Clicks863

Vytrhnutie

"Vytrhnutie?" - Slová Pána Ježiša prijaté 11. apríla 2009 sestrou Kristínou

Áno, nastane "vytrhnutie" a udeje sa pri žmurknutí oka.

Iba pre tých, o ktorých rozhodnem, že sú pripravení, hodní toho dňa. Ochránim ich od hodiny skúšky, ktorá príde na celý svet.

Vtedy sa uvoľní celé peklo, veľký zmätok na tejto Zemi, aký nebolo vidieť nikdy predtým a aký už nikdy viac nebude. Veci nebudú fungovať spôsobom, akým si ľudia myslia. Moje myšlienky a Moje cesty stoja vyššie, než ľudské. Či nie som Kráľ kráľov, Pán pánov?

Všetko je pod Mojou kontrolou a predo Mnou nie je nič skryté, Ja Vládnem. To, čo som nariadil, stane sa podľa Môjho plánu. Iba nemnohí sa Ma pýtajú, radšej sa opierajú o ich vlastné porozumenie. Budú veľmi sklamaní.

Vrátim sa späť skôr, než si myslíte. Len nemnohí budú nájdení hodní v ten deň. Mnohí nebudú pripravení a budú prechádzať cez veľké súženia. Ja rozhodnem, kto je hoden uniknúť všetkým týmto veciam a obstojí predo Mnou.

Mnohí kazatelia, pastieri, biskupi, učitelia, proroci a kresťania budú tiež ponechaní vzadu, pretože ich nájdem ako nehodných. Varujem a varujem, iba nemnohí Mi venujú pozornosť, nemnohí budú tí, ktorí budú pripravení, hodní v ten deň uniknúť tomu, čo ešte len príde.

Prichádzam pre svätú, čistú, nepoškvrnenú Nevestu, ktorá je pripravená, hodná byť nazývaná Mojou Nevestou. (Zjavenie 21:9-27) Moja Nevesta odo Mňa žiada, aby som ju očistil, aby bola pre Mňa prijateľná. Čaká v očakávaní Ma, nezaoberá sa s vecami tohto sveta, ale je Mi potešiteľná a činí Moju vôľu.

Mnohí očakávajú vytrhnutie, nemnohí sú hodní. Mnohí zomrú bez toho, aby Ma spoznali. Ste TERAZ HODNÍ VYTRHNUTIA? Spýtajte sa Ma! Pripravujte sa! Ja prichádzam.


Dňa 14. apríla 2009 som počula vyhlásenie v rôznych jazykoch: "Vytrhnutie" sa deje!

Buďte pripravení!

youtube.com/watch?v=nFA2BiGwrDU

***

Odvráťte vaše vonkajšie zmysly od sveta a upriamujte ich každodenne do svojho vnútra

slovo od Pána, prijaté v piatok, 9. septembra 2005 sestrou Helgou.

1. Stále viac Ma deti prosia, svojho Otca Ježiša, o osobné slovíčko, a k tomu môžem povedať: Mali by ste stále viac spoznávať, deti, že vaším životným určením je Božie detstvo a že váš život bol ustanovený a zariadený tak, že tento cieľ môžete tiež celkom iste dosiahnuť, keď si ho v pokore prajete a zodpovedáte Mojej vôli a nastupujete cestu návratu domov zo slobodnej lásky ku Mne.

2. Vaše určenie, deti Moje, je vždy pokora voči Bohu. "Miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého," to je určenie a vodítko k Nebu, základ pre život a pre cestu k Pravde a k Cieľu, dostať sa do Otcovského domu. Nech už sa to vo vašom živote vyvinie akýmkoľvek spôsobom, deti Moje, pozerajte sa na Mňa, vášho Otca Ježiša, ako na konečný cieľ. Ponúka sa vám mnoho ciest, avšak ten, kto Ma spoznal, spoznáva Ma tiež ako jedinú cestu, a hoci aj existujú mnohé ciele, ale konečný cieľ života, Božie detstvo, sa dá znova nadobudnúť len cezo Mňa, vášho Otca Ježiša Krista, Ktorý som Cesta, Pravda, Láska a Život.

3. Nepýtaj sa Ma na to, čo nie je nevyhnutné, služobnica Moja, ale vždy sa Ma pýtaj vo svojom srdci, lebo Ja som predsa Ten, Ktorý vám môže dať vo vás a pre vás najzrozumiteľnejšiu, najjasnejšiu odpoveď. Preto dospel ten či onen človek na určitý stupeň svojho vývoja, kde ho choroby zrážajú do kolien, aby upustil od vonkajšieho života a pohrúžil sa do vnútorného, kde Ma možno nájsť všade tam, kde prebýva život - v srdci, v láske, v uctievaní, v Duchu Pravdy. Odvráťte vaše vonkajšie zmysly od sveta a upriamujte ich každodenne do svojho vnútra, kde môžete zakaždým dosiahnuť a najľahšie spoznať vaše určenie, Božie detstvo.

