Sestra Elena Aiellová – Revolúcie a vojny čakajú bezbožné ľudstvo.

Stalingrad.

Bola doba, keď bolo všade veľa ľudí. A prišla doba, keď bolo všade veľa mŕtvol.

H. G. Wells, “The War in the Air”

Matka Helena Aiello nás může zajímat z několika pohledů: jako charitativní pracovnice a laická apoštolka, jako zakladatelka ženské řeholní kongregace, jako dobrovolná oběť na usmíření hříchů celého lidstva, jako omilostněná stigmatizovaná trpitelka posel Ježíše Krista a jeho zvláštní posel.

Na jejím příkladu vidíme, že Boží Syn si dává záležet na tom, aby nebylo žádných pochyb, koho si skutečně vybral jako svého posla, aby nevzniklo podezření, že snad vystupuje z vlastní iniciativy. Skýtá nám nesporné záruky, že jeho vyvolení se na prvním místě vyznačují ochotou k naprostému sebeobětování a aktivní spoluúčasti a doplňování toho, co „schází k plnosti Kristových útrap“. Tito Boží poslové sami nepodnikají nic, aby o sobě dali vědět, spíše se brání vnější popularitě. Jejich poselství je nerozlučně spojeno s celou jejich osobností, která nám i beze slov tlumočí nikoliv, co je nového a co je třeba vědět, ale co je třeba dělat. Jejich spolehlivost nezaručuje obsah jejich sdělení, ale jejich vlastní život.

Podobnou konstelaci charakteristik nenajdeme u současných konjunkturálních „proroků a prorokyň“, kteří se bez těchto zvláštních a potvrzujících znamení představují samozvaně jako „hlasatelé proroctví na plný úvazek“ a neúnavně je chrlí prostřednictvím internetu své plody, aby tak uspokojovali nedočkavé a zvědavé ctitele, a vymýšlejí si k nim úvodní a závěrečná oslovení, aby zněla podle jejich zdání co nejvěrohodněji.

Matka Aiello obdržela od Pána a jeho Matky četná vidění o hrozící zkáze

„Lidé přespříliš urážejí Boha. Kdybych ti dal spatřit počet hříchů spáchaných v jediném dnu, zemřela bys bolestí.“

„Doba je velmi těžká. Celý svět je znetvořený, protože se stal hroším než v době před potopou. Materialismus je na postupu a pokračuje ve svém pochodu poznamenaném krví bratrovražedných bojů. Jsou zde evidentní znaky nebezpečí pro mír. Pohroma přichází na svět jako stín hrozebného mraku, aby dosvědčila lidem, že Boží spravedlnost dopadá na lidstvo a že moje moc Boží Matky zadržuje ještě propuknutí uragánu. Všechno visí na nitce: když se tato nitka přetrhne, Boží spravedlnost dopadne těžce na svět a zahájí svůj strašný očistný proces. Budou potrestány všechny národy, protože množství hříchů je nesmírné a pokrylo zemi jako záplava bahna z moře. Síly zla jsou připraveny, aby propukly nade všemi částmi světa se strašnou krutostí. Rozvrat jako důsledek toho, co nastane, bude děsivý.“

„Již dávno jsem varovala lidi tolika způsoby. Vládci národů jsou si vědomi přetěžkého nebezpečí, ale nechtějí uznat, že ráně je možné se vyhnout jen tak, že se společnost vrátí k opravdu křesťanskému životu. Jakou trýzeň pociťuje moje srdce, když vidí, jak lidé ze všeho nejméně myslí na návrat k Bohu. Ale není daleko doba, kdy svět bud rozvrácen. Bude prolito množství krve spravedlivých, nevinných a svatých kněží, církev bude mnoho trpět. Nenávist dosáhne vrcholu.

Panna Mária Elene Aiellovej

Itálie bude pokořena a očištěna krví, a bude muset mnoho trpět, protože v tomto vyvoleném národě, sídle Kristova Náměstka, je mnoho hříchů. Neumíš si představit, co všechno se bude dít! Propukne strašná revoluce a cesty zaplaveny krví. Papež bude mnoho trpět a všechno toto utrpení bude pro něho jako agonie, která ukrátí jeho pozemské putování. Jeho nástupce bude řídit loď v bouři.

