Dori-2000
38910

Obrazoborectvo v Čechách

„Bože, pohané vnikli
do dědictví tvého
a tvůj svatý chrám znesvětili."

Obrazoborectvo v Čechách
Dori-2000
Libor Halik
Rímske katakomby sv. Priscilly obsahujú známe najstaršie mariánske maľby pochádzajúce z polovice 2. storočia. Na jednom je zobrazená Mária s dieťaťom Ježišom. .....To, že prví kresťania mali nejaký druh predsudkov voči obrazom alebo sochám, je mýtus (obhajovaný okrem iného Erazmom), ktorý bol v hojnej miere vyvrátený všetkými študentmi kresťanskej archeológie. Myšlienku, že sa museli báť …More
Rímske katakomby sv. Priscilly obsahujú známe najstaršie mariánske maľby pochádzajúce z polovice 2. storočia. Na jednom je zobrazená Mária s dieťaťom Ježišom. .....To, že prví kresťania mali nejaký druh predsudkov voči obrazom alebo sochám, je mýtus (obhajovaný okrem iného Erazmom), ktorý bol v hojnej miere vyvrátený všetkými študentmi kresťanskej archeológie. Myšlienku, že sa museli báť nebezpečenstva modlárstva medzi svojimi novoobrátenými, najjednoduchším spôsobom vyvracajú obrazy, dokonca aj sochy, ktoré zostali z prvých storočí. Prijali umenie svojej doby a používali ho, rovnako ako chudobná a prenasledovaná komunita, na vyjadrenie svojich náboženských predstáv.
Už rímski pohania židia mali podobné cintoríny. Kresťania nasledovali tieto príklady s prirodzenými úpravami. Od druhej polovice 1. storočia až do čias Konštantína pochovávali svojich mŕtvych a slávili svoje obrady v týchto podzemných komnatách.
Kresťanské sarkofágy boli zdobené symbolickými vzormi -palmami, pávmi, viničom, monogramom chi-rho: ⳩ (dávno pred Konštantínom), basreliéfmi Krista ako Dobrého pastiera alebo sediacimi medzi postavami svätých, a niekedy aj ako v slávnom Juliusovi Bassovi s prepracovanými scénami z Nového zákona. A katakomby boli pokryté maľbami.
Niektoré scény zo Starého zákona, ktoré sa evidentne vzťahujú na Ježišov život a Cirkev, sa neustále opakujú: Daniel v jame levovej, Noe a jeho archa, Samson, ktorý odnáša brány Jonáša, Mojžiš ako udiera do skaly.
Veľmi časté sú aj scény z Nového zákona : Narodenie a príchod mudrcov, krst nášho Pána, zázrak chleba a rýb, svadobná hostina v Káne, Lazár a Kristus, ktorý učí apoštolov. Sú tu aj čisto typické postavy : žena, ktorá sa modlí so zdvihnutými rukami, predstavuje Cirkev, jelene pijúce z fontány, ktorá vyviera z monogramu chi-rho, a ovce.A sú tu najmä obrazy Krista ako Dobrého pastiera, ako zákonodarcu, ako dieťaťa v náručí svojej matky, s hlavou v kruhu, s Pannou Máriou, so svätým Petrom a svätým Pavlom - obrazy, ktoré nie sú výjavmi historických udalostí, ale podobne ako sochy v našich moderných kostoloch len pamätníky Krista a jeho svätých. V katakombách je málo, čo by sa dalo označiť za sochu, je tu málo sôch z veľmi jednoduchého dôvodu. Sochy sa vyrábajú oveľa ťažšie a stoja oveľa viac ako nástenné maľby. Nebola však proti nim žiadna zásada. Eusebius opisuje veľmi staré sochy v Cézarei Filipa, ktoré predstavujú Krista a ženu , ktorú tam uzdravil (Cirkevné dejiny VII.18; Matúš 9:20-2). Najstaršie sarkofágy mali basreliéfy. Len čo cirkev vyšla z katakomb, zbohatla, nemala strach z prenasledovania, tí istí ľudia, ktorí maľovali svoje jaskyne, začali vyrábať sochy tej iste podobe.
Slávna socha Dobrého pastiera v Lateránskom múzeu bola zhotovená už začiatkom 3. storočia, sochy tzv. Hippolyta a sv. Petra pochádzajú z konca toho istého storočia. Princíp bol celkom jednoduchý. Prví kresťania boli zvyknutí vidieť sochy cisárov, pohanských bohov a hrdinov, ako aj pohanské nástenné maľby. A tak urobili obrazy svojho náboženstva a hneď, ako si to mohli dovoliť, sochy svojho Pána a svojich hrdinov, bez najmenšieho strachu alebo podozrenia z modlárstva.

