defendfaith
23428K

Sestra LUCIA z Fatimy varovala pred Medžugorím - článok z oficiálneho kresťanského servera - christnet.cz

Text tohoto článku nie je z tradicionalistického prostredia, ale je z českých katolíckych stránok christnet.cz

Predslov: V Medžugorí sa dejú obrátenia, dejú sa tam zázraky, dejú sa tam divy. Obrátenie je však možné iba s počutia, tak hovorí Písmo - Viera je z počutia (poťažmo v našej dobe kníh s čítania). Neexistuje obrátenie sa človeka na zjavení! Ak človek zažije emocionálne vzrušenia, dobré pocity, ak by aj videl anjela - toto nie je obrátenie! Ide tu iba o volanie Boha k nemu aby sa obrátil cez vieru, ktorá je rozumová a stojí na hlbokom učení. Mnohé videá ukazujú ako sa ľudia obrátili, ale ak sa ich spýtate na ZÁKLDNÉ články viery, nič nevedia!

Pán Ježiš Emauzským učeníkom celú cestu vysvetľuje zo starého zákona, kto bol Kristus, prečo prišiel, čo vykonal.

Svätý Pavol žalárnikovi ktorý sa pýta ako môže byť spasený, vykladá celú vieru v jeho dome, kde sa napokon všetci obrátia a dajú sa pokrstiť.

Peter vysvetľuje vieru židom verejne, kde im podrobne vysvetľuje kto je Kristus a obráti sa 3000 židov.

Kornélius bol zbožný Rímsky muž, modlil sa k Bohu, ale neprišiel by ku spáse, kdeby nepočul vieru. Preto Peter prichádza do jeho domu a vykladá mu dlho vieru, až sa Kornélius obráti a s ním celý dom.

Pavol vysvetľuje vieru v dome, kde vypadne chlapec z okna, Pavol ho zachraňuje - pokračuje vo výklade a výklad viery trvá celú noc!

Pavol prichádza do domu Lýdie, kde vykladá vieru a Lýdia počúva Pavla a rozumom prijme vieru a obráti sa.

Svätý Augustín hovorí, že viera má rozumový základ, podobne ako to potvrdzuje učiteľ učiteľov Tomáš Akvinský.

Viera dnešného katolíckeho sveta však nepozná vieru katolícku ani len povrchne, nieto ešte do hĺbky a podrobností, viera dnešného katolíckeho sveta sa postavila namiesto pravej viery na pochybné zjavenia a falošné výroky rôznych vizionárov o ktorých náš Pán hovorí, že príde tento čas, kedy miesto zdravého učenia si ľudia nájdu falošných učiteľov ktorí budú štekliť ich uči nezdravým učením a že príde mnoho ľudí, ktorí sa budú vydávať za Kristov, za tých ktorí hovoria s Kristom a k tomu dodáva - neverte! Našim kameňom viery je Písmo Sväté, ktoré je vykladané Cirkvou a učiteľmi Cirkvi. Našim prvoradým kameňom viery je Boh, ktorý je Duch, ktorý sa však zhmotnil v Kristovi Ježišovi, svojom Synovi, ktorý vykúpil ľudskú diabolskú rasu svojou krvou na dreve kríža, za podmienky, že ľudia UVERIA v NEHO, uveria v JEHO vykúpenie - inak ak neuveria alebo uveria vo vykúpenie inak, HLBOKO KRISTA URÁŽAJÚ…

ÚVOD

Slová ešte kardinála Ratzingera: Zdravá viera nejaké bombastická zjavenia nepotrebuje - kresťan, ktorý žije pravidelným sviatostným životom v spoločenstve Cirkvi, vezme občas do ruky Písmo alebo kvalitnú duchovnú literatúru, sa bez zjavenia celkom dobre zaobíde.

Vzhľadom k tomu, že sa v žiadnom českom médiu (televíznom, rozhlasovom, tlačenom a vlastne ani internetovom) ohľadom Medjugorje neviedla žiadna diskusia, bude možno pre mnohých nasledujúci seriál prekvapením. Zhŕňa totiž všetky proti, o ktorých sa u nás nehovorí - kým v zahraničí táto diskusia prebieha už minimálne od roku 1986.

Predostieram, že seriál nevznikol preto, aby mnohých, ktorí do Medjugorje cestovali v dobrej viere a v dobrom úmysle, nejako napádal, odsudzoval či sa nejako snažil odviesť od viery. Ale mali by sme poznať všetky skutočnosti, aby sme neupadli do hriechu či len do obyčajnej túžby po senzácii.

Začneme oficiálnymi postojmi najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi, a potom preberieme jednotlivé lži, nejasnosti, aféry, defraudácia, únos biskupa, podivné reklamné kampane, ku ktorým patrí aj celovečerný film, zaujímavým oddielom možno bude aj porovnanie údajných zjavení v Medžugorí a oficiálne cirkví potvrdených iných mariánskych zjavení. Ku zjavením v Medjugorje sa dokonca vyjadrila aj Lucia, vizionárka z Fatimy.

