ľubica
51.3K

Bojujte so mnou, milé deti, proti šelme podobnej baránkovi - slobodomurárstvu, ktoré preniklo do hlbín života Cirkvi s cieľom zničiť ju i Krista.

Bojujte so mnou, milé deti, proti šelme podobnej baránkovi - slobodomurárstvu, ktoré preniklo do hlbín života Cirkvi s cieľom zničiť ju i Krista.

POSLEDNÁ SKÚŠKA CIRKVI - ZJAVENIE ANTIKRISTA na základe spisov pátra Stefana Gobbiho

Jednou z tém, ktorú predstavila Najlepšia z matiek ,v posolstvách nadiktovaných otcovi Gobbimu, je ohlásenie blížiaceho sa príchodu Antikrista. O jeho vzhľade nám už po stáročia hovoria aj texty Svätého písma a nového Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Sväté písmo o Antikristovi

Slovo "Antikrist" sa vo Svätom písme nachádza niekoľkokrát...
Píše sa o tých, ktorí zdanlivo patria do spoločenstva Božieho ľudu, ale prejavujú iného ducha: "Deti, je posledná hodina, a áno, ako ste počuli, prichádza Antikrist, lebo hľa, práve sa objavilo mnoho Antikristov; tak vieme, že je už posledná hodina. Odišli od nás, ale neboli z nás, lebo keby boli z nášho ducha, boli by zostali s nami; a to sa stalo preto, aby vyšlo najavo, že nie všetci sú z nášho ducha." (1 Jn 2,18-19). Antikrist je podľa svätého Jána každý, kto neprijíma celú pravdu o Kristovi: "Ale kto je klamár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Mesiáš? To je Antikrist, ktorý neuznáva Otca a Syna. Kto neuznáva Syna, nemá Otca, ale kto uznáva Syna, má Otca. Na druhej strane, vy si zachovávajte to, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, zostanete aj vy v Synovi a Otcovi." (1 Jn 2,22-26). "Podľa toho poznáte Božieho Ducha: každý duch, ktorý uznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Ale každý duch, ktorý neuznáva Ježiša, nie je z Boha, a to je duch Antikrista, ktorý, ako ste počuli, prichádza a už je na svete." (1 Jn 4,2-3). "Na svete sa totiž objavilo mnoho bludárov, ktorí neuznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v ľudskom tele. Taký človek je zvodca a Antikrist." (2 Jn 7).

Svätý Pavol píše o Antikristovi, ktorý predchádza príchodu Krista

Nazýva ho človekom hriechu, synom záhuby, zlým porušovateľom zákona, ktorý unesený pýchou zvedie mnohých: "Nech vás nikto nijako nezavádza, lebo [ten deň nepríde], kým sa najprv nezjaví odpadnutie a človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa stavia proti všetkému, čo sa nazýva Bohom alebo čomu sa vzdáva úcta, a povyšuje sa nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo prijíma úctu, takže sedí v Božom chráme a dokazuje, že on sám je Boh. Nepamätáte sa, ako som vám o tom hovoril, keď som bol medzi vami? Viete, čo mu teraz bráni odhaliť sa v jeho vlastnom čase. Veď tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale prv ešte musí byť odstránený ten kto tomu prekáža...... (2 Sol 2,3-8).
Ako ďalej varuje svätý Pavol, časy Antikrista - Zlého,budú obdobím osobitného zmätku a podvodu pre tých, ktorí nestoja pevne na strane pravdy a dobra: "Jeho príchod bude sprevádzať pôsobenie satana so všetkou mocou, medzi znameniami a falošnými zázrakmi, [pôsobiacimi] so všetkým klamstvom na neprávosť tých, čo hynú, lebo neprijali lásku pravdy, aby dosiahli spásu. Preto Boh dovolí, aby na nich pôsobil podvod, aby uverili lži, aby boli súdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale obľubovali neprávosť." (2Sol 2,9-12). Preto podľa svätého Pavla budú oklamaní tí, ktorí vnútorne úprimne nemilujú pravdu, úplne v ňu neveria a srdcom lipnú na neprávosti, hoci sa v očiach ľudí zdajú byť čestní.

Katechizmus Katolíckej cirkvi o Antikristovi

Nedávno vydaný nový Katechizmus Katolíckej cirkvi nevynecháva ani túto otázku príchodu Antikrista, ktorá je taká dôležitá pre dejiny a osud Cirkvi. Toto obdobie sa v Katechizme nazýva "poslednou skúškou Cirkvi": "Pred Kristovým príchodom má Cirkev prejsť poslednou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich (porov. Lk 18,8; Mt 24,12). Prenasledovanie, ktoré sprevádza jeho púť po zemi (porov. Lk 21, 12; Jn 15, 19n), odhalí "tajomstvo bezbožnosti" v podobe klamlivého náboženstva, ktoré dáva ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odklonu od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod Antikrista, teda podvod pseudomesiášstva, v ktorom človek oslavuje seba namiesto Boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele (porov. 2 Sol 2,4-12; 1 Sol 5,2n; 2 Jn 7; 1 Jn 2,18.22).
"Cirkev vstúpi do Kráľovstva len cez túto poslednú Paschu, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v jeho smrti a zmŕtvychvstaní (porov. Zjv 19, 1-9). Kráľovstvo sa teda nenaplní historickým triumfom Cirkvi (porov. Zjv 13, 8) podľa postupného vývoja, ale Božím víťazstvom nad konečným rozpútaním zla (porov. Zjv 20, 7-10), ktoré spôsobí, že jeho Nevesta zostúpi z neba (porov. Zjv 21, 2-4). Boží triumf nad vzburou zla bude mať podobu posledného súdu (porov. Zjv 20, 12) po poslednom vesmírnom prevrate tohto sveta, ktorý pominie (porov. 2 Pt 3, 12n)."

Panna Mária o Antikristovi - Blíži sa čas príchodu Antikrista?

Svätý Ján napísal, že sa už objavilo mnoho antikristov, ale ešte jeden príde. To všetko naznačuje, že sa blíži posledná hodina: "Deti, je posledná hodina, a áno, ako ste počuli, Antikrist prichádza, lebo hľa, práve sa objavilo mnoho Antikristov; preto vieme, že je už posledná hodina." (1 J 2,18). Vo svojich posolstvách, ktoré odovzdala otcovi Gobbimu, hovorí Mária aj o mnohých "antikristoch" našej doby. Sú to tí, ktorí sa dnes búria proti učeniu a nariadeniam evanjelia Ježiša Krista. Medzi týchto meničov Božieho učenia a prikázaní patria, žiaľ, často aj ľudia z Cirkvi: tí, ktorí "odišli spomedzi nás", ako píše svätý Ján. Mária - v rozhovore s otcom Gobbim - presne opisuje dobu, v ktorej žijeme. Chce nás upozorniť na to, čo nás obklopuje, a na udalosti, ktoré sa blížia.

