Clicks1.7K
csk.news
21

František vystupuje proti Mary Coredemtrix

František využil svoju piatkovú homíliu na sviatok Panny Márie Bolestnej, aby thodil spoločné vykúpenie Márie.

Použil karikatúru, že Panna Mária nechcela „odobrať“ Ježišovi žiadny titul, a protestoval, že „nepožiadala, aby sa stala kvázi-vykupiteľom alebo spolu-vykúpiteľom“ - akoby to niekto tvrdil.

„Vykupiteľ je len jeden a tento titul sa nedá znásobiť“ - smeroval na novinárov.

František teda odporoval všetkým svojim nedávnym predchodcom, ktorí učili, že Panna Mária, rovnako ako Nová Eva, spôsobom úplne závislým od Krista, vykúpila svet, pretože Boh si želal jej spoluprácu.

"František si myslí, že môže podľa svojej diktátorskej vôle meniť výučbu Cirkvi," uviedol pre Gloria.tv marológ, ktorý nemôže byť z bezpečnostných dôvodov menovaný.

#newsPkaejneusc
ľubica
tym povedal jasne že nie je katolik, ani veriaci..... nech ide udat bl. Mariu z Agredy, ktora napísala 4zväzkove dielo MYSTICKE MESTO BOZIE www.magnificat.sk/sv-maria-z-agre… a kde je jasne napisane ako Božia Matka spolupracovala na vykúpení sveta.....
www.magnificat.sk/…/Mysticke_mesto_…
Samson1
To přeci nemůže nic změnit na tom, co Bůh P. Marii dal. O P. Marii jsou dogmatické pravdy a ty ani papež měnit nemůže.
Varovanie
Dana22
POTRATY..a čo je za nimi

quintus-sertorius.webnode.cz/…/obchod-s-castmi…
Obchod s částmi lidského těla nabral hrozivý rozměr. Jste kanibalové a nejspíš o tom ani nevíte.

Existují firmy, které nakupují potracené plody a se ziskem je prodávají. Jedná se o výnosný obchod bez ohledu na to, zda se jedná o oblast obchodu s orgány nebo kosmetický a farmaceutický průmysl. Rovněž v potravinářském …More
POTRATY..a čo je za nimi

quintus-sertorius.webnode.cz/…/obchod-s-castmi…
Obchod s částmi lidského těla nabral hrozivý rozměr. Jste kanibalové a nejspíš o tom ani nevíte.

Existují firmy, které nakupují potracené plody a se ziskem je prodávají. Jedná se o výnosný obchod bez ohledu na to, zda se jedná o oblast obchodu s orgány nebo kosmetický a farmaceutický průmysl. Rovněž v potravinářském průmyslu se potracené lidské plody používají jako komodita, a to dokonce s pomocí organizací, které jsou podporované ze státních peněz.
Dana22
Otec Marián Kuffa - Vyjadrenie k aktuálnej situácii

www.youtube.com/watch
One more comment from Dana22
Dana22
Napriek zákazu blízkeho kontaktu osôb kvôli šíreniu koronavírusu v Nemecku...
nikto nezasiahol?

www.pi-news.net/…/trotz-kontaktve…

www.youtube.com/watch
Theodorá-Máriá
A právě toho Beránka vyznávají všichni evangelici,
či protestanti, či AD7 ....
takže soud nechme na Pánu Bohu.
apredsasatoci
Joske
Vykupitelem je pouze Beránek. Na tom se nedá nic měnit.
Dana22
Mýliš sa.

www.christianitas.sk/panna-maria-spo…
vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry !
V úryvku dnešného evanjelia sme si vypočuli Ježišove Slová o viniči a ratolestiach. “Ja som vinič a vy ratolesti”. Ježiš používa jednoduchý obraz viniča, aby nám poukázal na skutočnosť nášho kresťanského života. On je našim koreňom, on je ten nemenný, ten istý včera, dnes i naveky. My sme tí, …More
Mýliš sa.

