defendfaith
223.8K

Medžugorje - pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov. Vieroučný výklad tohto diabolského fenoménu...

Prečo tradiční katolíci nemôžu prijať zjavenia v Medžugorí? Tento článok je pre TAKZVANÝCH tradičných katolíkov...

Bolo by lepšie, keby sa takzvaní tradiční katolíci radšej vrátili na NOM a vyznávali buddhisticko, židovsko, moslimsko protestantské učenie, ako keď chcú brániť zjavenia ktoré sú absolútne nezhodné s Katolíckou Tradičnou vierou. Ak sa povie katolícka Tradičná viera, znamená to len toľko, že je to viera Cirkvi pred koncilu - teda viera všetkých pravoverných katolíkov siahajúcich až po Apoštolov a samotného nášho Pána Ježiša Krista.

Ak je niečo v pokoncilovej Cirkvi dobré, je to všetko čo sa zachovalo z tradície Cirkvi. Ak je v tejto novej cirkvi niečo zlé, je to všetko, čo sa koncilom vymyslelo.

Dostávame sa k Medžugorju, kde niektorí AKOŽE tradiční katolíci, chcú zastávať tento blud. Tým sedia na dvoch stoličkách - na viere tradičnej - neomylnej a zároveň na NOM viere ktorá je chybná. Títo katolíci nedostali ešte plnosť Ducha Svätého, Boh ich zatiaľ iba volá a oni sa bránia tomuto volaniu a chcú sa zachytiť na modernizme v Cirkvi, pred ktorou varoval Pápež Pápežov Svätý Pius X.

To že NOM sektor nechápe čo je Medžugorje sa dá chápať. Ich viere nie je vierou katolíckou, teda vierou tradičnou, vierou na ktorej stáli ich dávni predkovia. Ich viera je nová, zmenená, je prispôsobená svetu, judaizmu, islamizmu, buddhizmu, hinduizmu a protestantizmu. Ide o vieru ktorá má zjednotiť všetky viery do jedného celku, čo sa krok za krokom diablovi darí, k tomu mu pomáha väčšina NOM sektora, ktorá tlieska každej hlúposti, ktorú diabol cez svojich verných na čele Cirkvi vymyslí. A Medžugorje zapadá presne na milimeter ako dobrá skladačka puzzle, do tohto nového náboženského systému svojou vierou, svojim vyznaním.

Ale aj tak sa náš Pán Kristus postaral o to, aby Cirkev neupadla do úplného zmätku, keď nedovolil, aby toto zjavenie Cirkev uznala a ani uznať nikdy nemôže. Ešte aj v NOM sektore je veľa kňazov, biskupov aj kardinálov, ktorí nie sú slepí a vidia čo sa okolo nich deje, ako je Cirkev zo dňa na deň rúcaná a tiež si spolu s tradičnými katolíkmi si želajú zmenu k tradícii celej Cirkvi na svete, pretože tento bezbrehý liberalizmus zničil nielen hodnoty vo svete, zvlášť morálku a vieru - ale ju zničil rovnako aj v Cirkvi.

Prečo teda nemôžu katolíci, ktorým boli odkryté snahy temných síl na likvidáciu Cirkvi - uznať Medžugorje?

Prvá vec je poslušnosť Cirkvi. Tradičný katolík je poslušný Cirkvi v každej jednej veci, ktorá je katolícka a nemôže uhnúť ani naľavo ani napravo! Ak Magistérium, biskup, kardinál, pápež - budú hlásať priehľadne čistú katolícku vieru všetkých vekov - neexistuje aby tradičný katolík bol neposlušný! Ak by sa našiel takýto katolík, nie je katolíkom. Pretože katolícka viera sa dá prijať buď celá, alebo žiadna! Neexistuje situácia ktorá sa objavuje v NOM sektore, že niekto si verí v peklo ale neverí v očistec a tiež neexistuje situácia, že si niekto vykladá peklo inak, ako to učí Svätá Matka Cirkev všetkých časov, alebo si vykladá inak učenie o očistci a o ďalších dogmách viery!

