Christmas Campaign: Financial Insights
Samson1
Hoki ty jsi měl jít na tu slavnost do katedrály a předvést své horní C. Tam by tě ocelili jistě, já jsem jen vesnický balík, já vím, jak se to dělá s kvočnama a básníky: Sud kulatý, rystupije. To chce opravdu hodně ledovou vodu. 😀 😀 😀 K paměti Ostrika si pustím chorál.
aobubo
2 Makabejská 12

Oběť za padlé

38 Potom vedl Juda své vojsko do města Adulámu. Protože nastával sedmý den, očistili se podle zvyku a slavili sobotu.

39 Následujícího dne – byl už totiž nejvyšší čas – šli Judovi lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti příbuzných uložili v hrobech otců.

40 U každého z padlých našli pod šatem amulety bůžků z Jabny, které Zákon židům zakazuje. Všem bylo …More
2 Makabejská 12

Oběť za padlé

38 Potom vedl Juda své vojsko do města Adulámu. Protože nastával sedmý den, očistili se podle zvyku a slavili sobotu.

39 Následujícího dne – byl už totiž nejvyšší čas – šli Judovi lidé posbírat těla padlých, aby je za účasti příbuzných uložili v hrobech otců.

40 U každého z padlých našli pod šatem amulety bůžků z Jabny, které Zákon židům zakazuje. Všem bylo zřejmé, že to byla příčina, proč padli.

41 Všichni dobrořečili Hospodinu, který spravedlivě soudí a zjevuje skryté věci.

42 Ale potom prosili a modlili se, aby jim byl ten přestupek plně odpuštěn. Šlechetný Juda domlouval lidu, aby se chránili hříchů, když na vlastní oči viděli, co se stalo, a jak hřích byl příčinou toho, že někteří padli.

43 Nato uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení.

44 Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé.

45 On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy.
Ostrik
OAMDG1 17:09

Otče Libore, Vy vážně tvrdíte, že Duch svatý je rodu ženského? A mohli bychom pak ještě Pannu Marii nazývat nevěstou Ducha svatého, jak ji nazývá např. svatý František z Assisi?
_____________________________________________________________________________________________
Duch svatý není rodu ženského. Ani Bůh není rodu mužského. Pouze slova, která užíváme, mají rody. Bůh je duch,…More
OAMDG1 17:09

Otče Libore, Vy vážně tvrdíte, že Duch svatý je rodu ženského? A mohli bychom pak ještě Pannu Marii nazývat nevěstou Ducha svatého, jak ji nazývá např. svatý František z Assisi?
_____________________________________________________________________________________________
Duch svatý není rodu ženského. Ani Bůh není rodu mužského. Pouze slova, která užíváme, mají rody. Bůh je duch, není ani muž, ani žena. V nebeském království také nebudeme ani muž, ani žena. Mluvit o Bohu v souvislosti s pohlavím je nechutné. 🙄
Ostrik
Jsou mnohá duchovní tajemství, která nebývají čerstvými konvertity snadno pochopena. Jedním z těchto tajemství je i to, že každý, kdo je v Kristu, je reálným údem Kristovým. Účast na těle Kristově není jen prázdný symbol, ale skutečnost, že všichni v Kristu mají jedno tělo a jednu krev. Všechna síla, která z pokrmu či nápoje do těla vchází, se proměňuje v konání Boží vůle.
Pán Bůh myslí jinak, …More
Jsou mnohá duchovní tajemství, která nebývají čerstvými konvertity snadno pochopena. Jedním z těchto tajemství je i to, že každý, kdo je v Kristu, je reálným údem Kristovým. Účast na těle Kristově není jen prázdný symbol, ale skutečnost, že všichni v Kristu mají jedno tělo a jednu krev. Všechna síla, která z pokrmu či nápoje do těla vchází, se proměňuje v konání Boží vůle.
Pán Bůh myslí jinak, než lidé. Lidé mívají předsudky, vytvářené kulturním prostředím a mírou chápavosti. I svatý Petr trpěl, když ho Bůh nutil, aby jedl "nečisté".
SK 11:4-10
4A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat:

5„Byl jsem v městě Joppe a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění: Cosi se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe; zastavila se právě u mne.

6Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky.

7Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!‘

8Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Ještě nikdy nevešlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje.‘

9Ale hlas z nebe promluvil znovu: ‚Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.‘

10To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe.