4. A teda toto buď útechou pre niektoré dietky, ktoré sú teraz vnútri v bolesti a v mrazivých okolnostiach počasia ich života, aby sa stali vyčistené, aby sa stali očistené od vonkajšej svetskej hmoty svojho tela v stave, v ktorom sa už duša dokáže obrátiť k Duchu vo väčšej miere, než tu hľadať len samojediné uzdravenie a pomoc. Posilňujte vášho Ducha, prijímajte k vám chlieb života, a vtedy bude môcť Duch nechať vlievať Moju plnú Liečivú silu do vašej duše a z nej potom aj do vášho tela a tak všetko zjednotiť, aby pozemské choroby museli utiecť pred Nebesiami Života.

5. Dieťatko Moje! - Keď som raz nechal oznámiť prostredníctvom Mojej služobnice Berthy Dudde, že táto Zem zahynie, potom je to vo svojom duchovnom zmysle pravdivé, avšak dôležité je to, čo rozumiete pod touto Zemou? Je to zemeguľa, na ktorej je vybudovaná Moja Škola Života, alebo je to ten najjemnejší substrát, ktorý táto Zem a celý "Človek stvorenia" (celkový vesmír) dokáže vydať pre výstavbu vašej duše a vášho tela? Premyslite si: Zem je súčasne i vaším telom, a vaše telo zahynie a stane sa prachom Zeme. Substancie, ktoré sú zo všetkých najtvrdšie, klesnú opäť naspäť na zemeguľu - a iba premenená Zem, premenené telo v čistejších duševných substanciách bude môcť byť prijaté do vašej duše, aby ste tak mohli dosiahnuť duchovné znovuzrodenie už na Zemi.

6. A v tomto zmysle je tiež potrebné uvažovať nad touto predpoveďou, že tí ktorí patria Mne sa stanú vytrhnutí zo Zeme, v čase konca. Vytrhnutie sa deje z vlastného tela do Ducha Života. Toto ale neznamená, že vaše telo vezmem zo Zeme, aby som vás premenil a opäť vrátil naspäť, aby som vytvoril novú generáciu ľudí, ktorí budú potom žiť ďalej večný duchovný život na Zemi, ale zostanete dobre vo vonkajšom výzore na tejto Zemi, pokiaľ je vám určený čas života, avšak v neviditeľnej duchovnej oblasti prebehne pre vás prechod vášho tela, ako ono doposiaľ trvá, a vaša duša bude vytrhnutá od tela, ktoré je tu Zemou duše. A toto vytrhnutie a túto premenu podmieňuje ešte niekoľko bolestivých transformačných procesov, ktoré vám častokrát padnú zaťažko pri vonkajšom prejavení sa vo forme chorôb a vy často vôbec neviete, čím ste sa práve prehrešili, alebo čo ste nesprávne urobili, že vás musí tá či oná choroba tak veľmi trápiť a obťažovať.

7. Deti moje! Keď už je raz duchovné znovuzrodenie z väčšej časti dosiahnuté, budete to už vo vašom vnútri vedieť, pre aký účel boli všetky tieto bolestivé skúšky nutné, a pretože čas beží, začne sa tento transformačný proces v silnej forme už pri Mojich deťoch, a keď nebudete bojovať proti týmto chorobám cez očkovania, cez alopatické zaobchádzania a nebudete potláčať vonkajšie symptómy, vtedy môže zdarne prebehnúť aj vlastný účel choroby ako očistný proces. Vložil som vám do rúk mnoho prostriedkov! Každá jedna nežná bylinka obsahuje v sebe svoju liečivú silu zo Mňa. V neposlednom rade môže pomôcť o kúsok vpred homeopatia, avšak korunou liečenia je modlitba. Tiež som vám dal silu Slnka, aby ste mohli podporiť transformačný proces cez héliopatické prostriedky, avšak základ všetkého spočíva na viere a láske ku Mne, k vášmu Oblažovateľovi Ježišovi Kristovi, Ktorý vám vždy pomáha, posilňuje a lieči vás.

8. Liečim vás cez Moju lásku, vždy keď sa s ňou spájate. Liečim vás cez Moju milosť, svetlom poznania, zrodeného z lásky, aby sa láska stala v jej činorodom teple dostatočne silnou, aby váš duch mohol vašu dušu a vaše telo dostatočne preniknúť a spojiť sa so Mnou, aby som vás tak mohol liečiť s Mojím všeobjímajúcim zmilovaním.

Amen. Váš Otec Ježiš, - Amen.

jesusoffenbarungen.ch/HB/Index.htm
Public domain
b8111
Žádné tajné vytrhnutí nebude. Při 2 příchodu Ježíše mrtví v Kristu vstanou nejdříve, spolu se živými budou jejich těla proměněna a budou stoupat VIDITELNĚ K BOHU. Ostatní nevěřící zahynou. 1Tes4/13-18, 1 Kor 15/23
Martina Bohumila Lutherová
Stojí za to být připraven. I když vytržení je v P.S.nejasné.
Starec Pasij pravil, že duše při umírání ,která jde přímo
do nebe , letí rychlostí jako rychlík, démoni jen skýřpou
zubami.Čo vo videu okrem kresťanského zápasu uvidíme? Boh mu vždy zjavil meno…