Viera nie je vymyslená človekom, viera je daná od Krista cez Apoštolov ako jeden kus, ako jeden balík a buď vezmem a verím celý tento balík, alebo celý tento balík odložím, lebo neverím. Neexistuje možnosť, aby si niekto balík otvoril a vyberal si z neho, čo veriť bude a čo nebude! Toto je protestantizmus, kde si každý človek verí tak, ako si sám určil a to je ohavnosť pred Bohom, ktorý sám ustanovil vieru a preto Svätý Pavol hovorí: kto by hlásal inú vieru ako sme vám ju my predali - nech by išlo aj o anjela z neba - nech je prekliaty!

Aký má toto súvis s Medžugorím?


Musíme začať poslušnosťou voči Cirkvi, ak hlása vieru katolícku. Cirkev ako jediná sila vo svete, má moc preveriť zjavenie a označiť ho buď za pravé alebo falošné! Ak Cirkev povie, že je zjavenie falošné, ak pred ním varuje - tradičný katolík rešpektuje plne túto vôľu Cirkvi a o takéto zjavenie sa prestane zaujímať, nieto že by mal ísť na miesta ktoré sú Cirkvou neschválené, dokonca Medžugorie dostalo zákaz, aby sa na zjavení Cirkev podielala!

NOM sektor však koná proti vôli svojej Cirkvi a absolútne nerešpektuje jej vyhlásenie. Na jednej strane sa bijú NOM-áci do pŕs, aký sú verní Cirkvi a pápežovi, na druhej strane si veria podľa seba, vykladajú si vieru ako protestanti - čo sa im hodí oslavujú, čo sa im nehodí - zavrhnú! Tí viac prefíkaní ktorí vedia že zavrhnutie článku viery sa nesmie, robia pokryteckú vec - menia si výklad učenia Cirkvi. Takto skutkami ukazujú svoju neposlušnosť, ktorú falošnými ústami na oko vyznávajú!

Najlepšie to vidíme práve na spomínanom Medžugorí, kde je zákaz od Cirkvi aby sa na zjaveniach zúčastňovali nielen kňazi, ale aj veriaci. Ale milióny ľudí, vrátane duchovných - prekračujú tento zákaz, čím porušili poslušnosť voči Cirkvi. Dnes sa využíva to, že Cirkev je svetská, slabá a tak protestantizmus - teda svojvoľná viera a svojvoľné kresťanstvo - sa plne využívajú a uplatňujú, bez postihu! Vidíme to aj na zosnulom exorcistovi Gabrielovi Amorthovi, ako sa sám vzbúril voči Cirkvi, čím dal zlý príklad miliónom pomýlených duší, naproti nemu iný exorcista Andrea Gemma, ktorý bol nadriadený Gabrielovi Amorthovi, o Medžugorí prehlásil, že je to absolútne satanistické miesto!

Cirkev sa však neriadi súkromnými názormi nikoho - ani exosrcistov, ani biskupov, kardinlov, ani pápežov. Cirkev má učenie, má vieru a to je smerodajné. Ak povie Pápež Ján Pavol II. že mu Medžugorie inponuje - je to iba jeho súkromný názor, ktorý je v protiklade voči Cirkvi, ktorá Medžugorie neuznala. Dnes, v dobe protestantizmu v Cirkvi, sa však súkromné názory dávajú nad učenie Cirkvi a to tvorí zmätok ktorý sa udomácnil.

Podobne keď pápež František niečo povie v lietadle, alebo nejakému novinárovi - je to zbytočné čítať, pretože ide o jeho súkromné vyjadrenia. Ak by chcel niečo povedať svetu Ex Cathedra - neomylne - predchádzalo by tomu množstvo práce, modlitieb a vzývanie Ducha Svätého a potom pod týmto Duchom by vyhlásil neomylne nejakú dogmu, alebo by utvrdil nejaké učenie. Tak to vidíme na Piovi XII. keď vyhlásil dogmu nanebovzatia Panny Márie, dva roky sa celá Cirkev modlila za túto vec, k tomu každý jeden biskup na svete sa musel vyjadriť. Po dvoch rokoch konečne mohol Svätý Otec vystúpiť a Ex Cathedra vyhlásiť dogmu, ktorá bola v Cirkvi známa od nepamäti, ale ktorú pápež vyhlásil oficiálne.

