panny Marie, metaforicky se narodit v Betlémě, metaforicky zemřít na Golgotě, metaforicky vstát z mrtvých, metaforicky vstoupit na nebe a metaforicky žít v církvi. V této souvislosti, byť druhotně, ale tím spíše by pak muselo také o křesťanech platit, že jsou Božími dětmi jenom metaforicky. Nicméně apoštol Jan praví, že „se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale skutečně jimi jsme“ (1 Jan 3,1).
Tvrzení, že Ježíš nazývá Boha svým Otcem metaforicky, je zkrátka s křesťanskou vírou neslučitelné.
Celý článek naleznete zde: www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Ostrik
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači …More
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači, abychom porozuměli. Připomenu, že Ježíše skutečně miluje pouze ten, kdo plní Jeho příkazy.
J 14:21 :
Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“

J 15:10 :
Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“

🤗
Ostrik
J14:21-24 21Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu …More
J14:21-24
21Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“ 22Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: „Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?“ 23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.“
Protože jsme se už poučili, že je Ježíš Božím Synem metaforicky, snadno pochopíme Jeho svatá slova o příbytku v srdcích následovníků. Je to zjevení, které přesahuje myšlení dětí tohoto světa. 🤗
18 more comments
Ostrik
92.7K
Spravedlivý Lot. Spravedlivý Lot, příklad zbožného chování.More
Spravedlivý Lot.
Spravedlivý Lot, příklad zbožného chování.
snakee
Ostrik středa, 00:24 Doporučuji ke zhlédnutí. Dobře poslouchejte. Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015 NEDOSAHUJE KVALIT PRVNÍCH PATERŮ …More
Ostrik středa, 00:24
Doporučuji ke zhlédnutí. Dobře poslouchejte.
Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015
NEDOSAHUJE KVALIT PRVNÍCH PATERŮ REDEMPTORISTŮ
www.lumendelumine.cz/index.php
Ostrik
7 more comments
Ostrik
381.1K
Srp a kladivo = mučící nastroj. Symbol daru promlouvá...More
Srp a kladivo = mučící nastroj.
Symbol daru promlouvá...
Tomislav
Zkřížení kladiva a srpu je obdoba hákového kříže čili znetvořeného kříže Páně.
Lola123456
36 more comments
Ostrik
12608

Projev papeže Jana Pavla II.

Projev papeže Jana Pavla II. k účastníkum Římského mezinárodního sympozia o Mistru Janu Husovi při audienci ve vatikánské „Sala del concistoro" v pátek 17. 12. 1999 (Papežská lateránská univerzita …More
Projev papeže Jana Pavla II. k účastníkum Římského mezinárodního sympozia o Mistru Janu Husovi při audienci ve vatikánské „Sala del concistoro" v pátek 17. 12. 1999 (Papežská lateránská univerzita 15.-18. 12. 1999)
Vážení představitelé vlády, pane kardinále, ctihodní bratři v biskupské službě, vážení vědečtí pracovníci, dámy a pánové!
1. Je pro mne velikou radostí, že vás mohu srdečně pozdravit u příležitosti vašeho sympozia o Janu Husovi, které představuje další důležitou etapu pro hlubší pochopení života a díla dobře známého českého kazatele, jednoho z nejslavnějších mezi mnoha vynikajícími mistry, kteří vyšli z pražské univerzity. Hus je pamětihodnou postavou z mnoha důvodů. Ale je to zejména jeho morální odvaha, která z něj tváří v tvář protivenstvím a smrti učinila postavu zvláštního významu pro český národ, který byl v průběhu staletí také těžce zkoušen. Jsem vám všem zvlášť vděčný za to, že jste přispěli k práci ekumenické „husovské" komise ustanovené před několika lety panem …More
aobubo
Lk 9 Hněv učedníků proti samařské vesnici 51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma 52 a poslal před …More
Lk 9
Hněv učedníků proti samařské vesnici
51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma
52 a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.
53 Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.
54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“
55 Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.
56 Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.
aobubo
A jak ospravedlní Menhir sám sebe?
10 more comments
Ostrik
3453.9K