Myšlienka, že cirkev prvých storočí bola nejakým spôsobom zaujatá voči obrazom a sochám, je tá najnemožnejšia fikcia. Po Konštantínovi (306 - 37) samozrejme nastal obrovský rozvoj každého druhu. Namiesto katakomb začali kresťania stavať nádherné baziliky. Ozdobili ich nákladnými mozaikami, rezbami a sochami. Neexistoval však žiadny nový princíp. Mozaiky reprezentovali výtvarnejšie a bohatšie motívy, ktoré boli namaľované na stenách starých jaskýň. Väčšie sochy pokračovali v tradícii, ktorú začali vyrezávané sarkofágy a malé olovené a sklenené ozdoby. Od tých čias až do obrazoboreckého prenasledovania sú sväté obrazy v držbe po celom kresťanskom svete.

Svätý Ambróz († 397) v liste opisuje, ako sa mu raz v noci zjavil svätý Pavol a on ho spoznal podľa podoby svojich obrazov (Ep. ii, v PL, XVII, 821).
Svätý Augustín († 430) sa niekoľkokrát odvoláva na obrazy nášho Pána a svätých v kostoloch (napr. „De cons. Evang.“, x v PL, XXXIV, 1049; odpoveď Faustovi XXII.73 ).
Svätý Hieronym († 420) píše aj o obrazoch apoštolov ako o známych ozdobách kostolov (In Ionam, iv).
Svätý Paulinus z Noly († 431) zaplatil za mozaiky predstavujúce biblické výjavy a svätých v kostoloch svojho mesta a potom napísal báseň, v ktorej ich opísal (PL, LXI, 884).
Na východe svätý Bazil († 379), ktorý káže o sv. Barlaamovi, vyzýva maliarov, aby robili svätcovi väčšiu česť tým, že ho vykreslia, ako on sám dokáže urobiť slovami („Or. in S. Barlaam“, v r. PG, XXXI).
Svätý Níl v 5. storočí obviňuje priateľa, že chce vyzdobiť kostol svetskými ozdobami, a nabáda ho, aby ich nahradil scénami z Písma (Epist. IV, 56).
Svätý Cyril Alexandrijský († 444) bol taký veľký obranca ikon, že ho odporcovia obviňovali z modlárstva.
Svätý Gregor Veľký († 604) bol vždy veľkým obrancom svätých obrázkov.

Hoci vyobrazenia ukrižovania sa objavujú až neskôr, kríž ako symbol kresťanstva pochádza od samého začiatku. Justin Martýr († 165) ho opisuje spôsobom, ktorý už naznačuje jeho použitie ako symbolu (Dialóg s Trypho 91). Hovorí, že kríž je prozreteľne zastúpený v každom druhu prírodného predmetu: v plachtách lode, v pluhu, v náradí, dokonca aj v ľudskom tele (Apol. I, 55). Podľa Tertulliana (†asi 240) boli kresťania známi ako „uctievači kríža“ (Apol., xv).
Jednoduché kríže aj monogram chi-rho sú bežnými ozdobami katakomb, v kombinácii s palmovými ratolesťami, baránkami a inými symbolmi tvoria zjavný symbol Krista. Po Konštantínovi bol víťazne vztýčený kríž, ozdobený zlatom a drahokamami, ako štandard dobyvateľskej viery. Neskorá katakombová maľba predstavuje kríž bohato zdobený šperkami a kvetmi.

Záver je teda taký, že princíp zdobenia kaplniek a kostolov obrazmi pochádza z najstarších kresťanských čias. Obrazy sa v kresťanských dejinách objavili okamžite. (A nikdy neexistoval tzv. "čistý vek".)

Zdroj : Dave Armstrong

(Aktualizované : 31. 5. 2022)
Světlana Růžena Smrková
To ovšem není obsahem naší spasitelné víry.
Naopak je to proti Desateru přikázání
...../Mt6/
6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
NEZAVÁDĚJTE PANE LIBORE LIDI DO MODLOSLUŽBYMore
To ovšem není obsahem naší spasitelné víry.
Naopak je to proti Desateru přikázání
...../Mt6/

