Kapisztrán
Mindenki a maga hite és látásmódja szerint értelmezi. Szerintem azt jelképezi, hogy a Misztikus Test már töviskoronát visel, megalázva, övéitől elárulva az ellenség kénye-kedvének kiszolgáltatva! Tagjaiban is, amióta minket arra kényszerítenek, hogy kézbe áldozzunk, távolságot tartsunk és maszkot viseljünk még a templomban is! A szenteltvíz eltávolítása és a fertőtlenítő szer használatáról nem …More
Mindenki a maga hite és látásmódja szerint értelmezi. Szerintem azt jelképezi, hogy a Misztikus Test már töviskoronát visel, megalázva, övéitől elárulva az ellenség kénye-kedvének kiszolgáltatva! Tagjaiban is, amióta minket arra kényszerítenek, hogy kézbe áldozzunk, távolságot tartsunk és maszkot viseljünk még a templomban is! A szenteltvíz eltávolítása és a fertőtlenítő szer használatáról nem is beszélve! Marad a költői kérdés: akkor hol és hogyan fejezzük ki hitünket, hogy a mi Istenünk, Megváltónk Jézus Krisztus az egész látható és láthatatlan világ egyetlen Ura! Kérdem: tisztelt Miserere nobis, önöknél másképp zajlik a szertartás, de a rendelkezésekkel nem ugyanott vannak, ahol mi? Mert ha behódoltak a világi, pontosabban fogalmazva a szabadkőműves rendelkezéseknek, önök is bort isznak és vizet prédikálnak! Áve Mária!
Beati pauperes spiritu
@Kapisztrán kedves, CSAK EGY IGAZ HIT VAN! A szentmiséken, melyeken Isten mérhetetlen kegyelméből és irgalmából résztvehetek, nincsenek ilyen rendelkezések. Másképpen is lehet, söt kötelességünk is vigyázni egymásra.

Vastag betűk nélkül is látom, hogy túl sok az érzelem és nagy a kín, de kérdezem: Jézus Krisztus nem szenvedett-e értünk? Nem megmondta-e előre, hogy titeket is üldözni fognak? A …More
@Kapisztrán kedves, CSAK EGY IGAZ HIT VAN! A szentmiséken, melyeken Isten mérhetetlen kegyelméből és irgalmából résztvehetek, nincsenek ilyen rendelkezések. Másképpen is lehet, söt kötelességünk is vigyázni egymásra.

Vastag betűk nélkül is látom, hogy túl sok az érzelem és nagy a kín, de kérdezem: Jézus Krisztus nem szenvedett-e értünk? Nem megmondta-e előre, hogy titeket is üldözni fognak? A szolga nem nagyobb Uránál....

S ha kényszerítenek is valakit a kézbeáldozásra, miért nem tartóztatja meg magát? A lelkiáldozás ősi hagyománya az Egyháznak. S ha lelki szenvedéseit egyesíti Krisztuséval és felajánlja engesztelésül, mily hatalmas kegyelmeket és érdemeket nyerhet általa a lélek! Zörgetni kell...

