Z proroctví sv. Františka

Nedlouho před svou smrtí svolal svatý František z Assisi své následovníky a varoval je před přicházejícími problémy těmito slovy:

Buďte silní, mí bratři, vzmužte se a věřte Pánu. Čas velkých zkoušek a soužení se rychle blíží; bude mnoho zmatků a roztržek, jak duchovních tak světských; laskavost mnohých ochladne, zlovolnost bezbožných vzroste. Démoni budou mít nevídanou moc; neposkvrněná čistota našeho řádu a dalších se neskutečně zatemní, protože bude velmi málo křesťanů, kteří budou poslouchat pravého Nejvyššího Pontifika a
Římskou Církev s oddaným srdcem a dokonalou láskou.

Když začne toto trápení, jeden muž, nekanonicky zvolen, se zmocní papežského úřadu a svou chytrostí zajistí přivedení mnohých k omylu a na smrt. Tehdy se rozmnoží pohoršení, náš řád se rozdělí a mnohé jiné budou úplně zničeny, protože bude přijat omyl, místo aby se mu odporovalo.

Bude takové množství názorů a schizmat mezi lidmi, mezi řeholníky a mezi klérem, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny podle slov Evangelia, i vyvolení by byli uvedeni v omyl, kdyby nebyli uprostřed tak velkého zmatku zvláště vedeni nesmírným Božím milosrdenstvím.

Tehdy náš řád a náš způsob života bude některými násilně napadán a budeme vystaveni strašným zkouškám. Ti, kteří budou shledáni věrnými, obdrží korunu života, ale běda těm, kteří, věříc jenom našemu řádu, se stanou vlažnými, protože tak nebudou schopni vydržet pokušení, která budou dopuštěna pro prozkoušení vyvolených.

Ti, kteří si uchovají svou horlivost a přilnou k cnosti s láskou a zápalem pro pravdu, budou trpět urážky a pronásledování, budou považovaní za neposlušné a schizmatiky, protože jejich pronásledovatelé, hnáni zlými duchy, řeknou, že odstraněním takových odpudivých lidí z povrchu země prokazují Bohu velkou službu.

Ale Pán bude útočištěm zarmoucených a zachrání všechny, kteří Mu důvěřují. A aby byli jako jejich Hlava (Kristus), budou vyvolení jednat s nadějí a svou smrtí koupí pro sebe věčný život; vyberou si poslušnost Bohu před poslušností lidem, nebudou se ničeho bát a raději zemřou, než aby přijali lež a zradu.

Někteří kazatelé budou o pravdě mlčet a jiní ji nohama zašlapou a popřou. Svatost života bude přivedena ke konci uprostřed výsměchů, pronášených dokonce těmi, kteří ji budou praktikovat navenek, a v těch dnech jim náš Pán Ježíš Kristus nepošle pravého Pastýře, ale ničitele.

Sebrané spisy Serafinského Otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250

Na záchranu Cirkvi bude treba odvahu a krv
Public domain
Zuzana Schlosserova shares this
1262
Jozef Jožin Hancko
No a čo vy na to že keby to bolo schválenie tej vakcínočky,hmm!?
Tina 13
🙏🙏🙏