Komentář Eleison DCCLXVI – Vyhlášení války – I (2022)

Komentář Eleison DCCLXVI – Vyhlášení války – I (2022)

VYHLÁŠENÍ VÁLKY – I

Mezi Ruskem a Ukrajinou tedy vypukla válka. Samozřejmě velký počet více či méně bezbožných komentátorů už chrlí proud více či méně dobře informovaných politických a strategických komentářů. Co však stoupenci Našeho Pána Ježíše Krista potřebují mít, je pohled na tyto události z pozice všemohoucího Boha, protože jen On mohl dopustit, aby se válčící strany dostaly do tohoto bodu. Následuje pokus – který zdaleka není neomylný – předložit nejstručnější ideu toho, co mohl mít na mysli, když dopustil, aby tato válka nakonec vypukla.

Když Bůh svobodně stvořil svět, prvotním záměrem Jeho velkorysosti bylo to, že Jím stvořené nebe zabydlí tvory, kteří budou schopní sdílet Jeho vlastní nekonečnou blaženost. Mezi rozličným stvořením v tomto světě – anděly, lidmi, zvířaty, rostlinami a nerosty – si vybral jen dvě, která obdařil svobodnou vůlí potřebnou k tomu, aby mohla sdílet tuto blaženost. Andělé, kteří jsou nehmotní, použili nebo zneužili svou svobodnou vůli okamžitě po svém stvoření a rozhodli se svobodně, zda chtějí, nebo nechtějí tuto blaženost sdílet. Neměli žádné hmotné tělo, jako mají, lidé, aby své rozhodnutí měnili, a tak od první chvíle své existence zpečetili svůj věčný osud.

Na druhou stranu lidé měli žít život na zemi s duší a tělem a mají nakonec v průměru 70 let, aby se vždy svobodně rozhodli mezi peklem a nebem, mezi svody světa, těla a ďábla a půvaby nebo milostmi Božími. Adam a Eva padli a vážným způsobem poškodili všechny další lidi prvotním hříchem. Bůh kdysi přijal lidskou přirozenost jako Ježíš Kristus, aby tuto škodu překonal prostřednictvím jediné Církve, kterou ustanovil, když zemřel jako člověk na Kříži. Na této Církvi a jenom na ní tedy závisí naplnění Božího záměru při stvoření světa.

A lidé hřeší a rozdmýchávají nenávist například prostřednictvím války. Bůh je však láska a tak trestá nenávist a rozdmýchává lásku, aby lidi udržel na cestě do nebe. Proto nechce válku, nechal ji však dopustit, aby přivedla lidi k rozumu. Proto Písmo svaté říká, že válka je trestem za naše hříchy (List Jakubův IV, 1 atd.) A tak Bůh ve druhé světové válce v ohromném střetu Německa a Ruska pozoruhodně využil nacisty k potrestání komunistů a komunisty k potrestání nacistů. A bezprostředně po válce ve zbytku 40. let věnovali náležitě ztrestaní lidé na Západě pozornost Bohu, který promlouval například prostřednictvím zázraků, kdy holubice vzdávaly poctu u paty soch Naší Paní Fatimské. V 50. letech se však hřích znovu sebral a v 60. letech Západ vedl svět při zradě Církve prostřednictvím Druhého vatikánského koncilu.

A od Druhého vatikánského koncilu celé lidstvo spáchalo takovou dlouhou řadu zločinů ve své válce proti Bohu, že se člověk chvěje při pomyšlení na to, jaký trest, když na to přijde, na nás musí třetí světová válka snést. Ve chvíli psaní tohoto „Komentáře“ se válčení omezuje na Ukrajinu, ale Západ se po staletí, zvláště od roku 1809, vydával pod nadvládu plemene lidí, kteří jednoznačně chtějí třetí světovou válku,pretože počítají s tím, že jim přinese nadvládu nad světem, která je, jak věří, jejich absolutním nárokem, jakožto bytostí vysoce nadřazených nad zbytkem lidstva, které je v jejich očích jen dobytkem. Tito lidé udělají vše, co je v jejich značné moci, aby boje na Ukrajině eskalovaly do třetí světové války. Zda tentokrát uspějí nebo ne, zcela závisí na Božích plánech na očištění Jeho Církve. Oni Jej neznají, ale On zná je a „směje se, Hospodin se posmívá jim“ a promluví „k nim ve svém hněvu, ve svém rozhorlení je děsí“ – Žalm II, 4,5. Západ je stejně tak, ne-li víc, vinen, že je zplnomocnil.

Zůstává nám modlitba k Naší Paní Fatimské – [která říká:] „Jen Já vám teď mohu pomoci“ – aby pro nás získala zmírnění Trestu, který je nevyhnutelný. Ona má skvělé plány pro budoucnost Ruska, jakmile katolický papež a biskupové vykonají jeho dlouho požadované zasvěcení Jí.

Kyrie Eleison
Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof

Konec světa (1970)

Veľmi trefne a pravdivé musel som tu to dať

Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch

Katolický pohled na současnou situaci (2022)
Public domain