Clicks1.7K

Video: Modlitba arcibiskupa Jána Oroscha za antikristovu vládu čo pozatvárala kostoly: Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene moci nášho Pána Ježiša Krista: Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene moci nášho Pána Ježiša Krista

Modlitba arcibiskupa Jána Oroscha za antikristovu vládu čo pozatvárala kostoly: Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene moci nášho Pána Ježiša Krista: Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene moci nášho Pána Ježiša Krista. Video TU: vk.com/badbrowser.php
Sme smutní z toho, že sme sa stali jedinými v celej Európskej únii, jediný štát, v ktorom sú zavreté kostoly.
Arcibiskup Ján Orosch: Modlitba exorcizmu za Slovensko
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Pokoj s vami. I s duchom tvojím.

Drahí bratia a sestry, ako vidíte, dnes túto polnočnú adoráciu vykonávame z Katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave, kde sme pripravili potrebné veci k tomu, aby sme vo Veľkom týždni, Veľkonočnom týždni a zvlášť v posvätnom Svätom trojdní mohli odtiaľto vysielať sväté omše a obrady.

Žiaľ, je to pre nás veľká bolesť. Sme smutní z toho, že sme sa stali jedinými v celej Európskej únii, jediný štát, v ktorom sú zavreté kostoly. Je to smutné, pretože sme sa viackrát obracali, i celá Konferencia biskupov Slovenska na našu vládu, na hygienikov a dokonca sme nedostali ani poriadnu odpoveď na naše listy a prosby.

Takže by sme to teraz obetovali za týchto našich predstaviteľov štátu a všetkých tých, ktorí mohli v tejto veci niečo urobiť – aspoň minimálne sa stretnúť s veriacimi, za samozrejme predpísaných podmienok na Veľkonočnom slávení. Veď sú to najväčšie sviatky kresťanského roka.

Bratia a sestry, takou podstatou dnešného nášho stretnutia modlitieb, pobožností by mohla byť pomoc. Pomoc poskytovaná a pomoc prijímaná. To sú také spojené nádoby.

V našom osobnom živote sa tiež prepájajú a prelínajú. Raz sa ocitáme v pozícii pomáhajúcich, inokedy zasa v pozícii tých, čo potrebujú pomoc. Tento vzťah milosrdnej lásky ľudí medzi sebou je takým stavebným materiálom Cirkvi, spoločnosti, ktorá môže niesť prívlastok bohatá. Teda Bohom požehnaná.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Najslávnejšie knieža nebeského vojska, svätý Michal Archanjel! Chráň nás v boji s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach, príď na pomoc ľuďom, ktorých stvoril Boh na svoj obraz a draho vykúpil z diablovho otroctva. Svätá Cirkev ťa uctieva ako svojho strážcu a ochrancu.

Tebe Pán zveril duše vykúpených predurčené k najvyššiemu šťastiu. Pros Boha pokoja nech zvrhne Satana k naším nohám, aby viac nemal moc držať ľudí v zajatí a škodiť Cirkvi. Prednes naše prosby pred tvár Najvyššieho, aby nám čo najskôr získali Pánovo milosrdenstvo a premôž draka, starého hada, ktorým je diabol a satan a zviazaného ho zvrhni do priepasti, aby viac nezvádzal národy. Amen.


Exorcizmus
V mene Ježiša Krista, Boha a nášho Pána, na príhovor Nepoškvrnenej Panny a Bohorodičky Márie, svätého Michala Archanjela, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých v dôvere pristupujem k zahnaniu útokov diabolskej zloby.

Žalm 68
Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, *spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, *ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

Hľa, Pánov kríž, vzdiaľte sa nepriateľské mocnosti.
Zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, koreň Dávidov.
Tvoje milosrdenstvo Pane nech je nad nami.
Ako dúfame v teba.

Vyháňam ťa, každý nečistý duch, každá satanská moc, každá invázia nepriateľa z pekla, každá légia, každé zhromaždenie a diabolská sekta, v mene moci nášho Pána Ježiša Krista. Buď vykorenený z Božej Cirkvi, vzdiaľ sa od duší, ktoré zachránila drahocenná krv Božieho baránka. † Odteraz sa neopováž, zákerný had, klamať ľudské pokolenie, prenasledovať Božiu Cirkev a zmietať i preosievať ako pšenicu Božích vyvolených! †

Prikazuje ti to Najvyšší Boh †, ku ktorému sa vo svojej veľkej pýche prirovnávaš, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Prikazuje ti to Boh Otec †, prikazuje ti to Boh Syn †, prikazuje ti to Boh, Duch Svätý †. Prikazuje ti to Kristus, Slovo Večného Boha, ktoré sa stalo telom †, ktorý sa pre spásu nášho strateného rodu, kvôli tvojej žiarlivosti uponížil a stal sa poslušným až na smrť; ktorý vybudoval svoju Cirkev na pevnej skale a zabezpečil, že ju pekelné brány nepremôžu, a že s ňou ostane navždy po všetky dni až do skončenia sveta. Prikazuje ti to posvätné znamenie kríža † a moc všetkých tajomstiev našej kresťanskej viery. †