Önmegszentelésünk szükséges volta – gloria.tv

Isten áldja!
Beati pauperes spiritu
Katolikus oltár előtt nem szokott semmi kihelyezve lenni, mert a pap vagy a ministránsok elesnének szentmise közben. Bizonyára a Luther asztalról van szó.
Mindazonáltal örömteli, hogy vannak még novus ordo-s papok, akiknek még fontos a nyáj...
sf
Ez nem "Luther asztal", hanem oltár. Egy olyan templomban, ahol az oltárképen a Szentháromságon, az angyalokon, Szent Ferencen és Szent Antalon kívül sok magyar szent is van, és felülről lefelé haladva, a Szentháromság és Szűz Mária mutat az oltárra. Igaz, hogy az oltár körüljárható, és szoktak néha elé tenni néha bizonyos dolgokat (pl. a húsvéti gyertya ferdén, mellette és előtte van), de eddig …More
Ez nem "Luther asztal", hanem oltár. Egy olyan templomban, ahol az oltárképen a Szentháromságon, az angyalokon, Szent Ferencen és Szent Antalon kívül sok magyar szent is van, és felülről lefelé haladva, a Szentháromság és Szűz Mária mutat az oltárra. Igaz, hogy az oltár körüljárható, és szoktak néha elé tenni néha bizonyos dolgokat (pl. a húsvéti gyertya ferdén, mellette és előtte van), de eddig még senki sem esett el semmiben sem. Nagyon fáj egy ítélkezés olyasmiről, amit nem ismerünk (olyasmiről sem szép dolog ítélkezni, amit ismerünk). Ha valami nem tetszik az egyházban, a változtatást saját magunkon kell elkezdeni. Ahogy például Assisi Szent Ferenc tette.
Beati pauperes spiritu
Beati pauperes spiritu
Kedves sf,
köszönöm a figyelmeztetést. Önnek is szívből ajánlom az alábbi kisvideót, melyben láthatja a római katolikus oltárt és ízelítőt kaphat a római katolikus szentmiséből, melyet Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal is misézett s melyen a sok magyar szent rendszeresen résztvett.
youtube.com/watch?v=x6rlLIuxK8E
Isten áldja!
Kapisztrán
Ha még vannak máma magyar szentek, akkor felismerhetők azáltal, hogy nem haladnak a sodrással, a mai divattal, hanem sziklákként dacolnak a hullámokkal, amelyek ostromolják őket! "Életüket sem kímélik, mindhalálig"! Hűek a kétezer éves hithez, örökséghez, igazi Krisztus követők! Mert erejük forrása az OLTÁRON BEMUTATOTT ÁLDOZATBÓL FAKAD! Ez a legkonkrétabb megkülönböztető jel máma!
francesco69
Én már nagyon unom régi, meg új miserend (novus ordo) kijelentéseket. vannak érvényben lévő formák, rítusok, ahogyan a szentmisét ünnepeljük. Az u. n. új rend, vagyis a római liturgia érvényben lévő rendes formája, nem kérdés, hogy érvényes. Azt, hogy hogyan ünnepelik függ a paptól a közösségtől. Ha betartják az AR. rendelkezéseit teológiailag, formailag teljes. Senki ne legyen abban a hitben …More
Én már nagyon unom régi, meg új miserend (novus ordo) kijelentéseket. vannak érvényben lévő formák, rítusok, ahogyan a szentmisét ünnepeljük. Az u. n. új rend, vagyis a római liturgia érvényben lévő rendes formája, nem kérdés, hogy érvényes. Azt, hogy hogyan ünnepelik függ a paptól a közösségtől. Ha betartják az AR. rendelkezéseit teológiailag, formailag teljes. Senki ne legyen abban a hitben meggyőződve, hogy a régi ordó a tökéletes. Elnézve azokat a videókat, amelyek a régi ordó szerinti szentmiséket mutatja be, látszik a mesterkéltség, gesztusokban az egész miliőben, ami körül veszi. A zsinat előtt nyilván a maga természetességében, ez a mesterkéltség nem volt, a folyamatosságból való természetesség sokkal életszerűbbé tette. Az új miserendnek pedig a rendelkezésektől való számos eltérés, sok templomban, közösségben, kiüresíti, sőt egyenesen szentségtörővé teszi a liturgiát. Szóval mind a két forma, teljes, ha Lélekkel van eltöltve és az Egyház szándéka szerint Krisztus valóságos áldozata és lakomája ként ünnepeljük és hisszük. Nem a miseruha formája, adja meg az érvényességet nem is a nyelv (latin vagy népnyelv), hanem az Egyház hite és szándéka, amit Krisztustól kapott. Minden forma hordoz hiba lehetőséget, főleg a kivitelezők személyében. Igen nagyon sok, több olyan pap van most is, akik élő hittel ünneplik a szentmisét, betartva a liturgikus rendet, és szeretik a rájuk bízott embereket, és az üdvösségükért dolgoznak nap mint nap. Igen vannak hiányosságok mind a két oldalon, a szembemiséző oltár egy kissé anomália, a keletezés hiánya a templomoknál, évszázados valóság, hogy a Kereszt felé, Krisztus felé fordul a pap a hívő néppel ez nagyon dicséretes lenne, ha egységesen megvalósulna, imádkozni kell érte.
Beati pauperes spiritu
Egy nagyon frappáns mondattal világítanám meg a lényeget: Önnek mindegy, hogy idd ki vagy vidd ki? Ugye, hogy nem...

Idézet:

Mi a baj az új misével?

Többek között az a baj vele, hogy a II. Vatikáni Zsinat liturgiai változásai a zsinat – alább bővebben kifejtett – tévedéseit tükrözik a következő témákkal kapcsolatban:

az Egyház egysége;
ökumenizmus;
vallásszabadság;
kollegialitás.

