Clicks416
warez
31

O nemennosti sv. omše (sv. Pius V.)

O nemennosti sv. omše (sv. Pius V.)

Pius, biskup,
služebník služebníků Božích.
Na věčnou památku.


Jakmile jsme byli uvedeni do čela apoštolského úřadu, napnuli jsme pro něj rádi ducha a naše síly a zaměřili jsme všechny myšlenky k udržení ryzího církevního ritu. To jsme se snažili učinit za pomoci samého Boha a veškerým vynaloženým úsilím.
Když jsme museli mezi jinými dekrety posvátného Tridentského koncilu učinit usnesení o vydání a nápravě posvátných knih katechismu, misálu a breviáře a když již byl s pomocí Boží vydán katechismus ke vzdělání lidu a breviář upraven ke vzdávání chvály Bohu, aby se misál shodoval s breviářem (protože je velmi nutné, aby byl v Boží církvi jeden způsob uctívání žalmů, jeden ritus sloužení mše), zdá se již nezbytné, abychom co nejdříve uvažovali, co by v tomto směru ještě zbývalo učinit, totiž vydat samotný misál. Proto jsme uznali za vhodné svěřit tento obtížný úkol vybraným učeným mužům; ti pak pečlivě všechno srovnali se starými kodexy naší Vatikánské knihovny a s jinými odevšad shromážděnými, opravenými a neporušenými kodexy; a taktéž s vážnými spisy starých osvědčených autorů, kteří Nám zanechali památky o posvátné zvyklosti svých obřadů a uvedli v původní stav tentýž misál a ritus podle dávné normy svatých Otců.

Aby z toho záměru a započaté práce sklízeli ovoce všichni, přikázali jsme po zralé úvaze v Římě vytisknout misál a vytištěný vydat; totiž proto, aby kněží věděli, jakých modliteb mají užívat, jaké mají napříště zachovávat rity a jaké ceremonie při sloužení mší, aby to pak bylo odkázáno svatou církví římskou, matkou a učitelkou všech ostatních místních církví, všichni si všude oblíbili a zachovávali, ano napříště po budoucí věčné časy ve všech kostelech patriarchálních provincií křesťanského světa, v kostelech katedrálních, kolegiálních i farních, světských i klášterních jakéhokoliv řádu, jak mužských tak ženských, též řádů rytířských, v kostelech nebo kaplích bez zprávy, v nichž řádová zpívaná mše s chórem nebo tichá se má obyčejně sloužit, nebo se musí sloužit podle ritu římské církve, jinak se zpívá nebo čte podle formuláře námi vydaného misálu, byť by tyto kostely byly jakýmkoliv způsobem vyňaty, omilostněny Apoštolskou stolicí, zvykem, privilegiem, také přísahou, apoštolským stvrzením, nebo obdařeny jakýmikoli jinými fakultami; ledaže by od samého začátku zřízení byla (mše) schválena Apoštolskou stolicí buď samotným zřízením nebo zvykem, který by byl v týchž kostelech zachováván nepřetržitě alespoň dvě stě let. Těm nijak neodnímáme ani zmíněné ustanovení, ani zvyk sloužení mše. Kdyby se jim více zamlouval tento misál, o nějž jsme se starali aby byl vydán, svolujeme, aby se souhlasem biskupa, preláta a celé kapituly, aniž by jim v tom kdo bránil, podle něho mohli sloužit mše.
Všem pak ostatním zmíněným kostelům odnímáme užívání těch misálů a stanovíme a nařizujeme tímto navždy platným ustanovením, aby pod trestem naší nevole úplně a zcela byly odloženy misály a k tomu misálu námi nedávno vydaného nesmělo být nikdy nic přidáno, ubráno, tím spíše měněno.
Nařizujeme, a to přísně všem i jednotlivým patriarchům řečených kostelů, administrátorům a osobám honosícím se jakoukoliv církevní hodností, byť by to byli kardinálové svaté církve římské nebo jakéhokoli jiného stupně a předního místa, nařizujeme jim mocí svaté poslušnosti, aby se napříště zcela vzdali všech ostatních způsobů a ritů podle jiných misálů jakkoli starobylých, které se dosud obvykle zachovávaly, a zcela je odložili a zpívali i četli podle ritu a způsobu a normy, která se tímto misálem námi nyní podává a nechť také při sloužení mše se neodvažují přidávat nebo předčítat jiné ceremonie nebo modlitby, než jak je obsahuje tento náš misál.
