„Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu!“ Dt 30, 19

SLOBODNÁ VÔĽA = máš možnosť výberu medzi...
Milý čitateľ. Už dlhšie uvažujem o tejto téme, pretože by som každému z vás, ktorý to budete čítať, chcel ukázal, aký veľký dar od Boha sme dostali. Ale zároveň je tu s tým spojená obrovská zodpovednosť. Ak zle použijeme slobodnú vôľu, tak to môže mať až fatálne následky.
Mojim cieľom je, v každom z nás, teda aj vo mne samom, vzbudiť skoro až STRACH z toho, aby sme nezneužili našu slobodnú vôľu a nešli do pekla. Strach nie je Biblický, pretože „V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 1 Jn 4,18. Radšej to chcem nazvať BÁZŇOU voči Bohu „ Celá zem nech má bázeň pred Pánom, pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.“ Ž 33,8. Či som túto vážnu tému napísal na úžitok mne samému, ale aj tebe, ukáže čas a na Súde Božom sa to možno dozvieme.
V prvom rade, bez pravdivého rozumového poznania, nie je možné správne rozhodovanie. Človek, ktorý nemá správne poznanie, napríklad celej Pravdy Evanjelia, sa môže zle rozhodovať. Potvrdím to týmto miestom z Písma: „Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú.“ Lk 12, 47. Ale pozor, aj ten, kto nepoznal Pánovu vôľu, čiže Ježiša Krista, bude zbitý tiež, len menej. Čiže je tu dôležité si uvedomiť, že všetci sme zodpovední za to, kde sa po smrti ocitneme a kde budeme tráviť večnosť. Či naveky v NEBI, alebo naveky v PEKLE! Sv. Pavol hovorí, že „Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.“ Rim 1,20. A toto adresuje neveriacim pohanom !!! Na nich sa dokonca zjavuje „Boží hnev“ – verš 18. Práve preto budú kresťania prísnejšie súdení, („Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd.“ Jak 3,1) lebo cez kresťanov, ktorí mali ohlasovať živého Ježiša Krista, nie seba, mohli POHANIA uveriť a tak mať nádej na VEČNÝ život. „Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ Rim 10, 14.
Čiže najdôležitejšie je POZNAŤ, cez rozum, Pánovu vôľu. Potom sa môžeme slobodne rozhodnúť, či budeme plniť Božiu vôľu ako to robil Ježiš „"Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“ Jn 4,34 , alebo nie „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca.“ Jn 8,44.
Vôľa Božia, vôľa Ježišova, ktorú máme plniť je v Biblii – Písme svätom! Nejaké súkromné zjavenia, videnia, „počutia“, vnuknutia, nie sú záväzné a môžu byť aj nebezpečné. Nemusia byť vnuknuté od Boha. Nie som človek, ktorý by bol proti darom Ducha, o ktorých hovorí apoštol Pavol v 1 Kor 12 a 14 kapitole, lebo nás on sám povzbudzuje „dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali.“ 1 Kor 14,1. Ale opatrnosť v tom, koho budeme slobodne poslúchať a koho nasledovať, je nanajvýš dôležitá. Po mnohých skúsenostiach zo spoločenstiev, ktoré mali kvázi „prorokov a prorokyne“ som zistil, že tie výlevy, či „proroctvá“ sú hlúposti a blúznenie a mnohí falošní proroci a prorokyne tak pokazili život mnohým kresťanom, urobili nešťastnými mnohé duše.
Čo sa stane, keď ti falošný prorok, či prorokyňa povie: „rob toto, modli sa takto, choď tam, choď do manželstva s tým, choď do rehole, choď do kňazstva“ ? Ty tak nebudeš plniť Božiu vôľu, ale vôľu človeka, manipulátora, vôľu sektára a on ťa zvedie na zlú cestu. Ty si budeš myslieť, že si sa slobodne rozhodol správne, ale pred Bohom to nie je správne!!! Preto musíme prosiť Ježiša Krista o dôležitý dar „rozlišovania duchov“ 1 Kor 12, 10.
Slobodná vôľa sa môže zle použiť, môžeme sa nesprávne rozhodnúť, môžeme tak skončiť mimo cesty, ktorou je Ježiš Kristus a pôjdeme vlastným cestami, poslúchajúc ľudí, nie Boha.
V nadpise je doslova Božia ponuka: VYBER SI - život, i smrť, požehnanie i kliatbu.
Čo si vyberieš ty? Budeš poslúchať ľudí, alebo Boha? „Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Sk 5, 29.
Aby táto téma bola ešte presnejšia, rozhodol som sa uviesť príklady z Písma, ktoré nás všetkých musia doslova PREBRAŤ!
Judášova slobodná vôľa.
Čo sa na neho vzťahuje, vyberám...
Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša“ Sk 1,16. Ďalej „ktorým sa Judáš spreneveril“ Sk 1,25. „Bol s nimi aj zradca Judáš.“ Jn 18,5. „Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil. Jn 13,2. Taktiež „Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.“ Jn 17, 12.
Predpovedanie v Písme o Judášovi, nie je dôvodom si myslieť, že on nutne musel konať tak, ako bolo o ňom napísané. Ale Písmo, čiže Boh predvídal, videl a naveky vidí do budúcna, ako Judáš skončí, že svoju slobodnú vôľu odovzdá diablovi a bude ho poslúchať. A Judáš je teraz v pekle. Potvrdil to aj Ježiš že je „syna zatratenia“. Lebo Judášovi by bolo „lepšie, keby sa nebol narodil." Mt 26,24.
