...mňa opustili, prameň živých vôd... Jer 2,13

Milí priatelia, veriaci v Krista Ježiša, bojovníci za slobodu a demokraciu a všetci, ktorí počúvate hlas Boží skrze Bibliu.
Pri sledovaní diania vo svete, ktoré sa viditeľne podobá časom antikristovým, musím zareagovať na jednotlivé aktivity a snahy odvážnych ľudí, ktorí bojujú proti tejto tyranii a zlobe valiacej sa od globalistických elít. Či je to Covid tyrania, alebo vládna, či policajná tyrania, vojnová, či hrozba zo strany migrantov, ktorí si podmaňujú krajiny Európy. Dnes už je veľký problém u lekára liečiť čokoľvek iné, lebo ostala iba jedna diagnóza - šialený Covid. Ľudia zomierajú na iné choroby, pretože sa im neposkytne adekvátna starostlivosť, lebo Covid je ten „najdôležitejší“. Je, ale iba pre elity tohto sveta, ktoré si týmto spôsobom úspešne zotročujú národy. A prečo? Lebo sa muselo splniť Písmo o odpade, preto, lebo sa musí naplniť proroctvo v Písme o posledných časoch!
„...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21
Som na strane aktivistov a bojovníkov za slobodu a demokraciu, som na strane odvážnych lekárov
Rodinný lekár Vladimír Zelenko vypovedá pred Sanhendrinom o očkovaní proti covidu.
a odborníkov ktorí pravdivo varujú pred jedom v očkovacej látke proti Covid, ale zistil som jeden podstatný nedostatok v tomto snažení sa ľudí, či už na protestoch, alebo štrajkoch na námestiach, v článkoch, alebo rozhovoroch v rádiách a opozičných TV:
Tento ľud by chcel slobodu a demokraciu, ale bez Boha! Prečo si dovoľujem takto súdiť? Je to preto, lebo na tých protestoch (ktoré podrobne sledujem), článkoch, videách z automobilov a prednáškach, sa nespomenie meno JEŽIŠ Kristus! Cez tieto všetky spôsoby informovania, sa nevyzýva k „obráteniu sa k jedinému pravému Bohu“, nevyzýva sa k „pokániu a metanoi“. Ľud chce žiť pokojný život, ale bez Boha sa žiť pokojne nedá.
Teraz ťa, milý čitateľ, nasmerujem na niektoré miesta v Biblii, aby si pochopil, prečo takáto „demokracia“ , či „sloboda“ nemôže bez Boha fungovať:
Jeremiáš 2,8 : „Kňazi nevraveli: Kdeže je Pán?. Tí, čo chápu Zákon ma nepoznali a pastieri sa mi spreneverili, proroci veštili menom Bála a za bezmocnými bôžikmi chodili.
Ak sa spreneverí napr. duchovenstvo katolíckej – Vatikánskej, nevesty, čo očakávaš od Boha? Boh má trpieť tento odpad a zvrátenosť vo vnútri katolíckej – už teraz - neviestky antikrista? Vieš sa na chvíľu akoby vcítiť do toho, čo prežíva Boh Otec nebeský? Jeho vlastní vykladači Zákona a Písma začali ohlasovať diabolský ekumenizmus, liberálnu teológiu a iné bludy a Boh ma trpieť takýto ľud, ktorí sa necháva nazývať „duchovenstvom“? „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...“ 2Tim 4,3
Jeremiáš 2, 11-13: „Zdeste sa nad tým, nebesá, zhrozte sa veľmi, preveľmi, hovorí Pán, veď dvoch ziel sa dopustil môj ľud: mňa opustili, prameň živých vôd...“
Nevidíš vo svete ten obrovský odpad od viery v Boha? Boha máme iba na to, aby sme ho ťahali za nohy, či ruky, ak je nám zle, ak sme chorí a ak máme v niečom nedostatok. Ale ak je nám dobre, tak ľud opúšťa Boha. Ľudstvo OPUSTILO BOHA. A ty si myslíš, že Boh bude stáť na strane tých, ktorí protestujú na námestiach, ktorí štrajkujú, ktorí aj hľadajú právnu obhajobu pred policajnou šikanou a vytrhne ten ľud, ktorý od neho odpadol? Veď dnes už nemá človek nádej, žeby mohol vyhrať nejaký súdny spor lebo keď napr. policajt pošahaný Covid fašizmom, zneužije právomoci verejného činiteľa a ty ho budeš žalovať, tak si myslíš, že dosiahneš spravodlivé konanie na súdoch? Už nemáme nádej v žiadnu právnu a spravodlivú inštitúciu ani na súdoch, ani v prokuratúre, ani na polícii. Toto všetko je tiež následkom odpadnutia od Boha.
Jeremiáš 2,19: „Tvoj zločin ťa stresce, skárajú ťa tvoje nevernosti, Nuž vedz a viď, aké je zlé a trpké, že si opustil Pána, svojho Boha, že si nemal bázeň predo mnou, hovorí Pán, Jahve zástupov“
Tak tu máš dôkaz o tom, že ako bolo za čias proroka Jeremiáša, tak bude aj v tejto dobe. Za ten celosvetový odpad od jediného pravého Boha Otca, jeho Syna Ježiša Krista a Ducha Božieho, spravodlivo prichádzajú „zlé a trpké tresty“!
