11:28
Clicks3K
Stano Kobella
1
Prorocké slovo upozornenia: Nebuďte prekvapení - 23. septembra 2021 Ahojte bratia a sestry. Mám tu prorocké slovo od Pána, varovné slovo. Toto slovo nebude pre každého a teda používajte rozlišovanie,…More
Prorocké slovo upozornenia: Nebuďte prekvapení - 23. septembra 2021

Ahojte bratia a sestry. Mám tu prorocké slovo od Pána, varovné slovo. Toto slovo nebude pre každého a teda používajte rozlišovanie, či toto slovo rezonuje vo vašom duchu a či je v súlade s vaším kráčaním, potom si ho vezmite k Pánovi, pýtajte si od Neho potvrdenie i poučenie, čo vám chce povedať.

Teraz skôr ako vhupnem do tohto slova, pomodlím sa pri ňom a prečítam vám písma a potom vojdem do toho, čo On povedal.

Môj nádherný Bože, Pane, veľmi ti ďakujem, že zjavuješ mystériá a náhľady. Ďakujem ti môj Bože za to, že zjavuješ svoje srdce svojim deťom, čo robíš a ideš urobiť. Ďakujem ti môj Bože, že sa naozaj staráš o to, kde sa s tebou nachádzame. A ďakujem ti, môj Pane, že si Boh, ktorý nám opakovane dávaš varovania a príležitosti obrátiť sa. Ale ďakujem Ti aj za to, Bože môj, že si tiež Boh spravodlivý a že vždy príde čas, keď budeš konať, Pane. A Pane môj, ďakujem ti, že nie vždy na nás čakáš, či sa napravíme, aby sme stále nezdržiavali prácu Tvojich rúk, môj Pane, ak nezachovávame to, čo od nás žiadaš, keď ideš nájsť ďalších, ktorí sú ochotní, aby mohli prevážiť účely Tvojho Kráľovstva.

Môj kráľu, prichádzam v Ježišovom mene a práve spútavam i uvoľňujem mocou krvi a mocou Tvojho mena každý pokus satana nad týmto slovom a vykazujem ho do najhlbšej temnoty a prosím, aby si nechal toto slovo dosiahnuť ku každému, kto ho potrebuje počuť a modlím sa, Pane, za tých, ktorí ho budú počuť a majú skrúšené srdcia a pokorujú sa pred Tebou, Bože, aby si vypočul z Neba a dotkol sa ich sŕdc, modlím sa za milosť pre nich a aby si ich obnovil v Tvojej sláve, v Ježišovom najsvätejšom mene, amen.

V poriadku, takže Pán ma viedol niekoľko minulých týždňov v tomto slove a vzal ma ku Izaiášovi 50, verš 2 a čítam vám z ESV. Vraví sa tu:

„Prečo, keď som prišiel, nebolo tu žiadneho človeka? Prečo keď som volal, nikto neodpovedal? Je azda moja ruka prikrátka, aby nemohla vyslobodiť? Alebo či nemám v sebe silu, aby som vytrhol? Hľa, mojím káraním vysušujem more, obraciam rieky na púšť; ich ryby páchnu pre nedostatok vody a umierajú od smädu.“

Veľké časti, ktoré Pán zvýraznil, boli: „Prečo, keď som prišiel, nebolo tu žiadneho človeka? Prečo keď som volal, nikto neodpovedal?“

A sedela som s Pánom a povedala som mu: Ok, Bože, prečo mi toto zvýrazňuješ? Prečo to vravíš? A vzal ma k Matúšovi 22, verše 1-14, kde sa vraví:

A Ježiš im opäť hovoril v podobenstvách a povedal: Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý učinil svadbu svojmu synovi. A poslal svojich sluhov, aby išli zavolať pozvaných na svadbu. Ale nechceli prísť.

Opäť poslal iných sluhov a povedal: „Povedzte pozvaným: Hľa, pripravil som svoj obed, moje voly a kŕmny dobytok je pobitý, a všetko je hotové; poďte na svadbu!“ Ale oni nedbali a odišli, jeden na vlastné pole, ďalší za svojím kupectvom, a ostatní zajali jeho sluhov, hanebne ich doriadili a pozabíjali.