Použiť takto svoju slobodnú vôľu na to, aby niekto zradil Krista, je neskutočná hlúposť a bláznovstvo. Taký človek si neváži svoj život, ani dušu ani život iných. Taká duša ide do pekla a po vzkriesení tela z mŕtvych, na konci vekov, ide aj telo do pekla. Judášova duša je v pekle a ostane tam naveky. Zle využil slobodnú vôľu ako dar od Boha. Slobodne si vybral smrť a prekliatie. Nik ho k tomu nenútil. Ani Boh, ani Ježiš Kristus. Mal pri sebe Ježiša Krista, chodil s ním, dokonca robil aj zázraky v Jeho mene, videl uzdravenia, divy a všetko, čo máme napísané. A predsa je v pekle. Čo je to za slobodné rozhodovanie, keď utekáme do pažerákov smrti? Fatálne sebazničenie.
Adam a Eva a ich slobodné rozhodovanie.
Boh im jasne vymedzil, čo môžu robiť a čo nie. Obom dal dar slobodnej vôle a rozumu. Tak si predstav, ako využili slobodnú vôľu? Uverili lži hada: „ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo." Gn 3, 5 Presnejšie povedané, hadovi uverila Eva. „A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu.“ 1 Tim 2,14. Potom bol Adam zvedený prvou ženou – Evou „nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.“ Gn 3,6. Teraz tu nebudem rozoberať, že čo by sa stalo, keby Adam nebol poslúchol Evu a nezobral si od nej ovocie. Teraz chcem poukázať na slobodné rozhodovanie sa našich prarodičov. Čo nastalo po páde do hriechu, si všetci môžete prečítať v Písme. Ale následky boli fatálne. Že prežívame choroby, trápenia, smrť, vojny, nepokoje, nenávisť, zlobu, násilie a podobne, všetko je to pre zle využitú slobodnú vôľu prvých ľudí na zemi. Nechali sa oklamať. Uverili ZLU. Neposlúchali Boha!!! Adam aj Eva sú naši prarodičia, ktorým by sme mali za to zlyhanie všetci odpustiť. Keby sme boli my, niekto z nás na ich mieste, pravdepodobne by sme dopadli podobne.
Lucifer a jeho slobodné rozhodovanie.
Prvý hriech sa nestal v raji na zemi, ale v nebi. Je to nepochopiteľné a možno nie všetci kresťania si to uvedomujú, ale je to tak.
O živote Lucifera, ako najkrajšieho cheruba, je napísané v EZ 28, 12-19. On dostal výsadu byť najbližšie pri Bohu „Bol si cherubom, pomazaným ochrancom; dal som ťa na svätý Boží vrch, prechádzal si sa pomedzi ohnivé kamene.“ Ez 28, 14. Bol to najkrajší anjel „verš 13“, bezchybný „verš 15“, ale zhrešil hriechom PÝCHY „Srdce ti spyšnelo pre nádheru“ verš 17. Dokonca Boh povedal, že on pri svojom kupčení „znesvätil svoje svätyne“ verš 18, čo znamená, že stratil milosť a poškvrnil to miesto, poškvrnil vnútro – seba. Myslíš si, milý čitateľ, že Boh bol príčinou jeho pádu preto, že ho stvoril ako najkrajšieho anjela? Vonkoncom nie! Dal mu slobodnú vôľu a on ju zle využil. Je to až nepochopiteľné, ako sa mohol stať prvý hriech v nebi? Keby nebolo tohto hriechu a pádu v nebi, nebolo by ani pokušiteľa v raji a nebolo by ani množstvo padnutých anjelov – démonov. Môžeš si ešte prečítať aj Iz 14, 11-17, Zjv 12, 4nn, Lk 10,18. Slobodná vôľa je až tak SLOBODNÁ, že sa môže postaviť v vzbure proti vlastnému Stvoriteľovi. A túto výsadu slobody mali aj prvé stvorené bytosti – anjeli.
Už vidíš, ako sa môže zle využiť a nasmerovať naša slobodná vôľa? Boh je tak úžasný a veľkorysý, že nám ľuďom daroval ROZUM a SLOBODNÚ VÔĽU (ako anjelom). Tým sme stvorení na Boží obraz „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ Gn 1,27.
Svätý apoštol Pavol a jeho slobodné rozhodovanie
Pavol hovorí: „Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev.“ 1 Kor 15,9. On bol na začiatku prenasledovateľom a vrahom, pretože súhlasil s tým keď zabíjali prvých kresťanov - Sk 26,10. Ale „dostalo sa mu milosrdenstva“ 1 Tim 1,13. Ježiš mu dal milosť, že sa mu zjavil – Sk 9,5, ale zjavil sa mu s výčitkou „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.“
Myslíš si, že keď sa mu Ježiš zjavil, že mu neponechal slobodnú vôľu? Že už apoštol Pavol bol akoby nanútene jeho apoštolom a už nemal možnosť rozhodnúť sa povedať Bohu nie? Určite mu Boh dal možnosť voľby. Boh ponechal slobodnú vôľu aj Pavlovi, napriek výsady osobného zjavenia.
Kde je teraz duša apoštola Pavla? V nebi! Lebo využil slobodnú vôľu pre službu Ježišovi Kristovi: „ Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.“ 2 Tim 4, 6nn.
Milý čitateľ. Vyber si Ježiša Krista. Vyber si život a požehnanie, vyber si Pravdu a spravodlivosť. Vyber si slúžiť Evanjeliu. Aby si na konci svojho života s Pavlom mohol povedať : už mám pripravený veniec spravodlivosti.
„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Svoju vôľu odovzdávam slobodne pre TEBA, jediného pravého Boha. Daroval si mi poznanie Pravdy. Nechcem prepásť príležitosť zmeniť svoje zmýšľanie a robiť pokánie. Dal si mi milosť NÁDEJE na spásu a večný život. Volím si Teba Ježišu – lebo v tebe mám večný život.“ Amen.