Radek33
14.9K

modlitwy do bł.ks.Jerzego Popiełuszki

Modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.
Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego tej łaski, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wierne naśladowanie Chrystusa

Wszechmogący wieczny Boże, Ty stale dajesz nowe dowody Twojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby modlitwa i przykład życia Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, pobudzała nas do wiernego naśladowania Twojego Syna oraz godnego wypełniania obowiązków naszego stanu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o ducha pobożności i męstwa

Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy, ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa, których udzieliłeś swemu słudze księdzu Jerzemu, który godnie pełnił służbę pzy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosił Ewangelię. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o zachowanie Bożych przykazań

Łaskawy Boże, Zbawicielu wszystkich ludzi, Ty w swej świętej dobroci sprawiłeś, że Ksiądz Jerzy, Twój wierny sługa, kapłan, gorliwie głosił Królestwo Boże, królestwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju, aż do męczeńskiej śmierci. Spraw, abyśmy wpatrując się w jego apostolski zapał, rozpromieniali się miłością ku Tobie i z gorliwością zachowywali Boże przykazania oraz abyśmy dostąpili chwały wiecznej w Twoim Królestwie, gdzie żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa dziękczynna

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że swojego Czcigodnego Sługę księdza Jerzego Popiełuszkę obdarzyłeś wytrwałością w głoszeniu ewangelicznego orędzia prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. On umocniony łaską wierności charyzmatowi kapłaństwa wytrwał w nim aż do męczeńskiej śmierci.
Dziękujemy Ci za łaskę przeprowadzenia jego procesu beatyfikacyjnego i podpisanie przez papieża Benedykta XVI dekretu o jego męczeństwie oraz uznanie go za męczennika Kościoła Katolickiego.
Radujemy się jego bliską beatyfikacją. Spraw, aby stał się dla nas wzorem do naśladowania i orędownikiem przez Tobą w przezwyciężaniu zła społecznego, którego sam padł ofiarą.
Przyjmij, Boże naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, za wstawiennictwem Jego Matki Bolesnej - Królowej Polski i świętych męczenników naszego polskiego narodu. Amen.
Litania do bł. Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison. Chryste eleison.
Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża,módl się za nami.
Błogosławiony Jerzy Męczenniku,módl się za nami.
Odważny wyznawco Chrystusa,módl się za nami.
Wierny świadku Ewangelii,módl się za nami.
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,módl się za nami.
Czcicielu Maryi Niepokalanej,módl się za nami.
Oddany od dzieciństwa Bogu,módl się za nami.
Wychowany w pobożnej rodzinie,módl się za nami.
Gorliwy w służbie ołtarza,módl się za nami.
Pragnący naśladować świętych,módl się za nami.
Wierny głosowi powołania,módl się za nami.
Apostole godności człowieka,módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych,módl się za nami.
Miłosierny dla cierpiących,módl się za nami.
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy,módl się za nami.
Uczący zło dobrem zwyciężać,módl się za nami.
Wzywający do męstwa i solidarności,módl się za nami.
Broniący wartości ewangelicznych,módl się za nami.
Przestrzegający przed chęcią odwetu,módl się za nami.
Wzywający do trwania w nadziei,módl się za nami.
Niesprawiedliwie oskarżany,módl się za nami.
Okrutnie umęczony,módl się za nami.
Kapłanie wierny aż do końca,módl się za nami.
Męczenniku prawdy i wolności,módl się za nami.
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,módl się za nami.

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie.

