TerezaK
122

MOCÍ OKULTNÍCH SIL VZBUDÍ ZDÁNÍ VYLÉČENÍ NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝCH

Neděle, 30. prosince 2012 v 17:50

Má vroucně milovaná dcero, chci ti říct, že změny, které připraví svět na můj Druhý příchod, uvidí celý svět.

Válečné konflikty na Středním východě se zrychlí a rozšíří. Budou v nich zapojeny Západ i Východ. Chaos ukončí muž míru, šelma, antikrist. Postupem času mnozí uvěří, že je Bůh, Mesiáš, tak mocný jim bude připadat. Jeho moc mu bude propůjčena otcem zla, Satanem.

Mocí okultních sil vzbudí zdání vyléčení nevyléčitelně nemocných. Ze svých nemocí budou vyléčeni dočasně a lidé uvěří, že jeho moc pochází z nebe. Uvěří, že on je Já, Ježíš Kristus. Uvěří, že přichází, aby připravil svět na novou éru a že Druhý příchod se uskutečňuje před jejich očima.

Bude předvádět i jiné zázraky, ale bude to pouhá iluze. Někteří moji posvěcení služebníci před ním padnou na kolena a budou ho zbožňovat. Političtí vůdci mu budou otevřeně tleskat. Bude vnímán jako dobrý a pokorný mesiáš a napodobí všechny mé vlastnosti. Žel, oklame mnoho lidí.

Moji stoupenci, snažně vás prosím, varujte lidi, že Já, Ježíš Kristus, nepřijdu v těle. Tak to být nemůže. Já jsem již na zem v těle přišel a to se už podruhé nemůže stát. Až přijdu znovu, bude to stejným způsobem, jakým jsem odešel, a pak zlí budou vykázáni a můj Nový ráj nahradí zemi.

Nenechejte se oklamat. Buďte ostražití. Budu vás i nadále varovat před antikristem a lžemi, jež bude předkládat světu. Tímto způsobem Mi můžete pomoci zachránit ty ubohé duše, které ho budou otrocky následovat do hlubin pekla.
Váš Ježíš