CIRKEVNÉ SCHVÁLENIE

Snáď najpodstatnejšie pre veriacich katolíkov by mal byť názor najvyšších predstaviteľov cirkvi samotnej. Áno, viem, že v mnohých knihách, kde sú rôzne komunity s Medjugorje previazané, vydávajú, sa píše, ako pápež Ján Pavol II. niekde nejakému stúpencovi povedal, že "nebyť pápežom, bol by som v Medjugorje". A že dvanásti talianski biskupi povedali: "Nech ľudia jazdia do Medjugorje, ak sa obráti, modlia, spovedajú, postia sa a robí pokánie." Túto trochu otrepanú vetu už však niekoľkokrát vatikánski predstavitelia popreli. Arcibiskup Pio Laghi, jeden z údajných dvanástich talianskych arcibiskupov, napísal 1. marca 1988 Josephovi E. O'Connor: "Hoci kolujú zvesti, že Svätý Otec a ďalší významní činitelia Svätej stolice podporili Medjugorje, nezakladajú sa tieto vôbec na pravde a nie sú autentické. .. v skutočnosti bolo oficiálne stanovisko už uverejnené v L'Osservature Romano, vatikánskom denníku, v ktorom Svätá stolica podporila miestnych (rozumej juhoslovanských) biskupov. "

Naskytá sa teda otázka, aké je stanovisko miestnych, vtedy juhoslovanských biskupov? Napodiv záporné. Biskupa Pavla Zaniča, ktorý stál vo svojom biskupskom úrade v čase začiatku údajných medjugorských zjavení, celú vec pozorne sledoval a vydal si záznamy a kópie denníkov vizionárov či nahrávok rozhovorov. V nich sa objavuje podstatné množstvo rozporov, o ktorých budeme hovoriť.

Nasledujúce vyhlásenie a výzvu biskupa Zaniča z 25. marca 1986 podpísalo 34 z vtedajších 35 juhoslovanských biskupov (nepodpísal biskup Franič, vtedy na dôchodku, propagátor charizmatického hnutia): "Žiadal som, aby všetok humbuk okolo Medjugorje postupne utíchol, ale všetko pokračuje ako predtým, čo je hanebné. Preto trvám na nasledujúcom:

1. Vizionári sa nebudú objavovať na verejnosti.

2. zjavovania v budove kostola skončí a vizionári s nimi môžu byť vo svojich domovoch, ako tomu bolo v lete 1981.

3. Ihneď bude z pred oltára odstránená nová socha Panny vymodelovaná podľa zjavenia a vráti sa sem stará socha Panny Márie.

4. O zjaveniach sa prestane hovoriť a nová posolstvo sa nebudú rozširovať.

5. Úcta k novému zjavenia a podľa posolstva skončí.

6. Predaj suvenírov a publikácií, propagujúcich zjavenie tiež skončí. Ľudia samozrejme naďalej môžu chodiť ku spovediam a na omše.

7. Vo farnosti nesmú slúžiť omše ani kázať kňazi zvonka, teda napr. Jozo Zovko, Tomislav Vlašič či Ljudevita Rupčič.

8. Vizionári odovzdajú svoje záznamy a denníky biskupovi. "

Odpoveďou františkánskych kňazov z Medjugorje bol list z 6. apríla 1986, v ktorom sa odmietli podriadiť biskupovi (ťažký hriech neposlušnosti) a jeho nariadeniam. Tým sa skončili po štyroch rokoch určitej ťahanice medzi tzv. Františkánmi (takzvanými, lebo im bol na základe niekoľkých preukázaných škandálov odobratý cirkevné súhlas a najvyšší predstavitelia františkánov je exkomunikovali z poriadku).

Konflikt medzi biskupom a dvoma kňazmi trval iba chvíľu, ale 19. decembra 1981, pol roka po prvých zjaveniach, sa do toho vložila “Panna" (samozrejme Panna je v zátvorkách keďže o našu Nebeskú Mamu nejde), keď vyhlásila, že vinným v tomto stretu je biskup. Podľa "Panny" otec Vego má zostať na svojom mieste a nepodriadiť sa príkazu odísť z farnosti kvôli svojmu hrubému priestupku. Dňa 3. januára 1982 "Panna" opäť vyhlásila: " Ivica Vego nie je vinný. Nech pôsobí ako doteraz. Biskup nemá čo dávať veci do poriadku, pretože sám je vinný. Už nebude biskupom. “ (nebesia sa NIKDY nepostavili proti Cirkvi v celej jej histórii a tobôž nie proti kňazovi, nieto ešte proti biskupovi - jedna bytosť však proti Cirkvi ide a s ňou nespočet pomýlených ľudí).