Preto Blahoslavená Matka hovorí, že naša doba je "druhým adventom" (3.6.90), "druhými Letnicami". (19.5.91); sú to rozhodujúce časy (2.2.94) veľkého duchovného boja (28.6.89; 7.10.92); posledný čas očisťovania (2.2.79; 1.1.85), veľké súženie (22.8.90) a súženie (31.12.90; 24.12.91). Je to čas modlitby, pokánia a návratu k Pánovi a zároveň všeobecného zmätku a veľkého pomätenia myslí (13.5.88); čas budovania civilizácie bez Boha a uctievania satana (15.8.89); čas všeobecnej nevernosti (8.6.91); veľkej temnoty (26.6.91). Je to čas veľkých skúšok (21.11.91), straty viery a odklonu (13.5.92).

To však neznamená, že v Máriiných posolstvách prevládajú len čierne vízie a otrasné opisy. Jej poznanie je nekonečne dokonalejšie ako naše, a preto vidí triumf dobra, ktorý prichádza, znamenia Božieho pôsobenia a jeho víťazstva v ľudských srdciach. Blíži sa koniec tragického obdobia odchodu ľudstva od Boha (31.12.92). Nebeská Matka tiež hovorí, že v súčasnosti je Božské dielo Ducha Svätého čoraz silnejšie (3.6.90). Je to čas najväčších Pánových zázrakov (8.9.93); príprava najväčšieho Božieho triumfu (1.1.94) a jej triumfu (12.9.91); čas materinského pôsobenia (15.9.90); čas zrelosti a svedectva (8.6.91). Je to teda čas príprav na zrod nového veku (15.9.90, 4.5.91). Mária tiež poučuje - poukazujúc na okolitý zmätok a odchýlku - že toto je čas zjavenia Antikrista.

Časy veľkého odpadu a príchod Antikrista

Božia Matka povedala: "Toto sú časy, ktoré predpovedá Božie Písmo, časy veľkého odpadu a príchodu Antikrista. Toto sú časy veľkého súženia a nespočetných útrap pre všetkých. Povedú vás k prežívaniu posledných udalostí v príprave na druhý príchod Ježiša v sláve.

Keďže sme vstúpili do obdobia druhých Letníc, do obdobia rozhodujúcich udalostí, je potrebné vytvoriť večeradlá modlitby, kde budeme bdieť s ňou v modlitbe, aby sme spoznali pravdu. "Posledné udalosti", ktoré predpovedali už proroci (porov. Dan 9, 27; 1 Jn 2, 18n; 2 Sol 2; Zj 13), sú predovšetkým posledným útokom zla, jeho otvorenou vzburou proti Bohu. Zbraň, ktorú Panna Mária používa, je duchovná, pretože samotný boj sa odohráva na duchovnej úrovni. Je to posledný zápas Satana s Bohom o ľudské duše.

Dňa 26. júna 1991
o. Gobbimu: „Vo vás sa zjavujem ako Vojvodkyňa svojho šíku, ktorý som sformovala vo všetkých častiach sveta, aby som bojovala proti veľkej armáde Božích nepriateľov, ktorí sú pod velením toho, kto sa stavia proti Kristovi, teda Antikrista “. Antikrist je teda ten, kto sa búri proti Kristovi, Jeho učeniu a zákonu. Jeho útok a zjavenie sú dôkazom blízkeho príchodu Krista. Mária hovorí: „Zjavujem sa vo vás ako Kráľovná, pretože skrze vás každý deň uskutočňujem triumf môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete. Otvorte brány svojho života, aby som vo vás kraľovala a pripravovala cestu pre Kristovo slávne kráľovstvo. Som ranná zornica, ktorá ohlasuje príchod veľkého dňa Pána. Zjavujem sa vo vás ako Prorokyňa týchto posledných čias. (...) Verte mojim slovám. Prijímajte moje posolstvá s poslušnosťou, pretože v nich vám hovorím všetko, čo vás čaká (452).

Existujú znamenia, ktoré naznačujú blízkosť Ježišovho slávneho návratu

„Viackrát som vám oznámila,“ hovorí Najsvätejšia Matka p. Gobbimu, 31. decembra 1992 - že sa blíži koniec časov a príchod Ježiša v sláve. Dnes vám chcem pomôcť pochopiť znamenia opísané v Božích Písmach, ktoré ukazujú veľkú blízkosť jeho slávneho návratu. Tieto znaky – jasne znázornené v evanjeliách, listoch sv. Petra a Pavla - realizujú sa v týchto rokoch . Mária poskytuje podrobné informácie o týchto znakoch. Tu sú:
- šírenie bludov vedúcich k strate viery a odpadnutiu od viery (Mt 24, 4n; Mt 24, 11; 2 Sol 2, 3; 2 Pt 2, 1nn);
- vypuknutie vojen a bratovražedných bojov, množenie prírodných katastrof (porov. Mt 24, 6-12);
- krvavé prenasledovanie Ježišových verných; hlásanie evanjelia po celom svete (porov. Mt 24, 9-10,14);
- mimoriadne znamenia na oblohe (porov. Mt 24, 29).

Mária vysvetľuje: „Zázrak slnka, ktorý sa stal vo Fatime v čase môjho posledného zjavenia, ukazuje, že ste teraz vstúpili do času, v ktorom sa napĺňajú udalosti, ktoré vás pripravujú na Ježišov návrat v sláve (porov. Mt 24 :30)“ . Mária ďalej hovorí, o. Gobbi o strašnej svätokrádeži, ktorej sa dopustí ten, kto sa postaví Kristovi, teda o Antikristovi. Vstúpi do Svätého Božieho chrámu a posadí sa na trón a prikáže , aby bol uctievaný ako Boh (porov. 2 Sol 2, 4-10; Mt 24, 15). Vysvetľuje, čo znamená svätokrádež: „Zrušenie každodennej obety spočíva v hroznej svätokrádeži, ktorú spáchal Antikrist“ (porov. Dn 12, 11) . Mária končí svoj opis zjavujúcich sa znamení – ohlasujúcich Ježišov návrat a konečný Boží triumf – varovaním: „chvíľa plného zjavenia sa Antikrista sa približuje“.