6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

NEZAVÁDĚJTE PANE LIBORE LIDI DO MODLOSLUŽBY
Dori-2000
To je jednoducho história, naši cirkevní otcovia to robili takto.
hajaj búvaj ovečky
Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. 10 Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. 11 Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. 12 Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. 13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, mojabiblia.sk/search/?searchtext=matúš+23:9
Dori-2000
Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Matúš 23:10
Dori-2000
Ako nazývaš svojho otca a učitela ?
One more comment from Dori-2000
Dori-2000
Nemôžeme si nárokovať titul „otec“ alebo „učiteľ“, ak nebudeme napodobňovať Boží príklad. Ježiš tu farizejom hovorí, že od ľudí vyžadujú prísne pravidlá a samy sa im vyhýbajú. Farizeji radi prijímali čestné miesta a znaky verejnej úcty, ale nijako nezľahčovali bremeno ľudí. Neboli „otcom“ ani „učením“, neposkytovali láskyplný príklad.
Dori-2000
V hebrejskom jazyku, keď Boh zakazuje vytvárať gravírované obrázky, slovo použité pre obrázky je PESEL (2. Mojžišova 20:4), zatiaľ čo keď ich prikazuje, aby boli vyrobené, slovo použité v hebrejčine je TSELEM (2. Mojžišova 25) : 18-22,26: 1,31; Numeri 21: 8-9).
Dori-2000
Exodus 20:4 neprotirečí tvorbe obrazov. Čítajme v kontexte... Verše 20:3, 20:4 a 20:5 sú prepojené. Takže to, čo Boh zakazuje sú obrazy iných bohov.
✅ grécke slovo eidoron
❌ nie eikona.
Dori-2000
Bojujete snáď proti maliarom obrazov ?
hajaj búvaj ovečky
Modlárstvo je smrteľný hriech. Obrazy a sochy patria do múzeí.
Dori-2000
A preto, tí ktorí nesúhlasili boli boli prenasledovaní, väznení, mučení a dokonca zabíjaní. To už nebol hriech...
Dori-2000
hajaj búvaj ovečky
Nie som protestant. A žijem v súčasnosti, nie minulosti. Modlársvo v akejkoľvek dobe je smrteľné.
Dori-2000
A akú máš vieru ? Lebo skrývanie nie je fér, ak kritizuješ.
hajaj búvaj ovečky
Ja verím v biblického Boha.
Dori-2000
Lebo naša viera je známa, ale niektorí kresťania veria zvláštnym veciam.
hajaj búvaj ovečky
Viera v bibliu je podľa teba "zvláštna"?
Dori-2000
Niektoré konkrétne výklady sú zvláštne.
hajaj búvaj ovečky
Citácie nie sú výklady.
Dori-2000
To nie, ale niektorí ani neveria, že Ježiš je Boh a má 3 osoby. A že robí zazraky... Potom sa tu zbytočne naťahovať.
hajaj búvaj ovečky
Syn Boha nie je Boh. V monoteizme je iba jeden Bohom: Otec.
Dori-2000
No, a sme doma, potom obrazy nie sú problém. V Biblii je jasne napísané, že Ježiš je Boh
hajaj búvaj ovečky
Môžeš pre mňa citovať bibliu že ako o tom "jasne píše"?
Dori-2000
Evanjelium podľa Jána 20:28 – „Tomáš mu odpovedal: ‘Pán môj a Boh môj!’“
Evanjelium podľa Jána 8:58 – „Ježiš im povedal: ‘Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.’“
Kniha proroka Izaiáša 9:6 – „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a jeho meno bude: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“
Skutky apoštolov 3:15 – „Pôvodcu …More
Evanjelium podľa Jána 20:28 – „Tomáš mu odpovedal: ‘Pán môj a Boh môj!’“

Evanjelium podľa Jána 8:58 – „Ježiš im povedal: ‘Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.’“

Kniha proroka Izaiáša 9:6 – „Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a jeho meno bude: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“

Skutky apoštolov 3:15 – „Pôvodcu života ste zabili...“

Apokalypsa 1 – „...a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna človeka... Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. A On položil na mňa svoju pravicu a povedal: ‘Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. A bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov...’“
.... Rovnako ako : Kniha proroka Izaiáša 41:4 – „Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.“
hajaj búvaj ovečky
1.Neverici Tomáš je tvojím duchovným otcom? 😂 On sa len znova mýlil. Šak chudák si aj niečo za to vytrpel. Predali ho do otroctva a skončil až v Indii (údajne). 2. "Prv ako bol Abrahám" boli ľudia od Potopy až po Adama tiež. Mysli! 3. "mocný Boh" ale neznamená Všemocný Boh, však?
Dori-2000
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: »Ukáž nám Otca?!« Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
Ján 14:9-11
Dori-2000
To fakt nemá cenu, dúfam že sa aspon nenazývaš kresťanom, keď neveríš, že Ježiš je Boh...
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Dori-2000 a ostatní neviem prečo strácate čas s ťažkými heretikmi a podvodníkmi, ktorí sa tvária,že sú iný a tu chodia len provokovať a samozrejme to sú ty istý ľudia pod rôznymi nickmi a šíria nenávisť,zlo, temnotu a rúhania. Najlepšie takých zablokovať a nevšímať si ich vôbec.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Oni veria,že iba Otec je ich Boh a tým pádom sa nielenže rúhajú 2 osobe zo Svätej Trojice a to je syn živého Boha Ježiš Kristus Bohočlovek Spasiteľ a Vykúpiteľ náš a zároveň Kráľ neba a zeme,ale smrteľne rúhajú sa aj 3 osobe Duchu Svätému lebo neveria,že je Boh. Čisto sektárske zmýšľanie majú a tým pádom sú vylúčení a sú mimo Svätej RKC.
apredsasatoci
Martin - Patrón Svätý Malachiáš Prečo sa hneváš? Prečo prúdiš? Ty spravodlivý a vyvolený nevieš, že s hnevom sa do neba nechodí?
Veľa povolených, malo vyvolených!
Metod
Kde domov můj.....