Clicks798
warez
28

Kázání Jeho Excelence arcibiskupa Marcela Lefebvra ze 7. dubna 1980 v kostele S. Simon Piccolo v Benátkách (Itálie)

7. dubna 1980 sloužil arcibiskup Marcel Lefebvre mši svatou v kostele
S. Simon Piccolo v italských Benátkách. Pronesl kázání v italštině
s omluvou, že nehovoří příliš plynně.


Možná jsou mezi vámi takoví, kteří mají pochybnosti. Mohou se divit, proč
arcibiskup Lefebvre přijel do Benátek, aniž by byl pozván kardinálem Cé.
Moje přítomnost zde vytváří situaci, která není v Církvi normální.

Je to pravda. Kdyby v době, když jsem byl dakarským arcibiskupem, přijel
nějaký biskup do mé diecéze, aniž by se mě zeptal a aniž by byl pozván, byl
bych velmi překvapen. Jsem si vědom toho, že máme co do činění
s abnormální situací. Musíme si položit otázku, jaká je současná situace
v Církvi.

Bratrstvo pro službu Církvi
Nikdy, opravdu nikdy bych byl nechtěl dělat nic, co by se protivilo Církvi!
Celý svůj život jsem věnoval službě Církvi. Během svých padesáti let
kněžství, z toho třicet tři let jako biskup, jsem nečinil nic jiného, než že jsem
sloužil Církvi jako misionář, jako biskup ve Francii, jako generální
představený Otců Svatého Ducha a jako misijní biskup. Mladí seminaristé a
kněží, které zde vidíte se mnou, představují velmi malou část všech těch,
kteří v současnosti studují v mých pěti seminářích.
Před deseti lety jsem započal toto dílo – toto Kněžské bratrstvo sv. Pia X. –
s úmyslem chtít neustále sloužit Církvi. Proč tedy není kardinál Cé,
benátský patriarcha, šťasten, že jsem přijel? Proč nechápe důvod? Jak to
mohu co nejlépe vysvětlit? Očividně není šťasten z toho, že jsem ode dne
svého kněžského svěcení beze změny setrval v plnění svých povinností.
Nikdy jsem se nijak nezměnil, ať již to bylo tehdy, když jsem zakládal nové
semináře v Africe, nebo když jsem coby apoštolský delegát Jeho Svatosti
papeže Pia XII. během jedenácti let vizitoval šedesát čtyři diecézí
francouzské Afriky. Navštívil jsem všechny semináře a předkládal jsem
diecézním biskupům standardy pro nové semináře, které měly být otevřeny.
Nikdy jsem se nezměnil. Kázal jsem a činil to, co Církev vždy učila. Nikdy
jsem neměnil to, co Církev prohlásila na Tridentském koncilu a na Prvním
vatikánském koncilu. Kdo se tedy změnil? Já, nebo kardinál Cé? Nevím, ale
myslím si, když uvažuji o tom, jak se věci mají – to znamená o plodech
změn provedených v Církvi od Druhého vatikánského koncilu –, že my
sami jako katolíci můžeme tyto plody pozorovat, můžete je vidět na vlastní
oči.
Jak dnes fungují věci v Církvi? Zeptejte se Jeho Milosti Msgr. Pintonella,
bývalého kaplana pro ozbrojené síly, jenž podal podrobnou zprávu o
současných podmínkách v italských seminářích: jedním slovem katastrofa!
Skutečná katastrofa! Kolik seminářů bylo prodáno nebo zavřeno?! Seminář
v Turíně s třemi stovkami míst – prázdný! A kolik dalších zavřených
seminářů jste viděli ve svých vlastních diecézích? Potom tedy je v Církvi
jistě něco v nepořádku, protože pokud tu již nejsou žádné semináře,
nebudou v budoucnu ani další kněží – takže již nebude oběť mše svaté. Co
se stane s Církví? To vše je neuvěřitelné! Ano, oni se změnili. Změnili se –
ale proč? Prováděli to zajisté s myšlenkou zachránit Církev, dělat něco
nového. Před koncilem došlo skutečně k poklesu horlivosti, a proto si
mysleli, že se Církev změnami oživí. Ale člověk nemůže změnit to, co
ustanovil Ježíš Kristus. Oběť mše svaté, svátosti, Krédo, náš katechismus,
Písmo svaté – to vše pochází od Ježíše Krista. Změnit to znamená změnit
ustanovení Ježíše Krista. Nemožné! Nikdo nemůže říci, že Církev
chybovala; je-li tu něco špatného, musíme hledat důvod někde jinde, ale ne
v Církvi. Také říkají, že se Církev musí měnit stejně, jako se mění moderní
člověk, že tak, jako má člověk nový způsob života, musí mít také Církev
jinou nauku – novou mši, nové svátosti, nový katechismus, nové semináře –,
a tímto způsobem se všechno obrátilo v trosky. Všechno bylo zbořeno!

