Clicks1.6K
csk.news
7

Františkův Pektorální Kříž: Velmi Podivné Rysy

Bláznivé: Dobrý pastýř na Františkově pektorálu má levou nohu otočenou dozadu.

Pektorál byl navržen Antoniem Vedelem (+1997). František jej nosí ve stříbrné a zlaté barvě od té doby co se stal arcibiskupem Buenos Aires. Ann Barnhardt na Barnhardt.biz (18. února) uvádí démony, kteří mají své nohy a chodidla otočené dozadu:

• Mayská Tata Duende je malý démon s ošklivou, podlou tváří.

• Jižní Asie: Churel, nazývaný také Pichal Peri, se objevuje jako krásná žena, která se zaměřuje na zranitelné muže.

• Brazílie: Curupira, démon, který vypadá jako človek nebo trpaslík, a jeho chodidla nechávají nesprávné stopy, aby zmátl lovce a cestovatelé (na obrázku níže 1926, Amazonská legenda).

• Indie: Bhuta, zlý přízrak nebo duch zemřelé osoby.

• Dominikánská Republika: Ciguapa, vyhladovělá ženská kreatura, která jí maso a duše lidí (obrázky).

Obrácené nohy jsou nástrojem, který vede oběti na scestí zmatkem a klamáním.

Takový Pektorál byl také občas nošen chicagským kardinálem Josephem Bernardinem (+1996) obrázky), antikatolickým prelátem, který byl obviněn z homosexuálního zneužívání, a který pod Janem Pavlem II kontroloval jmenování amerických biskupů.

#newsNumthmhnng

ľubica
Koncert Franciszka dla Pachamamy: co znaczą skrzyżowane ramiona?

Správa Gloria.tv o katechéze o Pachamame počas vianočného koncertu vo Vatikáne 2019! - keď si biskupi skrížili ruky na hrudi, aby „pocítili“ „srdce Matky Zeme“ - vyvolala medzinárodný protest. Obrázky týchto biskupov pripomínali niektorým pozorovateľom podobné gestá, ktoré sa vyskytli počas slobodomurárskych rituálov (obrázok …More
Koncert Franciszka dla Pachamamy: co znaczą skrzyżowane ramiona?

Správa Gloria.tv o katechéze o Pachamame počas vianočného koncertu vo Vatikáne 2019! - keď si biskupi skrížili ruky na hrudi, aby „pocítili“ „srdce Matky Zeme“ - vyvolala medzinárodný protest. Obrázky týchto biskupov pripomínali niektorým pozorovateľom podobné gestá, ktoré sa vyskytli počas slobodomurárskych rituálov (obrázok nižšie). Toto gesto robí aj pastier, ktorý je zobrazený na zlatom prsnom kríži kardinála Bergoglia a na striebornom prsnom kríži Františka.
ľubica
Obrátené nohy postavy na tzv. pektorále rímskeho biskupa F., sú nástrojom, ktorý vedie obete na scestie zmätkom a klamaním.Takýto pektorál tiež občas nosil chicagsky kardinál Joseph Bernardin (+1996) obrázky), antikatolický prelát, ktorý bol obvineny z homosexuálneho zneužívania a ktorý za pp. J.P. II kontroloval menovanie amerických biskupov.
.................................................…More
Obrátené nohy postavy na tzv. pektorále rímskeho biskupa F., sú nástrojom, ktorý vedie obete na scestie zmätkom a klamaním.Takýto pektorál tiež občas nosil chicagsky kardinál Joseph Bernardin (+1996) obrázky), antikatolický prelát, ktorý bol obvineny z homosexuálneho zneužívania a ktorý za pp. J.P. II kontroloval menovanie amerických biskupov.
...........................................................................................................

doklad:christianitas.sk/…v-propagujucich-homosexualitu/
ľubica
Založenie stolice Svätého Petra v Antiochii r. 37(22.február, teda práve dnes) a v Ríme r. 42 ( 18. Január )

