Clicks425
ľubica
3

Obšírný výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové

Zdá se, že na přelomu tisíciletí byl satan skutečně spuštěn z řetězu a dostal svobodu uskutečnit své nenávistné záměry proti pokolení Beránka. Potvrzují nám to mnohá soukromá zjevení. Již téměř před dvěma staletími předpověděla osvobození Satana blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová.

Uprostřed pekla jsem viděla strašnou temnou propast, v ní byl svržený Lucifer a byl spoután pevně řetězy. ...Sám Bůh to nařídil; bylo mi řečeno, pokud si dobře vzpomínám, že bude uvolněn na určitou dobu, padesát nebo šedesát let před rokem 2000. Určitý počet ďáblů bude uvolněn ještě dříve než Lucifer...“

„Viděla jsem falešnou církev, do města (Říma) přicházeli bludaři nejrůznějšího typu. ...Místní klérus byl vlažný, viděla jsem velkou temnotu... Zdálo se, že klam se šíří na všechny strany. Celé katolické skupiny byly utiskovány, vyháněny, zbaveny svobody, všude velké utrpení, války a prolévání krve. Divoká a nevzdělaná lůza páchala násilí. Ale to všechno netrvalo dlouho.“

Viděla jsem cizí církev, která byla zbudována proti všem pravidlům... Nebyli zde andělé, aby bděli nad její výstavbou. V této církvi nebylo nic, co by přicházelo shůry. ...Bylo zde jen rozdělení a chaos. Byla to zřejmě církev lidského původu podle poslední módy, podobně jako nová nepravověrná církev v Římě, která se zdála té církvi podobná. (12. září 1820) V cizí církvi bylo všechno prováděno mechanicky. Všechno bylo podle lidského rozumu... Viděla jsem nejrůznější osoby, věci, nauky a názory.
Bylo v tom něco pyšného, domýšlivého a násilného a zdá se, že budovatelé byli velmi úspěšní. Neviděla jsem ani jednoho anděla nebo světce, který by jim pomáhal. Ale v pozadí v dálce jsem viděla krutý národ vyzbrojený oštěpy. A viděla jsem jednu postavu, která se smála a řekla: »Postavte ho tak pevný, jak můžete. Jen my ho srovnáme se zemí.«“

Mezi tím, co jsem viděla, bylo také velké procesí biskupů. Poznávala jsem jejich myšlenky a slova skrze obrazy, které jim vycházely z úst. Jejich hříchy proti náboženství byly znázorněny deformacemi jejich těla. Někteří měli jen tělo s temným mrakem místo hlavy. Jiní měli jen hlavu a jejich těla a srdce byla jako hustá pára. Někteří byli chromí, jiní ochrnutí; jiní zase spali nebo vrávorali. (1. června 1820)
Viděla jsem snad všechny biskupy světa, ale jen málo z nich bylo takových, jak mají být. Viděla jsem také Svatého otce pohrouženého do modlitby a bohabojného. Jeho zjevu nechybělo nic, ale byl zesláblý pro vysoký věk a mnoho utrpení. Hlava se klátila ze strany na stranu a padala na hruď, jako by usínal. Upadal často do mrákot a zdálo se, že umírá. Ale když se modlil, posilovala ho nebeská zjevení. V té chvíli byla jeho hlava vzpřímená, ale jakmile mu opět klesla na hruď, viděla jsem mnoho osob, jak se rychle ohlížely napravo i nalevo, tj. směrem k světu.

Pak jsem viděla všechno, co se týkalo protestantismu, který postupně nabýval vrchu a katolické náboženství se hroutilo do úplného úpadku. Mnoho kněží bylo přitahováno svůdnými naukami, které hlásali mladí učitelé, a ti všichni přispívali k dílu zkázy.

V těch dnech víra upadne velmi hluboko a zachová se na málo místech a v nemnohých domech a rodinách, které Bůh uchrání od pohrom a válek.“ (1820)

Viděla jsem mnoho církevních hodnostářů, kteří byli exkomunikováni, ale zdálo se, že se o to vůbec nestarají a neberou to na vědomí. Byli exkomunikováni, když spolupracovali s plány, vstupovali do sdružení a zastávali názory, na které bylo vysloveno anathema. Bylo možno vidět, jak Bůh potvrzuje dekrety, řády a interdikty, které vydává Hlava Církve a dodržuje je, i když lidé o ně nemají zájem, odmítají je a tropí si z nich posměch.“

„Viděla jsem jasně bludy, úchylky a nesčetné hříchy lidí. Viděla jsem jejich šílenství a zlobu jejich skutků proti pravdě a proti rozumu. Byli mezi nimi kněží a já jsem s velkou radostí snášela své utrpení, aby se obrátili a polepšili.“

Viděla jsem mnoho pastýřů zapletených do záležitostí nebezpečných pro Církev. Budovali velkou církev, velkou a extravagantní. Do té měli být připuštěni všichni se stejnými právy: evangelíci, katolíci a nejrůznější sekty. Tak měla vzniknout nová církev. ...Ale Bůh měl jiné plány. (22. dubna 1823)