www.christianitas.sk/panna-maria-spo…
vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry !
V úryvku dnešného evanjelia sme si vypočuli Ježišove Slová o viniči a ratolestiach. “Ja som vinič a vy ratolesti”. Ježiš používa jednoduchý obraz viniča, aby nám poukázal na skutočnosť nášho kresťanského života. On je našim koreňom, on je ten nemenný, ten istý včera, dnes i naveky. My sme tí, ktorí závisíme od neho, tak ako on závisí od Otca. Nebeský Otec je ten, “každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.” Sme ako vinič, ktorého rast závisí od koreňa, cez ktorý prijíma potrebné živiny. “My sa staráme o Boha a Boh sa stará o nás, avšak my sa nestaráme o Boha takým spôsobom, aby sme v ňom niečo zlepšovali, ale staráme sa o neho adorujúc ho, a adorujúc ho sa zase on stará o nás, aby nás učinil lepšími. Jeho starostlivosť o nás spočíva v tom, že vytrháva zlé semená z našich sŕdc, otvárajúc ich voči jeho slovu. On v nás zasieva semená svojich prikázaní a očakáva od nás ovocie zbožnosti” komentuje tieto slová sv. evanjelia sv. Augustín.
Prežívame mesiac máj, ktorý je mesiacom zasväteným Panne Márii. Máriini ctitelia tento mesiac zachovávajú pôst, prinášajú rôzne obety, modlia sa ešte horlivejšie mariánske modlitby, ruženec, aby si tak ešte väčšmi uctili jej Syna Ježiša Krista. Je to mesiac, kedy ako nám poukazujú veľký svätci, obdržiavame veľké božie milosti pre náš vzrast v duchovnom živote. Niet sa čomu čudovať, že nepriateľ našej spásy, Otec lži, diabol sa nám snaží túto životodarnú živinu otráviť. Robí to tak aj prostredníctvom tzv. profesorov teológie, ktorí sa nás snažia presvedčiť, že takáto úcta by bola na úkor ekumenickému úsiliu, alebo nedajbože pomenovanie Márie legitímnym titulom ako Spoluvykupiteľky, čo je pravda dosvedčovaná najväčšími svätcami dejín Cirkvi bolo doteraz nesprávne chápané a Mária je Spoluvykupiteľkou ľudského pokolenia len do tej miery, ako ním môže byť každý jeden z nás, pretože každý jeden z nás má aj svoj vlastný podiel na svojej vlastnej spáse v miere nakoľko spolupracuje s Bohom.

26. júna 1913 Posvätné ofícium, v dokumente podpísaným kardinálom Rampollom schválilo zbožný zvyk pridávať k Ježišovmu menu aj meno Panny Márie Spoluvykupiteľky: “Niektorí kresťania majú takú nežnú úctu voči tej, ktorá je požehnanou medzi pannami, že si nedokážu pripomenúť Ježišovo meno bez toho, aby k nemu nepridali slávne meno Matky, našej Spoluvykupiteľky, blahoslavenej Panny Márie. Neskôr rovnaké Posvätné ofícium schválilo modlitbu, ku ktorej udelilo špeciálne odpustky. Benedikt XVI. v Apoštolskom liste Inter sodalicia v roku 1918, rozoberá tému spolupráce Panny Márie v diele vykúpenia, pričom zvýrazňuje nasledovné prvky: Máriina prítomnosť na kalvárii bola súčasťou Božieho plánu a rozhodnutia, trpela spolu so Synom a takmer s ním zomrela, zriekla sa svojich materských práv nad Synom a obetovala ho Božej spravodlivosti. Nakoniec pápež uzatvára list slovami: "Preto sa dá právom povedať, že spolu s Kristom vykúpila ľudský rod”.
Pápež Pius XI. sa vyjadruje tiež jednoznačne a veľmi jasne zhŕňa túto skutočnosť našej viery:
“Na základe istej nutnosti, Vykupiteľ nemohol pripojiť svoju Matku k svojmu dielu, a preto ju vzývame titulom Spoluvykupiteľka. Darovala nám Spasiteľa a pripravila ho na dielo vykúpenia až po kríž, lde s ním zdieľala bolesti agónie a smrti, prostredníctvom ktorých Ježiš zavŕšil vykúpenie všetkých ľudí.”
Na II. Vatikánskom koncile bola veľká snaha o vyhlásenie tejto pravdy viery, avšak liberálne krídlo nemeckých teológov presvedčilo koncilových otcov, aby pre tzv. ekumenické dôvody túto pravdu hoci ju označili ako “verissimus” teda veľmi pravdivú, vynechali, aby sa tak prípadne nedotýkala niektorých protestantov. Avšak veľký Mariánsky ctiteľ pápež Ján Pavol II. sa pravidelne vracal k tomuto pomenovaniu Panny Márie. 10. decembra 1980 sa prihovoril chorým nasledovne:

“Drahí chorí, aj vás pozývam, aby ste myšlienku horlivej úcty upriamili na Máriu. Hoci sme skúšaní bolesťou, nemôžeme opomenúť, že sa máme radovať z nášho Boha, ktorý nás zaodel rúchom spásy a plášťom svätosti, aby sme boli schopní premieňať naše utrpenie v láskyplnú obetu v nasledovaní Panny Márie Spoluvykupiteľky.”
Drahí bratia a sestry!
Nenechajme sa opiť tekutým ateizmom. Práve takýto názov dáva nástrahám súčasného moderného sveta už v 70 rokoch minulého storočia francúzsky mních otec Jeroným. Už to nie je jasný ateizmus, ktorý bol proti Bohu. Ale je to akési sofistikované prikyvovanie rozličným veciam, ktoré síce nepoznáme, ale s nimi ticho súhlasíme. Kresťania ticho prisviedčajú k rôznym sloganom, hypotézam, postulátom. Prijímajú rôzne idey, bez toho aby rozlíšili odkiaľ pochádzajú. Tieto myšlienky môžu prebývať v nás, bez toho aby sme si to jasne uvedomovali.
Musíme si uvedomovať, že tento tekutý ateizmus prúdi v našich žilách. Nikdy nie je pomenovaný jeho vlastným menom, ale je všade prítomný, aj v Cirkvi.