Nepřátelé přicházejí z nitra Církve
Církev za to nenese odpovědnost. Není to Církev, ale spíše kněží, kdo je
zodpovědný za rozvrat katolictví. Papež sv. Pius X., váš svatý benátský
patriarcha, na prvních stránkách své encykliky Pascendi píše, že již v jeho
době existovaly bludy a hereze nikoliv vně, ale uvnitř Církve; uprostřed
Církve, a to nejen mezi laiky, ale ještě více mezi kněžími. Sv. Pius X. viděl
tyto nepřátele již na samém počátku tohoto století. Dnes můžeme dodat, že
kdyby sv. Pius X. ještě žil, viděl by je nejen mezi kněžími, ale také mezi
biskupy a kardinály. Naneštěstí je jisté, že je dokonce stále více kardinálů,
kteří šíří bludy.
Kde má svůj původ holandský katechismus? Určitě ne v katolickém
katechismu, byť by byl schválen kardinály a biskupy. Dokonce i
francouzský katechismus, s nímž jsem obeznámen, obsahuje bludy. Již to
není pravá katolická nauka, která se vždy vyučovala. Máme co do činění
s velmi závažnou situací.
Na celém světě, všude, kde jsem byl, jsem navštěvoval skupiny katolíků
jako vy, kteří si kladli otázku: „Co se to děje v Církvi?“ Církev je dnes stěží
rozeznatelná. Obřady – liturgie z poloviny protestantská, z poloviny
katolická – jsou jako cirkus; už to není tajemství. Posvátné tajemství svaté
mešní oběti – velké Tajemství, nebeské a vznešené – se již za tajemství
nepokládá. Člověk již nepociťuje nadpřirozený charakter mše svaté; ti, kteří
jsou přítomni, mají pocit prázdnoty a již nevědí, zda byli na katolickém
obřadu, anebo na nějakém druhu světského shromáždění.
8
Je to nepřijatelná situace. Věřící, dobří a prostí lidé, se staví proti ní. Protože
intuitivně vědí, že v této reformě je něco špatného. Všude na světě vidí
prázdné semináře, prázdné noviciáty řeholních kongregací. To je rovněž
nepřijatelné. Pro dobro Církve tomu musíme odporovat, aniž bychom byli
proti tomu, kdo je nositelem autority. Nikdy!

Nechci, aby se měnila víra
Vždy jsem měl velkou úctu ke Svatému otci, biskupům a kardinálům.
Nejsem schopen vyslovovat nelaskavá slova v konfrontaci s kardinálem Cé,
ale to mi nebrání v předkládání katolického učení, protože chci zůstat
katolíkem.
Když jsem byl křtěn, ptal se kněz mých kmotrů: „Co žádá toto dítě od
Církve?“ Oni odpověděli: „Víru. Od Církve žádá víru.“ A já i dnes stále
žádám od Církve víru – katolickou víru. Proč kmotři žádají od Církve pro
dítě víru? Proto, aby mu umožnili dosažení věčného života. Je-li to víra,
která získává věčný život, potom je to, co chci, tato víra – a nechci ji měnit!
Katolická víra je katolická víra. Krédo je Krédo. Nemohou se měnit. Nikdo
nemůže změnit katechismus; nikdo nemůže změnit mši tak, že ji přemění
v hostinu, jak je tomu u protestantů.
Mše svatá je oběť, oběť Kříže, a jak říká Tridentský koncil, je to tatáž oběť
jako na Kalvárii, s jediným rozdílem, že jedna je krvavá a druhá nekrvavá.
Ale ty dvě jsou totéž; je tu tentýž kněz – Ježíš Kristus – a tatáž oběť – Ježíš
Kristus.
Je-li obětí opravdu Ježíš Kristus, Bůh, náš Stvořitel a náš Vykupitel, který
prolil všechnu svou Krev za naše duše, není možné Jej přijímat do rukou
jako kdejaký kousek chleba. A tudíž není možné, aby katolík neprojevoval
úctu a klanění, jestliže opravdu věří, že v Nejsvětější Svátosti je Ježíš
Kristus – Bůh sám, Stvořitel, náš Soudce, kterého uvidíme přicházet
v nebeských oblacích, aby soudil celý svět. Stejně jako vy jsem i já
pohoršen, jsem zarmoucen a bolí mě srdce, když vidím – ukazují to dokonce
v televizi – záběry, v nichž se nějaký kardinál nebo biskup přibližuje
k Nejsvětější Svátosti bez pokleknutí nebo jakéhokoliv projevu úcty vůči
Nejsvětější Svátosti – bez ničeho! Ještě jednou, to je nepřijatelné a neodráží
to postoj katolické Církve. Musíme si zachovat víru v této bouři, jíž Církev
prochází – v bouři, která již trvala dlouho a která, jak doufáme, brzy skončí,
aby se Církev mohla vrátit k víře, kterou měla předtím. Musíme mít trochu
trpělivosti.
Jezdím do Říma pětkrát či šestkrát do roka, abych naléhal na kardinály, i na
samotného papeže, aby se navrátili zpět k tradici a opět vnesli do Církve
katolického ducha. Znovu cituji sv. Pia X.: „Kdo jsou přátelé lidí? Praví
přátelé lidí nejsou ani revolucionáři, ani novotáři, ale spíše stoupenci
tradice.“ To jsou slova sv. Pia X., řečená francouzským biskupům. Praví
přátelé lidí nejsou ani revolucionáři, ani novotáři – a byli to právě novátoři,
kdo zatracoval sv. Pia X. –, ale spíše stoupenci tradice. Chceme mít stejného
ducha jako sv. Pius X., jehož jsem si z tohoto důvodu zvolil za patrona
našeho Bratrstva, které je uznané Církví.

