Zopár ďalších bodov pre potvrdenie sedesvakantizmu

(Hore, obrázok Vatikánskeho Chrámu; obrázok dole: antipápež František praktizuje s pohanmi pohanizmus a ochotne príjma nahú pohanskú modlu - Vatikánske záhrady.) Z Ríma v súčastnosti nevládne Katolícka Cirkev, ale protikatolícka anticirkev, zastupujúc a tlačiac nové falošné náboženstvo (čož je naplnenie proroctiev z Apokalypsy), okupujúc iba budovy Katolíckej Cirkvi - tak ako keď Arianisti sa zhostili budov a statkov, alebo keď sa pravoslávni rozkoľníci odtrhli od Cirkvi a zhostili sa budov a statkov, alebo keď sa Westminster Abbey zhostili anglikánci a pod.
Nasledovná dogma hovorí o tom, že ten kto je Baránka mimo Cirkvi, ako napr. pravoslávni rozkoľníci, zahynú, tak ako tí ktorí neboli s Noemom v Arche; to pretože Noemová Archa bola predobrazom Katolíckej Cirkvi. Mimo Cirkvi nieto spása.

Pápež Pius VIII., Traditi Humilitati (# 4), 24. máj 1829: „Hieronym to hovorieval takto: ten, čo bude jesť Baránka mimo tohto domu, zahynie ako tí, ktorí počas potopy neboli s Noemom v arche.“

Nasledovné sú veľmi dôležité body, ktoré si musia ľudia uvedomiť. Tieto hlavné body snáď dajú ľuďom dobrej vôle snáď ešte extra šancu pochopiť sedesvakantistickú pozíciu/postoj.

Prvý dôležitý bod, ktorý si musia ľudia uvedomiť, je že Cirkev nie je viazaná budovami a náboženskými oddevami, ale katolíckou vierou. Katolícka Cirkev je nadprirodzená inštitúcia spojená krstom a katolíckou vierou, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie spásy.

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (#22), 29. jún 1943: „V skutočnosti iba tí majú byť započítaní medzi členov Cirkvi, ktorí obdržali kúpeľ regenerácie a vyznávajú pravú vieru.“

Sv. Atanáz, otec Cirkvi: [List svätého Athanáza jeho stádu počas Ariánskej krízy:] "Nech vás Boh poteší! ... Čo ťa zarmútilo ... je skutočnosť, že ostatní okupovali kostoly násilím, zatiaľ čo ty si počas toho vonku. Je pravda, že majú priestory - ale vy máte apoštolskú vieru. Môžu obsadiť naše kostoly, ale sú mimo skutočnej viery. Zostávate mimo miest uctievania, ale Viera prebýva vo vás. Uvažujme: čo je dôležitejšie, miesto alebo viera? Pravá viera, očividne. Kto prehral a kto vyhral v tomto boji - ten, kto drží priestor alebo kto drží vieru?

Pravda, priestory sú dobré, keď sa tam káže apoštolská Viera; sú svätí, ak sa tam všetko odohráva svätým spôsobom ... Ste tí, ktorí sú šťastní: vy, ktorí zostávate v Cirkvi svojou vierou, ktorí sa pevne držíte základov viery, ktorá k vám zostúpila z apoštolskej tradície. A ak sa to už mnohokrát pokúsila otrasná žiarlivosť otriasť, nepodarilo sa to. Sú to tí, ktorí sa od toho v súčasnej kríze odtrhli. (...) Aj keď sú katolíci verní tradícii zredukovaní na hŕstku, sú to tí, ktorí sú skutočnou Cirkvou Ježiša Krista."


Druhý dôležitý bod, nad čím sa musia ľudia zamyslieť, je že heretici nie sú členmi Cirkvi [i.] a nemôžu zastávať žiaden úrad v Cirkvi [ii.]. Tak ako keď Nestórius poprel, že Ježiš Kristus je Boh a človek v jednej Osobe, alebo keď Arianisti popierali božstvo Pána Ježiša, a v tú istú ranu a v tú istú chvíľu prišli títo heretici o členstvo v Cirkvi a aj o svoj úrad, tak aj antipápež František, či antipápež Benedikt XVI. alebo antipápež Ján Pavol II. a podobne i všetci antipápeži po II. vk., buď ako heretici nemohli byť zvolení za pápežov alebo prišli o svoje úrady automaticky.

[i.] Pápež Inocent III., Eius Exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie [Cirkev] heretikov, ale svätú, rímsku, katolícku a apoštolskú, mimo ktorej, veríme, že nikto nie je spasený.“

[ii.] Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 15), 29. jún 1896: „Nikto, preto, pokiaľ nie je v spoločenstve s Petrom, nemôže mať podiel na jeho právomoci, keďže je absurdné predstaviť si, aby ten, čo je vonku, mohol v Cirkvi rozkazovať.“


František sa necháva bozkávať na hlavu rozkoľníkom Bartolomejom. František svojou protikatolíckou vierou prijíma rozkoľníkov, že sú členmi Cirkvi a že sú kresťanmi - tých rozkoľníkov, ktorí odmietajú pápežstvo - ergo, František je nekresťan, nemá vieru Ríma, nie je v spoločenstve s Petrom, nemá svätopeterský úrad: je to antipápež.