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży,który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen
Litania do bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (2)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Męczenników – módl się za nami,
Wszyscy Aniołowie i Święci Pańscy – módlcie się za nami,
Bł. Księże Jerzy, z białostockiej wsi pochodzący, módl się za nami,
Bł. Księże Jerzy, w łonie matki Bogu ofiarowany,
Bł. Księże Jerzy, wytrwały w służbie ministranckiej,
Bł. Księże Jerzy, zawsze posłuszny i pełen czci dla rodziców,
Bł. Księże Jerzy, niosący pomoc w ludzkich potrzebach,
Bł. Księże Jerzy, oddany naśladowco św. Maksymiliana Kolbego,
Bł. Księże Jerzy, konsekwentnie realizujący swe powołanie,
Bł. Księże Jerzy, mający taką samą ranę na dłoni jak Chrystus,
Bł. Księże Jerzy, wzorze mężnego znoszenia cierpienia dla Boga,
Bł. Księże Jerzy, obrońco wartości chrześcijańskich,
Bł. Księże Jerzy, gorliwy w miłości do nieprzyjaciół,
Bł. Księże Jerzy, Kapłanie Serca Jezusowego,
Bł. Księże Jerzy, wytrwały w posłudze duszpasterskiej,
Bł. Księże Jerzy, niosący pociechę i pomoc cierpiącym braciom,
Bł. Księże Jerzy, przykładzie pokornego życia,
Bł. Księże Jerzy, miłośniku czystości i ubóstwa,
Bł. Księże Jerzy, apostole jedności,
Bł. Księże Jerzy, służbie Bogu i drugiemu człowiekowi oddany do końca,
Bł. Księże Jerzy, wyniszczający siebie dla chwały Bożej,
Bł. Księże Jerzy, kroczący drogą Krzyża i Ewangelii,
Bł. Księże Jerzy, miłośniku Prawdy i sprawiedliwości,
Bł. Księże Jerzy, zło dobrem zwyciężający,
Bł. Księże Jerzy, nauczycielu wewnętrznej wolności,
Bł. Księże Jerzy, nauczycielu niewiędnącej nadziei,
Bł. Księże Jerzy, prawdziwy uczniu Chrystusa,
Bł. Księże Jerzy, dla Imienia Bożego prześladowania cierpliwie znoszący,
Bł. Księże Jerzy, wolny od lęku i zastraszenia,
Bł. Księże Jerzy, cichy w bólu i cierpieniu,
Bł. Księże Jerzy, w Chrystusie nadzieję mający,
Bł. Księże Jerzy, koroną męczeństwa uwieńczony,
Bł. Księże Jerzy, któryś oddał swe życia za nas wszystkich,
Bł. Księże Jerzy, patronie środowiska medycznego,
Bł. Księże Jerzy, patronie ludzi pracy,
Bł. Księże Jerzy, patronie studentów,
Bł. Księże Jerzy, patronie aktorów i śpiewaków,
Bł. Księże Jerzy, patronie „Solidarności”,
Bł. Księże Jerzy, patronie prześladowanych za wiarę w Boga,
Bł. Księże Jerzy, patronie gorliwych kapłanów,
Bł. Księże Jerzy, patronie tych, co śmierci się nie boją,
Bł. Księże Jerzy, patronie tych, co pod Twą opiekę się uciekają.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Kapłanie – Męczenniku.
W. Abyśmy złu pokonać się nie dali, ale zło dobrem zwyciężali.

Módlmy się:

Boże, który w swojej dobroci ustanowiłeś Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę wzorem wiary i miłości dla narodu polskiego, spraw, prosimy, abyśmy – za przykładem życia Błogosławionego – umieli zachować godność dziecka Bożego w każdej sytuacji życia oraz wytrwali mężnie w obliczu przeciwności i zakusów diabła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
itania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki (3)

Litania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki (3)

Bł. Jerzy, człowieku dobry - módl się za nami
Bł. Jerzy, chrześcijaninie święty
Bł. Jerzy, kapłanie wierny
Bł. Jerzy, Polaku szlachetny
Bł. Jerzy, synu i bracie kochany
Bł. Jerzy, żołnierzu dzielny
Bł. Jerzy, przyjacielu poszukiwany
Bł. Jerzy, sługo solidny
Bł. Jerzy, księże posłuszny
Bł. Jerzy, obywatelu prawy
Bł. Jerzy, spowiedniku cichy
Bł. Jerzy, przewodniku mądry
Bł. Jerzy, orędowniku cierpliwy
Bł. Jerzy, obrońco odważny
Bł. Jerzy, bohaterze pogodny
Bł. Jerzy, świadku prawdy
Bł. Jerzy, powołany w Chrystusie
Bł. Jerzy, uczniu Prymasa Tysiąclecia
Bł. Jerzy, naśladowco Jana Pawła II
Bł. Jerzy, nauczycielu Ewangelii
Bł. Jerzy, ofiaro w imię Krzyża
Bł. Jerzy, miłośniku Kościoła
Bł. Jerzy, apostole solidarności
Bł. Jerzy, duszpasterzu jedności
Bł. Jerzy, patrioto Polski
Bł. Jerzy, mistrzu moralności
Bł. Jerzy, budzicielu sumień
Bł. Jerzy, wychowawco studentów
Bł. Jerzy, opiekunie robotników
Bł. Jerzy, oparcie dla służby zdrowia
Bł. Jerzy, słuchaczu artystów słowa
Bł. Jerzy, pomocniku polityków
Bł. Jerzy, podporo sumień prawników
Bł. Jerzy wzorze dla kleryków
Bł. Jerzy, nasz orędowniku

P. Dałeś nam, Ojcze niebieski, błogosławionego ks. Jerzego
W. I powołałeś nas do naśladowania go w Chrystusie.

Módlmy się: Boże Wszechmogący i Miłosierny, od którego pochodzi wszelka władza na ziemi, i w którego Imię dojrzewa świętość Twoich dzieci, wysłuchaj tej litanii trzydziestu siedmiu wezwań, jak przyjąłeś trzydzieści siedem lat życia błogosławionego ks. Jerzego; obdarz nas jednością i pokojem, pobłogosław wolnością i wiernością, prowadź przez życie w prawdzie, miłosierdziu i solidarności. Prosimy Cię o to, przez Jezusa Chrystusa, twojego Syna i Zbawiciela, który żyje i panuje z Tobą i Duchem Świętym, w czasie i wieczności. Amen .
renia.deja shares this
-DOKUMENT DO CZYTANIA-
Sługa Boża Józefa Menendez - Wizja piekłaMore
-DOKUMENT DO CZYTANIA-

Sługa Boża Józefa Menendez - Wizja piekła