Dňa 11. januára 1982 si Vicka zapísala do svojho diára: "Panna je proti biskupovi." Týždeň nato, 20. januára 1982, sa vizionári opäť pýtajú na kňazov, ktorí sa odmietli podriadiť príkazu z Ríma. Odpoveď znela takto: “ Nie sú vinní. Tu konal biskup unáhlene. Nech zostanú. "V podstate tým" Panna "povedala, že sa nemajú čo podriaďovať vedeniu cirkvi.

Dňa 3. augusta 1982 požiadal biskup Zanič vizionárov, aby popísali znamenie, ktorým "Panna" potvrdí svoju nadprirodzenú identitu, a vložili ich do zapečatenej obálky. Takže, až by sa znamenia uskutočnilo, ľahko by sa dalo potvrdiť, či vyvrátiť. Vizionári odmietli. Namiesto toho Ivan túto informáciu zapísal, vložil do obálky, a tú ukryl vo svojej izbe.

Biskup Zanič, pretože už mal kópie, požiadal 27. mája 1982 Vicku o jej denník (v ktorom už by mali byť zápisy za 30 dní). Vicka mu ho síce odovzdala, ale záznamy, kedy "Panna" hovorila proti biskupovi - z 19. 12., 3. 1., 20. 1., 16. 4. a 26. 4. chýbali. Nato - 19. 6. 1982 "Panna" konštatovala: “ Odkážte otcovi biskupovi, že žiadam jeho okamžité prijatie udalostí v Medjugorje, než bude neskoro. Nech sa o udalostiach informuje s veľkým porozumením, láskou a zodpovednosťou. ... Posielam mu posledné varovanie. Ak neprijme, bude napravený. Môj súd, rovnako ako súd môjho syna Ježiša, ho zasiahne. “

Vskutku rozkošné slová Kráľovnej mieru...

V novembri 1984 v La Croix juhoslovanskí biskupi zakázali taktiež púte do Medjugorje. Tento zákaz platí dodnes celosvetovo. Aby sa vyhli nariadeniu, odporúčajú exkomunikovaní kňazi v Medjugorje (ktorí si dnes v bývalom kláštore zariadili školu bojových umení), aby ľudia pri ceste do Medjugorje hovorili o duchovnej ceste miesto púti.

Vráťme sa na záver prvej časti do Ríma. V L'Osservatore Romano vyšlo 24. 7. 1984 komuniké biskupa Zaniča, ktorým zakazuje akúkoľvek publikačnú činnosť o Medjugorje, a Rím k tomu dodáva, že ktokoľvek by už vydaných osem kníh šíril a kto by sa podieľal na vydávaní ďalších, dopúšťa sa smrteľného hriechu proti poslušnosti. Týždeň po tejto správe "Panna" v Medjugorje vyhlásila: "Nech kňazi čítajú knihu Abbe Laurentina (o Medjugorje) a rozširujú ju.” (diabol proti Cirkvi).

Po ďalších článkoch v oficiálnych vatikánskych novinách, kedy sa situácia stáva pomerne neudržateľnou, vyhlasuje v roku 1988 otec Slavica: "Zjavenia v Medjugorje nepotrebujú oficiálne potvrdenie. Panna nežiada, aby bola poznaná. Hovorí: 'Som Kráľovná mieru', a nie 'Som Mária, ktorá chce byť poznaná cirkvou.' "

A na úplný záver citácie z katolíckej príručky pre rozpoznanie nevhodných kníh: "Je dvanásť okruhov kníh, ktoré sú podľa generálneho práva (cc. 831, 832) zakázané. V skratke: ...

2. knihy, ktoré obhajujú herézu, schizma alebo smerujú k nezdravému náboženstvu.

5. takisto knihy o zjaveniach alebo nadprirodzených javoch, vydaných bez cirkevného schválenia.

6. knihy, ktoré útočia na katolíckej dogmu alebo hierarchiu alebo obhajujú chyby Svätým Otcom zavrhnuté.

11. knihy propagujúce falošné pôžitky.

12. tlačené obrázky Nášho Pána, Blahoslavenej Panny, anjelov, svätých alebo iných Božích služobníkov, ktoré nesúhlasia s učením Cirkvi. “

Všetky tieto Cirkevné zákazy platia na Medžugorje, ale diablovi a jeho poskokom to akosi neprekáža

Porovnanie s inými mariánskymi zjaveniami

Hoci sa to málo vie, k prvému mariánskeho zjaveniu podľa legendy došlo už v roku 40 po Kristovi, keď sa jeden z apoštolov Jakub mal počas svojich misijných ciest dostať do španielskej Zaragozy. Tu sa mu podľa tradície v hlbokej modlitbe zjavila Ježišova matka a nabádala ho, aby tu postavil na jej počesť kostol jej zasvätený. Rok potom stála na tom mieste kaplnka zasvätená práve Panne Márii.

