Clicks1.1K
csk.news
3

Burke: považuje František kardinálov Dubie za "bláznov"?

Dubia, na ktorú Pápež Frantušej odmieta odpovedať, sú "veľmi zásadné otázky", vysvetlil Kardinál Raymond Burke po tom, ako v Bratislave vystúpil na prejave 27. apríla.

Burke poznamenal: "Keby sme my, kardináli, pri čítaní textu [Amorisa Laetitia] mali tieto vážne otázky - ak si nevezmete nás všetkých štyroch za bláznov alebo hlúpych - to sú otázky, ktoré majú aj ostatní."

Kardinál odmietol podivné tvrdenie talianskeho filozofa Rocca Buttiglioneho, ktorý vo svojej nedávnej knihe tvrdil, že cudzoložníci môžu byť subjektívne bez viny kvôli omylom.

Burke vysvetlil, že takýto argument sa dá urobiť pre individuálny čin, nie však pre niekoho žijúceho v stave smrteľného hriechu.

Poukázal na to, že ak niektorí rozvedení môžu vstúpiť do druhého spoločenstva , "potom manželstvo naozaj nie je nerozlučné".

Burke pripomína, že Katolícka výučba o manželstve bola napádaná počas celej Cirkevnej histórie. Napriek tomu: "Katolícka cirkev je jediná Cirkev, ktorá zostala verná nášmu Pánovmu učeniu a je to tak správne."

Burke povedal príbeh o kňazovi v New Yorku, ktorého v roku 2014 oslovil luteránsky minister, ktorý povedal: "Týchto účení sme sa dávno vzdali, ale vždy sme počítali s ich dodržiavaním Katolíckou Cirkvou."

Obrázok: Raymond Burke, #newsVvoxvmdtas

ľubica
skoda že to niekto povolaný už DAVNO nepreložil do SK, najmä tí zo spoločenstva Ladislava Habusa, ktorí ho pozvali: www.slh.sk/bratislavske-hanusove-dni/
VIDEO Cardinal Burke in Bratislava
VIDEO Cardinal Burke answers on questions
Sv.Prokop
Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil.Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;…More
Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil.Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“ Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“ (Matouš 19, 1-9)