Clicks298
Stylita
3

Boží slovo na den 4.8. A.D.2020

K Ježíšovi přišli farizeové a učitelé Zákona z Jeruzaléma s otázkou: „Proč tvoji učedníci přestupují podání předků? Vždyť si před jídlem nemyjí ruce!“ Ježíš přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte a pochopte: Člověka neposkvrňuje to, co vchází do úst, ale co z úst vychází, to člověka poskvrňuje.“ Tu k němu přistoupili učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?“ On jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vytržena i s kořenem. Nechte je! Jsou to slepí vůdcové slepých. Když ale slepý povede slepého, oba spadnou do jámy.“
Mt 15,1-2.10-14
Stylita
Stylita
Církevní kalendář:
sv. Jan Maria Vianney
Ioannes Maria Vianney
4. srpna, památka
Postavení: kněz
Úmrtí: 1859
Patron: farářů
Atributy: kněz, štóla
Vyrostl za Francouzské revoluce v Dardilly u Lyonu a přes mnohé nesnáze se stal knězem díky pomoci faráře z blízké Ecully, u nějž pak působil. Poté dostal zanedbanou farnost v Arsu. Obrácení farníků dosáhl tím, že se za ně před svatostánkem denně …More
Církevní kalendář:
sv. Jan Maria Vianney
Ioannes Maria Vianney
4. srpna, památka
Postavení: kněz
Úmrtí: 1859
Patron: farářů
Atributy: kněz, štóla
Vyrostl za Francouzské revoluce v Dardilly u Lyonu a přes mnohé nesnáze se stal knězem díky pomoci faráře z blízké Ecully, u nějž pak působil. Poté dostal zanedbanou farnost v Arsu. Obrácení farníků dosáhl tím, že se za ně před svatostánkem denně dlouho modlil, postil a uléhal v noci k spánku jen na tři hodiny. První přišli ze zvědavosti, ale když viděli jak klečí, poklekli. Když slyšeli, jak dojemně se modlí, začali se modlit s ním. Ars se pak stal nejzbožnější obcí v kraji a po 10 letech cílem poutníků z celé Francie. Jan Vianney nedbal na vyčerpání a zpovídal až 14 hodin denně. Arským rozdavatelem světla víry zůstal až do smrti.

více: catholica.cz
One more comment from Stylita
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_02.htm

Vstupní antifona
Tvoji kněží, Hospodine, ať obléknou spravedlnost a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!
Žl 132,9

Vstupní modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože,
tys dal svatému Janu, faráři arskému,
podivuhodnou schopnost vést svěřené duše;
prosíme tě, naplň také nás láskou svého Syna,
ať milujeme své bratry a přivádíme je …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_02.htm

Vstupní antifona
Tvoji kněží, Hospodine, ať obléknou spravedlnost a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!
Žl 132,9

Vstupní modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože,
tys dal svatému Janu, faráři arskému,
podivuhodnou schopnost vést svěřené duše;
prosíme tě, naplň také nás láskou svého Syna,
ať milujeme své bratry a přivádíme je k tobě,
abychom společně došli do věčné slávy.
Skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Jeremiáš dostal od Hospodina tato slova: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Napiš si do knihy všechna slova, která budu k tobě mluvit. Tak praví Hospodin: Nezhojitelná je tvá pohroma, velmi zlá je tvá rána. Není, kdo by se tě ujal, jsou léky pro vřed, ale tvá jizva se nehojí. Zapomněli na tebe všichni tvoji milenci, nestarají se o tebe. Bil jsem tě jak nepřítele krutým trestem pro množství tvých nepravostí, protože jsou četné tvoje hříchy. Co křičíš pro své poranění? Nezhojitelná je tvá bolest? Pro množství tvé nepravosti, protože jsou četné tvoje hříchy, jsem ti to způsobil! Tak praví Hospodin: Hle, změním osud Jakubových stanů, slituji se nad jeho příbytky, na své výšině zas bude vystavěno město, palác bude vybudován na svém starém místě. Chvalozpěv z nich bude znít, hlas jásajících. Rozmnožím je, a nebude jich málo; oslavím je, a nebudou bez vážnosti. Jeho synů bude jak za dávných časů, jeho shromáždění u mě potrvá pevně, trestem stihnu všechny, kdo jej utlačují. Vzejde z něho jeho vladař, povstane kníže z jeho středu. Dovolím mu a přistoupí ke mně. Kdo by se jinak odvážil přiblížit ke mně? – praví Hospodin. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.“

Jer 30,1-2.12-15.18-22

Žalm:
Hospodin znovu zbuduje Sión a objeví se ve své slávě.

Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,
a všichni králové země tvou slávu,
až Hospodin znovu zbuduje Sión,
až se objeví ve své slávě.
Skloní se k modlitbě opuštěných
a nepohrdne jejich prosbou.

Kéž je to zapsáno pro příští pokolení,
aby budoucí národ chválil Hospodina.
Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně,
popatřil z nebe na zem,
aby slyšel nářek zajatců,
aby vysvobodil odsouzené k smrti.

Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí
a jejich potomstvo potrvá před tebou,
aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno
a jeho chválu v Jeruzalémě,
když se spolu sejdou národy
a království, aby sloužily Hospodinu.
Zl 102

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Mistře, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele! Aleluja.
Jan 1,49b

Evangelium:
Mt 15,1-2.10-14

Modlitba nad dary
Přinášíme ti, Bože, dary,
které jsou znamením toho,
že se ti s celým svým životem odevzdáváme;
posvěť je a přijmi i nás,
abychom ti patřili navěky.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Dal jsi nám, Pane, chléb z nebe, abys nás naplnil radostí a sytil naši touhu po tobě.
Srov. Mdr 16,20
Nebo:
Já jsem chléb života, praví Pán, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Jan 6,35

Modlitba po přijímání
Bože, ty o nás stále pečuješ
a občerstvuješ nás chlebem života;
prosíme tě, provázej nás svou mocnou ochranou,
abychom dosáhli věčné spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.