Láska je oheň

Láska je oheň, který spaluje hřích! Zd 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň stravující. Dt 9:3a Věz tedy dnes, že Hospodin, tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující. 1Petr 4:8 …More
Láska je oheň, který spaluje hřích!
Zd 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň stravující.
Dt 9:3a Věz tedy dnes, že Hospodin, tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující.
1Petr 4:8 Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů.
Ostrik
Príslovia 1:27-33 27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú …More
Príslovia 1:27-33
27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma.29Pretože mali v nenávisti poznanie a nevyvolili si bázeň pred Pánom,30o moju radu nedbali; pohŕdali každým mojím dohováraním,31nech sa teda najedia ovocia svojich ciest a nech sa nasýtia svojich zámerov.32Veď odvrat nerozumných je ich smrť a bezstarostnosť bláznov je ich záhuba.33Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne si žije, bez strachu, že sa mu zle povodí.“
🙏
Ostrik
Člověk je ze své přirozenosti společenský tvor. Je to dáno tím, že všichni mají původ v jednom stvořeném Adamovi. Proto jeden každý, jako společenský …More
Člověk je ze své přirozenosti společenský tvor. Je to dáno tím, že všichni mají původ v jednom stvořeném Adamovi. Proto jeden každý, jako společenský tvor uvažuje. Hluboko v podvědomí každého člověka je skrytá informace o sounáležitosti lidského plemene. Ne vždy je však uvažování starého člověka prospěšné. Mnozí z vás trpí tím, že neustále hledáte na druhých chyby. Poměřujete konání druhých podle svých měřítek. Vzpomínáte na slova Pána Ježíše o takovém konání? Je to o trámu v oku. Pán Ježíš nechce, abychom jiné posuzovali nebo snad soudili. Chce, abychom se soustředili na svou vlastní cestu za ním. Proto důrazně napomíná všechny, nejen svaté Petry, aby se nestarali o to, jaké má Ježíš úmysly s jinými lidmi.
J 21:20-22
20Petr se obrátil a uviděl, jak za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval a který se také při večeři naklonil k jeho prsům a řekl: ‚Pane, kdo je ten, který tě zrazuje?‘ 21Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s tímto?“ 22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, abyMore
343 more comments
Ostrik
1543.5K

Tajemství pravdy

19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. 20A …More
19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. 20A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř... Gn 2:19-20
Člověk byl stvořen Slovem, proto v něm byla pravda. Když Adam dával všem živým duším jména, byla pravdivá, protože vyjadřovala podstatu stvořené duše v jednom každém konkrétním tvaru (formě). Pravdivé pojmenování je rozechvěním všech frekvencí a to je možné pouze zpěvem.
Mnozí lidé na tomto světě se domnívají, že poznávají pravdu jejím pojmenováním. Nepoznávají však pravdu, protože jí nedokáží správně pojmenovat. Jak napsal svatý Pavel, vidí jen jako v zrcadle, vidí jen odlesky. Pokud se někdo takovou "pravdou" uspokojí, sám sebe klame. Lidé se vzdalují Bohu a slova, která užívají, mají často obsah, který mnozí ani nechápou...
Ostrik
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát. Mt 24:1-13 1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. …More
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát.
Mt 24:1-13
1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby.
2Ale on jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“
3 Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“
4Ježíš jim odpověděl: „ Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.
5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé.
6 Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. 7Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. 8Ale to všechno bude počátek porodních bolestí.
9Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnohým to bude kamenem …More
Ostrik
Z modlitby krále Davida: 1Pa 29:15a : Vždyť jsme před tebou hosté a příchozí jako všichni naši otcové... Naděje je pouze v Kristu Ježíši, našem Pánu …More
Z modlitby krále Davida:
1Pa 29:15a :
Vždyť jsme před tebou hosté a příchozí jako všichni naši otcové...
Naděje je pouze v Kristu Ježíši, našem Pánu. Jak marné je počínání těch, kteří se usídlili ve světě. Postavili svůj dům na písku. 🤗
152 more comments
Ostrik
151.3K