Najznámejšími a snáď najuznávanejšími mariánskymi zjaveniami sú však štyri iná - v mexickom Gudalupe (1531), francúzskom La Salette (1846), taktiež vo francúzskych Lurdoch (1858) a v portugalskej Fatime (1917). Poďme sa krátko pozrieť, aké tu bola posolstvo Panny Márie, ako zapôsobila na príjemcov a aké dary zjavenia priniesla - a potom porovnajme s Medjugorje.

Zjavenia Panny Márie v Guadalupe sa prihodilo už starnúcemu Indiánovi Juanuovi Diegovi. Posolstvo nebolo nijak prevratné - v podstate rovnaké ako onoho roka 40 po Kristovi. Aby sa vybudovala na určenom mieste kaplnky na jej počesť. Panna Mária posiela Juana k miestnemu biskupovi, ktorý nechce veriť. (Správne biskup neveril, ale Panna Mária milujúca Cirkev posiela znamenie).Juan žiada o zázrak. Tým sa stane jeho plášť, ktorý je aj dnes pokladaný za zázračný, pretože moderná technika v ňom objavila akoby fotografický záznam celej situácie, kedy Juan priniesol biskupovi čerstvé kvety, a neskôr aj zázračné uzdravenie Juanova príbuzného.

V podstate podobný priebeh malo osemnásť zjavení Panny Márie prostému dievčaťu Bernadete v Lurdoch. Panna Mária mala prosbu, aby sa v skale vykopala studňa s liečivou vodou, ktorá mala ľudí uzdravovať, a miestneho pastora Peyramaleho mala Bernadetta požiadať o výstavbu kaplnky. Panna Mária tu tiež potvrdila svoje nepoškvrnené počatie, ktoré pápež vyhlásil iba štyri roky predtým. Zázraky uzdravenia na seba nenechali dlho čakať a dnes je ich veľké množstvo. Bernadetta vstúpila do kláštora, kde tiež po niekoľkých málo rokoch zomrela.

V La Salette sa Panna Mária zjavila prostým pastierom - 15 ročnej Melánii a 10 ročnému Maximinovi. Jej posolstvo tentoraz znelo trochu výhražne - ak sa ľudia skutočne neobráti, neprestanú kliať a brať meno Božie nadarmo, prídu roky neúrody. Panna Mária tiež kládla dôraz na neomylnosť pápeža a na to, aby ani v budúcnosti ľudia neprestávali zabúdať na Boha. Oboch pastierikov sa následne ujal blízky kláštor.

Vo Fatime bolo zjavených niekoľko tajomstiev, z ktorých sa mnohé potvrdili, takisto pastierom - Hyacinte, Františkovi a Lucii. Anjel a potom Panna Mária naučili deti novým modlitbám k Bohu, klaňanie sa a vzývanie Bohu a rovnako ich posilňovala, aby sa modlili za pápeža a za obrátenie hriešnikov. Svoju pravosť potvrdila zázrakom, kedy Slnko predviedlo na daždivej oblohe desivé kotrmelce. Hyacinta a František skoro po zjavení odišli k svojej Pani do neba, Lucia ale mala zostať, aby šírila Máriino posolstvo, stala sa rehoľnou sestrou.

A teraz teda poďme do Medjugorje. Tu sa Panna Mária takisto zjavila skupinke detí (aj keď, nazývať deťmi mládež vo veku 16-18 rokov, ale dobre). Tí však na blízkom kopci neboli zbierať kvety, ako sa na prvý krát snažili nahovoriť biskupovi (klamali), ktorý ich vypočúval, ale po svedectvách tých, ktorí ich videli (odhalenie), priznali, že sa pokúšali fajčiť. Teda - Panna Mária sa zjavila začínajúcim fajčiarom (budiž), ale tí po niečom tak nezvyčajnom a iste povznášajúcim, čím je stretnutie s Pannou Máriou, následne klamali. Klamstiev potom bolo ešte niekoľko, ale k tým sa vrátime inde. (Fr. Mráček, Medjugorje I., verím 1986).

Zázrak - znamenie, ktoré by potvrdilo pravosť zjavenia Panny Márie, sa neustále odsúva. Už v auguste 1981 vizionári tvrdili, že potvrdzujúce znamenie sa čoskoro objaví. Dokonca ho raz stanovili na Vianoce 1982, no neobjavil sa. A to tu nehovorím o už klasickom a nafilmovanom prípade, keď francúzsky pútnik Jean-Louis 14. januára 1985 počas zjavení (kedy sú vizionári údajne v extáze) vyštartoval nečakane proti Vicke dvoma prstami. Vicka uhla hlavou a očami tomuto nečakanému útoku, takže o tranze sa nedalo ani len pomýšľať. (Poznáme video aj na youtube). Potom sa snažila vysvetliť, že videla, ako Panne Márii vykĺzaval malý Ježiško z náručia a ona Ho chcela zachytiť.