Z toho plyne poučení. Když byl "nečistý " pokrm vzat do nebe, pak je všechen pokrm a nápoj údů Kristových svatý. Stává se tělem a krví Krista na nebe vzatého.
🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Velmi snadno vyzkoušíte sami sebe, když si položíte otázku, zda máte v srdcích Boží lásku. Poznáte to snadno, není místo k sebeobelhávání. Pokud tedy milujete Boží láskou, milujete jako On. Apoštol Jan píše:

1J 2:5 Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm.

Jestliže se Boží láska ve vás stala dokonalou, přejete se stejně …More
Velmi snadno vyzkoušíte sami sebe, když si položíte otázku, zda máte v srdcích Boží lásku. Poznáte to snadno, není místo k sebeobelhávání. Pokud tedy milujete Boží láskou, milujete jako On. Apoštol Jan píše:

1J 2:5 Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm.

Jestliže se Boží láska ve vás stala dokonalou, přejete se stejně jako Otec nebeský, aby byli všichni lidé zachráněni a dospěli k poznání pravdy.

1Tim 2:1-4
1Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, 2za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. 3To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, 4který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.

Naučte se tedy milovat všechny, jak to od vás chce Pán Ježíš. To je ta nauka, kterou jsme převzali od svých otců, ta stará a pravá nauka, kterou musíme střežit před novotami nenávistných pekelných duchů.

Mt 5: 44-47
44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, 45abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. 46Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž? 47A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? 48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

🤗
Ostrik
mike084 10:51
Varování před bludnými naukami
Vincenc z Lerinu (+405):
Musíme se pevně držet toho, co bylo vždy předmětem víry
Čím je kdo bohabojnější, tím více se brání novotám.
Není dovoleno zavádět nic nového, co je v rozporu s tím, co nám bylo předáno. Zbožnost nám ze své podstaty nedovoluje nic jiného než předávat synům tutéž víru, kterou jsme od otců přejali. Nemůžeme odvádět náboženství …
More
mike084 10:51
Varování před bludnými naukami
Vincenc z Lerinu (+405):
Musíme se pevně držet toho, co bylo vždy předmětem víry
Čím je kdo bohabojnější, tím více se brání novotám.
Není dovoleno zavádět nic nového, co je v rozporu s tím, co nám bylo předáno. Zbožnost nám ze své podstaty nedovoluje nic jiného než předávat synům tutéž víru, kterou jsme od otců přejali. Nemůžeme odvádět náboženství tam, kam chceme, nýbrž musíme jít tam, kam nás náboženství vede.
S úzkostlivou péčí se musíme varovat zločinu měnění katolické víry

_______________________________________________________________________________________________

Velice hezky napsáno. 👏 Musíme se pevně držet toho co nám bylo předáno. To jsou Satanovy novoty, když se lidé staví zády k pokladům Písma svatého. To je dílo Odpůrce, když nemilují Boha celým srdcem, vší silou a celou myslí a bližního svého, jako sebe samého.
Proto musíme být opatrní ve styku s těmi, kteří hněvivě odmítají pravdu o Božím milosrdenství. Smrt a peklo bude zničeno v ohnivém močálu. Všechno bude stvořeno nové a nebude již pláč, ani bolest. To je pravda, kterou jsme přijali od Boha Otce v Jeho svatém Slovu.

Bohu milosrdnému buď díky! 🤗
Samson1
Ostrik, to mi trochu připomíná to podobenství když vešel do chrámu levita a celník. Nebo ještě lékaž mezi nemocné.
Kde je to: Bože, buď milostivý mne hříšnému. Ju 👍 Jinak zdravím 🤗

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL

Ostrik 10:54

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré dopoledne vespolek! Dobré dopoledne i těm, kteří nesnesou zdravé učení a odporují Božímu Slovu! Kéž se nad vám Otec …More
Ostrik, to mi trochu připomíná to podobenství když vešel do chrámu levita a celník. Nebo ještě lékaž mezi nemocné.
Kde je to: Bože, buď milostivý mne hříšnému. Ju 👍 Jinak zdravím 🤗

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL

Ostrik 10:54

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré dopoledne vespolek! Dobré dopoledne i těm, kteří nesnesou zdravé učení a odporují Božímu Slovu! Kéž se nad vám Otec nebeský smiluje a vy naplníte svá srdce láskou! 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré dopoledne vespolek! Dobré dopoledne i těm, kteří nesnesou zdravé učení a odporují Božímu Slovu! Kéž se nad vám Otec nebeský smiluje a vy naplníte svá srdce láskou! 🤗
Samson1
Zajdi si ze svými problémy Beno ke zpovědi. Já chodím denně na mši a křijímání a o nějakém sebeprznění v tom případě nemůže být řeč, ale o zdrženlivosti. Ono není jen šeté přikázání, ale i stejně vážné osmé. Nebo budu muset tvůj komentář zkopírovat a požádat admina o tvou anulaci na TV Gloria. Důvod. Nactiutrhání.