Ježíšovo kázání na hoře

Ježíšovo kázání na hoře bylo určeno všem posluchačům bez výjimky. Horské kázání je základem křesťanské nauky. Pro mnohé bude jistě překvapením, že v konfrontaci s Ježíšovou naukou neobstojí. Mt …More
Ježíšovo kázání na hoře bylo určeno všem posluchačům bez výjimky. Horské kázání je základem křesťanské nauky. Pro mnohé bude jistě překvapením, že v konfrontaci s Ježíšovou naukou neobstojí.
Mt 5. - 7. kapitola
1Uzřev pak Ježíš zástupy, vystoupil na horu, a když se posadil, přistoupili k němu učeníci jeho.2I otevřel ústa svá a učil je takto:3Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.4Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.5Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.6Blahoslavení, kteří lačnějí a žiznějí po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou.7Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.8Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.9Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou.10Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest království nebeské.11Blahoslavení jste, když pro mne budou vás tupiti a pronásledovati a mluviti všecko zlé proti vám lhouce;12radujte se a veselte se, neboť odplata …More
Ostrik
aobubo 17:38 6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili …More
aobubo 17:38
6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili lásku, kterou k nám měl, a to, co pro nás řekl, učinil a vytrpěl.
_______________________________________________________________________________________________
Vidíš, Samsone? I tvůj oblíbený světec František věděl, že chléb vezdejší v modlitbě Páně není tělesný pokrm. 🤗
Ostrik
J 6:33-35 33. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." 34. Řekli mu tedy: "Pane, dávej nám ten chléb vždycky." 35. Ježíš …More
J 6:33-35
33. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."
34. Řekli mu tedy: "Pane, dávej nám ten chléb vždycky."
35. Ježíš jim však řekl: "Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.

🤗
13 more comments
Ostrik
142.7K
Labyrint. Cesta k vlastnímu srdci je jako labyrint.More
Labyrint.
Cesta k vlastnímu srdci je jako labyrint.
Ostrik
Modlete se, jak nás naučil náš Pán: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na …More
Modlete se, jak nás naučil náš Pán:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Zamyslete se. Když se modlíte, aby byla vůle Otce jak na nebi, tak na zemi, proč potom reptáte, že se neděje vaše lidská vůle? 😲
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇 Požehnané dopoledne vespolek. 🤗More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnané dopoledne vespolek. 🤗
12 more comments
Ostrik
74920

Obrana Svatého otce Františka

Obrana Svatého otce Františka před zuřivými útoky nepřátel kříže. Manželství muže a ženy není totéž, co soužití dvou osob téhož pohlaví. Rozlišování neznamená diskriminování, ale naopak respektování …More
Obrana Svatého otce Františka před zuřivými útoky nepřátel kříže.
Manželství muže a ženy není totéž, co soužití dvou osob téhož pohlaví. Rozlišování neznamená diskriminování, ale naopak respektování. Odlišování skrze rozlišování není hodnocením, není diskriminací. V době, kdy se tolik zdůrazňuje bohatství pluralismu, kulturní i sociální odlišnosti, je opravdu protimluvem minimalizovat základní lidské odlišnosti. Otec a matka nejsou totožní. Nemůžeme učit budoucí generace, že je totéž připravovat se na založení rodiny přijetím závazku stabilního vztahu mezi mužem a ženou a zároveň žít s osobou téhož pohlaví. Dávejme pozor, abychom při prosazování práva dospělých, které se za tím skrývá, nedošlo k odstranění prioritního práva dětí, které je výhradně třeba upřednostňovat, aby měly prospěch ze vzorů otce a matky a aby měly tatínka a maminku.
Pověřuji tě, aby u vás ani v řeči, ale ani v srdci nebyla agresivita a násilí proti žádnému bratrovi. Křesťané se chovají jako služebníci pravdy, nikoli …
More
Samson1
Irbis, že papež podpořil vojenskou akci je správné. Třeba do Sýrie se musí vrátit zákon a pořádek a Bůh stojí za zákonnou vládou Sýrie. Dokut tam …More
Irbis, že papež podpořil vojenskou akci je správné. Třeba do Sýrie se musí vrátit zákon a pořádek a Bůh stojí za zákonnou vládou Sýrie. Dokut tam budou běhat bojovníci schopní řezat hlavy, je tam nemožný normální život.
Samson1
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše …More
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše a může na tom být kus pravdy. Ty nechápeš právo na obranu, nějaké milosrdenství bez zdravého rozumu, pseudohumanismus, pseudomilosrdenství zas nechápu já. Ale i s migrací se děje spoustu nekalých věcí, dnes je to výnosný obchod, pašování lidí a ještě těch, kteří nebyli ohroženi přímo na životě, spíš se jedná o ekonomickou migraci, nebo vyloženě invaze do Evropy a s lidmi se vezou i ti, co někde řezali hlavy a až dostanou do ruky zbraň, budou schopní dělat masakry ala Breyvik, střílet lidi jak zajíce. A to si náš milovaný Papa musí uvědomit, že se musí přistupovat ke každému zvlášť. Určitě tu budou platit slova Ježíšova, jestli má nepřítel hlad, dej mu najíst, napít, ale člověk si musí uchovat pohled zdravého rozumu. Že je migrace řízená, už není pochyb a je to nebezpečná věc. Myslím si, že jsi též člověk, co zavíráš oči před pravdou. Kdybys měl …More
72 more comments
Ostrik
981K