Rastúce zlo spôsobí, že sa Antikrist zjaví otvorene
Mária zvláštnym spôsobom varuje pred tromi prejavmi zla, ktoré ohrozujú vieru Božieho ľudu.
1/prvým je otvorené odpadnutie od mnohých teológov a pastierov Cirkvi
.
2/druhým – sekty, ktoré ohrozujú veriacich,
3/
tretím – ovládnutie cirkvi slobodomurárstvom
Tieto formy zla spôsobia, že sa Antikrist zjaví otvorene. Mária smutne hovorí (01/01/93): „Koľko pastierov je slepých, v tme – nemých kvôli strachu alebo kompromisu, ktorí už nebránia svoje ovčince pred dravými vlkmi! Životy mnohých kňazov a zasvätených osôb vyschli kvôli nečistote, oklamaní pôžitkami a kvôli hľadaniu útechy a blahobytu... Veriaci sú vtiahnutí do osídel pohanského sveta, alebo sú priťahovaní nespočetnými, čoraz viac sa šíriacimi sektami. ... Predovšetkým pre Cirkev nastal čas veľkej skúšky. Bude otrasený nedostatkom viery, zatemnený odpadlíctvom, zranený zradou, opustený svojimi deťmi, rozdelený kvôli schizme. Zmocní sa ho a ovládne slobodomurárstvo. Stane sa úrodnou pôdou, v ktorej vyrastie strom zlého darebáka – Antikrista. Ustanoví v sebe svoje kráľovstvo “.

Mária ukazuje zlo, vďaka ktorému sa Antikrist zjavuje otvorene, a odhaľuje zničenie Cirkvi slobodomurárstvom


Posolstvá „Kňazom, milovaným synom Matky Božej“ obsahujú podrobný rozbor aktuálnych hrozieb pre Cirkev a celé ľudstvo zo strany slobodomurárstva, čo úzko súvisí s tajomstvom zjavenia sa Antikrista. 5. augusta 1995 Mária hovorí: „Odhalila som vám záludné a diabolské nástrahy, ktoré vám položilo slobodomurárstvo, ktoré vstúpilo do Cirkvi a už ustanovilo centrum svojej moci tam, kde Ježiš ustanovil stred a základ svojej jednoty. Neznepokojujte sa, pretože toto je súčasťou tajomstva neprávosti, ktoré Cirkev pozná od svojho zrodu. Satan vskutku prenikol už aj do kolégia apoštolov a spôsobil, že Judáš, jeden z dvanástich, ho zradil. Vo vašom čase sa tajomstvo neprávosti zjavuje v celej svojej hroznej sile “.

Kráľovstvo Antikrista je už vo svete založené...
„Dnes potrebujete najmä ochranu pred strašnými nástrahami môjho protivníka, ktorý dokázal založiť svoje kráľovstvo vo svete,“ hovorí o. Gobbimu úzkostlivá Mária, najlepšia z matiek 7. júna 1986 :

"Ale v tomto období potrebujete predovšetkým ochranu pred strašlivými úkladmi môjho nepriateľa, ktorému sa podarilo zmocniť sa na zemi vlády. Je to vláda, ktorá sa postavila proti Kristovi. Je to vláda Antikrista. V tomto poslednom období vášho storočia dosiahne táto vláda vrchol moci a zvodnej sily."

Znamenie Antikrista na čele a ruke

„Toto sú časy, keď sú prívrženci toho, kto odporuje Kristovi, označení jeho znakom na čele a na ruke“, hovorí Mária 8. septembra 1989 s odkazom na text z Apokalypsy (Zjv 13,16). Tieto slová by sa nemali brať – ako to niektorí robia – doslovne. Mária vo svojom posolstve vysvetľuje: „Znak na čele a na ruke vyjadruje úplnú závislosť tých, ktorí ich nosia. Toto znamenie označuje Kristovho nepriateľa, teda Antikrista. Nosenie jeho znaku znamená úplnú príslušnosť označenej osoby k zástupu tých, ktorí sa stavajú proti Kristovi a bojujú proti jeho božskej a kráľovskej vláde. (...) Čelo znamená inteligenciu, myseľ, sídlo ľudského rozumu. Ruka znamená ľudský čin, pretože svojimi rukami človek tvorí a pracuje. Takto je človek vo svojej mysli a vôli označený znakom Antikrista“. Človek, ktorý sa nechá označiť znakom na čele, je ten, kto si osvojí – ako vysvetľuje Mária – doktrínu, ktorá popiera Boha a odmieta Jeho Zákon, osvojuje si ateizmus, nasleduje módne ideológie, stáva sa hlásateľom omylov. Človek, ktorý sa nechá označiť znakom na ruke, je niekto, kto koná nezávisle od Boha, hľadá len materiálne a pozemské dobro, neriadi sa Božím plánom. Človek, ktorý je označený pečaťou na ruke, je ten, kto pracuje len pre seba, hromadí hmotné statky. Robí zo seba boha peňazí a stáva sa obeťou materializmu, hľadá len uspokojenie vlastných zmyslových túžob, stáva sa obeťou bezuzdného sebectva.

Antikrist zobrazený apokalyptickým číslom: 666

V kapitole 13 Zjavenia sa hovorí: „Tu je potrebná múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo tej šelmy, lebo je číslom človeka. A jeho číslo: 666. » Mária vo svojom posolstve zo 17. júna 1989 vysvetlila aj tento ťažko pochopiteľný text Knihy Zjavenia:

So mnou, moji malí, bojujete proti drakovi, ktorý sa snaží postaviť celé ľudstvo proti Bohu. So mnou, moji synovia, bojujete proti čiernej šelme, slobodomurárstvu, ktoré chce priviesť duše k zatrateniu. So mnou, moji synovia, bojujete proti šelme podobnej Baránkovi – slobodomurárstvu, ktoré preniklo do vnútra cirkevného života, aby zničilo Krista a jeho Cirkev. Aby dosiahlo tento cieľ, chce vytvoriť nový idol, to jest falošného Krista a falošnú cirkev.

– Cirkevné slobodomurárstvo dostáva príkazy a moc od rôznych slobodomurárskych lóží a pracuje, aby tajne priviedlo všetkých k tomu, aby sa stali členmi týchto tajných siekt. Tak podpichuje ctižiadostivých vyhliadkou na ľahkú kariéru; baživých po peniazoch zahŕňa majetkom; svojim členom pomáha, aby boli prví a zaujímali najdôležitejšie miesta, zároveň vytláča na okraj podlo ale tvrdo všetkých tých, ktorí sa odmietajú podieľať na jeho pláne. Vskutku, šelma podobná Baránkovi, vykonáva všetku moc prvej šelmy v jej prítomnosti a zem i jej obyvateľov núti klaňať sa prvej šelme. Ba cirkevné slobodomurárstvo dochádza až k tomu, že stavia sochu na počesť šelmy a núti všetkých tejto soche sa klaňať.