Nespravedlivé odsouzení FSSPX
Skutečnost je taková, že moje Bratrstvo bylo oficiálně uznáno před deseti
lety Římem a biskupem z Fribourgu ve Švýcarsku, v jehož diecézi bylo
založeno. Následně začali progresívní biskupové a modernisté v mých
seminářích spatřovat nebezpečí pro své teorie. Rozzlobili se na mě a řekli si:
„Potřebujeme zničit tyto semináře, potřebujeme skoncovat s Ecônem a
s dílem arcibiskupa Lefebvra, protože představuje nebezpečí pro náš
progresívní a revoluční plán.“ Obrátili se na Řím tímto pomlouvačným
stylem a Řím souhlasil.
Ale, jak jsem řekl Jeho Svatosti Janu Pavlu II., toto potlačení Bratrstva bylo
provedeno způsobem, který odporuje kanonickému právu. Ani Sověti
nevyhlašují rozsudky tak, jak to učinili kardinálové v Římě proti mému dílu.
Sověti mají tribunál, jakýsi druh tribunálu k tomu, aby někoho odsoudili, ale
já jsem neměl ani takový tribunál – nic! Byl jsem odsouzen, aniž bych měl
cokoliv k dispozici, dokonce ani předběžné varování nebo předvolání – nic!
Jednoho krásného dne přišel dopis se sdělením, že seminář bude muset být
uzavřen.
Opakoval jsem to Svatému otci, že ani Sověti se takto nechovají. Řekl jsem
mu, že pokračuji, protože takto Církev nejedná – to nepřátelé Církve chtějí
uzavírat její semináře. Katolická Církev nemůže zapomenout na svou
tradici, to není možné. Je to nepřítel, jak řekl sv. Pius X., nepřítel, který
působí uvnitř Církve, protože chce, aby Církev skoncovala se svou tradicí;
protože má k její tradici zuřivý odpor.
Je na vás, abyste posoudili fakta. V mých seminářích máme přes 200
seminaristů a mnoho povolání k řeholnímu životu. Když se otevře nějaký
dům, brzy se naplní mnoha novými povoláními. Proč? Protože mladí lidé
hledají a chtějí najít Církev – tradici. Tam, kde člověk nalezne tradici,
nalezne i Církev. Skrze kněze vše nachází svůj ideál; celé jeho srdce patří
10
oběti mše svaté. Přistupuje k oltáři Božímu, obětuje svatou mešní oběť,
dává našeho Krista, pravou Oběť, duším. To je tedy plnost kněžství a kněží.
Moji seminaristé, jako např. ti v Ecônu, to vědí; připravují se na kněžství na
tomto základě.
Blahopřeji a děkuji těm, kteří mě pozvali, abych přijel. Doufám, že moje
návštěva povzbudila katolíky k udržení Církve všech dob, katolické Církve.
V Římě o mě bylo řečeno, že jsem nevykonal nic jiného, než že jsem bránil,
překážel pokroku v Církvi. Už jen tím bych vykonal skvělou věc! Kéž by
tomu tak bylo, že bych bránil, překážel boření Církve!
To však není náš jediný cíl. Nechceme jen zastavit toto ničení, ale toužíme
také po obnově Církve, živé Církve. Za tímto účelem vás vyzývám ke
křížovému tažení, k pravému křížovému tažení všech katolíků, kteří touží
po udržení víry. K tomu se musíte sdružit kolem dobrých kněží, kteří si přejí
zachování víry zajišťováním církevního života.
Na závěr žádám všechny, kteří jste shromážděni kolem tohoto oltáře,
pravého oltáře s pravým knězem, žádám vás o zachování věrnosti oběti mše
svaté. Modlíme se rovněž za vaše děti, aby viděly a poznaly katolické
náboženství, aby mohly navštěvovat katolické školy. Katoličtí rodiče
zažívají opravdu těžké zkoušky. Tyto děti musí tedy zachovat tradici. Za
tímto účelem vzýváme našeho vysoce uctívaného benátského patriarchu,
papeže sv. Pia X., jenž byl světcem, který předvídal budoucnost.
Během této mše svaté prosme blahoslavenou Pannu Marii, k níž musíme mít
velkou úctu, zejména modlitbou přesvatého růžence, prosme ji o ukončení
této krize v Církvi a o návrat pokoje a milosti všemohoucího Boha do
Církve.
+Joseph+
fsspx.cz/prohlaseni/prohlaseni_2017… u se těším na ty oběžníky ČBK na nom a indultu
Peter(skala)
warez pred 10 hodinami
Peter(skala) Tradície je, že to tak vždy bolo. Predsa arcibiskup nebol nikým zosadený, takže Gregora zbytočne spomínaš.
✍️
Warez...vari ty nevieš, že Lefebvre bol zosadený-exkomunikovaný papežom sv.Jánom Pavlom II.????????????
Ked veriš, že Tradicia je to, čo bolo bždy učene ako nemenné v Cirkvi, tak prečo neveriš (aj Lefebvre), že svätiť biskupov je zakazane bez suhlasu …More
warez pred 10 hodinami
Peter(skala) Tradície je, že to tak vždy bolo. Predsa arcibiskup nebol nikým zosadený, takže Gregora zbytočne spomínaš.
✍️
Warez...vari ty nevieš, že Lefebvre bol zosadený-exkomunikovaný papežom sv.Jánom Pavlom II.????????????
Ked veriš, že Tradicia je to, čo bolo bždy učene ako nemenné v Cirkvi, tak prečo neveriš (aj Lefebvre), že svätiť biskupov je zakazane bez suhlasu papeža?
warez
Peter(skala) Tradície je, že to tak vždy bolo. Predsa arcibiskup nebol nikým zosadený, takže Gregora zbytočne spomínaš.
Už dávno ste opustili poslušnosť viery, takže ťažko tu môžeš hovoriť o poslušnosti. Šírite jasné bludy, aj v Amoris L. Poslúchať je treba pravdu, nie lož.

