Boží slovo na den 1.7. A.D.2020

Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet:…
Theodorá-Máriá
Co je ti po nás, Boží synu? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?“

Vědí co je čeká i s těmi co nedbají na Zákon Boží.
Theodorá-Máriá
😇 Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok 😇
apredsasatoci
Chýba mi tvoja istota/nadutost. 😷
(aby som sa nenakazila).
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Amosa.
Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, aby pravdu byl Hospodin, Bůh zástupů, s vámi – jak říkáte. Zlo mějte v nenávisti a milujte dobro, spravedlnost v bráně zachovejte, snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zbylo. „Nenávidím vaše svátky a pohrdám jimi, ani cítit …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Amosa.
Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, aby pravdu byl Hospodin, Bůh zástupů, s vámi – jak říkáte. Zlo mějte v nenávisti a milujte dobro, spravedlnost v bráně zachovejte, snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zbylo. „Nenávidím vaše svátky a pohrdám jimi, ani cítit nemohu vaše shromáždění. I když mi přinášíte celopaly, nelibuji si ve vašich obětech, neshlížím na díkůčinění z vašich tučných telat. Pryč s krákoráním vašich písní, brnkání vašich harf nechci slyšet! Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok!“
Am 5,14-15.21-24

Žalm:
Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Slyš, můj lide, budu mluvit,
Izraeli, proti tobě budu svědčit,
já jsem Bůh, tvůj Bůh!

Nekárám tě pro tvé oběti,
vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
Nemusím brát býka z tvého chléva
ani kozly z tvých ohrad.

Neboť mně patří veškerá zvěř lesní
a na svých horách mám zvířat na tisíce.
Znám všechny ptáky na nebi,
mé je vše, co se hemží na poli.

Kdybych měl hlad, nebudu ti o tom říkat,
vždyť můj je svět se vším, co ho plní!
Copak požívám maso z býků
či piji kozlí krev?

Proč odříkáváš má přikázání
a bereš do úst mou smlouvu
ty, který nenávidíš kázeň
a má slova házíš za sebe?
Zl 50

Evangelium:
Mt 8,28-34

Církevní kalendář:
sv. Oliver Plunkett
Oliverius Plunkett
1. července, připomínka
Postavení: arcibiskup, mučedník
Úmrtí: 1681
Narodil se 30. 9. 1629 v Loughcrew v hrabství Meath v Irsku do šlechtické rodiny. Vzdělával se u jezuitů na vysoké škole v Irsku a pak studoval v Římě. Stal se nejen knězem, ale i doktorem teologie. Jako profesor působil už od 25 let.
Roku 1669, ve 39 letech, se Oliver stal arcibiskupem v Armaghu a primasem Irska. Jeho rodina v minulosti podporovala Karla I., který byl v roce 1649 popraven. Jeho syn, král Karel II. se ujal trůnu roku 1660, ale jeho vláda byla omezována parlamentem. V roce 1673 byl přijat protikatolický zákon zvaný Test Act. Na jeho základě byli katolíci pronásledováni a zatlačeni do ilegality. Věrný biskup Oliver mohl od následujícího roku působit jenom tajně. Jak mohl, vždy podporoval své duchovenstvo a přes všechny těžkosti sílícího tlaku na katolíky, byl pro ně obětavým pastýřem.
V roce 1679 byl zatčen v Dundalku. Tehdy byly státem podporovány všechny formy udavačství. Lord Shaftesbury věděl, že Oliver by snad nikdy nebyl ze spiknutí v Irsku usvědčen a tak se přičinil o jeho přesun do Anglie, kde se ho podařilo dostat do vězení v Newgate. Tam došlo k nepravdivému obvinění, ale první porota neshledala žalobu za opodstatněnou. Pak následoval samozvaný soud, na němž byl Dr. Oliver Plunkett prohlášen vinným z velezrady a z propagování katolické víry. Podle verdiktu soudu byl arcibiskup Oliver na popravišti v londýnském Tyburnu oběšen a jeho tělo následně rozčtvrceno.
Blahořečen byl 23. 5. 1920 papežem Benediktem XV. a kanonizován 12. 10. 1975 od papeže Pavla VI.

catholica.cz
Theodorá-Máriá
Proč odříkáváš má přikázání
a bereš do úst mou smlouvu
ty, který nenávidíš kázeň

a má slova házíš za sebe


No vidíš to? Proč?