Už minule sme hovorili o tom, že Panna Mária sa po dotaze postavila za dvoch františkánov, ktorí mali spor s biskupom kvôli svojim pletkám s mníškami, a proti biskupovi. Otázkou je, nakoľko je pre niekoho biskup cirkevnou autoritou. Obaja františkáni potom svoj rád opustili, pričom jeden si svoju milenku (mníšku) vzal (majú niekoľko detí a žijú v Taliansku), druhý nie a jeho skoršie milenka (mníška) žije v kútiku v Nemecku. V ani jednom posolstve Panna Mária nehovorí o pápežovi a podriadenosti katolíckej cirkvi. Porovnaj s vyššie uvedenými zjaveniami.

Poznámka: Zjavenie v Medžugorí nielenže nehovorí o Cirkvi a podriadenosti ako hovorí Písmo - kto neposlúcha Cirkev nech je ako pohan - ona dokonca proti Cirkvi tvrdo vystupuje a vyhráža sa Cirkevným autoritám. To si nedovolil ani náš Pán - ON NIKDY nikoho neodsúdil, tobôž nie Panna Mária. Varovania boli nasmerované na budúcnosť ohľadom viery, pokánia a návratu k Bohu, ak sa ľudia neobrátia a podobne - ale aby Nebesia hromžili proti Biskupovi Cirkvi, chceli ho odstrániť, vyhrážať sa mu nebeským súdom? Temné zjavenie…

Hoci oficiálne učenie katolíckej cirkvi nepripúšťa pluralitu, Panna Mária v Medjugorje áno: Na otázku, či Panna Mária vyzýva ľudí, aby sa stali katolíkmi, odpovedá Vicka: "Nie. Matka hovorí, že jej a jej Synovi sú milá všetky náboženstvá. "(Janice T. Connell, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje, St. Martins Press, august 1992 - rovnako k nájdeniu tu).

Ako napísal jeden katolík - hlboko ma uráža toto zjavenie, ktoré ide proti učeniu Cirkvi! Je to presne vyjadrené - zjavenie popiera dogmu o Cirkvi ako jedinom prostriedku spásy a čo je ešte odsúdeniahodné, popiera samotného Spasiteľa, keďže odporúča spásu aj cez iné náboženstvá, ktoré Krista Pána nepoznajú, odmietajú, opovrhujú Ním.

25. mája 1984 potom chce Panna Mária v Medjugorje, aby sa jej dvetisícročné narodeniny oslavovali 5. augusta, a nie 8. decembra (proti stáročnému učeniu cirkvi - iba jednu bytosť poznáme, ktorá chce zmeniť učenie Cirkvi). Dňa 2. apríla 1995 bol zbitý a unesený pro-medjugorskými priaznivcami biskup Perič a držaný v zajatí desať hodín. Ďalšie rozpory medzi tvrdeniami údajnej Panny Márie a cirkevnými bolo veľa.

Rovnako zaujímavo pôsobí stretnutie s Pannou Máriou na vizionára. Nielenže ani jedného (!) Stretnutie s Pannou Máriou neviedlo k rehoľnému životu, ale naopak sa všetci oženili a vydali - nedávno aj Vicka (k tomu žijú nadštandartnými prepychovými životmi, nezľúčiteľnými s evanjeliom chudoby srdca) .

Je úplne známou vecou, že domčeky vizionárov boli prebudované v nemeckom veľkoštýle a ich ulici sa nepovie inak ako Ulička milionárov (E. MICHAEL JONES, Medjugorje: The Untold Story, Fidelity Press, 206 Marquette Ave., South Bend, IN 46617, USA. 1988 ). Rovnako tak niektorí pútnici potvrdzujú, že Ivan sa veľmi často chváli svojimi novými autami (najnovšími modelmi BMW väčšinou) za niekoľko desiatok tisíc dolárov, že sa oženil s bývalou Miss Massachusetts, Loreen Murphyovou. (Keď ľudia žijú s hlúposti druhých naivných ľudí) V októbri 1989 sa Ivan zveril chorvátskemu emigrantovi v San Franciscu Joe Tolaichovi pri jednej fajčiarskej pauze, že niečo vidí, ale nevie čo.

Sestra LUCIA Z FATIMY neúnavne varovala pred Medžugorím, ale ako sa zdá, hlas temných síl je silnejší, zvlášť v dnešnom svete kde katolícka viera stratila svoj význam…


Zakončíme tento iste neúplný prehľad z výpisov z rozhovore so sestrou Luciou: V informačnom liste publikovanom bratom Michaelom od Svätej trojice vo francúzskom St. Parres-Les-Vaudes, sa píše, že sestra Lucia hovorila so svojimi príbuznými a v rozhovore spomenula aj zjavení v Medžugorí. Jej duchovný radca, otec Messias Coeher (vydavateľ cirkevne schváleného časopisu Fatima) k tomu povedal, že sestra Lucia stále a znovu opakuje (naposledy pri jej návšteve v Detroite), že v Medjugorje sa nezjavuje Panna Mária. Dal médiám aj adresu, na ktorú je možné sestre Lucii napísať a opýtať sa jej osobne: Sister Lucia De Jesus, Convento De Santa Terres, 3000 Coimbra, Portugal.