Ale nerobím si ilúzie, že to pochopíš. Pozrite s ana ovocie vašej pokoncilovej činnosti - miivočenie, skaza a rozklad. To …More
Peter(skala) Tradície je, že to tak vždy bolo. Predsa arcibiskup nebol nikým zosadený, takže Gregora zbytočne spomínaš.
Už dávno ste opustili poslušnosť viery, takže ťažko tu môžeš hovoriť o poslušnosti. Šírite jasné bludy, aj v Amoris L. Poslúchať je treba pravdu, nie lož.

Ale nerobím si ilúzie, že to pochopíš. Pozrite s ana ovocie vašej pokoncilovej činnosti - miivočenie, skaza a rozklad. To je vaše dielo - to chceš, aby tradiční katolíci poslúchali? Nenechaj sa vysmiať. Obráťte sa ku katolíckej viere a tradiční katolíci budú prví, ktorí vás podporia. Líškate sa tomuto svetu a svet vami pohŕda. Akí ste úbohí.

Tvoje imaginárne konštrukcie nižšie rozoberať nebudem. Nezakladajú sa totiž na skutočnosti.
Peter(skala)
ceskoslo pred 3 hodinami
Peter, teď prosím vážně, bez tvého oblíbeného žertování. Jaký je pohled katolíka na tyto 2 věci:
1. Může být papež zavržen?
2. Je Bůh Bohem i bez člověka, nebo už ne?
✍️
1. čo tym mysliš: "zavrhnutý" ???? napiš konkretne nejkaý priklad
2.Boh je Bohom, aj bez človeka
Peter(skala)
warez pred 2 hodinami
exkomunikácia nie je vec neomylnosti ale disciplíny :D
✍️
a to máš z akej Tradici? alebo akeho dokumentu Cirkvi?
Pýtam sa zamerne na Tradiciu a Cirkev, pretože aj Lefebvre sa odvolaval na To ale neuviedol žiaden dôkaz.

Dôkaz o neomylnosti papeža v pripade exkomunikacie je v Bule papeža Gregora VII: kde sa píše, že "len pápež môže zosadzovať biskupov"

Ježiš zamerne dal …More
warez pred 2 hodinami
exkomunikácia nie je vec neomylnosti ale disciplíny :D
✍️
a to máš z akej Tradici? alebo akeho dokumentu Cirkvi?
Pýtam sa zamerne na Tradiciu a Cirkev, pretože aj Lefebvre sa odvolaval na To ale neuviedol žiaden dôkaz.

Dôkaz o neomylnosti papeža v pripade exkomunikacie je v Bule papeža Gregora VII: kde sa píše, že "len pápež môže zosadzovať biskupov"

Ježiš zamerne dal taketo rozhodnutie do ruk jedinej osoby, aby sa ukazalo, že je skutočný Zastupca Ježiša a nemôže sa mýliť, ked niet viacerýc a rôznych mienok (biskupov)

Len 1 môže rozhodnuť a to ten, koho na to poveril Ježiš.

Disciplina je niečo iné:
pôst, formy pokánia,modlitbový program, ...