A tak, aby mohli a směli tohoto misálu svobodně a právem užívat při zpívané nebo čtené mši v kterémkoli kostele a bez výčitek svědomí, bez hrozeb nějakými tresty, odsuzováním a zákazy, svou apoštolskou mocí a to navždy povolujeme. Ani vysocí hodnostáři, administrátoři, kanovníci, kaplani a jiní kněží světští nebo jakéhokoliv řádu jakýmkoliv jménem nazývaní, nemohou být vázáni sloužit mši jinak, než jak je námi stanoveno.
A nikdy nemohou být kýmkoliv donuceni a dohnáni ke změně tohoto misálu, ani přítomná listina nemůže být nikdy odvolána nebo zmírněna, nýbrž zároveň ustanovujeme a prohlašujeme, aby ve své síle byla vždy trvalá a platná.
Tomu nejsou na překážku předpoklady, ustanovení a apoštolská nařízení, ani obecná nebo zvláštní ustanovení vydaná na provinciálních a synodálních shromážděních, ani zvyklost řečených kostelů utužená odnepaměti dlouhotrvajícím ustanovením, ne však starším než dvě stě let, ani jakákoli opačná ustanovení a zvyklosti.
Chceme však a s touž autoritou rozhodujeme, aby po vydání této konstituce a misálu kněží, kteří jsou v římské kurii, byli vázáni zpívat a číst podle něho mši za jeden měsíc, kteří sídlí až po hory, po třech měsících, kteří za horami, po šesti měsících, nebo jakmile jim bude tento misál předložen na prodej.
Aby zůstal všude ve světě neporušen a uchráněn, bez písařských chyb a omylů, všem tiskařům (vydavatelům), kteří jsou na našem území a na území Svaté římské církve, které nám přímo nebo nepřímo podléhá s tím, že ipso facto ztratí knihy a musí zaplatit sto zlatých dukátů Apoštolské komoře;
Ostatním však, kteří sídlí v kterékoli části světa, pod trestem exkomunikace latae sententiae a jinými tresty podle našeho rozhodnutí apoštolskou autoritou a zněním této listiny obdobně zakazujeme, aby se žádným způsobem neodvažovali a netroufali si tisknout, vystavovat na prodej ani přijímat exemplář misálu bez našeho povolení, nebo bez zvláštního povolení Apoštolského komisaře, kterého v těchto krajinách k tomu ustanovíme, nebude-li dříve týž tiskař přesvědčen, že komisař srovnal exemplář misálu, z něhož musí tiskař přijmout normu k tisku ostatních misálů, s misálem vytištěným v Římě podle velké imprese a že se exemplář misálu s ním shoduje a v ničem neliší.
Avšak protože by bylo nesnadné dopravit tuto listinu do všech krajů křesťanského světa a seznámit s ní všechny co nejdříve, nařizujeme, aby podle zvyku byla uveřejněna a přibita na dveřích baziliky Knížete apoštolů, Apoštolské kanceláře a na sloupu na poli Flory a aby i vytištěné exempláře téže listiny měli všude na světě stejnou zcela nepochybnou hodnověrnost jako listiny podepsané rukou nějakého veřejného notáře a jako listiny opatřené pečetí osoby ustanovené do církevní hodnosti, hodnověrnost, kterou mají předložené listiny, jsou-li ukázány nebo vydány.
Tedy vůbec nikdo z lidí nesmí zrušit tuto stránku našeho povolení, ustanovení, nařízení, rozkazu, koncese, dovolení, prohlášení vůle, rozhodnutí a zadržení (zákazu), ani se jí v nerozvážné opovážlivosti protivit. Jestliže by se však někdo odvážil zkusit to, nechť ví, že ho stihne hněv všemohoucího Boha a jeho apoštolů Petra a Pavla.