Az új …More
Egy nagyon frappáns mondattal világítanám meg a lényeget: Önnek mindegy, hogy idd ki vagy vidd ki? Ugye, hogy nem...

Idézet:

Mi a baj az új misével?

Többek között az a baj vele, hogy a II. Vatikáni Zsinat liturgiai változásai a zsinat – alább bővebben kifejtett – tévedéseit tükrözik a következő témákkal kapcsolatban:

az Egyház egysége;
ökumenizmus;
vallásszabadság;
kollegialitás.

Az új liturgia ökumenikus liturgia, és arra törekszik, hogy eltöröljön minden olyan tanítást, ami határozottan katolikus, és hogy a katolikus liturgiát olyan istentiszteleti formává változtassa át, melyet egyetlen protestáns sem találna sértőnek. Ez emberközpontú istentisztelet, mely megfosztatott minden természetfelettire utaló szimbolizmustól.

VI. Pál Ordo Missæ-je (azaz miserendje) ártalmas liturgikus előírás, mivel

A misének eretnek meghatározását tartalmazza.
Azzal a kifejezett céllal állították össze, hogy ökumenikus liturgiát hozzanak létre, mely kedvére van a protestánsoknak, megfosztatott a katolikus igazságoktól a papság vonatkozásában, a mise szent áldozatával kapcsolatban, és Krisztusnak a szent Eucharisztiában való valóságos jelenlétével kapcsolatban.
Hat protestáns lelkész segítségével és beleszólásával hozták létre – ebből is kitűnik az eretnek szellemiség, melyben az új mise fogant és formálódott.
Szerzői az imádságokból és az olvasmányokból szisztematikusan kitörölték azokat a tanokat, melyek sértőek lennének az eretnekekre nézve.
Mind a kihagyásokkal, mind szimbolizmusával és mozdulataival eretnekségeket és tévedéseket tanít a papság, a mise szent áldozata és a szent Eucharisztiában valóságosan jelen lévő Krisztussal kapcsolatban.
Ráadásul legnagyobb valószínűség szerint érvénytelen is, méghozzá a misét celebráló papban előidézett hibás szándék miatt, illetve amiatt, hogy – legalábbis a népnyelvi fordításokban – Krisztusnak az átváltoztatási formulában kiejtett szavait istenkáromló módon megváltoztatták.

Milyen tévtant hirdetett meg a zsinat az Egyház egységével kapcsolatban?

A II. Vatikáni Zsinat eretnekséget tanít az Egyház egységével kapcsolatban; nevezetesen azt, hogy Krisztus Egyháza nem azonosítható kizárólagos módon a Katolikus Egyházzal, hanem csupán létezik abban. Ezt az eretnek tant elsődlegesen a Lumen Gentium kezdetű enciklika tartalmazza, és eretnek jelentését megerősítik VI. Pálnak és utódainak nyilatkozatai, különösen az 1983-as Egyházi Törvénykönyv, az 1992-es Communionis Notio kezdetű levél valamint az Ökumenikus Direktórium.

Mindez szemben áll a Katolikus Egyház tanításával, melyet legfőképp XIII. Leó pápa Satis Cognitum kezdetű enciklikája, XI. Pius pápa Mortalium Animos kezdetű enciklikája és XII. Pius pápa Mystici Corporis kezdetű enciklikája tartalmaz, továbbá az ún. „ágelméletről” született elítélő nyilatkozatok, melyeket a Szent Officium adott ki IX. Pius pápa idején.

Milyen tévtant hirdetett meg a zsinat az ökumenizmussal kapcsolatban?

A II. Vatikáni Zsinat tanítása az ökumenizmussal kapcsolatban, mely azt állítja, hogy a nemkatolikus vallások az „üdvösség eszközei”, nyíltan eretnek. E tan közvetlenül szemben áll az Egyház tanításával, miszerint a Katolikus Egyházon kívül nincs üdvösség, melyet IX. Pius pápa a „legismertebb katolikus dogmának” nevezett. Ráadásul az ökumenikus praxis, melyekhez eme eretnek tan vezetett, közvetlenül szemben áll XI. Pius pápa Mortalium Animos kezdetű enciklikájában leírtakkal.

Milyen tévtant hirdetett meg a zsinat a vallásszabadsággal kapcsolatban?