Niektorí liberali si myslia, že ešte aj celibát
🙄

to som si všimol, že Lavý sektor v Cirkvi má problem prijať neomylnosť papeža čo sa týka Poslušnosti mravov a Pravý sektor - poslušnosti viery.

Preto to v Cirkvi tak vizera, že Konzervativci nemaju problem s nemravnosťou ale s primatom papeža a naopak: Liberali nemaju problem s primatom papeža, ale s nemravnosťou.

Pripada mi to ako s tým pribehom o 2 synov, kde starší syn nebol zhýralý ale mal problem s primatom otca, kdežto mladší syn to vedel prijať, ale nevedel spravovať majetok

Konzervativci
su ako starší brat, ktorý je mravne čistý a pridržiava sa zakoneho práva ale ked pride na skušku autority ako hlavy Rodiny (Cirkvi), tak vtedy by najradšej riadil Rodinu za Otca. Syn je sice pravou rukou Otca, ale nie Hlavou Otca a to akosi niekedy nevedia prijať s pokorou, takže to potom aj tak vizera, že napr. v pripade exkomunikacie alebo vyhlasovaniu nauky Cirkvi su vzdorovití a nechcu prijať tak zavažne rozhodnutia

Liberali su ako mladší syn,
ktorí aj ked vedia, že vo viere a mravov su slabší, predsa aspon sa snažia využivať prostriedky Cirkvi s otvoreným srdcom pre iných... pritom však aj zbludia, ale aspon si neuzurpuju otcovske pravo a nestavaju sa do pozicie Otca (pápeža). Samozrejme aj u nich sa najdu takí, čo papeža neposluchaju ked zosadzuje biskupov ale u konzervativcov je vidieť ten krycí manever: najprv predostru to stare známe: "Veriť Tradicii!" a potom sa za nu skryju tak, že za tým Slovom uskutočnia niečo ine... ludia si len myslia že to je Tradicia Cirkvi, ale v skutočnosti urobia proti Tradicii Otcov.

Ved, ked Otec chce vylučiť marnotratneho syna alebo pyšneho syna, tak mu v tom nemôžu braniť a ani tvrdiť, že Otec nevie čo robí alebo to robí nesprávne. Synovia si len myslia, že Otec nekona v sulade s Bohom, aj ked tvrdia že je Bohom poslaný a zastupuje Ho.

Aj Kral Saul poznal Proroka Samuela a vedel kto je. Predsa mu neveril, ked svedčil proti kralovi a sprostredkoval mu Božiu vôlu o jeho zlých skutkov.

Tak je to stale aj v Cirkvi, že synovia nepočuvaju otca vždy, aj ked ho uznávaju a dokonca považuju za Zastupcu Boha.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
warez pred 2 hodinami
ceskoslo stav núdze, urobil vysviacku dokonca dovolenou. Veď aj za komoušov sa v ČSR tajne svätili biskupi bez mandátu pápeža (napr. KOREC) a nikto zo svätiteľov nebol exkomunikovaný.
😲
ako vieš, že Korec nemal schvalenie papeža?
a nebolo to skôr tak, že mal schvalenie od papeža a aj ked ho osobne nevysvätil papež, predsa o tom vedel a suhlasil s tým?
warez
ceskoslo stav núdze, urobil vysviacku dokonca dovolenou. Veď aj za komoušov sa v ČSR tajne svätili biskupi bez mandátu pápeža (napr. KOREC) a nikto zo svätiteľov nebol exkomunikovaný.
warez
Peter(skala) exkomunikácia nie je vec neomylnosti ale disciplíny :D A právo sa dá odjakživa zneužiť. Vtedy tresty z práva neplatia, aj keď sú vyhlásené. Neboj. Arcibiskup vedel čo robí a ako to má robiť, aby zostal katolík. Bol to múdry muž vedený Duchom Svätým. Nie duchom tohto sveta, ako sa necháva viesť drvivá väčšina dnešnej hierarchie.
Peter(skala)
ceskoslo pred 15 minútami
2. Arcibiskup Lefebvre vysvětil sice biskupy nedovoleně, ale platně. Nebyla jim udělena jurisdikce,právě proto, aby se nedopustil schismatu.
✍️
čo tým mysliš?
že hociktorý arcibiskup môže vysvätiť knazov na biskupov, ale nesmu mať jurisdikciu, čiže biskupske právomoci ako napr. vysväcovať diakonov na knazov, birmovať atd...??????
Peter(skala)
to je ten paradox:
ked sa Lefebvre odvolaval na Tradiciu, pričom samotná Tradicia (dokonca 1 Vatikan.koncil, na ktorý sa odvolal) hovorí, že ak papež sa vyjadruje ex-cathedra, vtedy sa prejauje jeho neomylnosť vo viere a mravov.

Exkomunikacia je rozhodnutie ex-cathedra a týka sa viery, takže ak niekto neprijma toto rozhodnutie (ako ho neprijal ani Lefebvre) tak sa zvytočne odvolava na Tradiciu, …More
to je ten paradox:
ked sa Lefebvre odvolaval na Tradiciu, pričom samotná Tradicia (dokonca 1 Vatikan.koncil, na ktorý sa odvolal) hovorí, že ak papež sa vyjadruje ex-cathedra, vtedy sa prejauje jeho neomylnosť vo viere a mravov.

