tŕnie
42.3K
apvs
dodosklicko
Ohromný vládca Boh Ježiš , hrozný v sile a moci vyzerá dnes takto, máš to vo svojej biblii:
Ján vidí Krista
9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas poľnice, 11 ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a …More
Ohromný vládca Boh Ježiš , hrozný v sile a moci vyzerá dnes takto, máš to vo svojej biblii:
Ján vidí Krista
9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas poľnice, 11 ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám. 12 Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov akoby
Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. 14 Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. 15 Nohy mal podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. 19 Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom .....

.. Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč: 13 Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva satan. 14 No iba toto mám proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pridŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli mäso obetované modlám a aby smilnili. 15 A aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia Nikolaitov. 16 Kajaj sa teda! Inak čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti nim mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. ......

1 Potom som počul mohutný hlas z chrámu, ktorý hovoril siedmim anjelom: Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu. 2 Odišiel prvý anjel a vylial svoju čašu na zem: na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu, sa povyhadzovali zhubné a zlé vredy. 3 Druhý vylial svoju čašu na more: more sa zmenilo na krv, ktorá vyzerala ako z mŕtveho, a zahynulo všetko, čo žilo v mori. 4 Tretí anjel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd: zmenili sa na krv. 5 A počul som volať anjela vôd: Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak rozsúdil, 6 lebo oni prelievali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv; zaslúžili si to! 7 A počul som, ako oltár volal: Áno, Pane, Bože všemohúci, pravdivé a spravodlivé sú tvoje súdy. 8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko: a bola mu daná moc páliť ľudí ohňom. 9 Ľudí spaľovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami, no nekajali sa, aby mu vzdali slávu. 10 Piaty vylial svoju čašu na trón šelmy: jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrýzli jazyky 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skutkov. 12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: jej voda vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. 13 Videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. 14 To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia.
zjavenie jana biblia

príde ked najmenej čakáš....keby prišiel 24,dec o 16, 37 hod....našiel by ta tak že by ta vzal alebo nechal tu ako cudzieho ? poznáš ho ? počuješ jeho hlas ? ak nie vedz že to je štandrd a teda začni ho hladat celou silou , čitaj písmo kdekolvek

ako bude vyzerať ozajstný príchod pána ježiša podla katol. biblie :

www.youtube.com/watch
Tatjana _cica
krasne
Peter(skala)
..ako sa hovori: z celej duše a z plneho hrdla
👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