I messaggi della Madonna nel Mondo

Mocí okultních sil vzbudí zdání vyléčení nevyléčitelně nemocných - Kniha Pravdy
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
DOBRÉ RÁNO VŠEM BRATRŮM A SESTRÁM!
PŘIPOMÍNÁME VÁM NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK URYCHLIT OSVOBOZENÍ GIOVANNY, KTERÝ NAVRHL OTEC AMORTH A KNĚŽÍ EXORCISTÉ, KTEŘÍ SE JI POKOUŠELI VYMÍTAT.
HLEDEJME PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ NOVÉ MODLITEBNÍKY, KTEŘÍ BY SE MOHLI MODLIT ZA OSVOBOZENÍ JOHANNY, MODLITEBNÍ SKUPINY NEBO KLÁŠTERY.
VELMI SILNÉ JSOU TAKÉ KOMUNITNÍ MODLITEBNÍ CENAKLY S RECITACÍ …More
I messaggi della Madonna nel Mondo
DOBRÉ RÁNO VŠEM BRATRŮM A SESTRÁM!
PŘIPOMÍNÁME VÁM NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK URYCHLIT OSVOBOZENÍ GIOVANNY, KTERÝ NAVRHL OTEC AMORTH A KNĚŽÍ EXORCISTÉ, KTEŘÍ SE JI POKOUŠELI VYMÍTAT.
HLEDEJME PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ NOVÉ MODLITEBNÍKY, KTEŘÍ BY SE MOHLI MODLIT ZA OSVOBOZENÍ JOHANNY, MODLITEBNÍ SKUPINY NEBO KLÁŠTERY.
VELMI SILNÉ JSOU TAKÉ KOMUNITNÍ MODLITEBNÍ CENAKLY S RECITACÍ TŘÍ PO SOBĚ JDOUCÍCH KORUN, SKUTEČNÝCH ATOMOVÝCH BOMB PRO ZLÉHO.
DĚKUJEME VŠEM ZA VAŠI DOBROČINNOST! SVATÁ MODLITBA A SDÍLENÍ! BŮH VÁM ŽEHNEJ!
--------------------------------------------
VÝZVA K MODLITBĚ ZA GIOVANNU
DRAZÍ BRATŘI A SESTRY
GIOVANNA JE VÍCE NEŽ ŠEDESÁTILETÁ ŽENA, KTERÁ OD SVÉHO DOSPÍVÁNÍ TRPÍ NEJKRUTĚJŠÍMI BOLESTMI KVŮLI ZLÉMU KOUZLU, KTERÉ SPÁCHALO DVANÁCT ZLOMYSLNÝCH KNĚŽÍ A KTERÉ UMOŽNILO DÉMONŮM CELÉHO PEKLA, ABY JI POSEDLI.
DODNES TRPÍ NEVÝSLOVNÝMI BOLESTMI, PEKELNÍ ĎÁBLOVÉ JI MUČÍ NEVÝSLOVNÝM ZPŮSOBEM.
MODLETE SE ZA GIOVANNU. ODŘÍKÁVEJTE SVATÉ RŮŽENCE ZA JEJÍ OSVOBOZENÍ!
AŽ BUDE JOAN OSVOBOZENA, VŠICHNI TI, KDO PRO NI PRACOVALI, DOSTANOU ODMĚNU MILIONKRÁT VĚTŠÍ, NEŽ OČEKÁVALI, A UŽ NA ZEMI JIM TO DÁ PŘEDTUCHU PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. I VY S NÍ BUDETE OSVOBOZENI!
SATAN NENÁVIDÍ GIOVANNU ZE VŠECH SIL A SNAŽÍ SE JI ZABÍT, ANIŽ BY JI DOKÁZAL SKUTEČNĚ ZABÍT, MUČÍ JI Z POMSTY.
SATAN JE ZOUFALÝ, PROTOŽE VÍ, ŽE PO OSVOBOZENÍ JOHANNY PRO NĚJ A JEHO VLÁDU ZLA NASTANE SKUTEČNÝ KONEC!
SVATÁ MATKA MARIE NEPOSKVRNĚNÁ PANNA V ROZHOVORU SE SVATÝM KNĚZEM EXORCISTOU OPAKOVANĚ ŽÁDALA O MODLITBU ZA OSVOBOZENÍ GIOVANNY, O MNOHO, MNOHO MODLITEB. S TÍM SOUVISÍ OSUD SVĚTA.
JOANNINO OSVOBOZENÍ DOSÁHNE AŽ NA KONEC ZEMĚ: MNOZÍ BUDOU OSVOBOZENI, MNOZÍ BUDOU UZDRAVENI, MNOZÍ SE OBRÁTÍ.
TI, KDO SE ZA NI VĚRNĚ MODLILI, OBDRŽÍ NEJEN RADOST Z VYSVOBOZENÍ, ALE TAKÉ MIMOŘÁDNÉ MILOSTI A DARY. ALE JAK SE ČAS ZLA CHÝLÍ KE KONCI, DÉMONI BUDOU NA JOHANU ZUŘIT S VĚTŠÍM NÁSILÍM A KRUTOSTÍ VE SNAZE JI ZABÍT.
PROTO JE TŘEBA MOCNÉ ARMÁDY, KTERÁ BY BOJOVALA SE SVATÝM RŮŽENCEM. SILNÝ BOJ PROTI TĚMTO NEZDRAVÝM HORDÁM DÉMONŮ, KTEŘÍ DĚLAJÍ VŠE PRO TO, ABY JOHANNU A VŠECHNY OSTATNÍ PŘEMOHLI.