Ak je teda vizionárka z Fatimy proti Medjugorje, nie je už to navýsosť zarážajúce? (Poznámka pre anglicky hovoriacich ľudí - vyhľadajte si to prosím na sieti, veľakrát sa tieto slová Lucie pretriasali vo svete - žiaľ v zadubenom slovensku sme vždy na chvoste pravdivých informácií)

Oficiálne púte do Medjugorje zakázané

Pražské a brnianskej biskupstvo varuje pred Centrom Veríte

Acebo 08/1990

Oficiálne púte do Medjugorje zakázané

Prefekt rímskej kongregácie viery, kardinál Ratzinger, upozornil na to, že katolícka cirkev zakázala organizovanie oficiálnych pútí do juhoslovanského Medjugorje. Vo svojom liste kard. Ratzinger pripomína Vatikánom rozširované vyhlásenie juhoslovanských biskupov, v ktorom "bolo vyhlásené organizovanie pútí a iných náboženskymotivovaných manifestáciou za nepovolené".

Acebo 09/1993

Upozornenie farskom úradom

Žiadame všetky farské úrady, aby v kostoloch nerozširovali spisy a knihy, ktoré prinášajú nespoľahlivú náuku. Stáva sa, že sa pod zbožným titulom často skrývajú bludy. Toto odporúčanie sa týka aj kníh o Panne Márii a jej zjaveniach v Medjugorje, ktoré vydáva nakladateľstvo verím v Prahe. Toto nakladateľstvo nemá kontakt so žiadnym biskupstvom ani s ostatnými kresťanskými vydavateľstvami a nakladateľ také tituly vydáva na svoju zodpovednosť. To isté sa týka Správ z Medjugorje. V tomto zmysle upozornite aj svojich veriacich.

Zakončenie: Tento článok samozrejme nie je určený zadubencom, ktorí si budú neustále omieľať svoje, ktorí nikdy pravdu nehľadali a keď ju našli ju rýchlo zavrhli. Tento článok je pre hľadajúcich, podvedených a pre tých, ktorým viera nie je ukradnutá, ktorí uverili v Krista Pána a chcú sa naučiť žiť v plnosti viery katolíckej. Stretnete sa totiž aj dnes s článkami, ktoré dávajú súvis medzi Fatimou a Medžugorím, i keď tieto zjavenia idú ostro proti sebe. Texty o spájaní sú katolíkom poznajúcim svoju vieru na smiech, autorom ide skôr o senzácie a reklamu.

Ak by chcel niekto študovať hlbší projekt od samotného Biskupa Zaniča, ako ho aj predostrel Vatikánu KLIKNI. No akôr by som odporúčal radšej sa venovať viere, ako si plniť hlavu nepodstatnými vecami ktoré nevedú ku spáse a zdokonalovať sa v katechizme: KLIKNI, alebo Slovensky sa prekladá postupne tu: KLIKNI

Doslov: Mnohí ľudia sa odvolávali na exorcistu Gabriela Amortha, ktorý podporoval Medžugorje a len málokto vie, že oveľa vyšší exorcista a Biskup v Ríme Andrea Gemma, prehlásil že ide o absolútne diabolské zjavenie.
Augustin 19
Text obsahuje 52 odstavců (počet se může lišit podle toho, jakým způsobem chápeme členění na odstavce), z nich pouze 16 obsahuje nějakou námitku proti Medžugorským zjevením. Počítám i námitky, které se dají snadno napadnout. Když se v textu píše, co by platilo za předpokladu, že by zjevení byla neplatná, tak to platnost zjevení nikterak nezpochybňuje.

Myslím, že aspoň na některé námitky už reago…More
Text obsahuje 52 odstavců (počet se může lišit podle toho, jakým způsobem chápeme členění na odstavce), z nich pouze 16 obsahuje nějakou námitku proti Medžugorským zjevením. Počítám i námitky, které se dají snadno napadnout. Když se v textu píše, co by platilo za předpokladu, že by zjevení byla neplatná, tak to platnost zjevení nikterak nezpochybňuje.

Myslím, že aspoň na některé námitky už reagoval dr. Mráček zde: verite.cz/cs/dezinformace

Co se týče sestry Lucie, text neuvádí, jestli to byla ta pravá, nebo ta falešná sestra Lucie. Že jsou dvě, se píše třeba na catholicmap.blogspot.com/2016/05/how-vatican-made-someone-disappear-in.html nebo v knize Těžká léta před šťastnou dobou IV od dr. Mráčka.