Jeanne d Arc píše do Čech

Ježíš, Maria Již delší dobu ke mně, Johance Panně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici a že stejně jako Saracénové ničíte pravou víru a bohopoctu, …More
Ježíš, Maria
Již delší dobu ke mně, Johance Panně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici a že stejně jako Saracénové ničíte pravou víru a bohopoctu, přijímáte bezbožné a nedovolené pověry a že není žádné hříšné či bláznivé věci, kterou byste si nedovolili udržovat a šířit.
Pohrdáte svátostmi Církve, trháte na kusy články víry, pleníte kostely, ničíte a pálíte památečné sochy, vraždíte křesťany, protože zachovávají pravou víru. Co je to za běsnění? Jaká nenávist či šílenství vás sžírá? Víru, kterou všemohoucí Bůh, Syn a Duch Svatý zjevil, založil, nadal mocí a tisíckráte oslavil skrze zázraky, tuto víru vy pronásledujete, usilujete svrhnout a zničit. Jste slepí, nikoliv však z nedostatku zraku či chápání. Myslíte si, že uniknete trestu? Cožpak nevíte, že se Bůh postaví proti vašim bezbožným snahám a nedovolí vám setrvat v temnotě a omylu? Čím více se budete oddávat zločinu a rouhání, tím větší na vás čekají tresty a utrpení.
Pravím upřímně, kdybych …More
Ostrik
Měla jsi nechat Židka. To je jako Jitka, židovské jméno od Judita. 🤗
Ostrik
Takže společná bohoslužba s Židy ti nemůže vadit. ✍️
96 more comments
Ostrik
2291.5K

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

Pán Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači. Nestačí však tento příběh slyšet nebo číst. Nestačí ani tento příběh s radostí přijímat. Člověk musí být dobrou zemí, hospodářem dobře …More
Pán Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači. Nestačí však tento příběh slyšet nebo číst. Nestačí ani tento příběh s radostí přijímat. Člověk musí být dobrou zemí, hospodářem dobře připravenou pro přijetí zrna – Božího Slova.
Kdo ale může být dobrou zemí, dobrou hlínou?
Mk 4:1-20
1A opět začal učit u moře. A shromáždil se k němu veliký zástup, takže vstoupil do lodi na moři a posadil se; celý ten zástup byl u moře na břehu. 2A učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém vyučování jim říkal: 3„Poslouchejte! Hle, rozsévač vyšel zasít. 4A když rozséval, stalo se, že některé zrno padlo podél cesty; i přiletěli ptáci a sezobali je. 5A jiné padlo na skalnaté místo, kde nemělo mnoho země, a hned vzešlo, protože nemělo hlubokou zem. 6Když vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo. 7Jiné padlo do trní; trní vzešlo a udusilo je, a zrno nevydalo úrodu. 8A jiná padla do dobré země, vzcházela, rostla a vydávala úrodu; a neslo jedno úrodu třicetinásobnou, jedno šedesátinásobnou a jedno …More
Ostrik
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Vaše komentáře …More
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Vaše komentáře jsou důkazem o tom, že nemilujete. Nemilujete, protože se bojíte. Vaše srdce jsou plná strachu. Je to stejný strach, který zabil Krista, Štěpána i Husa. Je to ten strach, který vás drží v otroctví! Vaším otrokářem je Satan.
Je tu řešení, přijměte do svých srdcí Zrno od Rozsévače. Přijměte Krista a nechte se vést jeho láskou. V Kristu prožijete velké osvobození.
Budete se radovat z lásky, na každého člověka budete hledět s láskou. Už nikdy nebudete nástrojem Zlého. 🤗
Ostrik
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti …More
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví Zd 2:15.
Proto může apoštol směle a beze strachu svědčit:
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
A tak jeden každý svědčí svými slovy, svými skutky o tom, čím je naplněn. Buďto láskou nebo strachem. Obojí mít v srdci nemůže.
Bůh žehnej všem, kteří Boží Slovo slyší! 😇
227 more comments
Ostrik
1482.7K