Mnohí zaslepení katolíci si ale myslia, že keď pápež, alebo nejaký liberálny kardinál niečo vyhlási do éteru, že je to nejako záväzné! Pápež František vydal dokument AL, ktorý nesie so sebou rozpory a teraz sú problémy, pretože nejasné formulácie žiada Cirkev - aby ich pápež vysvetlil a objasnil. Tlak musí narastať, pretože ak by formulácie v AL boli vyložené inak ako je ustanovená dogma Ducha Svätého - pápež sám seba by uvalil do herézy. Samozrejme tomuto laickí, nič neštudujúci katolíci - zvlášť zo sektoru NOM nerozumejú a myslia si, že keď pápež vydá nejakú encykliku, zvlášť ktorá sa vyhla dokonca učiteľskému úradu, že je pre katolíka záväzná! Absolútne nie a už vôbec nie, ak by chcela meniť vieru, ktorá sa meniť nedá!

Takže neposlušnosť voči Cirkvi obhajovaním Medžugorja je ťažký hriech, ktorý je nutné vyznať vo Svätej Spovedi, taktiež účasť ktorá je na tomto mieste Cirkvou zakázaná! Dúfajme že Gabriel Amorth vyznal hriech neposlušnosti voči Cirkvi...

Pozrime sa na zárodky Medžugoria

Už v základoch zjavenia vidieť nezlučiteľnosť s učením Cirkvi. "Gospa" deťom hovorí: "Vietor je moje znamenie. Prišla som vo vetre. Keď fúka vietor, vedzte, že som s vami. (...) Ja som s vami vo vetre "

Čo je toto za učenie? Toto spadá do ezoteriky, do východných vier, nie do viery katolíckej? Viera katolícka cez Písmo hovorí niečo podobné, ale o Duchu Svätom:

Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Jn 3:8


Táto vec ktorá sa zjavuje v Medžugorí sa zamieňa so Svätým Duchom a už tu Cirkev hneď spochybnila toto zjavenie.

Ak by sme tento verš brali doslovne, podobá sa skôr satanovi, ktorý presne takto chodí po zemi. V Jóbovi čítame:

Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan. Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“ Jób 1:6-7

Toto bol iba zárodok niečoho nekalého, čo v budúcnosti oklame mnoho duší a zvedie ich do pekla a ku klaňaniu sa démonom.

Pozrime sa na ďalší problém hneď v zárodku:

V správe z 1. októbra 1981. "Gospa" nám dáva prehliadku jej ekumenizmu; Čítame:. "Všetky náboženstvá sú si rovné a môžu dosiahnuť záchrany v akomkoľvek náboženstve. To ľudia tvoria náboženské rozpory, keď Boh vládne nad nimi všetkými. Mali by ste rešpektovať každé náboženstvo a rešpektovať jeho svedomie. Duch Boží funguje vo všetkých komunitách, aj keď nie všade s rovnakým spôsobom."

A spadla klec! Toto je NEW AGE, toto je NOVÉ NÁBOŽENSTVO sveta, náboženstvo falošného ekumenického Ducha. Ani v koncilových dokumentoch nie je explicitne - absolútne jasne vyjadrené, že všetky viery privedú ľudí k spáse. Koncilové dokumenty sú o dvojzmyselnosti - ale toto už nie je dvojzmyselnosť, toto je jasná a odporná heréza!

