Naplňuje se Třetí fatimské tajemství
Július7

Naplňuje se Třetí fatimské tajemství

Druhá část Třetího Tajemství: Pronásledování církve »Jestliže mé požadavky nebudou vyslyšeny, Rusko rozšíří své bludy po celém světě, vyvolá války a …
Lola123456
Filozofia NVO je prevzatá z VOSR.
ekans
tu organizovaly největší světoví finančníci se zahnutým nosem
Varovanie
Výňatok z knihy, ( Oko nad Piramídou ,SVETOVLÁDA SLOBODOMURÁROV A ILUMINÁTOV )
1. Tajné spoločnosti sa zakoreňovali do renesančného a reformistického terénu, prehlbujúc
rozdelenie západného sveta medzi katolíkmi a protestantmi. Už za FILIPA KRÁSNÉHO právnik
DUBOIS túžil po laickej rade národov bez účastí pápeža, ktorý bol hlavným pilierom Posvätného
Rímskeho Impéria. Tú istú myšlienku rozší…
More
Výňatok z knihy, ( Oko nad Piramídou ,SVETOVLÁDA SLOBODOMURÁROV A ILUMINÁTOV )
1. Tajné spoločnosti sa zakoreňovali do renesančného a reformistického terénu, prehlbujúc
rozdelenie západného sveta medzi katolíkmi a protestantmi. Už za FILIPA KRÁSNÉHO právnik
DUBOIS túžil po laickej rade národov bez účastí pápeža, ktorý bol hlavným pilierom Posvätného
Rímskeho Impéria. Tú istú myšlienku rozšíril medzi severskými kniežatami český husitský kráľ JIŘÍ Z PODĚBRAD. V osemnástom storočí tajné spoločnosti rozličného druhu (alchymisti,
kabalisti, okultisti, panteisti, rosenkruciáni atď.) - ktoré sa množili v protestantskom prostredí -
podnecovali celosvetový protikresťanský prúd so spoluúčasťou mysliteľov ako Bacon, Grozio, Locke, Spinosa ap. V tom istom čase člen spolku Ružového kríža JÁN AMOS KOMENSKÝ
(1592-1670) vytváral kultúrnopoliticko-náboženský projekt, ktorý spočíval v zlúčení rozličných kresťanských vyznaní. Smeroval k prekonaniu kresťanstva a jeho vyústeniu do
ezoterizmu.
2. roku 1717 bola v Londýne definitívne zriadená anglická Slobodomurárska spoločnosť a
v polovici osemnásteho storočia sa formoval celogermánsky prúd templárov. Z ich radov,
privlasniac si ROUSSEAUOV socializmus vznikli v Bavorsku ilumináti (založil ich WEISHAUPT v roku 1776). Títo po kongrese vo Wilhelmsbade (1782) veľmi rýchlo prenikli do
slobodomurárskych európskych lóží a v spolupráci s nimi a s vysokými medzinárodnými
finančnými kruhmi (ROTHSCHILD atď.)2 dali podnet k vzniku Francúzskej revolúcie (1789),
ktorá v mentalite revolucionárov mala byť prvým krokom k svetovej socialistickej republike. V tom čase sa koloniálna politika presúvala (geopolitické záujmy) z katolíckych mocností na
mocnosti protestantsko-kapitalistické (vzbury v španielskych kolóniách v Amerike, zrod
nezávislých Spojených štátov amerických atď.).
3. Na zastavenie revolučného postupu nestačila ani Svätá aliancia (1814-1815), ani
METTERNICHOV plán, ktorý mal za cieľ stabilizovať silnú katolícku koalíciu. Viedenský kongres
ho neutralizoval vplyvom slobodomurárov a Rothschildových agentov.3
Po Svätej aliancii európsku revolucionársku činnosť začala ovládať talianska Alta Vendita, ktorá bola zamaskovanou lóžou Carbonerie a slobodomurárstva a stala sa nástrojom vysokých
finančných kruhov. Popri nej sa vyvíjalo panslavistické hnutie so socialistickými cieľmi a súmyslom zjednotiť slovanský svet pod ruskou ochranou. V Nemecku sa zosilňovalo
pangermánske hnutie v Tugensbunde a sedem jemu podobných, ktoré boli inšpirované
iluminátmi a smerovali k pruskej nadvláde na úkor katolíckeho Bavorska a Rakúska (HERZ,
ROTHSCHILD atď.).4
V závislosti na slobodomurárovi lordovi Palmerstonovi, ministrovi kráľovnej Viktórie, začal
svoju činnosť REVOLUČNÝ INTERNACIONÁLNY KOMITÉT, riadený Talianom Mazzinim,
Maďarom Kossuthom a Ledru-Rollinom.
