Clicks764
Stylita
6

Boží slovo na den 26.10. A.D.2020

Ježíš učil v sobotu v jedné synagoze. Právě tam byla žena už osmnáct let posedlá duchem způsobujícím nemoc: byla celá ohnutá a vůbec se nemohla napřímit. Jakmile ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě a řekl jí: „Ženo, jsi zbavena své nemoci“; a vložil na ni ruce. Okamžitě se narovnala a velebila Boha. Představený synagogy však těžce nesl, že Ježíš uzdravuje v sobotu; řekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat. V ty dny tedy přicházejte a nechávejte se uzdravovat, a ne v den sobotní!“ Pán mu však odpověděl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu svého býka nebo osla od žlabu a nevede ho napojit? A tato žena je přece Abrahámova dcera a satan ji měl spoutanou plných osmnáct let; ta neměla být osvobozena od toho pouta v den sobotní?“ Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad všemi podivuhodnými činy, které on dělal.
Lk 13,10-17
Stylita
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy (zásluhy). Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou. …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy (zásluhy). Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou. (Pokud jde o) smilství a nečistotu vůbec nebo chamtivost, ani jejich jména ať se u vás nevyslovují, jak se sluší na věřící. (Stejně tak pokud jde o) nestydatost, nevázané řeči nebo neslušné vtipy – to se přece nepatří – ale spíše díkůvzdání. Toho si totiž buďte dobře vědomi, že žádný smilník ani nečistý ani chamtivý – to je modloslužebník – nemá podíl v království Kristově a Božím. Nedejte se od nikoho svést prázdnými řečmi, protože pro ty věci přichází Boží hněv na neposlušné lidi. Proto s nimi nic nemějte. Byli jste kdysi ovšem tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla.
Ef 4,32-5,8

Žalm:
Napodobujme Boha jako jeho milované děti.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem,
vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Zl 1

