Clicks196
V.R.S.

Katechizm większy św. Piusa X (2)

III. O drugim artykule Składu Apostolskiego (Credo).

69. Co naucza nas drugi artykuł: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego?


Drugi artykuł Credo naucza nas że Syn Boży jest drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej; że jest Bogiem wiecznym, wszechmogącym, Stworzycielem i Panem, tak jak Ojciec; że stał się człowiekiem dla naszego zbawienia; i że Syn Boży, który stał się człowiekiem jest nazywany Jezusem Chrystusem.

70. Dlaczego druga Osoba jest nazywana Synem?

Druga osoba jest nazywana Synem, gdyż została zrodzona przez Ojca w wieczności poprzez intelekt; i z tej przyczyny jest również nazywana Wiecznym Słowem Ojca.

71. Skoro my też jesteśmy dziećmi Bożymi, dlaczego Jezus Chrystus jest nazywany jedynym Synem Boga Ojca?

Jezus Chrystus jest nazywany jedynym Synem Boga Ojca ponieważ tylko On jest z natury Jego Synem, zaś my jesteśmy Jego dziećmi poprzez stworzenie i przybranie.

72. Dlaczego Jezus Chrystus jest nazywany naszym Panem?

Jezus Chrystus jest nazywany naszym Panem, gdyż oprócz tego że stworzył nas razem z Ojcem i Duchem Świętym jako Bóg, odkupił nas również jako Bóg i człowiek.

73. Dlaczego Syn Boży, który stał się człowiekiem jest nazywany Jezusem?

Syn Boży, który stał się człowiekiem jest nazywany Jezusem co oznacza Zbawiciela, gdyż zbawił nas od śmierci wiecznej, na którą zasługiwaliśmy z powodu naszych grzechów.

74. Kto nadał imię Jezus Synowi Bożemu, który stał się człowiekiem?

Imię Jezus zostało nadane Synowi Bożemu, który stał się człowiekiem, przez samego wiecznego Ojca za pośrednictwem archanioła Gabriela, kiedy zwiastował Dziewicy tajemnicę Wcielenia.

75. Dlaczego Syn Boży, który stał się człowiekiem jest również nazywany Chrystusem?

Syn Boży, który stał się człowiekiem jest również nazywany Chrystusem co oznacza pomazańca i konsekrowanego, ponieważ w dawnych czasach królowie, kapłani i prorocy byli namaszczani, zaś Jezus jest królem królów, najwyższym kapłanem i najwyższym prorokiem.

76. Czy Jezus Chrystus został naprawdę namaszczony i konsekrowany poprzez cielesne namaszczenie?

Namaszczenie Jezusa Chrystusa nie było cielesne jak to dawnych królów, kapłanów i proroków, lecz całkowicie duchowe i boskie, gdyż pełnia Bóstwa mieszka w nim substancjalnie.

77. Czy ludzie posiadali jakąkolwiek wiedzę o Jezusie Chrystusie przed Jego przyjściem?

Tak, ludzie posiadali wiedzę o Jezusie Chrystusie przed Jego przyjściem, dzięki obietnicy Mesjasza, którą Bóg złożył naszym przodkom Adamowi i Ewie, i którą odnowił wobec świętych Patriarchów, a także dzięki proroctwom i wielu figurom, które Go oznaczały.

78. Skąd wiemy że Jezus Chrystus jest prawdziwie obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem?

Wiemy że Jezus Chrystus jest prawdziwie obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem, albowiem znalazło w Nim wypełnienie 1) wszystko co zwiastowały proroctwa; 2) wszystko co było przedstawione pod figurami Starego Testamentu.

79. Co proroctwa przepowiadały o Zbawicielu?

Proroctwa przepowiedziały o Zbawicielu plemię i ród , z których miał pochodzić; miejsce i czas jego narodzin; Jego cuda i dokładne okoliczności Jego męki i śmierci; Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie; Jego duchowe królestwo, powszechne i wieczne, którym jest święty Kościół Katolicki.