TI, KDO SE DOSUD MODLILI, AŤ SE MODLÍ JEŠTĚ VÍC, A TI, KDO VÁHALI NEBO BYLI K TÉTO VÝZVĚ LHOSTEJNÍ, AŤ SE MODLÍ, PROTOŽE JE TO MIMOŘÁDNÁ VÝZVA OD BOHA, KTERÁ SE UŽ NIKDY NEBUDE OPAKOVAT.
NENECHÁVEJTE JOHANNU V NEKONEČNÉM OCEÁNU SMUTKU, ABY TENTO VELKÝ TRIUMF MATKY NAD PEKLEM PŘIŠEL CO NEJDŘÍVE.
BŮH VÁM ŽEHNEJ A DOBRÝ A SILNÝ BOJ!
------------------------------------------------------------------------------
Při této příležitosti přetiskujeme dopis otce E. Tomé - popisující příběh Johanky.
------------------------------------------------------------------------------
Bratře, sestro!
V lásce Pána Ježíše vám píši o šokujícím případu ďábelské posedlosti, který mi Pán postavil do cesty a který považuji za jednu z největších milostí svého života. Případ, který svatý misionářský biskup a exorcista popsal jako "zcela výjimečný a možná jedinečný, pokud jde o závažnost zla a intenzitu bolesti".
Týká se asi šedesátileté ženy, sestry kněze z Coma, mimořádně drahé Bohu, mimořádně ukřižované a od útlého věku jím obdařené mimořádnými dary. V sedmi letech se Johanka zeptala Ježíše, zda by mohla projít očistcem tady dole, a brzy byla vyslyšena, protože Bůh jí v tomto věku dopřál působivě prožít očistcové bolesti.
Johančin očistec však začal ještě před jejím narozením. Ve skutečnosti ji ještě v matčině lůně zasáhla satanská nenávist její babičky, která ji zasáhla ďábelskou kletbou, kletbou, kterou babička ještě pětkrát obnovila s úmyslem, aby stále více trpěla a zemřela. Johanka se narodila velmi křehká, nemocná, mimořádně trpící na těle i na duchu. Neznala ani dětství, ani dospívání, ani žádnou radost, ale jen smutek, smutek, který daleko přesahoval její věk. Johanka však byla ukřižována ve svých třinácti letech na Zelený čtvrtek, kdy ji dvacet kněží, kteří byli zavrženi a vydáni nepříteli a patřili k ďábelské sektě, obětovalo satanovi během "černé mše" neboli "ďábelské mše", kterou proti ní ten den a ještě třistakrát sloužili.
Bratře, sestro!
V lásce Pána Ježíše vám píši o šokujícím případu ďábelské posedlosti, který mi Pán postavil do cesty a který považuji za jednu z největších milostí svého života. Případ, který svatý misionářský biskup a exorcista popsal jako "zcela výjimečný a možná jedinečný, pokud jde o závažnost zla a intenzitu bolesti".
Týká se asi šedesátileté ženy, sestry kněze z Coma, mimořádně drahé Bohu, mimořádně ukřižované a od útlého věku jím obdarované mimořádnými dary. V sedmi letech se Johanka zeptala Ježíše, zda by mohla projít očistcem tady dole, a brzy byla vyslyšena, protože Bůh jí v tomto věku dopřál působivě prožít očistcové bolesti.