Evangelium:
Lk 13,10-17
miňocraft
Zlý duch spôsobil, že žena bola ohnutá a nemohla sa vzpriamiť celých 18 rokov. Ježiš ju uzdravil položením rúk a vyhnal tak diabla, ktorý chorobu spôsobil. Bez toho by uzdravenie nebolo možné, diabol musel odísť. Žena ihneď zvelebovala Boha. Tak robí človek, ktorý je oslobodený od útlaku mocnosti temnoty. Zvelebuje Boha.
U.S.C.A.E.
a to čo Boh zasľúbil sa týka trestu vodou o ohni sa nehovorí a je to tak že trest ohňom je vo svätom Písme NZ predpovedaný
U.S.C.A.E.
neviem či to mám takto napísať ale Kristus sa na Boha hrať nemusí a Pápežstvo vzniklo súčasne s Cirkvou sám Boh Syn ho ustanovil vieroučné mimoziny tam určite veith má ale mimo nemusí byť všetko myslím u tých svetských vecí by sa to zišlo preskúmať ale ja kvôli tým bludom na to nemám nervy 😊
Kallistratos
Hospodin něco zřetelně zaslíbil po potopě... A jde-li o zmiňovaný zásah Boha... On nezasáhne, on stále zasahuje, je činný a je přítomný, právě teď... Podmíněnost uchování DNA v přímé návaznosti na záchranu je argumentační nesmysl Theo. Šlo o něco jiného. A jde-li o situaci a čas, pak nepochybně jsou období, kdy lidé trpí, jsou roztrženy svazky rodinné a celý systém je rozerván a jedinec i celá …More
Hospodin něco zřetelně zaslíbil po potopě... A jde-li o zmiňovaný zásah Boha... On nezasáhne, on stále zasahuje, je činný a je přítomný, právě teď... Podmíněnost uchování DNA v přímé návaznosti na záchranu je argumentační nesmysl Theo. Šlo o něco jiného. A jde-li o situaci a čas, pak nepochybně jsou období, kdy lidé trpí, jsou roztrženy svazky rodinné a celý systém je rozerván a jedinec i celá skupina trpí na duši i těle... Doporučuji studovat období třicetileté vílky a dopad na infrastrukturu zemí a společenstev a nebo období morových ran, které spolehlivě devastovaly již tak křehké uspořádání společnosti. Teď stojíme před jinými výzvami. Prostá morální výzva - věříme v časnost nebo věčnost? Umíme si něco odříci, obětovat a nebo budeme stále dorovnávat svůj luxus jako v kartách vůči druhým? Náš absolutní evropský blahobyt je nesrovnatelný s velkým množstvím lidí, kteří žijí v bídě a nejistotě - viz. Indie, Bangladéš, Jižní Amerika, Afrika.... Obrovská nesouměřitelnost. Pokora před Hospodinem nás učí vděčnosti a touze poznávat jeho moudrost. Je mnoho tajemství, která jako lidé nemůžeme pochopit. Nemáme na to aparát. 😉
Stylita
Dnes slavíme svátek sv. Rustika
Rusticus, ep. Narbonen.
26. října, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: asi 461
Atributy: biskupské symboly, model katedrály
Narodil se na Azurovém pobřeží středozemního moře. Je uváděn jako syn biskupa Bonosa. Byl vychován v Římě a za tamního pobytu mu otec brzy zemřel.
Přijal kněžské svěcení a v Římě působil jako nadaný kazatel. Zde se Rustik seznámil se sv. Jeron…More
Dnes slavíme svátek sv. Rustika
Rusticus, ep. Narbonen.
26. října, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: asi 461
Atributy: biskupské symboly, model katedrály
Narodil se na Azurovém pobřeží středozemního moře. Je uváděn jako syn biskupa Bonosa. Byl vychován v Římě a za tamního pobytu mu otec brzy zemřel.
Přijal kněžské svěcení a v Římě působil jako nadaný kazatel. Zde se Rustik seznámil se sv. Jeronýmem (pam. 30. 9.), který mu později psal do Marseille. Někde bývá uváděno, že právě tam se stal řeholníkem, poněvadž toužil po životě v klášteře. Na jiných místech se uvádí, že určitou dobu strávil se sv.Vincencem (pam. 24. 5.) v klášteře na ostrově Lerins u jižního pobřeží Francie.
V roce 427 byl jmenován biskupem v Narbonne a biskupské svěcení přijal 9. října. Působil v těžké době, kdy germánskými kmeny byla obléhána určitá část Gálie a i jeho diecézi zasahovalo šíření arianismu. Osvědčil se jako moudrý pastýř. Ve skromných zprávách o jeho působnosti je uvedeno, že musel řešit těžká obvinění dvou kněží. Papež Lev Veliký, s nímž vedl srdečnou korespondenci, mu pomáhal řešit disciplinární otázky a v pokynech nazývaných "Epistola fraternitatis" mu napsal: "Řeholník, který z vlastního rozhodnutí a svobodné vůle složil slib, nemůže od něj ustoupit, aniž by tím zhřešil. Když totiž někdo něco Bohu slíbí, musí slib splnit. Proto zřekne-li se svých slibů a vstoupí do armády nebo do manželství, musí se očistit veřejným pokáním. I přesto, že vojenská služba může být bezúhonná a manželství počestné, jednal špatně, když odmítl věci lepší."
Biskup Rustik po požáru v Narbonne postavil novou katedrálu a po 10 letech prý i druhou, za hradbami města. Posvěcení nové katedrály vykonal v roce 448. V roce 451 se účastnil synody v Arles.
Rustika opakovaně táhla touha odejít zpět do samoty, ale od sv. Řehoře Velikého byl povzbuzován, aby tak nečinil a dbal závazků pastýře duší. O zproštění úřadu žádal i papeže Lva Velikého, ale nakonec se nechal přesvědčit a zůstal v řízení diecéze.
Zemřel 26. října a o brzkém místním kultu svědčí stovka nápisů.
zdroj: catholica.cz/?id=4801