80. Jakie są główne figury Zbawiciela w Starym Testamencie?

Głównymi figurami Zbawiciela w Starym Testamencie są niewinny Abel, najwyższy kapłan Melchizedek, ofiarowanie Izaaka; Józef sprzedany przez braci, prorok Jonasz, baranek paschalny oraz wąż miedziany wzniesiony przez Mojżesza na pustyni.

81. Skąd wiemy że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem?

Wiemy że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem: 1) ze świadectwa Ojca kiedy powiedział: oto mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie; Jego słuchajcie; 2) ze świadectwa samego Jezusa Chrystusa, potwierdzonego niesłychanymi cudami; 3) z doktryny Apostołów; 4) z niezmiennej tradycji Kościoła Katolickiego.

82. Jakie są najważniejsze cuda, które uczynił Jezus Chrystus?

Najważniejszymi cudami jakie uczynił Jezus Chrystus są, obok Jego zmartwychwstania, zdrowie dla chorych, wzrok dla ślepych, słuch dla głuchych, życie dla umarłych.

IV. O trzecim artykule.

83. Czego naucza nas trzeci artykuł: który się począł z Ducha Świętego, narodził z Maryi Dziewicy?


Trzeci artykuł Credo naucza nas że Syn Boży przyjął ciało i duszę, takie jak my mamy, w najczystszym łonie Dziewicy Maryi poprzez działanie Ducha Świętego, i że został narodzony z tejże Dziewicy.

84. Czy Ojciec i Syn również mieli udział w utworzeniu ciała i stworzeniu duszy Jezusa Chrystusa?

Tak, wszystkie trzy Osoby Boskie miały udział w utworzeniu ciała i stworzeniu duszy Jezusa Chrystusa.

85. Dlaczego mówi się jedynie: się począł z Ducha Świętego?

Mówi się jedynie: który się począł z Ducha Świętego, gdyż wcielenie Syna Bożego jest dziełem dobroci i miłości, zaś dzieła dobroci i miłości są przypisywane Duchowi Świętemu.

86. Czy Syn Boży, stając się człowiekiem, przestał być Bogiem?

Nie, Syn Boży stał się człowiekiem, nie przestając być Bogiem.

87. Zatem czy Jezus Chrystus jest zarazem Bogiem i człowiekiem?

Tak, wcielony Syn Boży, to jest Jezus Chrystus, jest Bogiem i zarazem człowiekiem, doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem.

88. Czy są zatem w Jezusie Chrystusie dwie natury?

Tak, w Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem i człowiekiem, są dwie natury: Boska i ludzka.

89. Czy są dwie osoby w Jezusie Chrystusie, Boska i ludzka?

Nie, w Synu Bożym, który stał się człowiekiem jest tylko jedna Osoba, to jest Osoba Boska.

90. Ile ośrodków woli jest w Jezusie Chrystusie?

W Jezusie Chrystusie są dwie wole: jedna Boska, druga ludzka.

91. Czy Jezus Chrystus miał wolną wolę?

Tak, Jezus Chrystus miał wolną wolę, lecz nie mógł czynić zła, gdyż zdolność do czynienia zła jest brakiem, nie doskonałością wolności.

92. Czy Syn Boży i Syn Maryi to ta sama osoba?

Syn Boży i Syn Maryi to ta sama Osoba, to jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.

93. Czy Dziewica Maryja jest Matką Bożą?

Tak Dziewica Maryja jest Matką Bożą, gdyż jest Matką Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem.

94. Jak Maryja stała się Matką Jezusa Chrystusa?

Maryja stała się Matką Jezusa Chrystusa wyłącznie poprzez działanie i moc Ducha Świętego.

95. Czy należy do wiary że Maryja była zawsze Dziewicą?

Tak, należy do wiary że najświętsza Maryja była zawsze Dziewicą i jest nazywana Panną doskonałą.