Toto totiž popiera niekoľko jasných dogiem - najhlavnejšiu Dogmu - Mimo Krista nie je možná Spása - prvá zlatá dogma všetkých dogiem. Kristus zomrel za tých, ktorí v Neho uveria, za tých ktorí v Neho neuveria - nezomrel! Aj keď aj na nich platí že ak uveria v Neho, budú spasení, oni tomu odporovali, tak sa so spásou minuli. Proti tejto maximálnej heréze stoja toto Božie slovo:

Preto im Ježiš znova vravel: Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Jn 10

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Jn 14:6


O Kristovi hovorí evanjelista: A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena (okrem mena Ježiš), daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ Sk 4:12

Prichádzajte k nemu (ku Kristovi), k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, 1Pt 2:4


Tých veršov je ďaleko viac. Je jasné, že tieto verše hovoria proti takzvanej Gospe, ktorá zaručene nie je matkou Krista a našou milovanou Matkou Božou. Kto pozná Pannu Máriu, kto rozjíma o nej, kto rozjíma o zjaveniach ktoré mala a Cirkev ich uznala za pravé - ten nemôže - v žiadnom prípade povedať - že tá bytosť (ak sa tam vôbec nejaká bytosť zjavuje), je Panna Mária, milostivá Matka ktorá vždy chránila svoju Cirkev, telo Krista kde On je hlavou! Tu vidíme ako sa dá uctievať démon, ktorý sa vydáva za našu milovanú Pannu Máriu.

Panna Mária NIKDY neurobila niečo také, že by navádzala na neposlušnosť voči Cirkvi, voči biskupovi, ktorý bránil zjavenú vieru! Panna Mária sa NIKDY nevyhrážala, ako sa vyhrážalo to zjavenie, že biskup môže veľmi zle skončiť.

Toto nie je žiadna Panna Mária, milujúca mama, toto je odporný démon, ktorý mätie hlavy neznalých poblúdených katolíkov. A čo nás viac mrzí je to, že katechéti, kňazi, učia deti takýmto bludom - beda im, že učia maličkých miesto pravej katolíckej viery - veriť v satana! Oni čo majú vedieť a poznať vieru katolícku ako svoj život, učia niečo, čo je nezhodné, čo je dokonca odporujúce katolíckej viere.

24. júla 1982. "Gospa" popiera vzkriesenie tela, keď hovorí, že "po smrti tela ktoré zomrie sa rozloží a nikdy sa neoživí. Človek potom prijme telo transformované. "

Východná viera reinkarnáciu. Už v tomto zárodku mal niekto pekne tvrdo chytiť deti pod krk, aby vykašľali zo seba pravdu tak, ako to urobili s deťmi vo Fatime.

Ďalšia ezoterika sa udiala takto:

Nikdy predtým v histórii Cirkvi sa nestalo, žeby Panna Mária sa objavila s požiadavkou založiť vlastný sviatok. Táto naša pokorná mamička sa tešila keď jej ľudia vzdávali chválu a česť, stalo sa že si želala (nikdy nenariaďovala), keby jej ľudia postavili kostol alebo kaplnku. Ale vlastný sviatok v Cirkvi cez zjavenie, to tu ešte nebolo. Všetky Mariánske sviatky boli ustanovené Cirkvou cez moc Ducha Svätého, ktorý ľudí oblažoval na srdci a potvrdzoval správnosť sviatku. Ale žeby sama Panna Mária, Božia rodička si žiadala svoj vlastný sviatok? To skôr démon chce, aby bol narušený cirkevný rok tak, že aj jemu by sa klaňalo. Tak vznikol sviatok - takzvaný - sviatok Kráľovnej pokoja. Nie je to žiaden Cirkevný sviatok, aj keď mnohí budú prekvapení, lebo v mnohých farnostiach sa tento sviatok slávi, dokonca sa zasväcujú kostoly - preto tradícia dáva ďaleko ruky preč od týchto démonských zjavení, ktoré sa chcú votrieť do kalendára a myslenia katolíkov. Je dosť, že kalendár je koncilom naruby dosekaný, ešte sa do tohto zmätku chce diabol vtrieť, aby sme slávili jeho sviatok.