Exkomunikacia je rozhodnutie ex-cathedra a týka sa viery, takže ak niekto neprijma toto rozhodnutie (ako ho neprijal ani Lefebvre) tak sa zvytočne odvolava na Tradiciu, pretože svedčí proti nemu a to podobne ako o tom hovoril Ježiš proti Zakonikom.

Odvolavali sa na Tradiciu a pritom Ona samotná ukazovala na Ježiša.
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
ceskoslo pred 15 minútami
Oficiální nauka Církve je poklad víry a nikoliv novinky, které Církev nikdy neučila a naopak všichni papežové předtím učili pravý opak. Některé jsou dokonce dogmaticky definované a to zcela v úplném rozporu s vyjádřením pastoračního koncilu. Každý katolík ví, co má přednost před čím.
2. Arcibiskup Lefebvre vysvětil sice biskupy nedovoleně, ale platně. Nebyla jim udělena …More
ceskoslo pred 15 minútami
Oficiální nauka Církve je poklad víry a nikoliv novinky, které Církev nikdy neučila a naopak všichni papežové předtím učili pravý opak. Některé jsou dokonce dogmaticky definované a to zcela v úplném rozporu s vyjádřením pastoračního koncilu. Každý katolík ví, co má přednost před čím.
2. Arcibiskup Lefebvre vysvětil sice biskupy nedovoleně, ale platně. Nebyla jim udělena jurisdikce,právě proto, aby se nedopustil schismatu.
✍️
dakujem za tvoju nazor, ale akosi stale sa tu zahmlieva skutočnosť, že ked pápež exkomunikuje, tak Ježiš exkomunikuje bezohladu na to, či s nim niekto suhlasi alebo nesuhlasi.

Pokial katolik toto neprijma samozrejme, že si najde dôvod, prečo niektorých exkomunikovaných bude považovať za spravodlivo potrestaných a iných za nespravodlivo potrestaných, ale najhoršie je na tom to, že rozhodnutie papeža neberie za rozhodnutie Ježiša.

Toto je vlastne protestantské zmýšľanie a konanie, aj ked samotný katolik si mysli, že sa len pridržiava Tradicie. Navonok to sice tak vizerá, ale v skutočnosti odmieta Ježišovo rozhodnutie skrze pápeža.
Peter(skala)
ake?
Peter(skala)
ceskoslo pred 6 minútami
Peter nelži, nemá to cenu. Bůh to vidí. Vymýšlíš si křivá obvinění a nepodepřeš je jedním jediným důkazem. Pochopil bych, kdybys věřil nějakým falešným důkazům a těma tady otravoval vzduch, ale takovéhle neustálé obvińování bez jakéhokoliv doložení konkrétního protiargumentu je cítit čertovinou. Je to podobné tomu, jak jistý kardinál nakecal papežovi, že se v seminářích …More
ceskoslo pred 6 minútami
Peter nelži, nemá to cenu. Bůh to vidí. Vymýšlíš si křivá obvinění a nepodepřeš je jedním jediným důkazem. Pochopil bych, kdybys věřil nějakým falešným důkazům a těma tady otravoval vzduch, ale takovéhle neustálé obvińování bez jakéhokoliv doložení konkrétního protiargumentu je cítit čertovinou. Je to podobné tomu, jak jistý kardinál nakecal papežovi, že se v seminářích skládá proti papeži přísaha. Jednou se z toho budeš zodpovídat.
✍️
lenže to iste by mohol povedať niekto Tebe a to taký, kto vie, že Lefebre naplnil min.2 zločiny proti viere, za ktore sa trestá exkomunikaciou:

1.Svojvolne vysvätenie biskupov
2.odmietnutie veriť oficialnej nauke Cirkvi (Koncil)

Fakty nepustia
🤫
exkomunikacia papežom nikdy nie je chybou papeža, ale Božia vôľa, ktorá spravodlivo trestá vinníka
+Joseph+
🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
Peter(skala)
ceskoslo pred 3 minútami
Peter Skala, přát si uzavřít semináře, kde se vyučuje katolická věrouka, tak, jak byla od dob apoštolů předávaná, si může přát jen satan.
Něco tady smrdí - a to dost výrazně.
✍️
bežne katolikovi pride na rozum, že ked je niekto exkomunikovaný z Cirkvi, tak logicky nemôže mať v seminari dobré učenie, aj keby tam učili 99% vieroučnej teologicke nauky, lebo min.1 % dokáže …More
ceskoslo pred 3 minútami
Peter Skala, přát si uzavřít semináře, kde se vyučuje katolická věrouka, tak, jak byla od dob apoštolů předávaná, si může přát jen satan.
Něco tady smrdí - a to dost výrazně.
✍️
bežne katolikovi pride na rozum, že ked je niekto exkomunikovaný z Cirkvi, tak logicky nemôže mať v seminari dobré učenie, aj keby tam učili 99% vieroučnej teologicke nauky, lebo min.1 % dokáže zo seminaristov pretvoriť na100x horších (ako hovorí Písmo)

Už len samotna nauka Lefebvra že nauka Koncilu, ktorá bola schvalena papežom a to ex-cathedra nespada do neomylnosti - je tak mylná a nebezpečná, že ked si predstavime ako toto učili v jeho seminaroch, tak niet divu, že ich zrušili.