V. O artykule czwartym.

96. Czego nas naucza czwarty artykuł: umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion?


Czwarty artykuł Credo naucza nas że Jezus Chrystus aby odkupić świat swą cenną Krwią, był męczony pod Ponckim Piłatem, gubernatorem Judei i umarł na drzewie krzyża, z którego został zdjęty i pogrzebany.

97. Co oznacza słowo: umęczon?

Słowo umęczon wyraża wszystkie cierpienia Jezusa Chrystusa podczas Jego Męki.

98. Czy Jezus Chrystus znosił mękę jako Bóg czy jako człowiek?

Jezus Chrystus znosił mękę jedynie jako człowiek, ponieważ jako Bóg nie mógłby cierpieć ani umrzeć.

99. Jakim rodzajem męczarni było ukrzyżowanie?

Męka krzyża była w owych czasach najokrutniejszą i najhaniebniejszą ze wszystkich męczarni.

100. Kto skazał Jezusa Chrystusa na ukrzyżowanie?

Tym, który skazał Jezusa Chrystusa na ukrzyżowanie był gubernator Judei, Poncjusz Piłat, który uznawał Jego niewinność, lecz tchórzliwie ugiął się pod groźbami i naciskami ludu jerozolimskiego.

101. Czy Jezus Chrystus nie mógł sam się uwolnić z rąk żydów i Piłata?

Tak, Jezus Chrystus mógł się sam uwolnić z rąk żydów i Piłata, lecz wiedząc, że wolą Jego Wiecznego Ojca było by cierpiał i umarł dla naszego zbawienia, dobrowolnie się temu poddał, zaiste sam wyszedł naprzeciw swym wrogom i sam dał się pojmać i zaprowadzić na śmierć.

102. Gdzie Jezus Chrystus został ukrzyżowany?

Jezus Chrystus został ukrzyżowany na górze Kalwarii.

103. Co czynił Jezus Chrystus na krzyżu?

Jezus Chrystus na krzyżu modlił się za swych nieprzyjaciół; dał samą swoją najświętszą Matkę jako matkę uczniowi św. Janowi i w jego osobie wszystkim nam; ofiarował swoją śmierć w ofierze i zadośćuczynił Bożej sprawiedliwości za grzechy ludzi.

104. Czy nie wystarczyłoby aby Anioł zstąpił i zadośćuczynił za nas?

Nie, nie wystarczyłoby żeby Anioł zstąpił i zadośćuczynił za nas, albowiem obraza Boga przez grzech, była w pewnym aspekcie, nieskończona, i by zadośćuczynić potrzebna była osoba posiadająca nieskończoną zasługę.

105. Czy było konieczne by Jezus Chrystus był Bogiem i człowiekiem zarazem aby zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości?

Tak, Jezus Chrystus musiał być człowiekiem aby móc cierpieć i umrzeć, i musiał być Bogiem aby Jego cierpienia miały nieskończoną wartość.

106. Dlaczego było konieczne aby zasługi Jezusa Chrystusa miały nieskończoną wartość?

Było konieczne aby zasługi Jezusa Chrystusa miały nieskończoną wartość, gdyż majestat Boży, obrażony przez grzech, jest nieskończony.

107. Czy było konieczne aby Jezus tak bardzo cierpiał?

Nie, nie było absolutnie konieczne aby Jezus cierpiał tak bardzo, albowiem najmniejsze z Jego cierpień wystarczyłoby do naszego zbawienia, gdyż każdy z Jego aktów miał nieskończoną wartość.

108. Dlaczego zatem Jezus chciał tak bardzo cierpieć?

Jezus chciał tak bardzo cierpieć aby zadośćuczynić jeszcze obficiej Bożej sprawiedliwości, aby ukazać bardziej nam swą miłość oraz natchnąć nas do największego obrzydzenia do grzechu.