Pán Ježiš rozkázal sv. Petrovi, aby spravoval Cirkev. Po ňom ju majú spravovať jeho nástupcovia. Svätý Peter sa po smrti Majstrovej zdržoval v Jeruzaleme do r. 36. Keď ich tam prenasledovali, otrasúc si prach z obuvi, odišiel r. 37 do najväčšieho východného mesta, Antiochie (dnešná …More
Založenie stolice Svätého Petra v Antiochii r. 37(22.február, teda práve dnes) a v Ríme r. 42 ( 18. Január )

Pán Ježiš rozkázal sv. Petrovi, aby spravoval Cirkev. Po ňom ju majú spravovať jeho nástupcovia. Svätý Peter sa po smrti Majstrovej zdržoval v Jeruzaleme do r. 36. Keď ich tam prenasledovali, otrasúc si prach z obuvi, odišiel r. 37 do najväčšieho východného mesta, Antiochie (dnešná Antakija) v Sýrii pri rieke Oront. Tu založil veľkú kresťanskú obec a odtiaľto spravoval Cirkev až do r. 42. Tu sa hlásili do Cirkvi mnohí pohania. Vyznavači Krista dostali tu meno Cristiánoi – krestania. Pamiatku založenia pápežskej stolice sv. Petra v Antiochii slávime 22. februára. – Sv. Peter po svojom odchode postavil na čelo antiochijskej cirkevnej obce Evodia. Za ním prišiel sv. Ignác mučeník. Tam účinkoval neskoršie za čas aj sv. Ján Zlatoústy.

Zvláštnym riadením Božím odišiel sv. Peter r. 42 do Ríma, ktoré bolo strediskom rímskej ríše, kde sa tiež sústreďovala všetka pohanská poverčivosť, nemravnosť a nerozumné učenie pohanských filozofov. Tomuto všetkému zlu urobilo kresťanstvo koniec kresťanskou náukou. Sv. Peter v Ríme založil definitívne stredisko kresťanstva, pápežskú stolicu, odkiaľ pápeži až podnes spravujú katolícku Cirkev. Starobylý kamenný stolec sv. Petra sa až podnes uschováva v apside (sanktuárový výklenok) vatikánskej baziliky. Založenie stolice sv. Petra v Ríme oslavujeme 18. januára. O osem dní neskoršie je obrátenie sv. Pavla.