Johančin očistec však začal ještě před jejím narozením. Ve skutečnosti ji ještě v matčině lůně zasáhla satanská nenávist její babičky, která ji zasáhla ďábelskou kletbou, kletbou, kterou babička ještě pětkrát obnovila s úmyslem, aby stále více trpěla a zemřela. Johanka se narodila velmi křehká, nemocná, mimořádně trpící na těle i na duchu. Neznala ani dětství, ani dospívání, ani žádnou radost, ale jen smutek, smutek, který daleko přesahoval její věk. Johanka však byla ukřižována ve svých třinácti letech na Zelený čtvrtek, kdy ji dvacet kněží, kteří byli zavrženi a vydáni nepříteli a patřili k ďábelské sektě, obětovalo satanovi během "černé mše" neboli "ďábelské mše", kterou proti ní ten den a ještě třistakrát sloužili.
Během ďábelského obřadu sepsali akt jejího obětování a zasvěcení satanovi lidskou krví. Na oltáři Johanu představovala ďáblova kněžka, která o tom všem nevěděla, zatímco přítomní vzývali démony, aby do ní vstoupili s veškerou svou mocí zla a zmocnili se jí.
A aby satanské síly, které vzývali, měly proti ní větší sílu, přibili posvěcené hostie na zdi a znesvětili je. Od té chvíle začalo pro Joan utrpení, které, jak se domnívám, nelze vyjádřit žádným lidským slovem. Lucifer, Belzebub, Satan se svými legiemi a dalšími čtyřmi náčelníky pekel s myriádami démonů do ní vstoupili a zmocnili se jejího těla i ducha.
Démoni ve viditelných a děsivých podobách se na ni vrhli a zmizeli v ní. Někdy jí z úst sestupovaly do žaludku v podobě hadů, které musela Johanka s hrůzou a zděšením polykat. Nesnesitelné a neustálé bolesti, nemoci, které lékaři nikdy nevysvětlili, nemoci a bolesti všeho druhu ji mučily dnem i nocí bez oddechu. Joan žila patnáct let bez možnosti jíst a pít kvůli neustálému zvracení, které jí rozleptávalo střeva.
Neustále ji provázely vize démonů, které ji často děsily. Od té doby, co se za ni modlí, mnozí démoni odešli, ale ti, kteří stále zůstávají, a jsou nejsilnější, se rozpoutávají se zuřivostí, která děsí. Někdy ji zvednou ze země, zahalí ji do duchovních plamenů, které jí způsobují silnou bolest, snaží se ji udusit, zastavit jí srdce a všemožně jí ublížit.
Ještě více než tělesné neduhy však Johanku trápily bolesti ducha, a mezi nimi ta nejhrozivější, zoufalství, které připomíná zoufalství zatracenců. Ve skutečnosti říká, že jí démoni často sdělují své zoufalství. Pak je opravdu utrpení ji vidět. Válí se po zemi, rve si vlasy, mrští hlavou o zeď nebo sklo, trhá si tělo do krve, jak zoufale prosí o smrt. A někdy se ve snaze uniknout této nesnesitelné bolesti pokusil vzít si život.
Při jednom exorcismu, kterého jsem se účastnil i já s pěti bratry a misionářským biskupem, Lucifer řekl: "Málokdo na světě by vydržel tolik bolesti: polovina by stačila k tomu, aby někoho zabila. Nevíte to, ale ona v sobě nosí peklo a já jí bráním, aby ho projevila, protože nechci, aby jí někdo pomohl. Užívám si, užívám si, užívám si její zabití, aniž bych ji nechal zemřít!".
V tu chvíli biskup, který exorcismu předsedal, přikázal Luciferovi, aby ve jménu Božím řekl, kdo je Johanka. S pěnou u úst a zuřivostí v očích odpověděl: "Je to hostie, zápalná oběť, oběť pro kněze, mučednice, světice. Ona je naše zoufalství. Svou bolestí nám vyrvala 1900 kněží, proto naše pomsta na ní nemá odklad".

