Clicks1.7K
csk.news
6

Úžasné: Biskup Ve Skutečnosti Něco Udělal

Southwarský arcibiskup John Wilson, Anglie, navštívil 3. dubna polský kostel Krista Krále v Londýně.

Den předtím policie ve farnosti ukončila liturgii Velkého Pátku pod záminkou Koronavirových omezení. Farnost později namítla, že policie “hrubě překročila své pravomoci.”

Arcibiskup Wilson ujistil farnost o své blízkosti a nabídl svou podporu. Tuto záležitost projednal s rektorem Katolické Polské Mise Stefanem Wylezekem, který měl odvahu ukázat se v sutaně.

Rektor bude kontaktovat úřady Metropolitní Policie ohledně toho jak byla situace řešena. Uctívání je v Anglii přípustné. Kovidové postupy byly zavedeny v Kristu Králi.

#newsGkvmtkprcg

Krásný pokojný den
Svět je majestátný, ukazuje velebnost Božího stvoření. Jsou to skutečné krásy světa.
youtube.com/watch?v=xiBZKJkeC_k
Krásný pokojný den
Bůh je Pánem celého světa katyd.cz/clanky/homilie-buh-je-panem-celeho-sveta.html

Stvoření samo je knihou, příběhem, z něhož můžeme poznávat Boží existenci. V přílišném shonu a životě odloučeném od přírody si neuvědomujeme zázraky všedních dní. Bereme samozřejmě vše, co přichází, a nežasneme nad tím, čím jsme obklopeni. Chybí nám úžas dítěte, které radostně volá: „Maminko, podívej, motýl!“ …More
Bůh je Pánem celého světa katyd.cz/clanky/homilie-buh-je-panem-celeho-sveta.html

Stvoření samo je knihou, příběhem, z něhož můžeme poznávat Boží existenci. V přílišném shonu a životě odloučeném od přírody si neuvědomujeme zázraky všedních dní. Bereme samozřejmě vše, co přichází, a nežasneme nad tím, čím jsme obklopeni. Chybí nám úžas dítěte, které radostně volá: „Maminko, podívej, motýl!“ Jednou jsem doprovázel na procházce dva slepé manžele, kteří se nechali odvést ke kraji cesty a žasli nad krásou „obyčejného“ bodláku. Já jeho krásu do té chvíle neviděl. Doposavad jsem v něm totiž viděl jen otravný plevel. Ale cožpak nebyl ten bodlák nádherným stvořením, které dokonce kdysi ve starozákonním příběhu posloužilo Jótamovi k užití obrazu o královské moci Boží? A tak ti, kteří nemohli ani vidět jeho nádhernou fialovou barvu, mi museli otevřít oči, abych také uviděl správně. Učme se dívat na krásu stvoření a žasněme nad Bohem, který „vše moudře učinil“ (Ž 104,24)!

V zodpovědnosti, kterou nám Bůh svěřil, jsme povoláni, abychom bez majetnického vztahu užívali darů země a pečovali o stvoření tak, aby každý člověk mohl naplnit cíl svého života. Komentář k tomuto evangeliu upozorňuje, že výraz „země sama od sebe přináší plody“ odkazuje k milostivému roku, kdy židé neobdělávali pole a vinice, ale nechávali zemi spočinout. Rok milosti byl také časem nápravy vztahů, které se během generací narušily. Bůh slibuje poslušným hojnost a požehnání. Jak velmi by nám bylo třeba tohoto milostivého roku! Abychom se přestali věnovat trvalému zvyšování životní úrovně (což si představujeme jako shromažďování bohatství) a objevovali cesty k sobě navzájem, neboť život člověka je plný pouze tehdy, jestliže žije pokojem a láskou.

Boží život v nás je malým semenem, které – dáme-li mu prostor – přinese našemu životu smysl a cíl. Ale je to tak těžké: dáme-li mu prostor! V běhu všedních dní dát dostatek času modlitbě a objevit krásu Božího království v nás. Naučit se vnímat, že Bůh sám je skutečným cílem a naplněním našeho života. Naučit se rozlišovat a trpělivě očekávat uskutečnění Božích zaslíbení. Nechat se obdarovat a vzdát se myšlení, že my sami si určujeme, co je pro nás dobré. Je to životní postoj, který nebude jen slovy, ale i skutky ukazovat lidem: Bůh je Pánem celého světa, panuje i nad mým životem.
One more comment from Krásný pokojný den
Krásný pokojný den
Písmo svaté se čte velmi dlouho a nedomnívám se, že někdo objeví nějaké novum. Na odchodu z tohoto světa byli už dávno přemnozí bratři a sestry a to doslova, protože žili v těžších dobách, a jistě měli i hezký vztah k Bohu a mnohdy i znalost Písma. Vůbec nejde o nějaké zabydlování a nebo opouštění světa, to by bylo spíše na chorobopis :) Křesťan je vždy poutníkem a příjemcem Božích milostí, …More
Písmo svaté se čte velmi dlouho a nedomnívám se, že někdo objeví nějaké novum. Na odchodu z tohoto světa byli už dávno přemnozí bratři a sestry a to doslova, protože žili v těžších dobách, a jistě měli i hezký vztah k Bohu a mnohdy i znalost Písma. Vůbec nejde o nějaké zabydlování a nebo opouštění světa, to by bylo spíše na chorobopis :) Křesťan je vždy poutníkem a příjemcem Božích milostí, zabydluje se na světě, což je i přirozené a přijímá odpovědnost za mnoho věcí, ALE současně je připraven svět opustit, připraven... Křesťan je i člověk očekávající, člověk adventní... Člověk v roli hospodáře na této zemi, dobrého hospodáře, pokud možno. V čase, který je mu vyměřen může vykonat mnoho dobrého, postarat se o svůj růst, poznání, mít životního partnera, vychovat děti, vytvářet společenství a prožívat mnoho krásných věcí.... Každý den je dar, veliký dar od Boha. A především vše je v Božích rukou. Kdo život prolelkuje sám sobě si vystavuje špatné vysvědčení... Nežijeme sami sobě....
Roman Slovan
Co by jsi odpověděl lidem, kteří na základě Řím.13,1-4 a 1.Petr.2,14 věří, že celá mocenská struktura všech států jsou Boží služebníci, kteří každým svým rozhodnutím a činem trestají zlo a odměňují dobro ? 🤔
Roman Slovan
No, ale není přece čestné nechat bližního v bludu...

Taky je tu otázka slanosti... Co je jejím projevem?

Občan v předklonu, a priori souhlasící se vším, co mu vrchnost řekne?
apredsasatoci
Po ovocí ich poznáte.