Alta Vendita, ktorej hlavou bol NUBIUS, realizovala liberálnosocialistický a jednoznačne
protikresťanský program. Nezhody medzi NUBIOM, ktorého stratégia bola pomalšia, ale hlbšia a
karbonárom MAZZINIM, ktorý chcel činnosť bezprostrednejšiu a násilnejšiu, doviedla Altu
Venditu k zániku otrávením Nubia (1848). Ale revolučné zárodky sa už dali do pohybu a vďaka podpore vysokého slobodomurárskeho funkcionára PALMERSTONA, hneď po skončení
kongresu slobodomurárov v Štrasburgu (1847), na ktorom nastolili generálny plán vzbúr, sa v roku 1848 revolucionárske hnutia rozhodli v rozličných mestách Európy násilne zvrhnúť
monarchie a nastoliť všade republiku.
Plán však nedosiahol výsledok, ktorý sa očakával.5
4. V Nemecku roku 1848 vstupovali do politického diania dva „vynikajúce" revolučné
nástroje: MARXOV komunizmus zverejnený Manifestom (na príkaz iluminátov, ktorí navrhovali Weishauptov socialistický program6) a RITTEROV pangermanizmus.
Z pohľadu anglického
ministra zahraničných vecí Palmerstona, zosilnenie protestantského Nemecka a zrod
jednotného Talianska, na úkor Rakúska a Pápežského štátu, spôsobilo rozklad kresťanského
západu, s ktorým súvisel tiež útok na Rusko.7
Marxizmus a pangermanizmus, ktoré pochádzajú od iluminátov, hoci majú rozličný obsah -
jeden socialistický a druhý rasistický - vyústili jeden do Ruskej revolúcie a druhý do
nemeckého nacizmu. Ale slobodomurárska internacionála medzičasom zakladala ďalšie
svetové prúdy: americký paladizmus a francúzsky synarchizmus.
Americká politika smerovala k svetovej nadvláde hneď po udalostiach medzinárodného
vplyvu, ako bol zrod tajnej židovskej spoločnosti v New Yorku B' NAI B' RITH (1843),
inštalovanie Mazziniho Demokratickej medzinárodnej zmluvy v New Yorku (1867), presťahovanie hlavného sídla generálnej rady Marxovej Internacionály do New Yorku (1872),
závratný vzrast bankárskeho spolku „Jacob Schiff, Kuhn a Loeb", ktorý financoval Ruskú revolúciu (Vr 28).
Anton Čulen
A. Čulen: O progresívnej sekte, biskupovi, čo vrátil pápežovi prsteň a neskutočnej odvahe spišského biskupa
alianciazanedelu.sk/archiv/5275
Otec Eirene
Kramer a iní sa ohľadom II. vatikánskeho jednoducho mýlia.
apredsasatoci
Ovocie 2VK vidíme.
Otec Eirene
A čo ak je to ovocie roku 1917? Alebo ovocie čohosi čo tu už je aj vyše 100 rokov? Okrem toho vo svojich videách to vysvetľujem. Konkrétne protiargumenty však neboli.
Kto hovorí proti všeobecnému koncilu, ten hovorí proti Cirkvi.
ekans
ano vdp. Čajko, progresisty jako jste vy, už zde v kc máme bezmála tři sta let, varoval před nimi sv. Klement Maria Hofbauer www.proglas.cz/program/detail-poradu/ @Otec Eirene
apredsasatoci
👏 👏 👏 👏 👏
zigmund
"Kto hovorí proti všeobecnému koncilu, ten hovorí proti Cirkvi." Otec Eirene: Kto hovorí za koncil a súhlasí s ním je proti Pánovi Ježišovi.
Dana22
ekans
všichni jeho předchůdci po II.VK mu k tomu dláždili cestičku svými činy