Preto pápež Pius XI. bulou Rerum Ecclesiae 26. II. 1926 nariadil, aby sme sa cez oktávu po sv. omši modlievali za zjednotenie bludárov (protestantov, židov, mohamedánov, zlých katolíkov, anglikánov, odpadlíkov), rozkolníkov (pravoslávnych) a nevercov(pohanov).
MODLITBA ZA OBRÁTENIE SVETA
Odbavuje sa po sv. omši cez oktávu sviatku Stolice sv. Petra V Ríme, 18—25. januára Pápež. Pius XL: Rerum Ecclesiae, 28. febr. 1926.
Poznámka: keďže dnes takmer úplne vypadlo modlenie sa Cirkvi za obrátenie ku Kristovej Cirkvi (okrem tradičných katolíkov), prosíme každého verného katolíka, aby tak činil a modlil sa túto modlitbu doma, v rodinách, v spoločenstvách. Svet potrebuje súrne obrátenie ku katolíckej Cirkvi a Kristovi nášmu Pánovi, bez ktorého úbohé duše padajú do pekla vo veľkom nespočetnom množstve (varovanie P. Márie z Fatimy). Stádočko je dnes veľmi malé ako hovorí samotné Sväté Písmo, a preto sa horlivo modlime za svet. Pán Boh vypočuje každú modlitbu, veď kvôli desiatim spravodlivým by nebol zničil Sodomu na príhovor Abraháma. Preto spolu s Matkou Božou a na jej príhovor, zapojme sa do modlitieb o spásu sveta a blúdenie duší vo falošných vierach.
LITURGICKÁ MODLITBA.
Bože, ktorý si sv. Petrovi, svojmu apoštolovi, odovzdaním kľúčov nebeského kráľovstva udelil najväčšiu moc zväzovať a rozväzovať; dožič nám, aby sme pomocou jeho orodovania boli oslobodení od pút svojich hriechov. Skrze nášho Pána …
Úmysel na jednotlivé dni:
18 januára: Za všetkých mimo Cirkvi žijúcich.
19. januára: Za východných rozkolníkov.
20. januára: Za protestantov v Európe.
21. januára: Za anglikánov.
22. januára: Za zjednotenie kresťanských cirkví pod katolícku Cirkev v Amerike.
23. januára: Za zlých katolíkov a odpadlíkov.
24. januára: Za židov.
25. januára: Za pohanov.
Otče náš … Zdravas… (Tri razy.)
Antifóna:
Aby všetci jedno boli, ako si Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. (Jn 17, 21.)
V: A ja ti hovorím, že ty si Peter.
R: A na túto skalu vystavím svoju Cirkev.
Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal apoštolom svojim: „Pokoj vám zanechávam, pokoj svoj vám dávam”, nehľaď na viny moje, ale na vieru Cirkvi svojej a podľa svojej dobrej vôle ráč jej milostivo udeliť pokoja a svornosti; ktorý žiješ a kraľuješ, Boh na veky vekov. Amen.
Sladké Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami i nad našimi blúdiacimi bratmi.
Odpustky 300 dní
KonKonkrétne modlitby za obrátenie protestantov, pravoslávnych, anglikánov, židov, pohanov
Tieto modlitby sú z predposlednej nedele októbrovej, ktorá je misijnou nedeľou Cirkvi.
Modlitba za bludárov a rozkolníkov.
(Bludárov myslíme protestantov a sekty, rozkolníkov myslíme pravoslávnych ktorí odmietajú skalu Petra, ktorého ustanovil Kristus náš Pán.)
Modlime sa za bludárov a rozkolníkov, aby ich náš Boh a Pán z každého bludu vytrhol a k svätej, katolíckej a apoštolskej matke Cirkvi priviesť ráčil.
Všemohúci večný Bože, Ty každému pripravuješ spásu a nechceš záhubu nikoho; zhliadni na duše diabolským podvodom oklamané; pomýlení nech sa zrieknu každého bludárskeho klamu, nech sa spamätajú v srdci a obrátia sa k jednote pravdy Tvojej. Skrze Krista, Pána nášho. Amen.
Odpustky 3 roky. — Pln. odp. za obvyklých podmienok raz mesačne, ak modlitbu odbavíme každodenne v mesiaci.
Modlitba za východných rozkolníkov.