Že někdo je větší exorcista, a proto má větší pravdu, zní jako důkaz autoritou. Pokud to měl být odkaz na tento rozhovor unamsanctamcatholicam.blogspot.com/2011/04/bishop-and-exorcist-andrea-gemma-on.html , tak na mě moc seriózně nezapůsobil. Už na začátku konverzace se dopustil chyby, že definoval Medžugorji jako ďábelskou událost. I když pominu, že Medžugorje je název obce a ne událost, která se v ní odehrála, můžu říct, že taková Medžugorje neexistuje (tzn. taková, jakou ji definoval), a tedy zbytek konverzace je bezpředmětný. Kromě toho mi připadá, že vlastní názory a postoje předkládá jako nezpochybnitelná fakta. Pokud svoje postoje na něčem zakládá, tak jsou to výpovědi biskupů, jejichž pravdivost je zpochybněna.
Obrana katolíckej Cirkvi
To čo je za blud? V Medžugorii sa dejú obrátenia veľkých hriešnikov ktorý sa hromadne spovedajú. Tam kde sa spovedá a modlí ruženec diabol nemôže byť! Pápež svätý Ján Pavol II. bol k Medžugorju ústretový. „Zjavenia Medžugoria boli pre pápeža vierohodné, ako vidno z jeho súkromnej korešpondencie so slávnym poľským novinárom Marekom Skwarnickim a jeho manželkou Zofiou. ". Merek a Zofia Skwarnicki …More
To čo je za blud? V Medžugorii sa dejú obrátenia veľkých hriešnikov ktorý sa hromadne spovedajú. Tam kde sa spovedá a modlí ruženec diabol nemôže byť! Pápež svätý Ján Pavol II. bol k Medžugorju ústretový. „Zjavenia Medžugoria boli pre pápeža vierohodné, ako vidno z jeho súkromnej korešpondencie so slávnym poľským novinárom Marekom Skwarnickim a jeho manželkou Zofiou. ". Merek a Zofia Skwarnicki uverejnili štyri listy, ktoré napísal sám pápež 30.03.1991, 28.05.1992, 8.12.1992 a 25.02.1994. Toto sú prvé dokumenty, ktoré napísal Ján Pavol II. O Medžugorí a ktoré boli uverejnené. „Ďakujem Zofii za všetko, čo súvisí s Medžugoria,“ píše Ján Pavol II. Vo svojom liste z 28.05.1992. 25.02.1994. 1958. „Som zjednotený so všetkými, ktorí sa tam modlia a odtiaľ dostávajú výzvu na modlitbu. Dnes túto výzvu lepšie chápeme.
Rút Makova
Článok je obrovský donebavolajuci blud. Panna Maria odpusť. Medžugorie zohrá ešte nesmierne pozitívnu úlohu pre Cirkev a svet.
Trepifajksl
Věřte raději učitelskému úřadu církve, než zbohatlým dětem.
ľubica shares this
122.2K
Mnohí ľudia sa odvolávali na exorcistu Gabriela Amortha, ktorý podporoval Medžugorje a len málokto vie, že oveľa vyšší exorcista a Biskup v Ríme Andrea Gemma, prehlásil že ide o absolútne diabolské zjavenie.
Caesar
ľubica
Thursday, April 14, 2011