– Ale podľa prvého prikázania svätého Zákona Pánovho sa máme klaňať jedine BOHU a jemu jedinému vzdávať všetku úctu.

Tak sa BOH nahrádza mocným, silným, panovačným IDOLOM. Idolom tak mocným, že je schopný poslať na smrť všetkých tých, čo sa neklaňajú soche šelmy. Idolom takým mocným a panovačným, že zariadi, aby všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostali na pravú ruku alebo na čelo znak a aby nikto nemohol kupovať alebo predávať, ak nemá taký znak, to jest meno šelmy alebo číslo jej mena. Táto veľká modla, vytvorená preto, aby sa jej všetci klaňali a jej slúžili, ako som vám už zjavila v predošlom posolstve, je falošný Kristus a falošná cirkev. Aké však má meno?

V 13. kapitole Apokalypsy je napísané: ,V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je to číslo človeka a jeho číslo je 666.‘ Rozumom, osvieteným svetlom Božej múdrosti, sa podarí rozlúštiť z čísla 666 meno človeka a toto meno ukázané tým číslom je meno Antikrista.

Už apoštol Ján tvrdil, že každý, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla, postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jedného človeka.

Číslo 333 označuje Božstvo. Lucifer sa stavia do vzbury proti Bohu z pýchy, pretože chce stáť vyššie ako Boh. 333 je číslo, ktoré označuje tajomstvo Boha. Ten, kto sa chce postaviť vyššie ako Boh, nesie znamenie 666. Toto číslo ukazuje teda meno Lucifera, satana, to jest toho, kto sa stavia proti Kristovi, Antikrista.

Číslo 333 uvedené jedenkrát, to jest po prvé, vyjadruje tajomstvo jednoty Božej.

Číslo 333 uvedené dvakrát, to jest po druhé, ukazuje dve prirodzenosti, božskú a ľudskú, spojenú v božskej osobe Ježiša Krista.

Číslo 333 uvedené trikrát, to jest po tretie, označuje tajomstvo troch Božských Osôb, teda vyjadruje tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

Tak číslo 333, vyjadrené jedenkrát, dvakrát a trikrát, vyjadruje hlavné tajomstvá katolíckej viery, ktoré sú:

1. Jedinosť a trojjedinosť Boha;

2. vtelenie, utrpenie, smrť a vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista.

Ak je 333 číslom ukazujúcim Božstvo, potom ten, kto sa chce postaviť nad samého Boha, je označený číslom 666.

Číslo 666 ukázané jedenkrát, to jest po prvé, udáva rok 666. V tomto historickom období sa Antikrist zjavuje skrz islam, popierajúci priamo tajomstvo Božskej Trojice a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista. Islamizmus svojou vojenskou silou vyčíňa všade a ničí všetky staré kresťanské komunity, vpadá do Európy a len mojím materským mimoriadnym zásahom, mocne vyprosovaným Svätým Otcom, sa mu nepodarí zničiť úplne kresťanstvo.

Číslo 666 ukázané dvakrát, to jest po druhé, udáva rok 1332. V tomto historickom období sa Antikrist prejavuje radikálnym útokom na vieru v Slovo Božie. Prostredníctvom filozofov, začínajúcich prikladať výnimočnú cenu vede a potom rozumu, sa postupne smeruje k stanoveniu jediného kritéria pravdy, a tým je ľudský rozum. Rodia sa veľké filozofické bludy, pokračujúce cez storočia až do vašich dní. Prehnaná dôležitosť prisudzovaná rozumu ako jedinému, výlučnému kritériu pravdy nutne vedie k zničeniu viery v Slovo Božie. Vskutku protestantskou reformou sa zavrhuje tradícia, ústne podanie, ako prameň Božieho zjavenia a uznáva sa jedine Sväté písmo. Avšak i to musí byť vysvetľované len rozumom a tvrdošijne sa odmieta autentické Magistérium hierarchickej Cirkvi, ktorú Kristus poveril chrániť poklad viery. Každý má voľnosť čítať a chápať Sväté písmo podľa svojho osobného výkladu. Týmto spôsobom sa ničí viera v Slovo Božie. Dielom Antikrista je v tomto historickom období rozdelenie Cirkvi a následné vytváranie nových a mnohých kresťanských vyznaní, ktoré pozvoľna privádzajú ku stále rozsiahlejšej strate viery v Slovo Božie.

Číslo 666 ukázané trikrát, to jest po tretie, udáva rok 1998. V tomto historickom období sa podarí slobodomurárstvu za pomoci slobodomurárstva cirkevného uskutočniť svoj veľký zámer: Vytvoriť modlu a postaviť ju na miesto Krista a jeho Cirkvi. Falošného Krista a falošnú cirkev. Modla, postavená na počesť prvej šelmy, aby sa jej klaňali všetci obyvatelia zeme, a ktorá poznačí svojim znakom všetkých, ktorí budú chcieť kupovať alebo predávať, je socha Antikrista. Tak ste sa dostali na vrchol očisty, veľkého súženia a apostázy – odpadu. Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným Kristom a falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána a objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista!


/ moja poznámka: modlou je sanitárne náboženstvo covidu C19 a všetky tzv. protipandemické opatrenia, testovanie, rúška, respirátory, odstupy, dezinfekcia v obchodoch, prevádzkach i v chrámoch, vakcinácia..../

Hľa, milovaní synovia, prečo som vás chcela poučiť o stránkach Apokalypsy, vzťahujúcich sa na dobu, v ktorej žijete. Aby ste boli so mnou pripravení na najbolestnejší, rozhodný úsek veľkého zápasu, prebiehajúceho medzi vašou nebeskou Matkou a všetkými silami zla, pustenými z reťaze.

Odvahu! Buďte silní, moje malé deti! Vám v týchto ťažkých rokoch patrí úloha zostať vernými Kristovi a jeho Cirkvi a znášať nepriateľstvá, zápasy a prenasledovanie. Ste drahocennou časťou malého stáda, ktoré má za úlohu bojovať a nakoniec premôcť mocnou silou Antikrista. Všetkých si vás pripravujem, ochraňujem a žehnám!“

Ako bojovať s Máriou v časoch ducha vzbury?