Beno úterý, 23:02

Teda já vám řeknu, tady se někdy probírají koniny, že zůstává …More
Zajdi si ze svými problémy Beno ke zpovědi. Já chodím denně na mši a křijímání a o nějakém sebeprznění v tom případě nemůže být řeč, ale o zdrženlivosti. Ono není jen šeté přikázání, ale i stejně vážné osmé. Nebo budu muset tvůj komentář zkopírovat a požádat admina o tvou anulaci na TV Gloria. Důvod. Nactiutrhání.

Beno úterý, 23:02

Teda já vám řeknu, tady se někdy probírají koniny, že zůstává rozum stát. Na jedný straně znalec zpravodajských služeb Libor, na jiný natvrdlý Samson, který neví, co je anulace. Samsone, anulovat by sis měl nechat manželství, aby ses mohl znovu oženit. Protože samoprznění je hřích. Stejně je divný, že ti utekla ženská, kterou sis vzal s hromadou dětí. Musíš bejt nesnesitelnej, když raděj než s tebou, zůstala sama s dětma. Ale co se divím, stačí, když čtu tvoje přiblblé komentáře. Ani se … [More]
aobubo
Nikdo nemá plné poznání a pokud si někdo myslí,že má,tak lže.
aobubo
Hentu bolí temeno z Ostrika , holt závislost se projevila
Samson1
Proč, snad jednou bude peklo vyprádněné, protože budou vzkříšení všichni, ale rozdělení přijde, pravice a levice a věčnost, nebe, ohnivý močál. I očistec potom ztratí smysl. Poslední žijící lidé nezakusí smrt, ale svou proměnu a a budou vytržení vstříc Kristu. Anulace je nesmysl.
Samson1
To je prosím Ostrik citace písma Korintským 13 Tím jsi zatížený i ty, henta a další. Nebeskou blaženost poznávají oslavení a my o ni můžeme akorát mluvit. Snad byli někteří vytrženi do sedmého nebe, na okamžik zakusili, ale to nebylo ještě plné poznání.

Samson1 20:39

Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
13 A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té troj…More
To je prosím Ostrik citace písma Korintským 13 Tím jsi zatížený i ty, henta a další. Nebeskou blaženost poznávají oslavení a my o ni můžeme akorát mluvit. Snad byli někteří vytrženi do sedmého nebe, na okamžik zakusili, ale to nebylo ještě plné poznání.

Samson1 20:39

Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
13 A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
Ostrik
Jsem rád, že to píšeš, bratře Samsone. Mám otázku. Proč se stále snažíš opravovat učení církve, které přináším, když víš, že máš poznání částečné? 🤗
Samson1
Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

13 A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
Samson1
1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

3 A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

More
1 Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

2 Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

3 A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.

9 Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;

10 až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
One more comment from Samson1
Samson1
Když bolí temeno, v hlavě se šprajcují myšlenky. Tedy kříží. Hlavně když má peklo zůstat prázdné. Člověk má ve své podstatě nachystané dvě místa. V nebi i pekle, Bůh nám cestu ukázal a Satan též usilovně pracuje.
Jinak láska je zkoušena ohněm. Láska všechno vydrží. Milovaná hento, milovaný Ostriku, zapomínám.
Ostrik
Filofej 20:14

Ak tu niekto brojí,tak je to Halík proti bl.pápežovi Piusovi IX.Ale on tu brojí aj proti KC ako takej a maskuje to falošnou zásterkou tradicionalizmu.
Lenže Pán Ježiš dal najvyššiu moc učiť a pásť stado Božie, nástupcom sv.Petra -pápežom
Ak bol Pius IX. povýšený na oltár,tak nie je pochybnosti, že jeho náuka bola v súlade s tradíciou KC a rečičky o "dračích vajciac" sú urážkou.