109. Czy przy śmierci Jezusa miały miejsce cuda?

Tak, przy śmierci Jezusa słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, groby się otworzyły i wielu umarłych zostało wskrzeszonych.

110. Gdzie zostało pogrzebane ciało Jezusa Chrystusa?

Ciało Jezusa Chrystusa zostało pogrzebane w nowym grobie, wykutym kamieniu, na górze, niedaleko miejsca gdzie Go ukrzyżowali.

111. Czy w śmierci Jezusa Chrystusa Bóstwo zostało oddzielone od ciała i duszy?

W śmierci Jezusa Chrystus Bóstwo nie zostało oddzielone ani od ciała ani od duszy, lecz została jedynie oddzielona dusza od ciała.

112. Za kogo Jezus Chrystus umarł?

Jezus Chrystus umarł dla zbawienia wszystkich ludzi i zadośćuczynił za wszystkich.

113. Skoro Jezus Chrystus umarł dla zbawienia wszystkich, dlaczego nie wszyscy są zbawieni?

Jezus Chrystus umarł dla wszystkich, lecz nie wszyscy są zbawieni, gdyż nie wszyscy chcą Go uznać, nie wszyscy zachowują Jego prawo, nie wszyscy korzystają ze środków uświęcenia jakie nam zostawił.

114. Czy do bycia zbawionym wystarczy że Jezus Chrystus umarł za nas?

Do bycia zbawionym nie wystarczy że Jezus Chrystus umarł za nas, lecz jest konieczne by owoce i zasługi Jego męki i śmierci zostały zastosowane do każdego z nas, co ma miejsce przede wszystkim przez ustanowione w tym celu przez samego Jezusa Chrystusa sakramenty; a ponieważ wielu albo nie przyjmuje sakramentów albo nie przyjmuje ich w sposób należny, czynią oni śmierć Jezusa Chrystusa bezużyteczną dla siebie.

VI. O piątym artykule.

115. Czego naucza nas piąty artykuł:
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał?

Piąty artykuł Credo naucza nas: że dusza Jezusa Chrystusa, która została oddzielona od ciała, udała się do Otchłani (limbus) Ojców świętych, i że trzeciego dnia została ponownie połączona z ciałem, by nigdy nie zostać już od niego oddzielona.

116. Co tu rozumiemy przez piekła?

Przez piekła rozumiemy tu Otchłań Ojców świętych, to jest miejsce, gdzie dusze sprawiedliwych oczekiwały na odkupienie przez Jezusa Chrystusa.

117. Dlaczego dusze Ojców świętych nie zostały wprowadzone do raju przed śmiercią Jezusa Chrystusa?

Dusze Ojców świętych nie zostały wprowadzone do raju przed śmiercią Jezusa Chrystusa, gdyż, z powodu grzechu Adama, raj był zamknięty, i było właściwe aby Jezus Chrystus, który otworzył go na nowo swoją śmiercią, był pierwszym, który do niego wejdzie.

118. Dlaczego Jezus Chrystus pragnął przesunąć swoje zmartwychwstanie aż do trzeciego dnia?

Jezus Chrystus chciał przesunąć swoje zmartwychwstanie do trzeciego dnia aby jasno ukazać że prawdziwie umarł.

119. Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było podobne zmartwychwstaniu innych ludzi?

Nie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie było podobne zmartwychwstaniu innych ludzi wskrzeszonych z martwych, gdyż Jezus Chrystus został wskrzeszony swą własną mocą, zaś inni zostali wskrzeszeni mocą Bożą.

VII. O szóstym artykule.

120. Czego naucza nas szósty artykuł: wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego?


Szósty artykuł Credo naucza nas że Jezus Chrystus, czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu, w obecności swoich Apostołów, wstąpił sam do nieba, i że, podczas gdy jako Bóg jest równy w chwale Ojcu, jako człowiek został wyniesiony ponad wszystkich aniołów i wszystkich świętych, i uczyniony Panem wszystkich rzeczy.