Trest pro bezbožné nebude otálet. Onen den bude děsivý tím nejstrašnějším způsobem: země se bude třást a zalomcuje celým lidstvem . Zlí zhynou za hrozné tvrdosti Boží spravedlnosti. Vydejte poselství a ihned varujte, pokud je to možné, všechny lidi země, aby se vrátili k Bohu v modlitbě a pokání.“

Pán Ježiš Elene Aiellovej, apríl 1954

„Lidé se stali tak nevděční vůči mému Nejsvětějšímu Srdci a zneužíváním mých milostí přetvořili svět na scénu zločinů. Nesčetné skandály přivádějí duše do záhuby, zvláště duše mládeže. Oddali se bez mezí světkým rozkoším, které zdegenerovaly do zvráceností.

Špatný příklad rodičů vytváří v rodinách pohoršení a nevěrnost i v praktikování ctností a modlitby. Domov, pramen víry a svatosti, byl poskvrněn a zbořen. Vzpurnost lidí se nemění a oni vzpurně pokračují ve svých hříších. soužení, Tresty a soužení, které Bůh sesílá, aby přišli k rozumu, jsou přísné, ale lidé jsou zdivočelí jako šelmy a zatvrdili svá srdce proti Boží milosti.

Svět nezasluhuje již odpuštění, ale oheň, zničení a smrt. Muselo by být mnoho pokání a modliteb od věřících, aby zmírnili zasloužené tresty, které zatím zadržuje moje drahá Matka, která je také Matkou lidí. Bude následovat trest, který očistí zemi od zla. Boží spravedlnost volá po dostiučinění za mnoho urážek a zla, které pokrývá zemi. Nic jiného nelze připustit. Lidé se ve své zatvrzelosti se zatvrdli ve svých bludech, a proto se neobracejí k Bohu.

Osoby se nepodřizují církvi a pohrdají kněžími, protože je mezi nimi mnoho těch, kteří jsou důvodem k pohoršení. Poslouchej dobře, co ti řeknu, a oznam to všem. Moje Srdce je hluboce zarmouceno mnohým soužením, které hrozí světu. Spravedlnost našeho nebeského Otce je těžce urážena. Lidí nadále tvrdošíjně žijí ve svých hříších

Pán Ježiš Elene Aiellovej, apríl 1952

Chci, abyste věděli, že tato metla je blízko: nikdy nevídaný oheň sestoupí na zem a velká část lidstva bude zničena. … Ti, kteří přečkají, budou pod ochranou Božího, milosrdenství, zatímco ti, kteří se nechtějí kát ze svých hříchů, zahynou v moři ohně!…Rusko bude takřka kompletně spáleno. Také jiné národy zmizí. Itálie bude částečně zachráněna kvůli papeži.

Pán Ježiš Elene Aiellovej, apríl 1955

Přiblížil se Boží hněv a svět bude postižen velkým neštěstím, krvavými revolucemi, silnými zemětřeseními, epidemiemi, strašnými uragány, které způsobí, že vystoupí voda z řek a moří! Svět bude zachvácen novou strašnou válkou. Ničivé zbraně zahubí četné a národy. Diktátoři, pekelné zrůdy, zboří chrámy se svatými nádobami a zničí národům ty nejdražší věci. V této svatokrádežné válce z divokého podnětu a v rozhořčené obraně bude zničeno všechno, co bylo vytvořeno lidskýma rukama. ( 3 svetová vojna). Nakonec se objeví na nebi mraky se záblesky ohně a rozpoutá se ohnivá bouře nad celým světem. Strašná pohroma, nikdy v lidských dějinách nevídaná, bude trvat sedmdesát hodin. Bezbožní budou obráceni v prach a mnozí zahynou pro zatvrzelost ve svých hříších. Projeví se moc světla nad mocí temnost. ( 3 dni temnoty )

Pán Ježiš Elene Aiellovej, apríl 1959

Rusko vtrhne ke všem národům, zvláště do Itálie, a vztyčí svou vlajku na kopuli sv. Petra!…. Projevím své zalíbení pro Itálii, která bude uchráněna před ohněm, ale nebe se zahalí hustou temnotou a země bude postižena strašnými zemětřeseními, která otevřou hluboké propasti a budou zničena celá města a provincie; všichni budou křičet, že je konec světa! Také Řím bude potrestán podle spravedlnosti ze mnohé těžké hříchy, protože pohoršení dosáhlo vrcholu. Proto dobří, kteří trpí a jsou pronásledováni pro spravedlnost a spravedlivé duše se nemusí obávat, protože budou odděleni od bezbožných a od zatvrzelých hříšníků a budou zachráněni.