More
Filofej 20:14

Ak tu niekto brojí,tak je to Halík proti bl.pápežovi Piusovi IX.Ale on tu brojí aj proti KC ako takej a maskuje to falošnou zásterkou tradicionalizmu.
Lenže Pán Ježiš dal najvyššiu moc učiť a pásť stado Božie, nástupcom sv.Petra -pápežom
Ak bol Pius IX. povýšený na oltár,tak nie je pochybnosti, že jeho náuka bola v súlade s tradíciou KC a rečičky o "dračích vajciac" sú urážkou.

_______________________________________________________________________________________________
Je jedna hranice, za kterou křesťan nesmí jít. A tou je zpochybnění autority, která je pouze od Boha. Kritizovat můžeme skutek, ale nikdy osobu. To druhé je vždy od Zlého. 🤗
Ostrik
Na bolesti temene jsou dobré podvečerní procházky, spojené s vroucí modlitbou, drahá sestro Hento. 🤗
Pepík
Ostriku, já ti řeknu tolik. Celou dobu tě tahá za nos. Pozoruju ji už dlouho. ☕
Ostrik
Pepíku, proč myslíš, že drahá sestra Henta není pod patriarchátem otce Dohnala? 😲
Pepík
Z Pidhirek ne, to je jenom krytí. 😈
Ostrik
Pepíku, myslíš, že je drahá sestra Henta řízená z Moskvy nebo z Washingtonu? 😀
Pepík
Henta bude jistě nějaká vyzvědačka, chová se divně.
Ostrik
Nejdříve mne zle a nepravdivě pomluvil a potom i zablokoval. To považuji za velmi nečestné jednání, ale jak se říká nevděk světem vládne. 🤗
Pepík
Jak to myslíš, odměnil?
Ostrik
Belgie, Francie znesvěcovány 2 kostely denně

henta 19:56

Na rozdíl od jistých lidí je o.Libor natolik ukázněný a natolik se umí ovládat, že vám nebude odporovat.
Hele, hele nejste vy všichni převlečení Jecmíci
😀 ten tu brojil neskutečně proti o. Liborovi....jediný kdo
mu oponova byl milovaný bratr Ostrik.

________________________________________________________________________________________…More
Belgie, Francie znesvěcovány 2 kostely denně

henta 19:56

Na rozdíl od jistých lidí je o.Libor natolik ukázněný a natolik se umí ovládat, že vám nebude odporovat.
Hele, hele nejste vy všichni převlečení Jecmíci
😀 ten tu brojil neskutečně proti o. Liborovi....jediný kdo
mu oponova byl milovaný bratr Ostrik.

_____________________________________________________________________________________________
Ano, to je pravda, že jsem Libora před jecminkem bránil. Však se mi Libor náležitě odměnil. 🤗
Samson1
Dnes jsme od tématu odbočili pořádně. Teprve teď jsem si pustil chorál. Jinak se omlouvám za všechna duchovní příkoří. 🤗 Hlavně Ostrikovi. Pravda se obhájí sama.
Samson1
Menhir šťouchni si ještě, ještě toho bylo málo. 😀 😀 😀

SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL

menhir 17:10

Stylity příběh mi přpomněl Samsona, který si myslí, že už je kněz a král na věky. No, leda tak z jitrnicového království. 😀
Ostrik
Stylita 15:57

Posílám kratičký příběh 😇
___________________________________________________________________________________________
Pěkný příběh, Stylito. Mohl by pomoci některým k uvědomění, že nejsou v nebi, ale na zemi. A také to, že bez lásky jsou už nyní v pekle. 🤗
______________________________________________________________________________________________

menhir 17:02

Nezlob se na …More
Stylita 15:57

Posílám kratičký příběh 😇
___________________________________________________________________________________________
Pěkný příběh, Stylito. Mohl by pomoci některým k uvědomění, že nejsou v nebi, ale na zemi. A také to, že bez lásky jsou už nyní v pekle. 🤗
______________________________________________________________________________________________

menhir 17:02

Nezlob se na bubína, Ostriku. Nemůže za to, prožil si svoje, tak ho šetři.
______________________________________________________________________________________________

Nezlobím, modlím se za něho stejně, jako za ostatní.

