„...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21

Milý čitateľ. V posledných rokoch často uvažujem nad jednou dôležitou témou a to je, či budú ľudia schopní v týchto časoch robiť pokánie.
Aby sme si ujasnili, čo znamená „robiť pokánie“ tak mi dovoľ krátko to zhrnúť: najprv je dôležité úprimne ľutovať svoje hriechy, ktorými sme, ty aj ja, zarmútili Ducha svätého, Ježiša, Otca Nebeského, následne zanechať hriech (hlavne tie ťažké), radikálne zmeniť svoj život, začať skutkami (nie citmi) milovať Boha a blížneho (aj svojich nepriateľov), ísť za Ježišom, veriť Jeho Slovu a žiť z neho, hľadať Jeho vôľu a kráčať cestou spásy, ktorou je sám Ježiš Kristus, umožniť Duchu Svätému, aby nás viedol. Pokánie nie je jednorazová záležitosť, ale je to aktívny proces pre celý náš život.
V Markovom Evanjeliu 1,15 je napísané: „Kajajte sa a verte Evanjeliu“ V gréckej Biblii je: μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, čo je voľne preložené: „Zmeňte zmýšľanie a Verte Radostnej zvesti“. Dva dôležité úkony, ktoré musia nastať v našich životoch: ZMENA myslenia a VIERA v Božie Slovo, že všetko, čo je napísané v Biblii, je PRAVDA!
A teraz sa pozrime, aké je ovocie života mnohých ľudí dnes, či sa ľudia menia k lepšiemu a celkom veria Slovu, alebo aká je skutočná realita. Pokúsim sa tu napísať, ako to vidím ja: ľudia sú mnohí egoisti - myslia len na svoje záujmy, nehľadajú Ježiša a jeho Slovo, neskúmajú Pravdu Evanjelia, či Zjavenia apoštola Jána o posledných časoch. Nemilujú blížneho, smilnia, cudzoložia, sú si neverní, žijú zvráteným homosexuálnym životom ako v Sodome a Gomore. Nevážia a nectia si rodičov a starých rodičov. Starí rodičia sú mnohí opustení. Manželia sa nenávidia a následne rozvádzajú. Ľudia sa vraždia, sú pyšní a násilní, nadutí, milujú viac rozkoše, ako Boha, majú výzor nábožnosti. Sú schopní prijať každý blud, herézu, nepravdu (pod rúškom Pravdy), klamstvo, ktoré im tento svet dáva a falošní priatelia predložia. Veria nekriticky sektárskym vodcom, ktorí ich strhávajú do bludu a chcú zmeniť proroctvá v Písme a Božiu vôľu v Písme. Stále veria odpadnutým pápežom, odpadnutým biskupom, odpadnutým kňazom a patria do neviestky antikrista, pričom ich Písmo v Zjv 18, 4 vyzýva, aby z tej neviestky odišli. Veria bezhlavo politikom a vladárom, ktorí ich klamú a vedú do záhuby ako ovce na porážku. Sú schopní veriť všetkému, čo im predostierajú podvodné média. Držia sa svojho rozumu ako modly a nechcú prijať lásku k Pravde, ktorá je v Biblii. Sú modlári voči telu, pretože zdravie a krása tela sú na prvom mieste. Byť úspešný tu na zemi je prioritou. Sú udavačskí a schopní zapredať aj najbližších. Nenávidia sa, robia si napriek, sú pomstychtiví. Nevedia si odpustiť, preto mnohé rodiny sú rozhádané kvôli pošramoteným vzťahom a majetkom. Sú bezcitní, pohŕdajú inými, podceňujú iných, hlavne autoritu otca a matky. Hľadajú pôžitky pre telo a nehľadajú spásu duše. Myslia si, že tu budú žiť (ako ľudstvo) ešte „milióny rokov“. Neveria v ZLO, ktoré je v pekle ako démoni a ktoré zároveň je tu na zemi a prináša človeku ktorý slúži ZLU, záhubu časnú, a aj po smrti tú večnú. Nevedia, že ZLO ľudí pokúša, navádza na zlé a chce ich zahubiť. Pohŕdajú Pravdou, Slovom, modlitbou a autoritou rodičov. Nemajú čas na Boha, ale majú čas na svoje koníčky, záľuby, šport, zábavu, internet, filmy, virtuálne hry, počítače, mobily...
Mohol by som pokračovať, ale to by som možno skončil na tretej strane.
Ale najviac, čo ma z tohto všetkého trápi je, že mnohí ľudia uverili antikristovmu systému NWO a začali patriť do falošného ekumenického náboženstva New Age. Tí oklamaní „veriaci“ sa začlenili do Ekumenickej neviestky antikrista a veria už novému evanjeliu, ktoré je zriedené, zmenené a za tou zmenou stojí celé peklo! Toto som už písal v článkoch Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista! , tiež Znamenia posledných čias Znamenia posledných čias. a Vystúpi mnoho falošných prorokov I.-IV. I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11.
Tak čo myslíš, milý čitateľ, robia ľudia pokánie? Ide ľudstvo v ústrety skutočnému a jedinému Ježišovi Kristovi, ktorý ich vykúpil, alebo ide prijať falošného mesiáša – antikrista?
V nadpise tejto témy je proroctvo, ktoré potvrdzuje to, čo píšem. Je to žalostné zjavenie Pravdy o ľuďoch v posledných časoch: Teraz tu uvediem celý text Písma z prekladu Boteka Zjv 9,20-21: „20 A ostatní ľudia, ktorí unikli týmto ranám, nerobili pokánie za skutky svojich rúk, neprestali sa klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, bronzu, kameňa a dreva, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť. 21 Nerobili pokánie ani za svoje vraždy, ani za svoje čarodejníctva, ani za svoje smilstvá, ani za svoje krádeže.“
Ešte stále si myslíš, že ľudia budú robiť pokánie a že ľudstvo ide v Pravde správnym smerom ku Kristovi? ĽUDIA NEROBIA A ANI NEBUDÚ ROBIŤ POKÁNIE!. Písmo nám to predpovedalo. Najdôležitejšie je, aby sme my, ty aj ja, robili skutočné pokánie a aby sme my aj naši blízki, NEPATRILI do spoločenstva s týmito ľuďmi bez pokánia.
Písmo sa musí vo všetkom splniť: Mt 1,22 „To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka“; Lk 21, 22 „To budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané“; Jn 19, 28 „Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo - Žíznim; Lk 24, 25 - 26 „Ježiš im povedal ; Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“
„Ježišu, prosím ťa, zmiluj sa nado mnou hriešnym, zmiluj sa nado mnou hriešnou, a chráň ma pred duchom bludu a pred Zlým. Mária, Ježišova aj moja matka, prosím ťa, chráň mňa aj mojich blízkych od bludov, heréz, siekt, odpadu od jedinej pravej Viery v Ježiša Krista. ;Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života - Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, PROS za nás hriešnych, TERAZ i v HODINU smrti našej. AMEN.“
štefan161
Čo konkrétne si predstavuješ pod tým klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, bronzu, kameňa a dreva, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť?
Mohol by si identifikovať ľudí ktorí to robia?