Mária, v dňoch nekontrolovateľného zla, hovorí vo svojom posolstve zo 7. júna 1986 o rôznych formách zla, ale aj o sile a úteche, ktorú nám dáva. Vysvetľuje, že zlo je práve teraz:
- duchovný (hriech ničiaci nadprirodzený život duší sa šíri ako najzhubnejšia epidémia);
- fyzické (hendikepy, nešťastia, nehody, suchá, zemetrasenia, šíriace sa nevyliečiteľné choroby);
- sociálne (rozdelenie a nenávisť, hlad a chudoba, vykorisťovanie a otroctvo, násilie, terorizmus a vojny).

Čo robiť, aby sme sa v tejto hroznej skúške nestratili, nenechali sa odradiť, zostali silní vo viere a verní iba Ježišovi a Jeho evanjeliu? Mária nás neprichádza odradiť, chce nám podať pomocnú ruku, a preto hovorí: „Dnes potrebujete najmä útechu. Na koho sa budeš môcť obrátiť v bolestných chvíľach, ktoré ťa čakajú, keď veľké odpadnutie dosiahne svoju plnosť a ľudstvo dosiahne vrchol popierania a vzbury proti Nemu, vrchol neprávosti a sváru, nenávisti a ničenia, zla a bezbožnosť? Moje Nepoškvrnené Srdce sa stane vašou silnou obranou, štítom, ktorý vás ochráni pred všetkými útokmi môjho protivníka “(326).

Záchrana v srdci Matky

Mária opakovane hovorila o. Gobbimu, že počas tohto najdôležitejšieho boja o záchranu dobra a pravdy pripravila pre svoje deti – teda pre tých, ktorí jej budú dôverovať, že vyhľadajú jej radu a pomoc – spoľahlivé útočisko: „V tomto čase všetci potrebujete útočisko, do prístavu Môjho Nepoškvrneného Srdca, lebo nad tebou visia ťažké nešťastia. V mojom Nepoškvrnenom Srdci nájdete útechu! Preto dnes každému z vás opakujem, čo som predpovedal vo Fatime svojej dcére Lucii: Moje Nepoškvrnené Srdce sa stane vaším útočiskom a bezpečnou cestou, ktorá vás privedie k Bohu“.

Matka Božia má plán

„Toto je môj plán,“ prezrádza 8. septembra 1990 don Gobbimu:
Čím mocnejšou sa stáva moja prítomnosť medzi vami, tým viac sa od vás vzďaľujú temnoty zla, hriechu, nenávisti a nečistoty, lebo satan je stále viac spútavaný a ničený. V týchto vašich posledných časoch úlohou vašej nebeskej Matky, krásnej ako luna, žiariacej ako slnko, strašnej ako vojsko zoradené k boju, je oznámiť, že sa k vám blíži veľký deň Pána.

Toto je úloha, ktorú som ti zverila:
do všetkých končín sveta niesť moju materskú zvesť a volať všetkých mojich synov, aby aktom zasvätenia vstúpili do jasného a bezpečného útočišťa môjho Nepoškvrneného Srdca.

Naozaj veľmi veľká je skúška, ktorá na vás prichádza a všetci ste povolaní trpieť so mnou. Vaše utrpenie je však ako utrpenie matky, ktorá má priviesť na svet svoje dieťa.

Je to tak: nesmierna bolesť týchto posledných časov pripravuje zrodenie novej éry, novej doby, v ktorej príde Ježiš v jase svojej slávy a obnoví vo svete svoje kráľovstvo.

Vtedy všetko stvorenie, oslobodené od otroctva hriechu a smrti, spozná nádheru druhého pozemského raja, v ktorom Boh bude prebývať s vami, osuší každú slzu, nebude už dňa ani noci, pretože prvé veci pominuli a vaším svetlom bude svetlo Baránkove a nového Jeruzalema, ktorý zostúpil z neba na zem, pripraveného ako Nevesta pre svojho Ženícha.“

Mária tvorí zástup na boj proti šelme, ktorá vedie duše do záhuby

Mária chce bojovať s Božím protivníkom, má plán bojovať s ním, ale potrebuje k tomu našu spoluprácu a zároveň nás varuje pred taktikou protivníka: „Spolu so mnou, milé deti, bojujte s drakom, ktorý sa snaží vzbúriť celé ľudstvo proti Bohu. Bojujte so mnou, milé deti, proti Čiernej beštii, slobodomurárstvu, ktoré sa snaží priviesť duše do záhuby. Bojujte so mnou, milé deti, proti Baránkovej šelme – slobodomurárstvu, ktoré hlboko preniklo do života Cirkvi, aby zničilo ju aj Krista.

Pozerajte na mňa ako na znamenie bezpečnej nádeje a útechy v týchto časoch očisty, odpadu a veľkého súženia. Nastal čas boja najväčšieho víťazstva draka, šelmy prichádzajúcej z mora a šelmy prichádzajúcej zo zeme. ..... pozri 15.08.1989:

Je to doba, v ktorej sa buduje civilizácia bez Boha a celé ľudstvo je vedené žiť bez neho.

Je to doba, v ktorej satan a diabolské sily sa dávajú uctievať stále väčším počtom ľudí, a tak sa stále viac rozširuje satanský kult, sekty a čierne omše.

Je to doba, v ktorej sa buduje modla, aby sa postavila na miesto pravého Boha a pravej Cirkvi, a táto modla je falošný Kristus a falošná cirkev.


Je to doba, v ktorej všetci nasledovníci tejto modly budú poznačení jej znakom na čele a na ruke.

Je to doba, v ktorej verní nasledovníci Baránka budú vytláčaní na okraj spoločnosti, budú vystavovaní prenasledovaniu, žalárom a smrti.


Je to doba vašej vytrvalosti. Tu sa musí ukázať vytrvalosť svätých. – Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí patria Pánovi, zachovávajú Božie prikázania a zostávajú verní Ježišovi.

Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí budú prenasledovaní a vedení na mučenícku smrť, lebo sú blažení tí, čo v Pánovi umierajú, nájdu odpočinok od svojich námah a ich dobré skutky ich sprevádzajú.

Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí sa neklaňajú šelme a nenechajú sa poznačiť jej diabolským znakom. Ktorí však sa budú klaňať šelme a jej soche a obdržia jej znak na čelo a rameno, tí budú piť víno Božieho hnevu, naliate do kalicha jeho strašného trestu a budú mučení ohňom a sírou v prítomnosti Baránka a svätých anjelov.

Tu sa musí ukázať vytrvalosť tých, ktorí nesú na čele napísané meno Baránka a meno jeho Otca, lebo nezradili svojho Boha, v ich rečiach nebolo nikdy lži a nasledujú Baránka, kamkoľvek ide.