🤗
Ostrik
Zkuste se odpoutat od emocí, které prožíváte, když se diskuze dotýká skutečností, přesahujících vaše chápání. Uvědomte si pro začátek, že každý člověk je Bohem zván tam, kde bude všechno jinak, než na co je z tohoto světa zvyklý.
1 Kor 2:9 Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
Raději se před Bohem pokořte a mějte …More
Zkuste se odpoutat od emocí, které prožíváte, když se diskuze dotýká skutečností, přesahujících vaše chápání. Uvědomte si pro začátek, že každý člověk je Bohem zván tam, kde bude všechno jinak, než na co je z tohoto světa zvyklý.
1 Kor 2:9 Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
Raději se před Bohem pokořte a mějte nízké smýšlení o sobě. Uděláte tím službu jak sobě, tak i druhým. 🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
aobubo 15:54

proč bych měl poslouchat nějakého anonymního Ostrika
_______________________________________________________________________________________________

Trochu si to přeber, aobubo. Nikdo tě nenutí, abys mne poslouchal. Je tu diskuze, můžeš přidat názor k věci. Pokud ale uvažuješ tak, že napíšeš takovou nepředloženost, tak to rozhodně k věci není. 🤗
Stylita
Posílám kratičký příběh 😇 Jeden bratr přišel za otcem Silvánem na horu Sinaj, uviděl bratry, jak pracují a řekl starci: "Neusilujte o pokrm , který pomíjí: Marie si zvolila nejlepší úděl." A stařec řekl svému žákovi Zachariášovi:"Dej toho bratra do kelly bez ničeho." A když pak nastala devátá hodina, hleděl ten bratr na dveře, jestli pošlou někoho, aby zavolal na jídlo. Když mu nikdo nic neřekl, …More
Posílám kratičký příběh 😇 Jeden bratr přišel za otcem Silvánem na horu Sinaj, uviděl bratry, jak pracují a řekl starci: "Neusilujte o pokrm , který pomíjí: Marie si zvolila nejlepší úděl." A stařec řekl svému žákovi Zachariášovi:"Dej toho bratra do kelly bez ničeho." A když pak nastala devátá hodina, hleděl ten bratr na dveře, jestli pošlou někoho, aby zavolal na jídlo. Když mu nikdo nic neřekl, vstal , šel za starcem a povídá mu : " Bratři dneska nic nejedli, abba?" Stařec odpověděl: "Jedli". Bratr se zeptal: " A proč jste mne nezavolali?" A stařec na to: " Ty jsi duchovní člověk a tenhle pokrm nepotřebuješ. My ale chceme jíst, protože jsme tělesní, a proto také pracujeme. Ty sis ale vybral nejlepší úděl, když celý den čteš a nechceš jíst tělesný pokrm." Když to bratr slyšel, poklonil se starci a řekl: "Odpusť mi, abba." A stařec řekl: " I Marie potřebuje Martu, poněvadž i Marie dostává chválu díky Martě".
Apofthegmata II. Výroky pouštních otců
aobubo
proč bych měl poslouchat nějakého anonymního Ostrika,když je zde viditelná církev RKC,která zachovává učení Ježíše Krista a tradici ... Kristus není rozdělen,to si jen někteří o sobě myslí víc než je zdrávo a povyšují se nad Učitelský úřad církve,jako by sami byli Kristem,ale nejsou,církev je společenství a ne Ostrik a to co ho napadne
Ostrik
Izajáš 29:16 | Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: „On mě neudělal?“ Což výtvor řekne o svém tvůrci: „On ničemu nerozumí?
Jak byste chtěli, aby do vaší mysli přišlo pochopení, že Bůh stvoří všechno nové a přitom to nové nemá počátek ani konec? Vždyť se dokážete pohnout pouze k tomu, abyste napsali: OSTRIK PÍŠE BLUDY, PROTO…More
Izajáš 29:16 | Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: „On mě neudělal?“ Což výtvor řekne o svém tvůrci: „On ničemu nerozumí?
Jak byste chtěli, aby do vaší mysli přišlo pochopení, že Bůh stvoří všechno nové a přitom to nové nemá počátek ani konec? Vždyť se dokážete pohnout pouze k tomu, abyste napsali: OSTRIK PÍŠE BLUDY, PROTOŽE TOMU NEROZUMÍM. 🥴
JÁ ALE NEMOHU ZA TO, ŽE NEROZUMÍTE. Udělejte to, co máte udělat. Otevřete dveře svého srdce Pánu Ježíši a on vám dá svého Ducha, který vám vše objasní. Takový je příslib, Nevím, na co čekáte, sami na nic nepřijdete. 🤗
Ostrik
Téměř každý světský člověk je jistým způsobem vězněm slov. Slova nedovolí člověku vystoupit za hranice slovního myšlení. Vy se stále potýkáte s tím, že nechápete pravý význam slova věčnost. Samozřejmě, že je peklo věčné, vždyť doba jeho trvání o tom svědčí, trvá již věky. Jenže za věky je stav bez času, kam nemůže vstoupit ani pojem věčnost, svědčící svou podstatou o místě, pro které bylo …More
Téměř každý světský člověk je jistým způsobem vězněm slov. Slova nedovolí člověku vystoupit za hranice slovního myšlení. Vy se stále potýkáte s tím, že nechápete pravý význam slova věčnost. Samozřejmě, že je peklo věčné, vždyť doba jeho trvání o tom svědčí, trvá již věky. Jenže za věky je stav bez času, kam nemůže vstoupit ani pojem věčnost, svědčící svou podstatou o místě, pro které bylo stvořeno, tedy pro časnost. Věčnost nemůže vystoupit z časnosti.
Jenže jak byste pojmenovali stav mimo čas? Stav, ve kterém je stále vše přítomno? Na to vaše slovní zásoba nestačí a slovo věčnost pouze umožňuje pochopit, že se jedná o cosi trvalého, bez konce a počátku. Slovní zásoba vám ani nedovolí domyslet, jak by mohl Bůh tvořit všechno nové.
Proto je v Písmu psáno:
1 Kor 2:9 Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘
Pochopte, že je zde řeč o tom, co není schopna lidská mysl pojmout. A přestaňte se chovat jako věční hlupáci. 🤗
aobubo
Jr 17,10 Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“
Samson1
Ostrik jsem nevzdělanec, ale s toho jsem schopný chápat, chápu lidské dějiny a nijak to nejde nazvat než slzavé údolí. Satan byl dokonce tak drzý, že pokoušl i Ježíše. Dokonce ho vynesl na cimbuří chrámu a nebo mu ukazoval vize bohatství a slávy. Satan sice odstoupil, ale já věřím, že se na Ježíše pořádně šklebil, když ho jeho služebníci přibili na kříž. Po dobu, kdy má ještě čas a ten se krátí …More
Ostrik jsem nevzdělanec, ale s toho jsem schopný chápat, chápu lidské dějiny a nijak to nejde nazvat než slzavé údolí. Satan byl dokonce tak drzý, že pokoušl i Ježíše. Dokonce ho vynesl na cimbuří chrámu a nebo mu ukazoval vize bohatství a slávy. Satan sice odstoupil, ale já věřím, že se na Ježíše pořádně šklebil, když ho jeho služebníci přibili na kříž. Po dobu, kdy má ještě čas a ten se krátí pronásleduje věřící a církev dějinami. Pak tu přijdou studovaní a vyvrací peklo ze základů 😀 Ostrik, je sedm základních darů Ducha svaté. Co takhle prosit ke vzdělání třeba o dar rozumu a moudrosti. 😇
aobubo
Matouš 7, 15-2 - Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce,…More
Matouš 7, 15-2 - Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.

