Vysvetlenie prečo bude značka šelmy na čele alebo na paži

PS: Preklad z ruštiny. BIOMETRIA... Vysvetlenie prečo bude značka šelmy na čele alebo na paži. (VIDEO) Poznámka redakcie - Drahí bratia a sestry v …
Janko333
Bude to veľká skúška pre veriacich, kto neobstál teraz, (očkovanie) ako obstojí keď bude horšie? Kto sá bude spoliehať na materialne istoty neobstojí. Ostane iba holá viera v Ježiša a Pannu Máriu. Kto vydrží v dôvere, Boh zakročí v pravú chvíľu a aj keby mal položiť život urobí to s radosťou pre Krista lebo bude mať od Boha silu.
V KNIHE O PRAVEJ ÚCTE K PANNE MÁRII SV. Ľudovít Mária Grignion z …More
Bude to veľká skúška pre veriacich, kto neobstál teraz, (očkovanie) ako obstojí keď bude horšie? Kto sá bude spoliehať na materialne istoty neobstojí. Ostane iba holá viera v Ježiša a Pannu Máriu. Kto vydrží v dôvere, Boh zakročí v pravú chvíľu a aj keby mal položiť život urobí to s radosťou pre Krista lebo bude mať od Boha silu.
V KNIHE O PRAVEJ ÚCTE K PANNE MÁRII SV. Ľudovít Mária Grignion z Motfortu hovorí: Povedal som, že to bude najmä na konci sveta, a už skoro, pretože Najvyšší so svojou svätou Matkou si vytvorí veľkých svätých, ktorí prevýšia svätosťou skoro všetkých ostatných, ako libanonské cédre prevyšujú malé stromčeky. Tak, ako to bolo zjavené jednej svätej duši, ktorej životopis napísal abbé de Renty. Tieto veľké duše, plné milosti a horlivosti, budú vyvolené, aby sa postavili na odpor Božím nepriateľom, vrieskajúcim zo všetkých strán. Budú mimoriadne oddaní svätej Panne, osvetľovaní jej svetlom, kojení jej mliekom, vedení jej duchom, podopieraní jej ramenom a chránení pod jej ochranou.
Jednou rukou budú bojovať a druhou stavať. Jednou rukou budú premáhať, porážať, drviť bludárov a ich bludy, rozkolníkov a ich rozkoly, modlárov a ich modlárstva, hriešnikov a ich bezbožnosti.
Druhou rukou budú stavať chrám pravého Šalamúna a mystické mesto Božie, t.j. presvätú Pannu, ktorú nazývajú svätí Otcovia "chrámom Šalamúnovým a mestom Božím." Povedú celý svet svojím slovom a svojím príkladom k pravej úcte k nej, čo im vzbudí mnoho nepriateľov, ale tiež prinesie mnoho víťazstva a slávy jedinému Bohu.
To zjavil Boh sv. Vincentovi Ferrerskému, veľkému apoštolovi jeho doby, ako to dostatočne naznačil v jednom svojom diele.
PANNA MÁRIA STEFANOVI GOBBIMU - Toto je doba, keď nasledovníci protivníka Kristovho sú označení jeho pečaťou na čele a na ruke.
✔️ Znak na čele a na ruke je znamením úplnej závislosti toho, kto je týmto znakom poznačený. Znak označuje toho, kto je nepriateľom Krista, to jest Antikrista, a jeho vyrazený znak znamená úplné prináležanie poznačenej osoby k šíku toho, ktorý sa stavia proti Kristovi a bojuje proti jeho božskej kráľovskej moci.
Znak sa vyráža na čelo a na ruku.
✔️ Čelo označuje inteligenciu, lebo myseľ je sídlom ľudského rozumu.
✔️ Ruka vyjadruje ľudskú činnosť, lebo človek koná a pracuje svojimi rukami.
Teda je to osoba, ktorá je poznačená Antikristovým znakom vo svojej inteligencii a vo svojej vôli.
Kto sa nechá poznačiť znakom na čele, prijíma doktrínu popierania Boha, zavrhovanie Zákona, ateizmus, v tejto dobe stále viac rozširovaný a propagovaný. Tak je pobádaný, aby vyznával dnes tak módne ideológie a stal sa propagátorom všetkých bludov.

✔️ PANNA MÁRIA A POSOLSTVÁ STEFANOVI GOBBIMU :: Zivcakova

V knihe Genezis čítame: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom; Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ Tou ženou spomínanou v predjarí svet, je Panna Mária. Preto chcela, aby ju tak predstavovala medaila. Dobre poznáme odporného hada… Je ním pokušiteľ, diabol. Plazí sa, vyčkáva v zákutí, zasipí, oslepí, pokúsi sa uštipnúť Pannu. Márna snaha! Je silnejšia ako on; je Nepoškvrnená! Aj na nás často striehne pokušenie ako pekelný had. Nezabúdajme, že k víťazstvu nám pomôže Božia milosť a príhovor Panny Márie.
Prosím v pokušení o pomoc Nebeskú Matku? Dôverujem v jej „prosiacu všemohúcnosť“?

Panna Mária – sprostredkovateľka všetkých milostí. Pri zjavení z rúk Sv. Panny vychádzali lúče. Podľa jej vysvetlenia, lúče znázorňujú milosti, ktoré rozdáva všetkým, ktorí o ne prosia. Keď sa sestra Katarína divila, že niektoré drahokamy na prstoch Panny Márie nevyžarovali lúče, počula vnútorný hlas: „Drahokamy, ktoré nezažiaria, predstavujú milosti, o ktoré ľudia neprosia.“
Pochopil som, že každú milosť dostávam prostredníctvom Panny Márie? Prosím o milosť pre seba, pre blížnych i pre tých, ktorí o ne neprosia? Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily | Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse
.
Michal Bil
Hodně mým známým věřícím přišlo vtipné když sem ze začátku zmínil že můžem být na konci časů.. Utíkali za vakcinou jak za žrádlem.. Dnes už se hlad, válka, mor, smrt + značka hodně připodobují písmu svatému, a teď by si za tu jehlu nejraději nakopali do řiti..