Tu sa musí ukázať vytrvalosť všetkých mojich malých detí, ktoré volám zasvätiť sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby so mnou prežívali záverečné fázy boja a pádu Babylonu, keď bude z vinice zeme zobratá úroda a hrozno bude hodené do lisu, predstavujúceho veľký Boží trest.

Preto vás dnes volám pozerať sa na mňa, vašu nebeskú Matku aby vás moje svetlo osvetľovalo, moje Nepoškvrnené Srdce vás do seba uzatváralo a moja materská láska vás podopierala, aby ste boli v tejto dobe odvážnymi svedkami vytrvalosti pred tvárou Cirkvi a celého ľudstva.“

Vernosťou Kristovi a Jeho Cirkvi možno poraziť Antikrista


Protivník označí svojich prívržencov pečaťou, Mária robí niečo podobné 08.09. 1989:

Ste malými deťmi vašej Matky. Ste časťou môjho pokolenia a silným miestom môjho víťazného plánu. Nechajte sa mnou živiť a formovať; dajte sa mnou viesť s učenlivosťou. Dajte sa mnou poznačiť mojou materskou pečaťou.

Toto je doba, keď nasledovníci protivníka Kristovho sú označení jeho pečaťou na čele a na ruke.

Znak na čele a na ruke je znamením úplnej závislosti toho, kto je týmto znakom poznačený. Znak označuje toho, kto je nepriateľom Krista, to jest Antikrista, a jeho vyrazený znak znamená úplné prináležanie poznačenej osoby k šíku toho, ktorý sa stavia proti Kristovi a bojuje proti jeho božskej kráľovskej moci.

Znak sa vyráža na čelo a na ruku.

Čelo označuje inteligenciu, lebo myseľ je sídlom ľudského rozumu.

Ruka vyjadruje ľudskú činnosť, lebo človek koná a pracuje svojimi rukami.

Teda je to osoba, ktorá je poznačená Antikristovým znakom vo svojej inteligencii a vo svojej vôli.

Kto sa nechá poznačiť znakom na čele, prijíma doktrínu popierania Boha, zavrhovanie Zákona, ateizmus, v tejto dobe stále viac rozširovaný a propagovaný. Tak je pobádaný, aby vyznával dnes tak módne ideológie a stal sa propagátorom všetkých bludov.

Kto sa nechá poznačiť znakom na ruke, zaväzuje sa konať autonómne a nezávisle na Bohu a usporiadať svoju činnosť k hľadaniu len materiálneho pozemského blaha. Tak odcudzuje svoju činnosť z plánu Otca, ktorý ju chce osvecovať a podporovať svojou božskou Prozreteľnosťou; odcudzuje ju láske Syna, ktorý činí z ľudskej námahy cenný prostriedok k vykúpeniu a posväteniu človeka; odcudzuje ju moci Ducha Svätého, ktorý pôsobí všade, aby vnútorne obnovil každé stvorenie.

Kto je poznačený znakom na ruke, pracuje len sám pre seba, aby hromadil hmotné statky, činí z peňazí svojho boha a stáva sa obeťou materializmu.

Kto je poznačený znakom na ruke, pracuje len aby uspokojil svoje zmysly, aby hľadal blahobyt a rozkoš, aby naplno uspokojil všetky svoje vášne, najmä vášeň nečistoty a stáva sa obeťou rozkošníctva, hedonizmu.

– Kto je poznačený znakom na ruke, robí zo svojho ,ja‘ stred všetkého svojho počínania, pozerá na iných ako na objekty, ktoré môže použiť a využiť pre vlatný prospech a stáva sa obeťou nespútaného egoizmu a nedostatku lásky.

Keď poznamenáva môj protivník svojím znakom všetkých svojích nasledovníkov, prišiel čas, aby som i ja, vaša nebeská Vojvodkyňa, poznačila svojou materskou pečaťou všetkých, ktorí sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a sú súčasťou môjho šíku.

Vtláčam na vaše čelo svoju pečať najposvätnejším znakom kríža môjho syna Ježiša. Tak otváram ľudskú inteligenciu, aby prijala, zamilovala si a žila jeho Božie Slovo a vediem vás, aby ste sa celkom dali Ježišovi, ktorý vám ho zjavil a robím vás dnes statočnými svedkami viery.

Proti poznačeným na čele rúhačským znakom staviam svojich synov, poznačených krížom Ježiša Krista. Potom usporiadam všetku vašu činnosť k dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice. Preto vtláčam na vašu ruku svoju pečať, ktorá je znakom Otca, Syna a Ducha Svätého.

Znakom Otca je vaša ľudská činnosť usporiadaná k dokonalej spolupráci na pláne jeho božskej Prozreteľnosti, ktorá i dnes usmerňuje každú vec k vášmu dobru.

Znakom Syna je každý váš počin hlboko začlenený do tajomstva jeho božského vykúpenia.

Znakom Ducha Svätého sa všetko vaše konanie otvára jeho mocnej sile posväcovania, ktorá vanie všade ako mocný oheň, aby od základu obnovil celý svet.

Úloha Ducha Svätého v boji proti Antikristovi

V konečnom boji proti Božím nepriateľom nás okrem Márie podporuje aj Duch Svätý.
Mária povedala o. Gobbi 19. mája 1991: „Duch Svätý vydáva dokonalé svedectvo o Ježišovi... pripravuje srdcia a duše na druhý Ježišov príchod. Preto dnes dáva svoje dary ešte mocnejším a veľkolepejším spôsobom ako v prvých dňoch existencie Cirkvi. Práve ste vstúpili na cesty vedúce k novému veku. Duch Svätý pripravuje ľudstvo na úplnú premenu, obnovuje tvár stvorenia a formuje nové nebo a novú zem. Toto je jeho úloha." Aby sme mohli prijať Ducha Svätého s jeho darmi, musíme sa otvoriť jeho pôsobeniu modlitbou, preto Mária hovorí: „Chcem, aby ste verne zostali vo večeradalách, o ktoré vás prosím“ (450). Ona sama sa s nami modlí ako s apoštolmi a prosí o skrátenie skúšobných časov pre ľudstvo a Cirkev.

