Clicks23
vi.news

Diễn giả báo chí Vatican lạc lối trong việc "giải thích" lý do bỏ đi hoặc đánh mất Danh hiệu Giáo hoàng

"Không có việc bãi bỏ” các danh hiệu Giáo Hoàng trong Niên giám Giáo Hoàng 2020, Matteo Bruni, Giám đốc văn phòng báo chí Vatican, phản đối trước của ChristianNews.com.

"Có vẻ như" đối với Bruni rằng việc chúng bị giáng xuống làm các chú thích tronh tiểu sử của JORGE MARIA BERGOGLIO đã cho thấy "mối liên hệ với lịch sử của chức vụ giáo hoàng" - trong khi đối với một người đọc thông thường thì họ lại hiểu điều ngược lại.

Bruni nói rằng các chức danh "được hiểu là gắn liền với danh hiệu giám mục của Rome bởi vì tại thời điểm khi ông được hội đồng chỉ định để dẫn dắt Giáo hội Rome, người được bầu đã giành được các danh hiệu gắn liền với việc đề cử này." Tác dụng của lời nói dài dòng này là để đánh lạc hướng người nghe.

#newsDsfjocaumg