Boháč byl zachráněn z pekla

Pán Ježíš lidem vyprávěl příběh o boháčovi a chudákovi. Boháč se po smrti těla ocitl pekle, chudák v ráji. Do tohoto příběhu však Ježíš skryl mnohem více informací, než tušíte. Příběhu jinak …More
Pán Ježíš lidem vyprávěl příběh o boháčovi a chudákovi. Boháč se po smrti těla ocitl pekle, chudák v ráji. Do tohoto příběhu však Ježíš skryl mnohem více informací, než tušíte. Příběhu jinak porozumí ten, kdo miluje Boží láskou.
Boháč v očistných plamenech projevil pokoru, když by od žebráka přijal, aby mu svlažil rty svým prstem. Pekelné plameny ho zbavily pýchy. Projevil také lásku ke svým bratřím, protože je toužil ušetřit utrpení, které musel sám zažívat. Je tedy jasné, že očistné pekelné plameny vykonaly svou práci a očištěný boháč byl z pekla zachráněn.
Boží milost je více, než celé peklo. 🙏
Poučte se z příběhu a milujte Boha jediného celým srdcem, vší silou, celou myslí a bližního svého, jako sebe samého. Uchraňte se před žárem pekelného ohně.
Lukáš 16:1-31
19Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval.
20U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů,
21a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce …
More
apredsasatoci
FRANTIšEK 69 ja nic nehovori. ja nic nepisem. ja som ta uz odovzdala Boha. ty si mimo mna, mimo mojej kompetencie.
apredsasatoci
FRANTIšEK 69 tvoja reakcia nemoze patrit mne. preco? nie som autor. tvoja reakcia patri iba autorovi - Kristovi. ale ked ty a tvoja skupina to nevidite …More
FRANTIšEK 69 tvoja reakcia nemoze patrit mne. preco? nie som autor. tvoja reakcia patri iba autorovi - Kristovi. ale ked ty a tvoja skupina to nevidite ako to vidi JK, to je naozaj pruser.
146 more comments
Ostrik
21493

Panna Maria Mnohobolestná

Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce, zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň. Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám …More
Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce,
zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň.
Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstáváme dojati a rány Tvé líbáme, a našich střel, jež Tě mučí, se hrozíme.
Nedej nám, dobrosrdečná Matko, zahynout v naší bezcitnosti a od bezohlednosti bližních.
Ty jsi vpravdě zlých srdcí obměkčení.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇 Požehnaný večer vespolek! 🤗More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný večer vespolek! 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇 Požehnaný sedmý den, požehnanou sobotu! Požehnaný den, který pro sebe oddělil Hospodin, všem …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný sedmý den, požehnanou sobotu! Požehnaný den, který pro sebe oddělil Hospodin, všem vespolek! 🤗
19 more comments
Ostrik
90971

Zákoníci a farizeové měli více smyslu pro spravedlnost, než vy!

J 8:1-11 1Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. 3Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou …More
J 8:1-11
1Ježíš však odešel na Olivovou horu.
2Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.
3Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed
4a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice.
5V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“
6Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.
7Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ 8A opět se sklonil a psal po zemi. 9Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. 10Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ 11Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“
_____________________________________________________________________________________________ Žena …More
Ostrik
Kdo z vás by mohl vědět, co je spravedlnost? Celé dny jen po někom házíte kamení! To kamení se vrátí na vaši hlavu, což jste to nevěděli? Vaše …More
Kdo z vás by mohl vědět, co je spravedlnost? Celé dny jen po někom házíte kamení! To kamení se vrátí na vaši hlavu, což jste to nevěděli? Vaše soudy vás pošlou do pekelných plamenů, kde budete na věky bez naděje souženi! 😲
Ostrik
Jste velmi tělesní lidé. Přesně tak, jak svého času vyznal emeritní arcibiskup Bezák: Všichni máme radi pekné autíčka, dobré pivíčko, pekné …More
Jste velmi tělesní lidé. Přesně tak, jak svého času vyznal emeritní arcibiskup Bezák:
Všichni máme radi pekné autíčka, dobré pivíčko, pekné filmíky...
Tváří v tvář Lazarům zažíváte strach, že přijdete o všechno to, co máte rádi. Přijdete o to tak, jako tak. Z vůle Boží. Na zemi se nic neděje, aby o tom Bůh nevěděl. Padáte při první zkoušce. Co až přijdou ty těžší? 😲 🙏
88 more comments