Pomôžte nám, nebesia, a celá zem od východu až na západ stroj sa zrúcať žalostnú stenu rozkolníctva, ktorá už toľko storočí rozlučuje srdcia západných a východných kresťanov. Nech slnce zmiernej jednoty a kresťanskej lásky osvieti všetky národy mena Kristovho; nech sa roztopí ľadové more bludných vier a roztržiek. Nech svätá matka-Cirkev katolícka opäť objíme svoje odštiepené neverné dietky, ktoré sú umyté kúpeľom svätého krstu, vykúpené krvou Ježiša Krista a na svojich čelách nosia, ako aj my, spasiteľné znamenie najsvätejšej Trojice. Matka Cirkev nech ohreje pod materinskými krídlami svoje odumreté dietky, nech ich oživí k pravej kresťanskej vzdelanosti a k nebeskému kráľovstvu, aby všetky rody v jednote a láske poznali, že niet mena, v ktorom by mohli byť spasené, okrem Pána nášho, Ježiša Krista Nazaretského, ktorého nám poslal Boh Otec. Kiež by čím skorej všetky jazyky jedným srdcom zaspievali anjelskú pieseň chvály, jednoty a pokoja: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Amen.
Modlitby k P. Márii za rozkolníkov.
Nepoškvrnená Panna Mária, my synovia svätej rímskokatolíckej Cirkvi a tvoji služobníci, dôverujúc v tvoju mocnú ochranu, pokorné prosby vznášame k tebe: Vypros hojnosť Božskej milosti od Boha Ducha Svätého na česť a slávu jeho večného pôvodu od Otca i Syna našim od jednoty Cirkvi odtrhnutým bratom na východe, aby osvietení jeho oživujúcou milosťou navrátili sa do lona svätej katolíckej Cirkvi, pod neomylné vedenie vrchného pastiera a učiteľa na tomto svete, rímskeho pápeža. Buď prostrednicou, aby s nami jednou vierou a láskou spojení, dobrými skutkami s nami oslavovali jedného Boha, najsvätejšiu Trojicu, a pritom i tebe, milostivá Panna a Rodička Božia, vzdávali úctu teraz i na veky vekov. Amen.
Druhá modlitba
Ó Mária, Matka milosrdenstva a útočište hriešnikov! Prosíme ťa, zhliadni milostivým okom na úbohých bludovercov a rozkolníkov. Ty stolica múdrosti, vypros im osvietenie rozumu nešťastne zahaleného temnosťou nevedomosti a hriechu, aby jasne videli, že rímskokatolícka, apoštolská svätá Cirkev je jediná pravá Cirkev Ježiša Krista a že mimo nej niet svätosti ani spasenia. Vypros im dokonalé obrátenie a vymôž im milosť, aby prijali všetky články svätej viery a aby sa ochotne poddali pod láskavé vodcovstvo rímskemu pápežovi, námestníkovi Ježiša Krista na zemi; aby takto čím skôr boli spojené s nami sladkou páskou Božej lásky a pod týmže jedným pastierom tvorili s nami jedno stádo; aby sme tebe, preslávna Panna, mohli všetci na veky spievať: Raduj sa, ó Panna Mária, lebo všetky bludy po celom svete ty sama si zničila. Amen. — Tri razy Zdravas Mária.
Odp. 500 dní. — PPO 579.
Modlitba za obrátenie anglikánov.
Preblahoslavená Panna Mária, svätá Božia Rodička, Kráľovná a premilá naša Matka, milostivé obráť svoje milosrdné oči na Anglicko, a zhliadni aj na nás, ktorí pevne v tebe dôverujeme. Skrze teba prišiel medzi nás Kristus, Vykupiteľ sveta, aby v ňom bola všetka nádej naša. Primlúvaj sa, teda za nás, ktorých si pod krížom Pánovým za synov prijala, ó bolestná Matka, oroduj za anglických bratov, odštiepených od svätej viery, aby sa s nami zjednotili v jednom pravom ovčinci svätej Cirkvi, pod zvrchovaným pastierstvom pápeža, námestníka Syna Tvojho, Ježiša Krista. Oroduj za nás všetkých, milostivá Matka naša, aby sme sa skrze živú vieru, dobrými skutkami oplývajúcu, hodnými stali s tebou v nebeskej vlasti Boha s tváre do tváre vidieť a na veky velebiť. Amen.
Modlitby za židov.
a)
Modlime sa za neverných židov, nech im náš Boh a Pán sníme závoj so srdca, aby aj oni poznali Krista Ježiša, Pána nášho . Všemohúci večný Bože, Ty od svojho milosrdenstva neodháňaš ani neverných židov; vyslyš prosby naše, ktoré Ti prednášame za tento zaslepený národ, nech pozná svetlo pravdy Tvojej, ktorým je Kristus, aby sa tak zbavil svojej tmy. Skrze Krista, Pána nášho. Amen.
b)
Bože všetkej dobrotivosti a Otče milosrdenstva, pre najčistejšie srdce Márie Panny, ako i pre orodovanie svätých patriarchov a svätých apoštolov vrúcne Ťa prosíme, obráť svoj milosrdný zrak na pozostatky izraelského ľudu, aby aj židia prišli k poznaniu Ježiša Krista, nášho jediného Vykupiteľa, a stali sa účastnými milosti drahocenného vykúpenia smrti kríža, na ktorom Syn Tvoj sa modlil: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.” Amen.