Pozri aj: Skvelé dôkazové texty pre sedevakantizmus ukazujú, že František nie je pápežom

Tretí bod, je jedna Cirkev mimo ktorej nieto spása. V rozpore s týmto ide celá plejáda antipápežov po II. vk., celý rád platne konsekrovaných, či neplatne konsekrovaných biskupov po II. vatikánskom koncile, celý rád kňazov, či nepravých kňazov. Prežívame veľkú revoltu, prorokované veľké odpadnutie od viery, o ktorom sa hovorilo, že sa má udiať na konci vekov, pred druhým príchodom Ježiša Krista.

Františkov príhovor z 29. februára 2016 Abunovi Matthiasovi I., „patriarchovi“ etiópskej „pravoslávnej“ „cirkvi“ Tewahedo: "Sme zjednotení na základe krstu, ktorý z nás urobil členov jedného tela Krista... Sme bratia a sestry v Kristovi..." [- evidentná heréza!]

Biskup Milan Chautur, (v úvodz.) „poradňa“ s názvom ‚Vladyka Milan odpovedá‘, 11. august 2016: “ „[Dopisovateľ:] SICH! Vladyka Milan chcem sa Vás opýtať aký je Váš názor na to, keď sú v malej obci (cca 150 obyv.) 4 chrámy -gréckokatolícky, pravoslávny, evanjelický a rímskokatolícky.„[Milan Chautur:] Ťažko mi je hodnotiť situácie, ktoré voviedli vašich predkov k takým rozhodnutiam. Ja už môžem len rešpektovať tento fakt a doporučiť, aby sa tam vo viere a láske správali ľudia voči sebe rešpektujúc tak zákon lásky, ktorý podľa slov evanjelia zaväzuje všetkých kresťanov.“ [- úplná heréza!]

Biskup Cyril Vasiľ, Televízia Zemplín, 7. feb. 2021, čas vo videu 3:05-6:05 (prepis z videa): "...tu prichádzalo kresťanstvo, východné, vo forme, ktorá sa už identifikovala s vtedajším názvoslovím pravoslávnym, ale prichádzalo do prostredia, ktoré bolo väčšinovo katolícke. A v istom historickom období, títo východní kresťania si povedali, že je lepšie a je vhodnejšie vrátiť sa k pôvodnej jednote s Katolíckou Cirkvou." [- zjavná heréza!]

"Otec" Marián Kuffa o tom, že inoverci sú bratia, a že sú na ceste do neba, audio výsek, „o. Marián Kuffa – Čo je zmyslom Tvojho života – 9.6.2017„: „Naši bratia inoverci, však, sú naši bratia a sestry. Nie sú zlí, len idú inou cestou, tiež do neba, však.“ [- jasná heréza!]

Matúš Marcin, video s názvom „Matúš Marcin – Zo smrti k životu“, čas 1:18:19 : „…pravoslávni, v tých východných cirkvách – to sú všeobecné; …“ [- očividná heréza!]

Pápež Pius IX., Etsi Multa (# 25), 21. november 1873: „Preto svätý mučeník Cyprián, píšuc o schizme, odoprel pseudobiskupovi Novaciánovi dokonca aj titul kresťan na základe toho, že bol odrezaný a oddelený od Kristovej Cirkvi. ‘Ktokoľvek je,’ hovorí, ‘a akéhokoľvek druhu je, nie je kresťanom, kto nie je v Cirkvi Krista.’“

Pápež Lev XIII., Satis Cognitum (# 16), 29. jún 1896: „Kiež by však sami uvážili a presvedčili sa o tom, že sa nijako nemôžu počítať medzi Božie deti, ak neprijmú Ježiša Krista za Brata a Cirkev za Matku.“

Pápež Lev XII., Ubi Primum (#22), 5. máj 1824: „S odkazom na tieto slová, sv. Augustín hovorí: „Ktokoľvek je bez Cirkvi nebude započítaný medzi synov, a ktokoľvek nechce mať Cirkev za matku, nebude mať Boha za otca.“

Pápež Klement VI, Super Quibusdam, 20. september 1351: „Pýtame sa: v prvom rade, či vy a cirkev Arménov, ktorá vám je poslušná, veríte, že všetci tí, čo v krste prijali tú istú katolícku vieru a potom odstúpili alebo v budúcnosti odstúpia od spoločenstva viery tejto istej Rímskej Cirkvi, ktorá je ako jedna jediná katolícka, sú schizmatickí a heretickí, ak zotrvávajú tvrdošijne odlúčení od viery tejto Rímskej Cirkvi. V druhom rade sa pýtame, či vy a vám poslušní Arméni veríte, že žiaden človek z pocestných mimo viery tejto Cirkvi a mimo poslušnosti rímskemu pontifikovi nemôže byť nakoniec spasený."