Jeremiáš 3,10: „Hej, jej sestra nevernica sa ani napriek tomuto všetkého nevrátila ku mne z celého svojho srdca, ale iba zdanlivo, hovorí Pán“

Tak sa pozri napríklad na toho diablovho syna Bergoghlia, ako sa usiluje spolupracovať s globalistami a elitami sveta, keď vyzýva k zaočkovaniu proti Covidu a ešte to spája s dobrom a javí zdanie, akoby to bola Božia vôľa. Pozri si zvrátených katolíckych biskupov, a mnohých kňazov, ktorí tiež vyzývajú svojich veriacich, aby sa dali zaočkovať jedovatou vakcínou. Oni sa iba „zdanlivo“ tvária, že patria Bohu, ale oni slúžia diablovi a sú ruka v ruke spojení so všetkým zlom, čo pôsobí vo svete!
Jeremiáš 4,22: „Veď môj ľud je prihlúpy, nepozná mňa, sú to sprostí synovia, pochopenia nemajú, sú múdri na zločin a dobro robiť nevedia“.
Dovolím si aj ja použiť jedno slovo z Písma, aby som každému z Vás, čo toto čítate, ukázal vážnosť Božieho slova a vážnosť dnešného konania ľudí:
Osprosteli rodičia, čo si dajú zaočkovať svoje bezbranné deti, hoci majú možnosť zistiť nebezpečnosť očkovania. Sprosté sú aj dospelé deti, (napriek toľkej informovanosti) ktoré dajú zaočkovať svojich úbohých rodičov a starých rodičov, a na starosť sa im „odvďačia“ tým, že im odporúčajú dať si smrtiacu injekciu. Osprosteli lekári aj zdravotníci, ktorí spolupracujú s pavedou, spreneverili sa skutočnej vede, ktorú študovali v medicíne a očkujú bez svedomia pacientov, hoci majú tú najlepšiu možnosť overiť si, čo podávajú pacientom. Osprosteli aj učitelia, ktorí nútia žiakov nosiť rúška a dať sa zaočkovať. Osprosteli aj biskupi, kňazi a všetci hierarchovia, ktorí sa stali miništrantami globalistov a naplno slúžia Covid hystérii. Vlastne bez ich prispenia, by nebola možná táto genocída národov. Sprostí a posadnutí sú vladári, ministri, prezidenti a všetci, ktorí vedome spolupracujú na tejto genocíde národov. Osprosteli aj novinári, vedenie médií a aj ich zamestnanci, ktorí denno-denne manipulujú so štatistikami a klamú verejnosť o počte nakazených a vnášajú do ľudí falošný strach, napätie a neistotu.
Tvrdá je to reč?
Ale my sa nemôžeme vyhovárať, že veď k tomuto všetkému nás prinútila vláda, politici a naši zamestnávatelia, preto oni budú za toto najviac zodpovední. Nie, zodpovedný je každý, kto zo strachu pred stratou zamestnania, či školy, či straty prístupu k peniazom v banke, súhlasil s týmto fašistickým režimom a prispôsobil sa. A človek – človeka terorizuje všade: v hypermarkete, lekárni, nemocnici, v autobuse, vo vlaku, v škole, v práci, v kancelárii, na úrade, v reštaurácii...!
Týmto odvážnym vyjadrením sa, chcem ešte aspoň trochu prebudiť k pokániu a metanoi, zvyšok bežných a jednoduchých ľudí, aj tých, ktorí sú zodpovední za túto situáciu a prebudiť sa chcú. Nikoho sa týmto nechcem dotknúť, ale ak Boh nemá problém použiť toto slovo, tak s nami chce zatriasť. Je na každom z Vás, či si to pripustite k srdcu ako urážku, alebo v pokore ako príležitosť zobudiť sa.
Moja duša je smutná z toho, ako tento „ľud hynie, lebo nemá poznania...“ (Oz 4,6). A je stvorený Bohom. Zároveň sa stal odbojným a kráča po ceste do pekla. Vakcína je len predvoj čipovania (Zjv 13,16), ak to už nie je prvotné „zaočkovanie“ sa diablovi. A ak ani toto nestačí vedieť na záchranu duše a obrátenie sa, tak ostáva už len Boží hnev pre neposlušných synov... Ef 5,6
Boh v prorokovi Joelovi 2,12 hovorí: „Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia a nie rúcho...“
Táto výzva na pokánie a metanoiu, je vážnou výzvou pre teba i pre mňa. Prichádzajú posledné časy (Zjv 10,6) a času už nebude. Pred druhým príchodom Ježiša Krista, musí tento svet prejsť ohňom utrpenia za svoje hriechy a bezbožnosť - trestami zoslanými od Boha. Budú “...odovzdaní do jeho (antikristovej) ruky na čas a časy a pol času.“ (Dan 7,25). Ale Ježiš príde na konci tohto utrpenia ako Víťaz a zabije tohto Zloducha „dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu“ 2Sol 2,8. Už žiadna vláda, či armáda, už žiadna politická strana, už žiadne štátne, či národné zoskupenie, ani ľudská sila, nebude schopná poraziť túto celosvetovú globalistickú vládu. Porazí ju už iba: Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱὸς τοῦ θεοῦ, σωτῆρ - Ježiš Kristus - Boží Syn – Spasiteľ. Alleluja!
Ale maličké stádo, a celej Pravde Evanjelia, posilňované Ježišom, sa nemusí báť - Lk 12, 32 (aj keď niektorí budú mučeníkmi za Krista). Nemusí sa báť hlavne večnej smrti. Ježiš prisľúbil v Zjv 22,12: „Hľa, prídem, čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého, podľa jeho skutkov...“ A inde v Rim 2,7: „večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch, hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť ...“
„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym, a pri tvojom druhom príchode ma, prosím Ťa, v oblakoch uchváť k sebe do neba. Mária – pomocnica kresťanov – oroduj za nás“. Amen.
warez
hľadám to video s Dr. Zelenkom pred rabínskou radou