Keby namieste Lefebvra bol nejaký liberal-modernista, tak zaiste by sa nikto s konzervativcov nečudoval, prečo by papež zrušil jeho seminar, ale ked ide o konzervativca, tak z pochopitelných dôvodov na to nedaju dopustiť, pretože tu ide o nadržanie osobam a nie o spravodlivosť.
Peter(skala)
ceskoslo pred 35 minútami
A kdy se tedy ukáže, že podle tebe lhal? Už je to řada let a nikde nic. Žádné svědectví, žádný potenciální doručovatel.
Spíš mi to připadá, že se dopouštíš křivého obvinění, což je hřích. Pokud máš nějaké důkazy pro své tvrzení, tak je předlož, jinak sprostě pomlouváš na základě "vůbec ničeho".
✍️
Pred klamstvom je zaclona, ktorá sa volá hmla (česky: mlha)
Táto More
ceskoslo pred 35 minútami
A kdy se tedy ukáže, že podle tebe lhal? Už je to řada let a nikde nic. Žádné svědectví, žádný potenciální doručovatel.
Spíš mi to připadá, že se dopouštíš křivého obvinění, což je hřích. Pokud máš nějaké důkazy pro své tvrzení, tak je předlož, jinak sprostě pomlouváš na základě "vůbec ničeho".
✍️
Pred klamstvom je zaclona, ktorá sa volá hmla (česky: mlha)
Táto hmla je v reči ludu inač povedané: vykrucanie alebo zahmlievanie skutočnosti:
Skutočnosť je fakt, že Lefebvre bol exkomunikovaný, pretože neprijmal 2VKoncil
a ako každý katolik musí veriť a prijmať učenie Koncilov, tak ten, kto neprijma je automaticky exkomunikovaný. Kedže Lefebvre bol arcibiskupom muselo sa to riešiť oficialnou exkomunikaciou.

Tu ked niekto na GTv neuznava Koncil Cirkvi sam spada do exkomunikacie a ani netreba na to oficialne vyhlasenie. Avšak Lefebvre bol verejna osoba a preto to muselo byť verejne.

Dalším dôkazom je že svojvolne-nepravoplatne-nekanonicky (bez suhlasu papeža vysvätil biskupov) a to je fakt, ktorý ako zločin sa musí trestať prisne: exkomunikaciou.

Jeho seminare,
na ktore sa odvolava resp.ich predklada ako nespravodlivo zrušene je zahmlievanim skutočnosti, že svojvolne vysvätil biskupov a jeho poslušnosť voči Zastupcovi Ježiša nebola uskutočnena podla povinnosti, na ktoru sa paradoxne odvolaval a mal by ju plniť z minimal.dôvodu: krst !!!

Ten totiž včlenuje poksteneho do tajomneho Tela Cirkvi ako úd, ktorý je podriadený viditelnej hlave (papežovi)
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
ceskoslo pred 9 minútami
Teď jsem se ale ocitl před skutečným ilegálním soudním dvorem zahrnut obžalobami a výčitkami! Také jsem nesměl dostat magnetofonový záznam rozhovorů, přestože jsem byl ujištěn, že ho dostanu.To vše byl abnormální postup. Bezpochyby věřili, že skrze toto předstírání procesu budou s Econem hotovi: když Řím promluvil, má se Mons. Lefebvre podřídit. Byli si jisti, a proto se …More
ceskoslo pred 9 minútami
Teď jsem se ale ocitl před skutečným ilegálním soudním dvorem zahrnut obžalobami a výčitkami! Také jsem nesměl dostat magnetofonový záznam rozhovorů, přestože jsem byl ujištěn, že ho dostanu.To vše byl abnormální postup. Bezpochyby věřili, že skrze toto předstírání procesu budou s Econem hotovi: když Řím promluvil, má se Mons. Lefebvre podřídit. Byli si jisti, a proto se nestyděli postupovat ilegálně.
✍️
ked sv.Janu z Arku sudili cirkevní hodnostari, nebol to pravoplatný Sud, pretože vyslanec papeža chcel informovať papeža o nespravodlivom konani inkvizicie, ale čo je podstatne, tak rozsudok nebol pravoplatný, kedže nebol schvalený papežom.