Galatským 5,22 - Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.
Ostrik
Argument nevzdělanců: Odsoudím, čemu nerozumím. 🤗
aobubo
tvůj hlas není Ježíšův
Ostrik
Pán Ježíš říká:
Jan 10:27 | Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou
Naučte se slyšet a poslouchat Ježíšův hlas. Přestaňte dávat přednost volání světa. 🤗
Ostrik
Správně, Samsone. Po delší době jsi trefil to správné slovo. Co tedy děláš proto, abys byl živ? 🤗
Samson1
Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a byl živ 🤗
Ostrik
Lukáš 6:37 | Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. 🤗
Ostrik
Každý člověk, který soudí, bude odsouzen. Proto je třeba získat více modlitebníků, aby se za tyto nešťastné duše v pekle modlili. 🙏 🤗
Samson1
On musí poznat, že Satan, neb Lucifer je vrah lidí od počátku, jak smrtí tělesné, ale také vrahem duší a nikdy se nezmění. Člověk dostal milost spásy, on je na věkdy odsouzený, jednal s pýchy a s jasného andělského poznání. Hříchy proti Bohu, Duchu svatému, proti Kristovi a nám lidem.
Ostrik
Připomínám, že každý z vás musí po smrti projít peklem. 🤗
Ostrik
henta 14:53

Ano zbavuje je strachu z pekla...
____________________________________________________________________________________________
Drahá sestro Hento, nezdá se, že bys sama měla strach z pekla. Vždyť bez ohledu na následky, soudíš osoby ve službě Bohu výše postavené, jako bys nevěděla, že za to utrpíš škodu! 🤗