A II. Vatikáni Zsinat tanítása a vallásszabadsággal kapcsolatban, melyet a Dignitatis Humanæ tartalmaz, majdnem szóról szóra azt a tant állítja, melyet elítélt VII. Pius pápa a Post Tam Diuturnasban, XVI. Gergely pápa a Mirari Vosban, IX. Pius pápa a Quanta Curában és XIII. Leó pápa a Libertas Præstantissimumban. A II. Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló tanítása ezen kívül szemben áll Jézus Krisztus egész társadalom feletti királyságával is, melyet XI. Pius pápa Quas primas kezdetű enciklikája fejt ki, továbbá szemben áll az Egyház civil társadalommal kapcsolatos állandó hozzáállásával és gyakorlatával is.

Milyen tévtant hirdetett meg a zsinat a kollegialitással kapcsolatban?

A II. Vatikáni Zsinat kollegialitásról szóló tanítása megváltoztatja a Katolikus Egyház monarchikus szervezetét, mellyel az Isteni Megváltó ruházta őt fel. A II. Vatikáni Zsinat tanítása – amit az 1983-as kánonjog is megerősít –, mely azt állítja, hogy az egyház legfőbb fennhatóságának alanya (birtokosa) a püspöki kollégium a pápával együtt, ellentétes a Firenzei és az I. Vatikáni Zsinat által meghatározott tanítással.

Mi a baj a II. Vatikáni Zsinatból eredő fegyelmi előírásokkal?

Az 1983-as Egyházi Törvénykönyv tartalmazza a II. Vatikáni Zsinat Egyházzal kapcsolatos fent említett eretnekségét. Emellett megengedi az Oltáriszentséggel szembeni szentségtörést azáltal, hogy engedélyezi, hogy nem katolikusok magukhoz vegyék, ami halálos bűn. Továbbá engedélyezi a communicatio in sacrist (közös, nyilvános istentiszteletet) nem katolikusokkal, mely szintén halálos bűn, továbbá az 1993-as Ökumenikus Direktórium engedélyezi az ökumenikus gyakorlatokat, melyekről az Egyház mindig is azt tanította, hogy halálos bűnök.

Mit jelent mindez?

Azt jelenti, hogy a II. Vatikáni Zsinat és az azt követő reformok új vallást adtak nekünk; egy vallást, ami lényegileg eltér a Római Katolikus hittől, melyet Krisztus alapított. A reformerek lényegileg megváltoztatták a vallás három fő komponensét: a tanítást, az istentiszteletet és a fegyelmet. Ennek eredményeképp a reformerek az ökumenizmus vallását hirdetik a Római Katolikus vallás helyett, amely mindig is azt tanította: egyedül ő az egyetlen és igaz hit, és minden más vallás hamis. A II. Vatikáni Zsinat vallása olyan tanokat tanít, melyeket az egyház a múltban már elítélt. Természetüket tekintve protestáns szertartásokat és szabályokat vezetett be.

Ennek eredményeként a vallást, melyet a katolikusok a helyi plébániájukon és az iskoláikban találnak, bár névleg katolikus, valójában egy új, nemkatolikus vallás, melyet a Katolikus Egyház már elítélt.
pmt-a
pmt-a
@sf "Ez nem "Luther asztal", hanem oltár" Ez valóban nem "lutheri asztal", de nem is oltár, hanem csak egy ping-pong asztal.
A lutheránusok a volt főoltáron mutatják be az Istentisztelet, a népnek háttal.
One more comment from pmt-a
pmt-a
@Miserere_nobis és @francesco69 "Mi a baj az új misével?" Az a baj, hogy háromnegyed részben egy lutheránus Istentisztelet átvétele, ami nem véletlen, mert a vakolókanalas Cardinal Bugnini vezetésével legalább négy lutheránus teológus gründolta.
francesco69
Bugnini nem volt bíboros, a lutheránus liturgia, pedig a tridentinum előtti liturgiából őrzött meg elemeket, mint pl. az ordináriumok, vagy a kovásztalan kenyérrel történő úrvacsora, ami természetesen nem szentség, ők sem tartják annak. A lutheránus templomok, nyilván a régi építésűek oltárral rendelkeznek és a kereszt felé fordulva imádkoznak. A hasonlóság ebből ered.
charisma
Frappáns
francesco69
"Ráadásul legnagyobb valószínűség szerint érvénytelen is, méghozzá a misét celebráló papban előidézett hibás szándék miatt, illetve amiatt, hogy – legalábbis a népnyelvi fordításokban – Krisztusnak az átváltoztatási formulában kiejtett szavait istenkáromló módon megváltoztatták. "Na azért ne essünk túlzásba!!!!!!!!!!!!!