Pokyny Matky Božej

Svätá Matka nám dáva aj pokyny týkajúce sa nášho života. Znejú ako ozvena výzvy apoštolom z nedávnej doby, ktorou sa prihovorila svojim deťom v La Salette:

1/ „Žite v pohŕdaní svetom a sebou samým. Nech je viera jediným svetlom, ktoré ťa osvetľuje v týchto časoch veľkej temnoty. Majte vo svojom srdci len starosť o Božiu slávu v týchto dňoch veľmi veľkého sucha. Si povolaný stať sa novým srdcom novej Cirkvi, ktorú Ježiš vytvára tým najúžasnejším spôsobom v nebeskej záhrade Môjho Nepoškvrneného Srdca...
Mojím zástupom sú malí, chudobní, pokorní služobníci Pána, ktorých pozývam vstúpte do Večeradla môjho Nepoškvrneného Srdca, aby prijali plnosť darov Ducha Svätého... slabosťou maličkých premôžem moc veľkých “.

2/ Mária chce, aby sme – v snahe vytrvať vo viere a zvíťaziť s ňou v boji proti Božiemu protivníkovi – často využívali sviatosť, ktorá nám prostredníctvom spovede vracia život a jednotu s Bohom. „Nebezpečenstvo, ktoré vám hrozí, je strata milosti a jednoty života s Bohom. Môj Syn Ježiš to pre vás prijal prostredníctvom vykúpenia, keď vás vyslobodil z otroctva Zlého a oslobodil od hriechu... Uznajte hriech ako najväčšie zlo, ako zdroj všetkých osobných a spoločenských nešťastí. Nikdy nežite v hriechu. Ak to urobíte, okamžite choďte na spoveď

3/Mária nás pozýva, aby sme sa ukryli v jej Nepoškvrnenom Srdci skutkom oddanosti a zverenia: „Dovoľte mi, aby som vás zhromaždila v bezpečnom útočisku môjho Nepoškvrneného Srdca. Pripravila som ho pre vás presne na tieto posledné časy... Čím viac vstúpite do času veľkej skúšky, tým viac budete výnimočne prežívať moju materinskú prítomnosť. Som nablízku, aby som vám pomohla, bránila, chránila, utešovala, pripravovala na nové dni v tichu a pokoji. Nakoniec, po čase veľkej skúšky, na vás čaká čas veľkého pokoja, veľkej radosti, veľkej svätosti, veľkého víťazstva Boha uprostred vás. »

4/Najsvätejšia Matka nám pomáha čítať znamenia čias, aby sme pochopili, že je to skutočne čas rozhodujúceho duchovného boja, do ktorého sa každý z nás zapája: „Prečítajte si so mnou znamenia čias, žite v pokoji srdca a dôvery“, pretože tieto znamenia vám s istotou ukazujú, že koniec časov je tu a Ježišov návrat v sláve je blízko.

Naša odpoveď na Máriino volanie skracuje čas bolestnej skúšky

Božia Matka nás žiada o spoluprácu z veľmi konkrétneho dôvodu. Vďaka našej odpovedi môže prosiť Boha, aby skrátil čas skúšky pre Cirkev (porov. Zjv 8, 3n). „Vďaka odozve, ktorú všade dostávam od mojich malých detí, konám, aby som vám skrátial časy veľkej a bolestnej skúšky. Časy sa skrátia, lebo ja som Matka milosrdenstva. Každý deň prednášam svoju modlitbu pred trónom Božskej spravodlivosti, zjednotená s modlitbami mojich detí, ktoré Mi odpovedajú svojím „áno“ a zasväcujú sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu ...

Úloha anjelov vo finálnom boji


Bitka medzi Bohom a Jeho protivníkom, ktorý sa čoskoro objaví v moci Antikrista, je posledným bojom. Tento boj – ako hovorí Mária v posolstve z 29. septembra 1995 – „prebieha predovšetkým na úrovni duchov“ a nad nami, „hrá sa medzi nebeskými duchmi a pekelnými duchmi, medzi anjelmi Pána a démonmi, medzi mocnosťami neba a mocnosti pekla."

„Môj plán sa už naplňuje vo všetkých častiach sveta. Pre odpoveď, ktorú všade dostávam od týchto mojich malých detí, sa usilujem o skrátenie časov veľkej skúšky, ktorú tak bolestne pociťujete.

Časy budú skrátené, lebo som Matkou milosrdenstva a každý deň obetujem svoju modlitbu, spojenú s modlitbou synov, ktorí mi kladne odpovedajú a zasväcujú sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, na trón Božej spravodlivosti.

Spájam bolesti svojho Srdca so všetkými bolesťami dobrých, ktorí trpezlivo nesú kríž týchto časov veľkého súženia. Bolesti biednych a vykorisťovaných, malých a ľudí vytlačených na okraj spoločnosti, bolesti hriešnikov a tých, čo sa vzdialili, chorých a zúfalých, opustených a utláčaných, sa zhromažďujú v záhrade môjho materského utrpenia a obetujem ich Božej spravodlivosti na znak zadosťučinenia a ustavičného orodovania.

Časy budú skrátené, lebo som vaša Matka a chcem vám pomôcť svojou prítomnosťou niesť kríž bolestných udalostí, ktoré prežívate. Koľkokrát som už zasiahla, aby som oddialila stále viac začiatok veľkej skúšky, danej na očistu biedneho ľudstva, ktoré je ovládané zlými duchmi.

Časy budú skrátené, lebo veľký boj medzi Bohom a jeho nepriateľom sa uskutočňuje predovšetkým na úrovni duchov a mimo vás. Tento strašný boj sa odohráva medzi nebeskými duchmi a pekelnými duchmi, medzi anjelmi Pána a démonmi, medzi mocnosťami nebies a mocnosťami pekla.

Osobitná úloha v tomto veľkom boji je zverená archanjelovi Gabrielovi, ktorý vás odeje silou samého Boha. Je zverená archanjelovi Rafaelovi, ktorý vlieva balzam uzdravenia na každú vašu ranu. Je zverená archanjelovi Michalovi, ktorý vedie všetky zástupy anjelov k úplnému víťazstvu nad pekelnými zástupmi.

Preto vás zverujem mocnej ochrane týchto archanjelov a vašich anjelov strážnych, aby vás viedli a ochraňovali v boji, ktorý sa už odohráva medzi nebom a zemou, medzi nebesami a peklom, medzi svätým Michalom archanjelom a Luciferom, ktorý sa čoskoro objaví s celou mocou antikrista.