Dáno v Římě u sv. Petra roku Vtělení Páně 1570, 13. července, pátého roku Našeho pontifikátu.
Caesar Glorierius
H. Cumin

Roku od narození Páně 1570, pátého roku pontifikátu v Kristu nejsvětějšího otce a pána našeho Pia V., z Boží prozřetelnosti papeže, jsme listinu, vyhlášenou 13. července opsali a 19. července uveřejnili a přibili na dveřích baziliky Knížete apoštolů, Apoštolské kanceláře a na sloupu na poli Flory, jak je zvykem, my, Joannes Andreas Rogerius a Filibertus Capius Cursores.
Scipio de Octavianis, magister Cursorum

Tymián
To ste nám teda poriadne nákladli. Sme v keli. Vaši spolubratiatia z NO. 🧐
Peter(skala)
poriadku, prečitam si a potom ti napišem 1 a 2 dokument
warez
Peter neodbáčaj od témy, to robia pokrytci - neviem aký dokument máš na mysli. Pošli jeho názov, kde ho zoženiem, prečítam si ho a odpoviem ti. Teraz odpovedaj ty, ak máš česť. Čo si prečítaš ty? Ja tu nie som od toho, aby som s Tebou polemizoval. Viem, čo som objavil a toho pokladu sa nepustím, ak ho objavia i Ďaľší, iba ma to poteší. Ak teba nezaujíma, je to Tvoj problém.
Peter(skala)
warez pred 12 minútami
Peter, ale musí to tam aj vyjadriť ako svoj úmysel. Tak ako v omši, (tradičnej) kňaz v ofertóriu anticipuje premenenie. KeĎ chcem niekoho zaviazať, tak musím povedať explicitne, zaväzujem.
Vezmi a čítaj na začiatku NOM misálu by bula Pavla VI. mala byť. NOM misál musí budiť dojem, že je záväzný. Porovnaj si obe buly a hľadaj rozdiel sám. Viac pre teba nedokážem urobiť. (…More
warez pred 12 minútami
Peter, ale musí to tam aj vyjadriť ako svoj úmysel. Tak ako v omši, (tradičnej) kňaz v ofertóriu anticipuje premenenie. KeĎ chcem niekoho zaviazať, tak musím povedať explicitne, zaväzujem.
Vezmi a čítaj na začiatku NOM misálu by bula Pavla VI. mala byť. NOM misál musí budiť dojem, že je záväzný. Porovnaj si obe buly a hľadaj rozdiel sám. Viac pre teba nedokážem urobiť. (teda okrem modlitby)
✍️
a čo hovoríš na dokument, kde sv.JPII. schvaluje zmenu obratenia knaza tvarou k ludu.
Ked je v zavere dokumentu napisane, že je zaväzný, tak to je tiež ex-cathedra?
ľubica
warez
Zachovám disciplínu a ritus církve- Ďakujem
warez
ceskoslo - skús link ak sa ti chce, dík, ja tento komplikovaný web veľmi neovládam.
warez
Peter, ale musí to tam aj vyjadriť ako svoj úmysel. Tak ako v omši, (tradičnej) kňaz v ofertóriu anticipuje premenenie. KeĎ chcem niekoho zaviazať, tak musím povedať explicitne, zaväzujem.
Vezmi a čítaj na začiatku NOM misálu by bula Pavla VI. mala byť. NOM misál musí budiť dojem, že je záväzný. Porovnaj si obe buly a hľadaj rozdiel sám. Viac pre teba nedokážem urobiť. (teda okrem modlitby)
Peter(skala)
warez pred 6 minútami
Peter, vezmi si ho a prečítaj. Sám sa presvedč. Nie, nie je. To je tá geniálna ilúzia. Ale si prečítaj (aj tak to neurobíš) môj najnovší príspevok, kde je to odborne vysvetlené. NIE, nová omša nie je definovaná a kanonizovaná. Duch Svätý si totiž neodporuje. To nedovolil.
✍️
akoto že nie, ved si vravel že ex-cathedra je tedy ked papež schaluje dokumetnom Misal, či?
warez
ceskoslo - ešte by bolo treba ak máš uverejniť pápežskú prísahu, kde sa hovorí, že pápež nič nezmení z prijatej tradície. Ja tento dokument nemám, potešilo b yma nájsť spoľahlivý zdroj a preklad.
warez
Peter, vezmi si ho a prečítaj. Sám sa presvedč. Nie, nie je. To je tá geniálna ilúzia. Ale si prečítaj (aj tak to neurobíš) môj najnovší príspevok, kde je to odborne vysvetlené. NIE, nová omša nie je definovaná a kanonizovaná. Duch Svätý si totiž neodporuje. To by nedovolil.
Peter(skala)
warez pred 4 minútami
Peter, ako sa to môžeš pýtať?! Veď si ho prečítaj: Je to v ňom uvedené!!!! My svojou apoštolskou autoritou navždy nariaďujeme!!! To nie je rozprávka o Mackovi Uškovi!!!
✍️
lenže to iste sa píše aj v Novom Misali
warez
ceskoslo - Pascendi , že?
warez
Peter, ako sa to môžeš pýtať?! Veď si ho prečítaj: Je to v ňom uvedené!!!! My svojou apoštolskou autoritou navždy nariaďujeme!!! To nie je rozprávka o Mackovi Uškovi!!!
Peter(skala)
ceskoslo pred 7 minútami
Římský papež, když mluví ex cathedra, to jest když vykonávaje svůj úřad pastýře a učitele všech křesťanů ze své nejvyšší autority apoštolské prohlašuje učení o víře nebo mravech, jehož se má celá Církev držet, s pomocí Boží jemu ve svatém Petru přislíbenou požívá té neomylnosti, jíž si božský Vykupitel přál obdařit svou Církev při prohlašování nauky o víře nebo mravech. …More
ceskoslo pred 7 minútami
Římský papež, když mluví ex cathedra, to jest když vykonávaje svůj úřad pastýře a učitele všech křesťanů ze své nejvyšší autority apoštolské prohlašuje učení o víře nebo mravech, jehož se má celá Církev držet, s pomocí Boží jemu ve svatém Petru přislíbenou požívá té neomylnosti, jíž si božský Vykupitel přál obdařit svou Církev při prohlašování nauky o víře nebo mravech. Proto takováto prohlášení římského papeže jsou sama sebou, bez ohledu na souhlas Církve, nezměnitelná.

1.vatikánský koncil
---

Dogmatické prohlášeni církve není tedy pouhým projevem o vnitřních pochodech duševních, který odpovídá požadavkům doby a byl pořízen čiře lidskými prostředky, nýbrž jest to pravda od Boha zjevená a od církve jako taková k věření předložená.
O významu dogmat

warez teraz
áno ceskoslo - vtedy a práve vtedy a iba vtedy.
✍️
Chlapi je dokument papeža ktorý schvaluje Misal vyhlasenim ex-cathedra?