14:06

Korunka k sv Michalovi Archanjelovi a Anjelským Chórom

Korunkou k sv. Michalovi si možno krásne uctiť tohto veľkého archanjela a deväť anjelských chórov. Čo myslíme pod slovom chóry? Zdá sa, že Boh stvoril rôzne rády anjelov. Písmo rozlišuje deväť rádov…More
Korunkou k sv. Michalovi si možno krásne uctiť tohto veľkého archanjela a deväť anjelských chórov. Čo myslíme pod slovom chóry? Zdá sa, že Boh stvoril rôzne rády anjelov. Písmo rozlišuje deväť rádov. Sú to serafi, cherubi, tróny, panstvá, sily, mocnosti, kniežatstvá, archanjeli a anjeli (Iz 6,2, Gen 3,24, Kol 1,6, Ef 1,21, Rim 8,38).
Možno ich je viac, ale iba tieto nám boli zjavené. Serafi sa považujú za najvyšších, ktorí sú najdôvernejšie spojení s Bohom, kým anjelské chóry sú najnižšie.
Pôvod Korunky k sv. Michalovi siaha k Božej služobníčke Antónii d´ Astonac, ktorej sa vo videní zjavil sv. Michal. Povedal Antónii, aby si ho uctievala modlitbou k deviatim anjelským chórom. Toho, kto sa bude modliť túto pobožnosť z úcty k nemu, budú pri svätom prijímaní sprevádzať deviati anjeli, vybraní po jednom z každého chóru. Tým, ktorí sa budú denne modliť túto Korunku, bude pomáhať sv. Michal a všetci svätí anjeli po celý život.
Bože, príď mi na pomoc.
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Sláva …More
ľubica
Katolícka náuka nás učí, že v prvej bitke v Nebi boli zlí anjeli, ktorí sa aktívne zúčastnili na vzbure proti Bohu, poslaní priamo do Pekla. Tí ale, ktorí sa zúčastnili pasívne, boli poslaní zamoriť Zem. Tento druhý typ pripravuje ľudí, aby v pokušení podľahli; keď sú pripravení, prichádza prvý typ, aby ich pokúšal spáchať smrteľný hriech a porušil ich spojenie s Bohom. Musíme žiadať Pannu Máriu,…More
Katolícka náuka nás učí, že v prvej bitke v Nebi boli zlí anjeli, ktorí sa aktívne zúčastnili na vzbure proti Bohu, poslaní priamo do Pekla. Tí ale, ktorí sa zúčastnili pasívne, boli poslaní zamoriť Zem. Tento druhý typ pripravuje ľudí, aby v pokušení podľahli; keď sú pripravení, prichádza prvý typ, aby ich pokúšal spáchať smrteľný hriech a porušil ich spojenie s Bohom. Musíme žiadať Pannu Máriu, aby nás oslobodila od vplyvu démonov prvého aj druhého typu.
viac:www.christianitas.sk/panna-maria-kralovna-anjelov/
ľubica
ľubica
dnes prvý deň 23.7 noveny k ucte anjelov a Kralovnej anjelov, pridáme Loretánske litánie
ľubica
Možno sa modliť od dnes 22.7 po dobu 9 dní ako novénu pred slávnosťou P. Márie- Kráľovnej anjelov, ľudovo P o r c i u n k u l a, 2. augusta