Pozýva nás k tomu samotný Apoštol národov, sv. Pavol: “Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliálom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha…” (2Kor6, 14-16).
Bratia a Sestry, nenechajme sa oklamať rozličnými novotami. Zárukou pravosti našej viery a teda toho, že krv, ktorá prúdi v našich žilách je správna je kontinuita našej viery od Ježiša Krista až po dnešné časy. Sudcom tejto kontinuity je zbor Apoštolov a ich nástupcov. Ak by sme videli aj dejiny náuky o Márii Spoluvykupiteľke, videli by sme že to nebol akýsi výmysel niektorého z Pápežov, ale že to bolo dlhodobé povedomie zbožných veriacich, teológov a svätcov.
Nikto, hoci nástupca Apoštolov predsa nemá od Ježiša právo aby hlásal iné evanjelium. K tomu nás učí samotný sv. Pavol. “Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty! “ (Gal 1,8). Nenechajme sa otráviť všelijakými modernými výmyslami, ktoré sa chcú vmiesiť do našej viery. To by nás viedlo k otrave krvi v našich žilách a k smrti našej viery, tak ako to pozorujeme na západe. Využime tento Mariánsky mesiac a horlivo sa utiekajme v modlitbe k Márii, majme v rukách neustále ruženec a na perách Máriine meno, lebo kto nemá Máriu za Matku, nemôže mať Ježiša za brata. “Krásne meno Márie, v srdciach našich nech žije” ako spieva krásna mariánska pieseň.
Ona nech oroduje za Cirkev, sv. Otca i všetkých nás, aby naše srdcia horeli jedinou túžbou, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v Nebi na zemi i v podsvetí a aby každý Jazyk vyznával Ježiš Kristus je Pán, na Slávu Boha, Otca. Amen
Dana22
Bosí španielski námorníci úctivo nesú sochu svojej Patrónky-Panny Márie.

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch
Theodorá-Máriá
😇 Co to čtu. To je ale opovážlivost! Dělat soudce nad
těmi kdo vyznávají a modlí se k Trojjedinému Bohu.
Ještě, že to není na tobě. 🥳
apredsasatoci
Samozrejme, .... nie sú kresťania,

ako aj evanjelici sa musia tiež obratit,. V opačnom prípade bohužiaľ
apredsasatoci
Peter(skala)
Nebojte sa, nakoniec Spoluvykupitelku pápež vyhlási za Dogmu
Všetko más voj čas Kaz 3,1

Panna Mária nechcela vziať Ježišovi žiadny titul; prijala dar byť jeho Matkou i povinnosť sprevádzať nás ako Matka, byť našou Matkou. Nežiadala pre seba, aby bola kvázi vykupiteľkou či spoluvykupiteľkou: nie. Vykupiteľ je len jeden a tento titul sa nezdvojnásobuje.
www.vaticannews.va/…/sedembolestna-p…
obyčajná veriaca žena
Ale určite nie tento falošný!!!
Peter(skala)
lebo kto povedal? obyčajna veriaca žena?
Vieš, ako sa hovorí: nikdy nehovor niikdy

Chapeš prečo sa čudovali kresťania, že Pavol im káže o Kristovi?
Joske
Přidržte se Boží vůle, projevené skrze svaté apoštoly:
Vy však, milovaní, pamatujte na to, co vám dříve pověděli apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Říkali vám: »V poslední době povstanou posměvači, žijící podle svých bezbožných žádostí.« To jsou ti, kdo působí roztržky, lidé jen pozemsky smýšlející, v nichž není Duch. Ale vy, milovaní, stavte svůj život na své přesvaté víře, modlete se ve …More
Přidržte se Boží vůle, projevené skrze svaté apoštoly:
Vy však, milovaní, pamatujte na to, co vám dříve pověděli apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Říkali vám: »V poslední době povstanou posměvači, žijící podle svých bezbožných žádostí.« To jsou ti, kdo působí roztržky, lidé jen pozemsky smýšlející, v nichž není Duch. Ale vy, milovaní, stavte svůj život na své přesvaté víře, modlete se ve spojení s Duchem svatým, uchovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista pro věčný život. Smilujte se nad těmi, kdo kolísají, jiné zachraňte z ohně a vytáhněte je; nad jinými se však smilujte plni bázně, ošklivte si i šat potřísněný tělesností. Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a uvést vás radostné a čisté před svou velebnost, jedinému Bohu, který nás zachránil, buď skrze Ježíše Krista, našeho Pána, sláva, velebení, vláda a moc, jak to bylo přede vším časem, tak buď nyní i navždycky. Amen. Ju 1:17-25
apredsasatoci
Úbohý bergoglio.
apredsasatoci
Samozrejme, že jehovisti nie sú kresťania, ako aj evanjelici sa musia tiež obratit,. V opačnom prípade bohužiaľ.
apredsasatoci
Jehovisti popierajú Božstvo Pána Ježiša. Už len toto mi stačí na obhajobu. U Evanjelikov je to popieranie Panny Márie. Samozrejme, okrem iného.
ľubica
???? F. ty si aj po sebe čítaš? 😱