Prikazuje ti to vznešená Božia Matka, Panna Mária †, ktorá od prvej chvíle svojho Nepoškvrneného počatia pre svoju pokoru rozšliapala tvoju pyšnú hlavu. Prikazuje ti to viera svätých apoštolov Petra a Pavla, i ostatných apoštolov †. Prikazuje ti to krv mučeníkov a mocný príhovor všetkých svätých †. Preto ťa prekliaty drak, celá diabolská légia zaprisahávam, skrze živého † Boha, skrze pravého † Boha, skrze svätého † Boha, skrze Boha, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Prestaň klamať ľudské stvorenie a nalievať jed večného zatratenia. Prestaň škodiť Cirkvi a klásť prekážky jej slobode. Odíď Satan, pôvodca a učiteľ každého klamstva, nepriateľ spásy človeka. Prenechaj miesto Kristovi, nad ktorým si nemal žiadnu moc, a v ktorom si nenašiel nič zo svojich skutkov. Daj miesto Cirkvi, jednej, svätej, katolíckej, apoštolskej, ktorú sám Kristus získal svojou krvou. Pokor sa pred mocnou Božou rukou, tras sa a uteč na vzývanie svätého i hrozného mena Ježiš, kvôli ktorému sa chveje peklo, ktorému sú podriadené nebeské sily, mocnosti a panstvá, ktorého cherubíni a serafíni neprestajne oslavujú hovoriac, Svätý, Svätý, Svätý, Pán Boh zástupov!


Pane vypočuj moju modlitbu.
A moje volanie nech dôjde ku Tebe.
Pán s vami.
I s duchom tvojím

Modlime sa, Bože neba, Bože zeme, Bože anjelov, Bože archanjelov, Bože patriarchov, Bože prorokov, Bože apoštolov, Bože mučeníkov, Bože vyznávačov, Bože panien, Bože, ty máš moc darovať život zo smrti a odpočinok po práci, pretože niet iného Boha okrem teba. Ty jediný si pravý stvoriteľ všetkých viditeľných i neviditeľných vecí, ktorého kráľovstvu nebude konca. Pokorne prosíme tvoju vznešenosť, aby si nás mocne vyslobodil s každej moci, podvodu, klamstva a zloby pekelných duchov a zachoval nás bez úhony skrze Krista nášho Pána. Amen.

Od úkladov diabla,
osloboď nás Pane.
Aby Cirkev bola slobodná v tvojej službe,
vypočuj nás, ktorí sa k tebe modlíme.
Aby si pokoril nepriateľov svätej Cirkvi,
vypočuj nás, ktorí sa k tebe modlíme.
Amen.

Pripravil A. Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/8598
dyk
Očividne to troška pomohlo.
U.S.C.A.E.
v skutočnosti je exorcistom práve Biskup a na Kňaza úrad deleguje
miloš kubelka
v čechách to nikdo nechce dělat protože ti lidé pak trpí od démonů a jejich spokojený restituční život končí , biskup k tomu má lepší předpoklady než kněz , v čechách by se asi žádný biskup nenašel co by to udělal veřejně ,(někteří to dělají soukromě¨) biskup orosch bude míti jistě mnoho problémů i s novináři co tomu zlu slouží a politiky , pokud by na slovensku bylo více takových biskupů tak by …More
v čechách to nikdo nechce dělat protože ti lidé pak trpí od démonů a jejich spokojený restituční život končí , biskup k tomu má lepší předpoklady než kněz , v čechách by se asi žádný biskup nenašel co by to udělal veřejně ,(někteří to dělají soukromě¨) biskup orosch bude míti jistě mnoho problémů i s novináři co tomu zlu slouží a politiky , pokud by na slovensku bylo více takových biskupů tak by se u vás děly věci , které vám žádné demonstrace nezajisti. protože tam se vetřou ti služebníci dabla a výsledek znáte už cca 30 let
Samson1
U Tridentské mše je povinná závěrečná modlitba po mši. Modlitba, Salve Regina, svatý Michaeli archanděli, závěrečná modlitba a 3x Sdrce Ježíšovo smiluj se nad námi a Panno Maria oroduj za nás.
dyk
Prečo biskupi neustanovia do kazdeho dekanatu aspoň po dvoch exorcistoch? Každý dekanat by malat exorcistov a nie jeden na diecézu. Potom sa nečudujme, že je tu také rošámbo aké je. Diabol si tu robí čo chce. Pápež František sam vyzval biskupov, aby ustanovili viac exorcistov. Biskupi ale neveria v existenciu diabla, ináč by bojovali proti nemu ustanovením aspoň dvoch exorcistov na dekanát, …More
Prečo biskupi neustanovia do kazdeho dekanatu aspoň po dvoch exorcistoch? Každý dekanat by malat exorcistov a nie jeden na diecézu. Potom sa nečudujme, že je tu také rošámbo aké je. Diabol si tu robí čo chce. Pápež František sam vyzval biskupov, aby ustanovili viac exorcistov. Biskupi ale neveria v existenciu diabla, ináč by bojovali proti nemu ustanovením aspoň dvoch exorcistov na dekanát, ktorí by putovali po farnostiach a modlili sa nad veriacimi za uzdravenie, oslobodenie a ak treba aj exorcizmus.
Mame tolko neschopných knazov, ze niet z coho vybrať? Po prvom exorcizme sa tak rozhori viera knaza, ze biskup bude len zírať :)
fiat33
Ako povedal páter Amorth mnohí biskupi na diabla neveria. Preto to všetko tak vyzerá. Všade chaos a rozvrat.
apredsasatoci
Keď prelat neverí
na démonov, aký zmysel má jeho post potom?
fiat33
Pre satana na jeho post velky význam. Mnohí sú dosadení murári.
dyk
Zuz S
Arcibiskup Orosch sa modli kazdy den 23.00 - 24.00 facebook.com/…-z-katedrály-sv-jána-krstiteľa-v/4191228010909759/
forthetruth333
Ano treba používať Božie zbrane!!!už dávno