Viděla jsem také různé oblasti země. Můj Průvodce (Ježíš) jmenoval Evropu a o jedné malé oblasti se vyjádřil překvapujícími slovy: »Hle, Prusko, nepřítel.« Pak mi ukázal jiné místo na severu a řekl: »Tato Moskva, země Moskvy přinese mnoho zla.«“

„Měla jsem vidění velkého soužení. Zdálo se mi, že klérus požadoval povolení, které nemohlo být schváleno. Viděla jsem mnoho starých kněží, kteří hořce plakali, zvláště jeden z nich. Také někteří mladí plakali. Ale jiní mezi nimi byli vlažní, a dělali bez námitek, co se po nich chtělo. Bylo to, jako by se lidé sami rozdělili na dvě strany.“ (12. dubna 1820)

Preláti vnitřní hierarchie se zdáli být neupřímní a zbavení horlivosti; nelíbili se mi. Mluvila jsem s papežem o biskupech, kteří mají být jmenováni. Řekla jsem mu, že nesmí opouštět Řím. Kdyby to udělal, vznikl by velký chaos. Myslel si, že zlo je nevyhnutelné a že by měl odejít, aby zachránil mnoho věcí. Byl velmi nakloněn tomu opustiti Řím a povzbuzovali ho, aby to udělal.“

Viděla jsem žalostné věci. V chrámě se hrály hazardní hry, pilo se a mluvilo. Dvořili se zde ženám. Pronikly sem všechny druhy hanebnosti. Kněží všechno povolovali a panovala zde velká neúcta. Viděla jsem i židy, kteří se nacházeli pod podloubím chrámu. Všechno mě to naplňovalo velkým smutkem.“ (27. září 1820)

„Církev se nacházela ve velkém nebezpečí. Musíme se modlit za papeže, aby neopouštěl Řím. Kdyby to udělal, vzniklo by tím nepředstavitelné zlo. Protestantská nauka a nauka schizmatických pravoslavných Řeků se všude šířila. Vidím na tomto místě Církev ohroženou tak rafinovaným zlem, že už zbývá sotva stovka kněží, kteří nejsou pomýlení. Všichni pracují na zničení, dokonce i klérus. Blíží se velká spoušť.“ (1. října 1820)

„Když jsem viděla chrám Svatého Petra v troskách a způsob, jak se na tomto díle zkázy podílí mnoho příslušníků kléru, – přitom nikdo to nechtěl dělat otevřeně před druhými – byla jsem z toho tak znechucená a volala jsem Ježíše ze všech sil a žádala jsem ho o milosrdenství. Pak jsem uviděla svého nebeského Ženicha a On ke mně dlouho promlouval...
Řekl mi mezi jiným, že toto přemisťování Církve z místa na místo znamená, že se bude jevit jak v úplném úpadku. Ale znovu vstane. I kdyby zůstal je jeden jediný katolík, Církev zvítězí, protože se nezakládá na lidských úmyslech a lidském rozumu. Dal mi spatřit, že nezůstal takřka žádný křesťan v prapůvodním smyslu slova (4. října 1820).

Pak jsem viděla zjevení Matky Boží, která řekla, že soužení bude velmi veliké. Řekla, že tyto osoby se musí velmi vroucně modlit. ...Mají se modlit především za to, aby církev temnot opustila Řím.“ (25. října 1820)

„Viděla jsem chrám Svatého Petra. Byl celý zbořený s výjimkou presbytáře a hlavního oltáře. Svatý Michael sestoupil ve zbroji do chrámu a hrozil mečem určitému počtu nehodných pastýřů, kteří chtěli vstoupit do chrámu. Ty části chrámu, které byly zbořeny, byly rychle obnovovány, aby mohly být slaveny bohoslužby tak, jak se patří. Ze všech částí světa přicházeli kněží a věřící a obnovovali chrám, protože ničitelé nebyli schopni pohnout těžkými základními kvádry.“ (1) (10. září 1820)

„Měla jsem vidění svatého císaře Jindřicha. Viděla jsem ho v noci, samotného na kolenou u hlavního oltáře velkého a krásného chrámu... A viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sama sestupuje. Položila na oltář rudé sukno a na ně bílé plátno, na to položila knihu intarzovanou drahými kameny, zapálila svíce a věčné světlo...
Přišel osobně Spasitel v kněžském rouchu.
Mše byla krátká. Na konci mše nebylo evangelium svatého Jana. Když mše skončila, Maria se obrátila k Jindřichovi, vztáhla k němu ruku a řekla, že to bylo uznání za jeho čistotu. Povzbudila ho, aby neváhal. Viděla jsem anděla, který se dotkl chrániče jeho kyčle, jako Jakuba. Jindřich zakusil velkou bolest a od toho dne kulhal.“ (2) (12. července 1820)