Pán Ježiš Elene Aiellovej, august 1960

Lidstvo se vzdálilo od Boha a ošáleno pozemskými statky zapomnělo na nebe a propadlo bezmezné zkaženosti, která není srovnatelná ani s dobou před potopou!… Ale hodina spravedlnosti se přiblížila a bude strašná!… A jestliže lidé neobnoví v těchto pohromách volání k Božímu Milosrdenství a nevrátí se k Bohu v opravdu křesťanském životě, Rusko svými zbraněmi napadne Ameriku, zavalí Evropu a především řeka Rýn v Německu bude plná mrtvol a krve. Také Itálie bude zachvácena velkou revolucí a papež bude muset mnoho trpět.

Nepřítel jako řvoucí lev vtrhne do Říma a jeho hořkost zaplaví národy

Blahoslavená Elena Aiellová (1895 – 1961) – mystička a stygmatička, zakladateľka Malých sestier. Trpela rôznymi chorobami a svoje utrpenie obetovávala ako odprosovanie za hriešny svet, presne ako ju o to žiadal Pán Ježiš v ich stretnutiach. Za blahoslavenú bola vyhlásená 2. apríla 2011 pápežom Benediktom XVI.

Prameny:

Mons. Francesco Spadafora, "Suor Elena Aiello, 'a monaca santa". ( Imprimatur)

Revue : "La voce delle figlie di Madre Elena Aiello" , revue Malých sester utrpení NPJK, suoreminime.medianetis.it

Desmond A. Birch, Trial, Tribulation and Triumph.

Alessandro Meluzzi, Viaggio nelle profezie.

Albert J. Hebert, Prophecies! the Chastisement and Purification!

lumendelumine.cz/…age=zpravy-o-nsatavajici-zkaze

profezie3m.altervista.org

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi.

Generál Carter III. světová válka.

Satanský plán na vyvolanie 3 svetovej vojny samozrejme aj iných vecí čo sa začínajú diať ! Stále bli…

wolna-polska.pl/…u-oglosil-wielka-wojne-2020-11
Zuzka M S shares this
607
Gitka Benesova shares this
334
ekans
Gänswein: Benedikt XVI Přijímá Očkování Proti Covid-19 oba dva kráčejí ve šlépějích globalistů
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Myslí sa tento nový,že bude chránený Marie-Julie Jahenny – O utrpení Anjelského pápeža #2
ekans
všichni musíme nést kříž který nesl náš Pán a tím jsme uchráněni
Alexandra Ritzová
Tyto výstřelky studentské mládeže se historicky opakují, jednou za francouzské revoluce, jindy v roce 1848, později třeba v roce 1968, nebo 1989. Nedovzdělaná mládež srdnatě rozdmychává společenské změny, kterým však vůbec nerozumí, aby se to, co uvádí do chodu, stalo prostředkem nedozírných kroků v rukou mocných.
Dost možná, že právě současná koronavirová psychóza světa je kouřovou …More
Tyto výstřelky studentské mládeže se historicky opakují, jednou za francouzské revoluce, jindy v roce 1848, později třeba v roce 1968, nebo 1989. Nedovzdělaná mládež srdnatě rozdmychává společenské změny, kterým však vůbec nerozumí, aby se to, co uvádí do chodu, stalo prostředkem nedozírných kroků v rukou mocných.

Dost možná, že právě současná koronavirová psychóza světa je kouřovou clonou k provedení přestavby světa ochráněné před revolučními výstřelky polovzdělané mládeže...
ekans
protože to podporují a financují židovské organizace, stejně tak si vytvářejí nové dějiny skrze soudruhy Jirásky, kterým dají živobytí
Peter(skala)
Dakujem za posolstvá, ktoré sa týkaju skorej buducnosti a ešte sa nestali:
"Rusko bude takřka kompletně spáleno. Také jiné národy zmizí. Itálie bude částečně zachráněna kvůli papeži."
🤔
Rusko počas vojen ešte nikdy nebolo kompletne spálené, takže Panna Mária hovorí určite o buducnosti, ktorá Rusko ešte len postihne.
To bude zrejme za to, že napadnú Chrám sv.Petra resp.pápeža a násilím …More
Dakujem za posolstvá, ktoré sa týkaju skorej buducnosti a ešte sa nestali:
"Rusko bude takřka kompletně spáleno. Také jiné národy zmizí. Itálie bude částečně zachráněna kvůli papeži."
🤔

Rusko počas vojen ešte nikdy nebolo kompletne spálené, takže Panna Mária hovorí určite o buducnosti, ktorá Rusko ešte len postihne.
To bude zrejme za to, že napadnú Chrám sv.Petra resp.pápeža a násilím sa budu zmocňovať Božích svätenín:
"Rusko vtrhne ke všem národům, zvláště do Itálie, a vztyčí svou vlajku na kopuli sv. Petra!"
dyk
Bude spalené pocas troch dní tmy, keď narazí kométa do zeme