Niekto by mohol porovnavať Lefebvra s Janou že to bolo to isté, ale ja to porovnavam len kvôli tomu, že obaja mali nespravodlivé podmienky, avšak s velmi podstatným rozdielom, ktorý je pri vinných a nevinných najdôležitejší:

definitivny rozsudok schvalený papežom (Zastupcom Boha na zemi)
Čo schvali na zemi, to platí aj v Nebi:

sv.Jana : NEvinná
Lefebvre: Vinný


Boh takto skrze pápeža povedal, čo sám chcel povedať: Lefebvre je vinný a preto musí byť exkomunikovaný!

Nezáleží až tak na tom, či proces na sude voči Jane a Lefebvrovi bol spravodlivo zhovievavý, tolerantný, či im poskytol priestor na obhajobu, ale to, či nakoniec najvyšší Sudca (Svätý Otec) pápež rozhodol: Vinný alebo nevinný.

To je ako ked by sme chceli vedieť, či budeme spasení alebo nebudeme a tuto otazku by sme dávali Bohu tesne pred koncom života. Nezaležalo by ani tak na tom, či sme mali počas života spravodlivé podmienky, či boli k nam ludia zhovievavi a napokon ani nezaleží na tom, PREČO Boh odpovie: Spasený alebo Nespasený, ale najdôležitejšie je to, či povie: Spasený alebo nespasený.

inač povedane: hlavne zaleží na Slove, ktoré rozhoduje o vine alebo nevine.
Dôvody su druhorade, pretože ak je niekto vinný, čiže si zasluži zatratenie alebo exkomunikaciu, tak všetko ostatne, čo tomu predchadza je malo čo podstatne... ved ked je spravodlivý rozsudok, tak človek sa má pýtať, ako svoju vinu odčiniť a nie sa vyhovarať na nespravodlivý proces.

Kedže papežov rozsudok je vždy spravodlivý, aj keby proces nebol spravodlivý, tak moje dôkazy proti Lefebvorvi, ktoré by dokazovali že nespolupracoval s papežom su druhoradé a aj keby som ich nemal, napokon to nevylučuje skutočný a právoplatný rozsudok udelený papežom.
Peter(skala)
inač vieš čo som si všimol ako ludia zvyknu onalepkovať ludí:

Ked pozitivne, tak im daju tituli pred a za menom v takom hojnom množstve, že jeho meno sa až stratí :)

Ked negativne, tak rovnako meno skoro nevidieť, ale tie tituli su ako ohen a sira

Na prvý dojem nič zvlaštneho, ved kto si zasluží, tak zasluží, kto si koleduje, tak koleduje, ale horšie je, ked niekto robí, čosi zlé a oslovia ho:…More
inač vieš čo som si všimol ako ludia zvyknu onalepkovať ludí:

Ked pozitivne, tak im daju tituli pred a za menom v takom hojnom množstve, že jeho meno sa až stratí :)

Ked negativne, tak rovnako meno skoro nevidieť, ale tie tituli su ako ohen a sira

Na prvý dojem nič zvlaštneho, ved kto si zasluží, tak zasluží, kto si koleduje, tak koleduje, ale horšie je, ked niekto robí, čosi zlé a oslovia ho: "Milý(á) ...."
🙄
človek musí až rozmýšľať, že či to myslia vážne a tak s nim suhlasia, alebo si robia srandu:)
Bud je to ironia alebo lahostajnosť k správnemu vyjadrovaniu sa ...
Peter(skala)
popieram, žeby Lefebvre hovoril celu pravdu, ked povedal ako jeho seminare boli zrušene bez prednostneho oboznamenia a to preto, lebo to vidim aj v sučasnosti ako napr. u Bezaka, ktorý tiež tvrdil ako nebol o ničom vopred oboznamení, ukazalo sa, že bol a jeho vyhovorky len zakrývaju jeho nevôľu spolupracovať s pápežom (Zastupcom Ježiša Krista)
warez
Peter(skala) nechápem, čo popieraš?
Peter(skala)
ja popieram, ale kto by ma počuval, stači že si prečita slovo:"Skala" a už prejde chuť:)
warez
A zase sa tu nediskutuje k článku - píšte prosím k príhovoru pán arcibiskupa - veď všetko čo hovoril sa naplnilo. Môže to niekto poprieť?
+Joseph+
Libore, napsal jsem ti co máš dělat, tak nebud jako ti modernisti zde
Irbis
@+Joseph+ Možná, Josefe s plusy. Ale co tu předvádíš neustále ty, to je podobného ražení, ne-li horší. Děláš medvědí službu všem tradicionalistům tou svou duchovní pýchou.
+Joseph+
měl by ses seznámit osobně a nečíst žvásty svobodného mládence bez vize života ten umí akorát tak kydat novinářský hnůj
+Joseph+
@ceskoslo to máš ze které hlavy že se tam dějí divné věci?
Peter(skala)
apoštol Ján tiež pisal, že antikristov je viacero...
warez
Mňa oslovila hlavne pasáž, ktorá jasne hovorí, že nepriatelia Cirkvi pochádzajú dnes z jej vnútra