24. júna 1986. Gospa dala každému prítomnému v Medžugorí "osobitné požehnanie". Každý pútnik môže ho odovzdať ostatným, a tí ďalší a tak ďalej. Ide o kladenie svoje ruky na hlavu alebo dať krížik na čelo - v myšlienkach ho predať takto:. "Dávam vám osobitné požehnanie Panny Márie Kráľovnej Pokoja Medžugoria, a vy ho odovzdajte ostatným." Tu sa dostanete do démonskej ezoteriky, ktorá vám údajne poskytne - energetickú transformáciu, vnútorné hojenie a fyzické hojenie.

Toto bol úvod zjavení a čo sa dialo ďalej každý vie. Cirkev zakázala púte! V čase pevnej Cirkvi by Medžugorie zhaslo ako zápalka, ale v čase démonizmu a ezoteriky v Cirkvi, sa rozmáhajú takéto zjavenia, ktoré majú popularitu, tečúce peniaze, lož.

Katolík a zjavenia

Ak by katolík zavrhol aj zjavenia ktoré sú uznané Cirkvou, nedopúšťa sa žiadneho hriechu. Je iba JEDNO hlavné a smerodajné zjavenie a to - ZJAVENIE BOHA NA ZEMI - Ježiša Krista! Toto je prvé a posledné právoplatné zjavenie! Na tomto zjavení stojí a padá viera katolícka, na tomto zjavení stojí Cirkev.

A toto je ten paradox. Katolíci dnes neveria v toto jediné právoplatné zjavenie, ktoré bolo uzatvorené dopísaním poslednej litery Písma Svätého. Katolíci veria proti tomuto zjaveniu, že je možná spása u ateistov, u protestantov, u iných náboženstiev. Preto im nevadí zjavenie v Medžugorí, dokonca ho oslavujú, lebo keďže neveria Zjaveniu Pána, toto falošné charizmatické zjavenie im dáva falošnú vieru.

Zjavenia ktoré sa udialo po jedinom platnom zjavení Krista Pána na svet, boli naprávaním Cirkvi ktorá blúdila, alebo odpadávala od viery. Zjavenie v Medžugorí však robí úplný opak - vieru ničí, vieru kazí, robí z ľudí ezoterikov, ktorí ani len netušia že sú v moci diabla. Ezoterika je veľmi príťažlivá viera, je to viera pokoja, lásky, svetla, krásy, harmónie, s mnohými sprievodnými zázrakmi a divmi. Je to časť viery new age, v ktorej má vládnuť diabol a jeho prapodivné zázraky.

Naša viera katolícka je ďaleko za týmito vecami, je daná od Krista Pána, cez apoštolov, cez balík, ktorý buď prijmeme alebo zavrhneme - ako celok. Ak totiž niekto neverí v jednu dogmu, alebo si ju vysvetľuje inak ako ju vykladá Cirkev - stratil celý balík, stratil celú vieru.

NOM sektor sa prepadáva do ezoteriky - nie však úplne celý. Aj tam sú ľudia úprimne hľadajúci a poznám mnohých ktorí sa hrozia fenoménu Medžugorie. O čo je však horšia vizitka pre takých, ktorí sa hrdia slovom - tradičný katolík a v oblasti Medžugoria sú nejasní, rozpoltení, nevedia kam si sadnúť.

Tradičný katolík je v prvom rade katolík, ktorý sa drží pevne katolícke viery všetkých vekov. Musí ju ovládať, musí ovládať Písmo Sväté a učenie Cirkvi.

Nie je tradičný katolík ten, ktorý chodí na tradičné omše, pritom nič neštuduje a o viere nič nevie. Tradičná viera navádza katolíka aby študoval tradičnú vieru a Boh aj ľudí k tejto viere skutočne privádza. Ale nie všetkých - tých lenivých, ktorí nie sú ochotní študovať svoje vlastné základy, ale radšej sa kochajú ezoterickými zjavenia moderného veku - takí zostávajú aj naďalej v blude a ani len netušia, aké nebezpečenstvo na nich číha - večná smrť s tým, ktorého obdivoval...

Ale nič skryté nebude skryté naveky - prichádza čas odhalení...