Posledný, štvrtý bod, ktorý spomeniem, je že sekta po II. vatikánskom koncile, ktorá ovláda budovy a používa šaty/odevy KC (no nie je KC), nie je svätá. Sektu II. vatikánskeho koncilu sprevádza množstvo škandálov, pedofílie, propagácie homosexuality, oddobrovanie propotratárskych politkov, sprevádza ju nesvätosť, škandál, liturgické excesy, praktizovanie protestantizmu či pohanizmu. Táto sekta nemá jeden zo základných vonkajších znakov Cirkvi: svätosť.

Pápež Bonifác VIII., Unam Sanctam, 18. november 1302, ex cathedra: „S vierou na nás naliehajúcou sme nútení veriť a držať sa jednej, svätej Cirkvi katolíckej a samej apoštolskej. A v toto pevne veríme a prosto vyznávame: mimo nej niet ani spásy, ani odpustenia hriechu…"

A námietky a tláchanie protestantov, "že Cirkev mala škandály a nebola svätá, lebo v minulosti boli inkvizície a pápeži smilnili a dokonca predávali svoj úrad" (takto vravia), neobstoja, pretože tieto excesy jednotlivcov nezmazávajú svätosť Cirkvi, i keď škodia pred ostatnými jej dobrému menu. Cirkev vyprodukovala mnoho svätých, dala ľuďom pokrok, zaslúžila sa o zrušenie otroctva, vydala Biblické kanóny, stala sa útechou a prístreším pre mnohé pobožné duše. [Dodám: mimochodom, inkvizície mali vtedy zmysel.]

Pozri aj: Mýty o španielskej inkvizíci odhalené – Katolícka Cirkev

Ale ešte k tým pápežom z minulosti. Bolo v minulosti mnoho skutočných pápežov, ktorí brali rôzne úplatky, ktorí smilnili so ženami, pili víno, usporadúvali večierky a obžierali sa, alebo ktorí napr. predali svoj pápežsky úrad, ale to boli rôzne excesy jednotlivcov, za čo dostali po tomto živote spravodlivý trest. Niet pochýb o tom, že dokonca aj niektorí pápeži, hoc vieru za života nestratili, svojim nemravným životom si privodili najväčšiu tragédiu, t. j. odsúdenie do pekla. Ale aj tak, nie je horšieho hriechu, než je ťažký hriech herézie. Ťažké hriechy (ak sa nejedná o hriechy proti viere) sú veľkým zlom, ale nevylučujú jedinca z Cirkvi.

Bludy Jána Husa odsúdené Kostnickým koncilom: „20. Ak je pápež zlý/podlý a najmä ak je predurčený k zatrateniu, potom ako Judáš, apoštol, je z diabla, zlodejom a synom zatratenia a nie je hlavou svätej bojujúcej Cirkvi, keďže nie je jej údom.“ – zavrhnuté

Pápež Sv. Pius X., Editae Saepe (#43), máj 26. rok 1910: „Je to istý, dobre založený fakt, že žiaden iný zločin, tak vážne neuráža Boha, a provokuje Jeho najväčší hnev, ako zloba herézie.“


Spáchanie herézie vylučuje človeka z Cirkvi, tak ako bolo už vyššie povedané.

Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 23), 29. jún 1943: „Lebo nie každý priestupok, hoci by mohol byť ťažkým zlom, je taký, že zo svojej vlastnej podstaty samotnej oddeľuje človeka od tela Cirkvi, ako to robí schizma alebo heréza alebo odpadnutie od viery.“

Antipápeži po II. vatikánskom koncile sú zjavní heretici, popravde sú to notorickí heretici, veľkí kacieri, najväčší kriminálnici, akí žili; dokonca ešte tromfli v bezbožnosti otrastných kacierov ako Hus, či Luther: to pretože ani Hus, ani Luther nepraktikovali otvorene pohanizmus.

Kto tvrdohlavo odmieta tieto fakty, odmieta dogmatické učenie Cirkvi a je heretik. Ak nie ste schopní vidieť tieto veci, proste nemáte vieru. Ak tvrdíte, že Benedikt XVI. alebo František majú katolícku vieru, že sú alebo boli hlavami svätej Katolíckej Cirkvi, zatialčo praktizovali iné náboženstvo, prosto nemáte vieru, nemáte nadprirodzenú katolícku vieru a skutočný vzťah s Pánom Bohom.

A ešte dodatočný bod: Nová omša, Nový ordinál vysviacky kňazov a nový ordinál konsekrácie biskupov boli zneplatnené. Na Novú omšu nemožno chodiť pod hrozbou páchania ťažkého hriechu (ide o protestantský servis), a mnoho mnoho "kňazov" je neplatných, to znamená, že mnohé sv. spovede boli neplatné. Pozrite si preto nasledovné dôležité odkazy:

Katolícka omša (tradičná latinská omša) nahradená novus ordo omšou

Nový obrad vysviacky/ordinácie

Katolícky krst a kroky k obráteniu – Katolícka Cirkev

Kde prijímať sviatosti – Katolícka Cirkev
Sedevakantistický kanál
Ľudia by sa mali modliť každý deň 15 dekád sv. Ruženca. Modlenie sa Ruženca a Zdravás Mária regulérne počas dňa dodá ľuďom milosti, aby videli pravdu a konali Božiu vôľu.