121. Dlaczego Jezus Chrystus pozostał na ziemi przez czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu zanim wstąpił do nieba?

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus Chrystus przebywał czterdzieści dni na ziemi przed wstąpieniem do nieba, aby wykazać poprzez różne zjawienia się że prawdziwie zmartwychwstał oraz by jeszcze bardziej pouczyć i utwierdzić Apostołów co do prawd wiary.

122. Dlaczego Jezus Chrystus wstąpił do nieba?

Jezus Chrystus wstąpił do nieba: 1) aby objąć w posiadanie swoje królestwo, na które zasłużył swoją śmiercią; 2) aby przygotować nasze miejsce chwały oraz być naszym Pośrednikiem i Adwokatem u Ojca; 3) aby zesłać Ducha Świętego swym Apostołom.

123. Dlaczego mówi się o Jezusie Chrystusie że wstąpił do nieba, zaś o Jego najświętszej Matce że została wzięta do nieba?

Mówi się o Jezusie Chrystusie że wstąpił do nieba a o Jego najświętszej Marce, że została wzięta do nieba, gdyż Jezus Chrystus, będąc Człowiekiem-Bogiem, wstąpił do nieba swą własną mocą, zaś Matka, która była stworzeniem, choć najgodniejszym ze wszystkich, została wzięta do nieba mocą Bożą.

124. Wyjaśnij słowa: siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Słowo: siedzi oznacza posiadanie w pokoju przez Jezusa Chrystusa Jego chwały, zaś słowa: po prawicy Boga Ojca wszechmogącego wyrażają że ma On honorowe miejsce nad wszystkimi stworzeniami.

VIII. O siódmym artykule.

125. Czego naucza nas siódmy artykuł: stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych?


Siódmy artykuł Credo naucza nas że przy końcu świata Jezus Chrystus, pełen chwały i majestatu, przyjdzie z nieba by sądzić wszystkich ludzi, dobrych i złych, oraz by dać każdemu nagrodę albo karę, na którą ten zasłużył.

126. Jeśli każdy, zaraz po śmierci, ma być sądzony przez Jezusa Chrystusa na sądzie szczegółowym, to dlaczego mamy być wszyscy sądzeni na sądzie ogólnym?

Mamy wszyscy zostać osądzeni na sądzie ogólnym z szeregu przyczyn: 1) dla chwały Boga; 2) dla chwały Jezusa Chrystusa; 3) dla chwały świętych; 4) dla zawstydzenia złych; 5) wreszcie tak aby razem z duszą ciało mogło otrzymać swój wyrok nagrody albo kary.

127. Jak ukaże się w sądzie ogólnym chwała Boża?

Na sądzie ogólnym zostanie ukazana chwała Boża, albowiem wszyscy poznają jak sprawiedliwie Bóg rządzi światem, choć teraz czasem dobrych widzimy w ucisku zaś złych w pomyślności.

128. Jak ukaże się w sądzie ogólnym chwała Jezusa Chrystusa?

Na sądzie ogólnym zostanie ukazana chwała Jezusa Chrystusa, albowiem, będąc niesprawiedliwie skazanym przez ludzi, objawi się wówczas On przed całym światem jako najwyższy sędzia wszystkich.

129. Jak ukaże się w sądzie ogólnym chwała świętych?

Na sądzie ogólnym zostanie ukazana chwała świętych, albowiem wielu z nich, którzy umarli, będąc w pogardzie niegodziwych, zostanie okrytych chwałą w obecności całego świata.

130. Jakie będzie na sądzie ogólnym zawstydzenie niegodziwych?

Na sądzie ogólnym zawstydzenie niegodziwych będzie bardzo wielkie, zwłaszcza u tych, którzy uciskali sprawiedliwych i tych, którzy próbowali w tym życiu zyskać szacunek jako ludzie cnoty i dobroci, gdy cały świat zobaczy jakie grzechy popełnili, nawet te najtajniejsze.