Keď to kráľ počul, rozhneval sa a poslal svoje vojská a zničil tých vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: „Svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodní. Choďte teda na rozcestia a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadobnú hostinu.“ A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých i dobrých, a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi.

Ale keď kráľ vošiel pozrieť sa na hostí, videl tam človeka neodiateho svadobným rúchom, a povedal mu: „Priateľu, ako si sem vošiel, bez svadobného rúcha?“ A on onemel. Vtedy povedal kráľ návštevníkom: „Zviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy! Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.“


A keď som sedela s Pánom, pýtajúc sa Ho na toto, Pán mi v podstate začal hovoriť, že Jeho srdce, s ohľadom na tých, ktorých povolal... ste mnohí, ku ktorým Pán rozpráva už možno mesiace, možno roky, ohľadom poverení, slávnostného rúcha a pomazaní, ktoré vám dal, ale vy Ho stále odsúvate, odmietate Ho, hovoríte Mu nech čaká, pretože zostávate klásť a uprednostňovať iné veci pred Pánom. Ďalej si podnikáte podľa seba, hospodárite si po svojom, ďalej si vymýšľate výhovorky, pritom si neberiete rúcho, ktoré vám dali Pánovi služobníci. A znova a znova Pán posiela svojich služobníkov, či už sú to proroci, pastori či apoštoli, nech už je to ktokoľvek. Posielal vám Jeho služobníkov, aby vám priniesli Slová, povzbudili vás, oznámili vám: „Poďte, pracujte, vezmite si šaty, poďte kráčať v daroch, ktoré vás žiadam robiť.“ Ale vy si ďalej vymýšľate výhovorky, jedno aké sú.

A Pán povedal, že teraz prišiel čas. Teraz to posiela preč. Teraz ich od vás berie a ide ich dať tým, ktorí urobia prácu. Ide ich dať tým, ktorí budú v súlade s Jeho srdcom, pretože len preto, že ste možno boli k niečomu povolaní, nemusíte byť nutne vyvolení, pretože Boh požaduje poslušnosť a usilovnosť.

Podobne ako v podobenstve, kde dáva talenty rôznym ľuďom podľa ich schopností. Dvaja z nich išli do práce, a spravili prírastok pre Pána. A ten tretí išiel zakopať svoj talent. A čo Pán urobil? Vzal ten talent tomu, ktorý ho nevložil do práce a dal ho tým, ktorí ho naozaj vložili do práce. A teda toto sa práve teraz deje. A naozaj ma bolí srdce, že to musím povedať, ale musíme si uvedomiť že: áno, Boh je milosrdný a dobrotivý, ale príde čas a doba, keď Boh vykoná to čo mieni. A ak sa Mu neprispôsobíme a nebudeme Ho poslúchať, prídeme o tie veci, ktoré pre nás má a dokonca ak ste v službe, neznamená to, že ste vyvolení.

Boh hľadí na srdcia. Môžete ísť slúžiť ľuďom, kázať správnu vec, vravieť, robiť dobrú vec, ale ak neurobíte Pána vašou Láskou, ak nie ste v tom vzťahu s Ježišom a nenasledujete to, čo vraví namiesto vašich vlastných skutkov, tak Ho nestretnete. Pretože to On vraví: Nie každý, kto Mi vraví Pane, Pane, vstúpi do Nebeského Kráľovstva. Ak povedia: kázali sme v Tvojom mene, vyháňali sme démonov a uzdravovali chorých v Tvojom mene, ale On sa otočí a povie: ale ja som vás nikdy nepoznal! - Pozná vás?

A tak teraz prichádzame k tomu bodu, keď začnete vidieť Pána privádzať dnu tých z ulíc. Boh privedie tých, ktorí pôvodne neboli zavolaní. Tých, ktorých si ostatný svet neváži. Boh o tomto rozpráva už posledných pár rokov cez svojich prorokov, že uvidíte (zmŕtvych) vstávať divokých, vstávať vyvolených, tých čo prichádzajú z púšte, tých čo nevyzerajú byť kompletní, zlí i dobrí.