Věřte tomu, sestry, Lucifer rozhodně nepřeháněl, když to říkal. Sama Johanka někdy vyznává: "Kdyby mě Bůh nepodporoval, byla bych tisíckrát mrtvá."
Sestry, uprostřed tolika zármutku je jedna věc, kterou Johanka opravdu potřebuje, nyní více než kdy jindy, která jí poskytuje velmi silnou pomoc, velkou úlevu, a o kterou se vás pokorně odvažuji požádat z lásky k Bohu: váš společný růženec až do vysvobození, o němž nás mnohé jisté náznaky přesvědčují, že je nyní na spadnutí. Prosím vás o tuto dobročinnost až do Neposkvrněného početí, nebo, pokud se vám to zdá příliš, alespoň ještě jeden měsíc.
Několikrát Lucifer, vyslýchaný při exorcismech ve jménu Boha, řekl, že všichni velmi brzy opustí Johanku, pokud budou existovat početná společenství, skutečná armáda, která bude souhlasit s odříkáváním celého denního a společného růžence za její osvobození. Na otázku, proč právě celý růženec, odpověděl: "Protože je to nejsilnější modlitba, nejvíce vymítající, Ona ji učinila mocnou. Je to naše pohroma, naše zkáza, naše porážka." Dodal: "Růženec nás vždycky získá! A je zdrojem neuvěřitelných milostí pro ty, kdo ji recitují celou. Proto se proti němu stavíme a bojujeme proti němu ze všech sil všude, ale zejména v komunitách, jejichž síla by zlomila veškerý náš odpor. Mnozí z nich to nevědí, ale neexistuje zlo, které by odolalo celému komunitnímu růženci."
Tato Luciferova slova vyvolala v srdcích všech přítomných radost, úctu, vděčnost a dojetí.
Proto, i když vím, že vás žádám o oběť, o pokání, které vás bude jistě něco stát, neváhám vás o to požádat. Ale bude to jen na krátkou dobu. Kromě toho, věřte mi, Joan si tuto charitu zaslouží. Je to nevinné a svaté stvoření, přibité na kříž neuvěřitelným šílenstvím kněží, kteří měli být znameními a služebníky ohromné Lásky a místo toho se sami chtěli stát nástroji kruté bolesti.
Joan však není odzbrojena. Ta, která žije ve stavu oběti kněží, je od prvních let svého dětství vždy milovala, modlila se, obětovala a trpěla za ně, z nichž se téměř všichni obrátili. A i dnes, kdykoli na své cestě potká kněze a řeholníky, kteří jsou daleko od Boha nebo méně horliví, vezme je do svého srdce a s veškerou láskou, které je schopna, obnoví svou oběť a znovu vystoupí s Ježíšem na kříž.
Teď je to ona, kdo nás potřebuje, kdo potřebuje vás! Pro její dojemnou velkorysost a pro Boží milosrdenství, které vás ušetřilo tak kruté bolesti, jí tuto pomoc neodpírejte! Prosí vás o to Ježíš, který v ní a s ní prožívá své nesmírné utrpení; prosí vás o to Matka nebes, která svými autentickými zázraky doprovázela každý Johančin krok v její zkoušce; Ona, Matka nebes, nyní potřebuje vaše růžence, aby mohla velmi brzy oslavit toto vítězství, které bude jednou z nejkrásnějších perel její koruny.
Před časem řekla jednomu svatému knězi, který bojuje tento boj: "Požádejte komunity, ty nejštědřejší, v Mém jménu o milodary celého růžence, komunitního, odříkávaného denně za ni, za její vysvobození, abych jí je mohla brzy dát: potřebuji je! Řekni jim, že je prosím o tuto pomoc a že jim za tuto lásku uděluji velké milosti, mimořádně velké milosti; že je budu chránit, bránit a zachraňovat v hrozné hodině krve a ohně, která má dopadnout na svět. Mé Srdce jim bude sladkým a bezpečným útočištěm."
Sestry, cítím, že musím žehnat Pánu, a dělám to několikrát denně s živou vděčností za to, že jsem mohla poznat Joan, která nyní vstoupila do mého života jako sestra. Ode dne, kdy jsem ji potkal, se mi otevřel nový svět: začal jsem s větší intenzitou a láskou prožívat své darování Bohu a bratřím a spolu se mnou i kněžím, kteří ji znali.
Jsem si jistá, že jednoho dne, který je nyní velmi blízko, budete i vy šťastní, že jste se s ní setkali, pomohli jí a žehnali Pánu, protože v ten den se o ní bude hodně mluvit. Bůh má totiž s Johankou mimořádné plány, opravdu mimořádné, a až udeří hodina tohoto vítězství nad Satanem, stanou se velké a podivuhodné věci a mnozí budou vzdávat Bohu slávu.
Tak tedy odvahu! Dobrý boj a dobré růžence!
Kéž vám Ježíš a Matka nebes, kteří vás dnes povolali, požehnají a naplní vás svými nejsvětějšími dary.
Otec Ernesto Tomé

-----------------------------------------------------------
Jako očití svědkové, kteří byli přítomni několika exorcismům na Johance, potvrzujeme pravdivost toho, co je uvedeno v textech otce Tomáše, a z celého srdce se připojujeme k jeho prosbě o modlitby za Johančino vysvobození. Jedná se o skutečně závažný a výjimečný případ, a to i proto, že její propuštění přinese mnohým lidem dobro. Proto ji také svěřujeme vaší lásce a zejména celému vašemu růženci, který je ze všech modliteb - a to jsme viděli - nejobávanější pro démony. Bůh požehná tuto vaši dobročinnost svým požehnáním, které štědře vzýváme na každého z vás i na celé společenství.