Exorcist Andrea Gemma on Medjugorje: "Absolutely diabolical"
unamsanctamcatholicam.blogspot.com/2011/04/bishop-and-exorcist-andrea-gemma-on.html
Metod
Ale ktorá sestra Lucia...
bratr
A teď který exorc má pravdu že? Je-li království rozdvojeno...
Trepifajksl
Mirku, patrně ten, který se neveze na vlně populismu a charismatismu. To je snad logické.
A strom se dá poznat po ovoci. Nebo snad se ti zdají normální penziony vizionářů, jejich soukromá tenisová hřiště a Ivánkovo zprostředkování rozhovoru s "Pannou Marií" za 500 dolarů???
Lujza Vanesová
Po Amorthovej smrti zrazu akože niekto"vyssi"moze povedať už hocičo. Našťastie sme dostali aj rozum...
bratr
Já nesleduji majetkové poměry nikoho Trepi. Naposledy to dělali v Pcich komouši když na výlohy v listopadu 89 lepili kolik si který umělec vydělá... Závist a strach. Zbytečné osiny. Pokud někdo vážně účtuje za zjevení, pak by to byl padouch. Nežije v Emerice? 😉
Trepifajksl
Víš, ono vůbec neznamená, že když někdo sleduje majetkové poměry někoho, tak je to z důvodu závisti. To možná napadne závistivého člověka. Ale normální člověk ví, že sleduje proto, zda se tím někdo obohacuje. Ostatně církev, v které jsi, konkrétně k tomuhle vydala pravidlo pro posuzování pravosti zjevení-tedy, že to vizionáři nepřináší hmotný zisk. Divím se, že se tak málo zajímáš o učení …More
Víš, ono vůbec neznamená, že když někdo sleduje majetkové poměry někoho, tak je to z důvodu závisti. To možná napadne závistivého člověka. Ale normální člověk ví, že sleduje proto, zda se tím někdo obohacuje. Ostatně církev, v které jsi, konkrétně k tomuhle vydala pravidlo pro posuzování pravosti zjevení-tedy, že to vizionáři nepřináší hmotný zisk. Divím se, že se tak málo zajímáš o učení vlastní církve a namísto toho druhému hříšně podsouváš vlastnosti, které nemá. To skutečně vypadá hodně podivně.
Trepifajksl
Lujza Vanesová, to, že se k někomu dostane informace až po smrti spisovatele Amortha, neznamená, že k vyjádření skutečně nadřízeného nedošlo již dříve. Mohu vás ujistit, že na těchto stránkách se to řešilo už v době, kdy byl spisovatel naživu.
One more comment from Trepifajksl
Trepifajksl
Jako vždy, je to obráceně. Amorth zemřel 5 let po tomhle příspěvku:
Exorcist Andrea Gemma on Medjugorje: "Absolutely Diabolical"
bratr
Kéž by bylo Trepi vše tak jednoznačné. Ale není. Bůh dokáže proměnit mnohé lidské osudy i místa vždy v požehnání, pokud po tom lidská duše touží. S nějakými dolary a Ivanem to nemá nic společného. Každý může sám zhodnotit co mu duchovně prospívá a činí jej šťastným. Nikdo jiný to za něj udělat nemůže nebo ano?
Trepifajksl
Lež neprospívá duchovně samozřejmě nikomu, ale falešný pocit štěstí dokáže navodit dokonale.
ľubica
Hejhou:@Richard Wagner Guadalupe, plus dalsie hodnotne filmy má
ľubica and one more user link to this post
Zedd12
Woooo matroš šlape dobre !!!
daniel7699
Z tohoto článku vidno niečo iné, než autor zamýšľal... Vidno ako sa Satan bojí Panny Márie a chce ju silou mocou "odpratať zo scény" - vidno, že Satan si získal mnohých služobníkov nielen spomedzi neveriacich ale i spomedzi veriacich a dokonca aj z ich vyšších kruhov - v posledných časoch sa bude Satan snažiť oklamať pokiaľ možno i vyvolených - zasvätených...
Annaval
Neviem kolko nepresnosti je v tomto prispevku, ale urcite viem, ze vizionari v case x mali 10-17 rokov. Tu je uvedene, ze mali 16-18 rokov. Ostatne, zarucene overene informacie nebudem overovat, pretoze nechcem zistit aj ine nepresnosti. To nechavam na svedomi autorov
alino
Martin má pravdu, já som tam bol a teraz z toho robím pokánie
Libor Halik and one more user link to this post
snakee
snakee
2 more comments from snakee
snakee
a, vypadá to že se nám soudružka šťastná převtělila na umělkyni
snakee
@umelkyna na to nemusí člověk jezdit do medju, aby viděl satanovy kejkle, na to si stačí otevřít web gloria tv, byl jsem ta 2x, stačilo, divadlo alá charismatici, davová psychóza
umelkyna
Martin, odporúčam najprv zažiť a potom mudrovať. Ked nemáš potrebu ísť do Medžugoria aspon sa zdrž komentárov, ked nemáš o veci ani ponatia.
Libor Halik
V informačnom liste publikovanom bratom Michaelom od Svätej trojice vo francúzskom St. Parres-Les-Vaudes, sa píše, že sestra Lucia hovorila so svojimi príbuznými a v rozhovore spomenula aj zjavení v Medžugorí. Jej duchovný radca, otec Messias Coeher (vydavateľ cirkevne schváleného časopisu Fatima) k tomu povedal, že sestra Lucia stále a znovu opakuje (naposledy pri jej návšteve v Detroite), že …More
V informačnom liste publikovanom bratom Michaelom od Svätej trojice vo francúzskom St. Parres-Les-Vaudes, sa píše, že sestra Lucia hovorila so svojimi príbuznými a v rozhovore spomenula aj zjavení v Medžugorí. Jej duchovný radca, otec Messias Coeher (vydavateľ cirkevne schváleného časopisu Fatima) k tomu povedal, že sestra Lucia stále a znovu opakuje (naposledy pri jej návšteve v Detroite), že v Medjugorje sa nezjavuje Panna Mária. Dal médiám aj adresu, na ktorú je možné sestre Lucii napísať a opýtať sa jej osobne: Sister Lucia De Jesus, Convento De Santa Terres, 3000 Coimbra, Portugal.