Osobitným spôsobom nám v tomto boji pomáhajú aj anjeli strážni, preto Panna Mária povzbudzuje: „V časoch veľkých skúšok vás pozývam, aby ste posilnili putá, ktoré vás spájajú s anjelmi strážnymi. Majú pre vás splniť špeciálnu a dôležitú úlohu – najmä v poslednom období. Vaši anjeli strážni sú poverení úlohou chrániť vás pred veľkou temnotou, ktorá vás obklopuje. Majú vám pomôcť, aby ste vždy kráčali vo svetle pravdy, svätosti a čistoty, pokory, dôvery a lásky... Anjeli strážni majú za úlohu bojovať s vami v rovnakom boji, aby ste mohli zvíťaziť. Vo veľkej skúške, ktorá práve prišla, sa veľký boj medzi Slnkom odetou ženou a Červeným drakom, medzi silami dobra a zla, medzi Kristom a Antikristom, stáva ešte silnejším a krvavejším “

Takto vás pripravím na veľký zázrak, ktorý sa uskutoční vtedy, keď s víťazstvom môjho Nepoškvrneného Srdca zostúpi na svet nebeská rosa Božieho milosrdenstva.“

Sv. Michael: Boj proti Antikristovi
Osobitnou úlohou bol poverený sv. Michael. Zmieňuje sa o tom aj Písmo, keď opisuje čas odpadnutia (Dan 12). Mária vysvetľuje: „Archanjel Michael bol poverený úlohou viesť zástupy anjelov a mojich verných detí v boji proti vojskám Satana a zla, ktoré si zvykli na vojnu; so satanskými a slobodomurárskymi silami už organizovanými na svetovej úrovni do jednej veľkej sily na boj proti Bohu a proti Jeho Kristovi. Svätý Michal zasiahne najmä preto, aby porazil odvekého nepriateľa Lucifera, ktorý sa zjaví v poslednej hodine so všetkou temnou silou Antikrista. Sv. Michał má za úlohu s ním bojovať, poraziť ho, rozdrviť ho v jeho ríši temnoty a ohňa. Ponúka vašej nebeskej Matke reťaz, ktorou ho zviažete, a kľúč na zatvorenie brán Priepasti, z ktorej už nebude môcť vyjsť a ublížiť svetu “.

Sv. Rafaeł: pomoc raneným, prinavrátenie zraku viery
„Archanjel Rafael,“ hovorí Mária, je poverený poslaním zúčastniť sa veľkého zápasu ako nebeský lekár, aby vám pomohol a uzdravil všetkých, ktorí budú zasiahnutí a zranení. Ako vrátil Tobiášovi zrak, vráti zrak aj miliónom úbohých detí, ktoré boli zaslepené hriechom, bludmi a veľkou temnotou vašich dní, aby sa mohli vrátiť k viere a rozjímať o božskej nádhere pravdy“
(528 ).

Sv. Gabriel: ohlasuje návrat Ježiša
„Archanjelovi Gabrielovi bolo zverené veľké poslanie ohlásiť Ježišov návrat v sláve pre nastolenie jeho kráľovstva vo svete. Od neho prišlo nebeské oznámenie o prvom príchode môjho Syna na svet, aj on sa stane žiarivým poslom Ježišovho druhého príchodu v sláve. Tento druhý príchod sa uskutoční v sile a svetle. Ježiš sa zjaví v nebeských oblakoch, v nádhere svojho Božstva, aby odovzdal všetko sám sebe. A tak bude božská sila môjho Syna Ježiša zjavená celému stvorenému vesmíru. Archanjel nazývaný Božou mocou(silou) je poverený úlohou ohlasovať všetkým blízky návrat Krista v moci jeho božskej moci “.

A keď sa dni skončia...
Nielen Mária v posolstvách odovzdaných o. pre Gobbiho, ale predovšetkým, Sväté písmo napĺňa naše srdcia nádejou. Je pravda, že žijeme v ťažkej dobe, ktorá predznamenáva zjavenie Antikrista. Sú tam znamenia oznamujúce Kristov príchod v sláve. Zapletení do desivého duchovného zápasu sa musíme neustále rozhodovať, byť s Bohom, za Jeho Zákon, za Jeho učenie.

Je potešujúce, že Boží protivník, ten zlý, porušovateľ Božieho zákona, hoci sa zjaví zo všetkých síl, bude zrazený. Sám Boh to urobí, ako je predpovedané vo Svätom písme: „Tento porušovateľ zákona sa zjaví, ale Pán Ježiš ho zrazí dychom svojich úst, zničí ho pri svojom príchode“ (2 Sol 2). „Kto vytrvá do konca, bude spasený“ (Mt 10, 22).

Zoznam posolstiev, v ktorých Mária hovorí o Antikristovi,predpovedanom sv.Písmom, ktorý vstúpi do Božieho chrámu, uzná sa za Boha, poruší Zákon a spôsobí ohavnosť spustošenia, v Modrej knihe:

31. decembra 1985 „Vaša modlitba so mnou“
7. júna 1986 „Kotva spásy“
17. júna 1989 "Číslo šelmy: 666"
8. septembra 1989 „Materské znamienko na čele a na ruke“
13. mája 1990 „Zostupujem z neba“
8. september 1990 „Úloha, ktorú som ti zverila“
19. mája 1991 „Pochopenie celej pravdy“

26. júna 1991 „Zjavujem sa v tebe“
31. decembra 1992 „Koniec časov“
01.01.1993 "Časy veľkých skúšok"
2.10.93 "Úloha anjelov strážnych"
1.1.1994 „Otvorte svoje srdcia nádeji“
13. mája 1994 „Apokalyptické posolstvo“
29.09.1994 "Anjeli tvojho času"
11. marca 1995 "Moje tajomstvo"
05.08.1995 "Biele snehové vločky"
29.09.1995 "Časy budú skrátené"

gobbi.pl/antychryst.html

Preklad z PL: Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw bestii podobnej do baranka - masonerii, która przeniknęł…čísla za dátumami su zmazané oproti originálu, nakoľko u nás, v SK verzii je iné označenie strán aj v klasickej knihe Kňazom mojim najmilším synom Panny Márie, aj v pdf aj word forme.
Modra kniha
dalila
Nemáte link na najnovšie z IT? Aj som zabudla názov. ... trevignano 🤕
ľubica
a nestačí vám Modrá kniha, na základe ktorej je tento príspevok? Je tam všetko!!! Všetko čo bolo v La Salette, Fatime a Garabandale, bolo opat uvedené u dona Gobbiho..... ja nezbieram posolstva, stačí mi to čo bolo povedané..... ved sa konečne začítajte do modrej knihy, hlavne do tých kapitol ktore sú vyznačené v tomto príspevku....
TERRACOTTA
dalila
@ľubica prečo tak zaparate. Však ok, ja modrú knihu mám aj doma. Len som zabudla link. Chcela som si pozrieť. Voči článku nič nenamietam, všetko je to skutočné
apredsasatoci
Na lubicu sa nehnevaj! Ľubica to nemyslí zle. Ľubica je vrták!