Modlitby za pohanov.
a)
Modlime sa za pohanov; nech všemohúci Boh odstráni hriešnosť z ich sŕdc, aby zanechali svoje modly a obrátili sa k živému a pravému Bohu a jeho jedinému Synovi, Ježišovi Kristovi, nášmu Bohu a Pánovi.
Všemohúci večný Bože, Ty nechceš smrť hriešnikov, ale vždy len ich život; prijmi milostivo modlitbu našu, osloboď ich od modloslužby a pripoj ich ku svätej Cirkvi Tvojej na chválu a slávu mena Tvojho. Skrze Krista, Pána nášho. — B. Amen.
b)
Od sv. Františka Xaverského.
Večný Bože, Stvoriteľu všetkých vecí, spomeň si, že i duše neveriacich pohanov sú Tvojimi stvoreniami, ktoré si stvoril na svoj obraz a podobenstvo. Spomeň, že Syn Tvoj, Ježiš Kristus, preukrutnú smrť vytrpel za ich spasenie. Pane, pokorne prosíme, nedopúšťaj ďalej, aby neverci najsvätejším Synom Tvojím pohŕdali. Uzmier sa modlitbou nábožných duší a celej svätej Cirkvi, nevesty to najsvätejšieho Syna Tvojho; zabudni na ich modloslužobníctvo a neveru a daj, aby konečne poznali aj oni toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista, Pána nášho, ktorý je spása naša, život náš a vzkriesenie naše, skrze ktorého sme vyslobodení a spasení, ktorému nech je česť a sláva po nekonečné veky. Amen.
Odp. 500 dni. — Pln. odp. raz mesačne za obvyklých podmienok.
Hermenegild
Duch Svätý vždy ukazuje a smeruje na nebo. Tento vták na kríži ukazuje na peklo.
ľubica
strašné Hermenegild, o tom to pektoráli viem ale až dnes som si bližšie všimla že tá postava s prekríženými rukami! má jednu NOHU DOZADU A JEDNU DOPREDU:::a to presne symbolizuje to čo predvádza tento úbohý biskup Ríma, ktorý sa vzdal úlohy zastupného vikára Ježiša Krista, Božieho Syna TU: Viganov list Františkovi: Sám si to povedal a svojimi hláškami mätie veriacich, raz povie niečo v súlade …More
strašné Hermenegild, o tom to pektoráli viem ale až dnes som si bližšie všimla že tá postava s prekríženými rukami! má jednu NOHU DOZADU A JEDNU DOPREDU:::a to presne symbolizuje to čo predvádza tento úbohý biskup Ríma, ktorý sa vzdal úlohy zastupného vikára Ježiša Krista, Božieho Syna TU: Viganov list Františkovi: Sám si to povedal a svojimi hláškami mätie veriacich, raz povie niečo v súlade s náukou Cirkvi ale v zápätí si kopne do Božieho Slova, poníži Matku Božiu i Jej Syna zosunutím ich identity do úplného suterénu, keď verejne prehlásil že M. Božia sa stala svätou až svojím životom a podobne urazil a dopustil sa veľkej herézy ohľadom medeného hada a Kríža.... teraz to nejdem hľadať..., ak nájdem čas, doplním to linkami z vatikana.cz /, tiež všetky tieto excesy mapuje pravidelne: lumendelumine.cz
Laco Bajzo
Na Bergogliovom kríži je znak najvyššej slobodomurárskej lože OTO vták dolu hlavou -Ordo Templi Orientis en.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis
Duch Svätý sa zjavil pri krste nad Ježišom v podobe holubice ,ale nie dolu hlavou. Podobu Krista ,aj aký odev nosil všetci poznáme a na Bergogliovom kríži nie je vyobrazený Kristus ,ale nejaký obyčajný pastier - iná tvár ,aj odev na znak toho ,že …More
Na Bergogliovom kríži je znak najvyššej slobodomurárskej lože OTO vták dolu hlavou -Ordo Templi Orientis en.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis
Duch Svätý sa zjavil pri krste nad Ježišom v podobe holubice ,ale nie dolu hlavou. Podobu Krista ,aj aký odev nosil všetci poznáme a na Bergogliovom kríži nie je vyobrazený Kristus ,ale nejaký obyčajný pastier - iná tvár ,aj odev na znak toho ,že Ježiš je pre nich len obyčajným pastierom. Tiež hlavy oviec sú vlčie. Vlci zamaskovaní za ovce.
ľubica
nechápem tých, ktorí s toto už dávno sami nezistili... veď keď sa mi niečo nezdá, tak to idem hľadať, či ako?