Dobrých čo boli prečistení i zlých, čo sú stále prerábaní a sú prečisťovaní. Ale tí, ktorí budú počuť volanie a prijmú pozvanie prísť jesť na Pánovu hostinu, činiť skutky ktoré Pán chce od nich aby činili. Teraz ich Pán berie dnu a tu je Pánovo upozornenie pre tých z vás, čo ste neprijali to volanie: nevyhýbajte sa tým, ktorí sa rozhodli odložiť všetko nabok pre Ježiša, ktorí zaplatili najvyššiu cenu v obeti a vzali si poverenia, rúcho i pomazanie, ktoré ich Boh žiadal urobiť a prijmite to. Pretože oni sú Jeho vyvolení. Oni sú tí, o ktorých On vie, že urobia a pohnú to, čo im On dal. A teda dostali ste vašu príležitosť, dostali ste ju. Takže nepovstávajte do opozície proti týmto, ktorí sú ochotní prísť na Majstrovu hostinu, hodovať s Ním s radosťou, pretože vy ste pohŕdali Pánovými prikázaniami, zostávali ste robiť vašu vlastnú vec.

Takže mám na srdci, moji bratia a sestry: ak ste to vy, ak viete že Boh sa k vám stále opakovane prihovára, a nevzali ste si tie šaty, neurobili ste tú prácu, zostali ste nasledovať vaše vlastné plány a stratégie, ako si vy myslíte, že by veci mali byť a nenasledujete Jeho Ducha, vedúceho vás, nebuďte prekvapení, keď príde ten čas, keď Boh vzkriesi ďalších, na ktorých by ste ani nepomysleli, ktorí ani nemusia vyzerať byť kompletní, pretože oni Ho budú nasledovať. Takže sa obráťte, kajajte. Pretože Pán stále môže poľaviť a vrátiť vás späť do tej pozície. Ale počujte dnes toto varovanie: Boh je čestný a spravodlivý a nebude vám dôverovať s vecami, kde ste ukázali, že Ho nedokážete dobre sprevádzať.

Takže môj nádherný Pane Bože, prichádzam v mene Ježišovom a len sa modlím, aby ktorýkoľvek z mojich bratov a sestier, ktorí zo zvyku odmietajú pomazanie, dary a volania, ktoré si im dal a vložil do ich života, modlím sa Pane, ak vedia, že toto sú oni a cítia to vo svojich srdciach, aby si ich ochránil pred vinou, hanbou a zatratením, ktoré chce nepriateľ na nich uvaliť. Modlím sa Pane, daj im pokorné srdce a skrúšeného ducha. Aby prišli a obrátili sa k Tebe Pane. A modlím sa, môj Bože, nech sa práve teraz prebudia, nemrhajú už ďalším časom, Bože, nech odložia nabok ich vlastnú vôľu a obetujú ju a kráčajú na tom chodníku, na ktorý si ich volal, Otče, aby si ich znovu obnovil v Tvojej sláve, dal im ďalšiu šancu, môj Pane. Modlím sa za milosť pre nich.

Pomôž im, prebuď ich, zatras nimi Bože, aby mohli vidieť a poznať, že nebudú vyvlastnení, aby teda skutočne prijali tvoje volanie, Pane, aby mohli byť vyvolenými a nielen povolanými. A modlím sa Otče, že aj keby sa pri počutí tohto nahnevajú, modlím sa Bože za milosť pre nich a aby si im pomohol nerozprávať proti tým, ktorých si vyvoľuješ v tejto hodine, ktorí nemusia vyzerať tak, ako si to oni predstavujú. Ktorí ani nemusia vyzerať, že majú všetko pohromade, ale ty ich poznáš, že sú plne vnútorne i navonok oddaní Tebe, môj Bože.

Modlím sa môj Bože, aby si ďalej prebúdzal Tvoju Cirkev, Bože, prebúdzal Tvojich ľudí, Môj Pane, aby počuli Tvoj hlas. Pomôž im spoznať časy a obdobia, v ktorých sú a nasledovať Ťa s poslušnosťou celého srdca a odstrihnúť tie veci, ktoré im bránia. V Ježišovom Najsvätejšom mene, amen.

prevzaté z youtube.com/watch?v=leKIoozeQRA
Public domain
Jana Vašková shares this
12.3K
dyk
Chmielewski :

youtu.be/-qCkJ7zZikQ