„Viděla jsem jiné mučedníky, nikoliv nynější, ale budoucí. Viděla jsem tajné sekty, které nelítostně ohrožovaly velkou Církev. Vedle nich jsem viděla strašnou šelmu, která vystupovala z moře... Na celém světě byly zbožné a dobré osoby, zvláště klérus, trýzněny, utlačovány a vězněny. Měla jsem pocit, že se mají stát jednou mučedníky.“
„Když byla Církev z velké části zničena a zůstaly jen svatyně a oltáře, viděla jsem, jak do chrámu vstupují ničitelé se šelmou. Tak se potkali se ženou vznešeného chování, která zřejmě měla v lůně dítě, protože kráčela pomalu. Při pohledu na ni se nepřátelé zděsili a šelma nebyla schopná udělat krok vpřed. Natáhla šíji k Ženě, jako by ji chtěla pozřít, ale Žena se vrhla na zem v prostraci (na znamení podřízenosti Bohu – pozn. redakce) a hlava se dotýkala země.
Když to šelma spatřila, utekla zpět do moře a nepřátelé ve velkém zmatku prchali... Pak jsem spatřila v dálce velkolepé šiky, které se blížily. V jejich čele jsem viděla muže na bílém koni. Vězni byli osvobozeni a připojovali se k nim. Všichni nepřátelé byli zahnáni. Viděla jsem Církev, jak byla obnovena a byla velkolepější než dříve“ (10. srpna 1820).

„Minulou noc jsem byla zavedena do Říma, kde byl Svatý otec ponořen do velkého smutku a byl ještě ukryt, aby se vyhnul nebezpečným nástrahám. Byl velmi slabý a vyčerpaný bolestmi, starostmi a modlitbami. Mohl důvěřovat jen malému počtu osob a právě z toho důvodu se musel skrývat. Ale má s sebou stařičkého kněze, velmi prostého a zbožného. Byl to jeho přítel a pro jeho prostotu si mysleli, že není třeba ho odstranit.
Ale tento muž přijímal od Boha velké milosti. Viděl a chápal mnoho věcí, o kterých informoval Svatého otce. Měla jsem pokušení informovat ho o zrádcích a pachatelích nepravostí, kteří byli členy staré hierarchie, aby je identifikoval.“

„Nevím, jakým způsobem jsem byla minulou noc přenesena do Říma a nacházela jsem se v blízkosti chrámu Santa Maria Maggiore. Viděla jsem velmi mnoho lidí zarmoucených a ustaraných, protože nikde nebylo vidět papeže, a také pro velký neklid a poplašné hlasy ve městě.
Zdálo se, že lid nečeká, že by se brány chrámu otevřely, chtěl se jen modlit venku. Přivedlo je sem vnitřní vnuknutí. Ale já jsem se ocitla uvnitř v chrámě a otevřela jsem brány. Vstoupili překvapení a polekaní, že se brány otevřely. Zdálo se mi, že jsem za branou a že mě nemohli vidět. Nesloužil se zde žádný obřad, ale lampy byly rozsvíceny. Lid se pokojně modlil.“

„Když jsme procházeli se svatým Františkem a jinými světci Římem, viděli jsme velký palác zachvácený plameny odzdola až nahoru. Měla jsem velký strach, že obyvatelé paláce mohou uhořet, protože nikdo požár nehasil. Ale jak jsem se přiblížili, oheň se zmenšoval a viděli jsme začouzenou budovu. Procházeli jsme velkým počtem velkolepých komnat a konečně jsme našli papeže. Seděl potmě a spal na velkém křesle. Byl velmi nemocný a slabý a neschopný chůze.“

Viděla jsem ještě jednou, že Petrova Církev byla ohrožována plánem, který zpracovala tajná sekta, a ničily ji blesky. Ale viděla jsem také, jak přišla pomoc právě, když utrpení vrcholilo. Viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sestupuje na Církev a rozprostírá nad ní svůj plášť. Viděla jsem papeže, který byl současně velice mírný a zároveň pevný... Viděla jsem velkou obnovu a Církev se vznášela vysoko k nebi.“

Viděla jsem nového papeže, který bude velmi přísný. Převychová si chladné a vlažné biskupy. Není to Říman, ale Ital. Pochází z místa nedaleko Říma, myslím, že pochází ze zbožného královského rodu. Ale nějakou dobu musí být ještě mnoho bojů a zápasů“ (27. ledna 1822).
Přijdou velmi zlé časy, kdy nekatolíci svedou na scestí mnoho osob. Výsledkem bude velký zmatek. Viděla jsem také bitvu. Nepřátelé byli velmi početní, ale malé vojsko věřících jich pobilo celé řady. Během bitvy se Maria nacházela na úpatí pahorku a oděla se do brnění. Byla to strašná bitva. Nakonec zbylo jen málo věrných bojovníků, kteří přežili, ale vítězství bylo jejich“ (22. října 1822).
„Vidím apoštoly, nikoliv ty z minulosti, ale apoštoly posledních časů a zdá se mi, že papež je mezi nimi.“
„Židé se vrátí do Palestiny a před koncem světa se stanou křesťany.“

Podle: entraevedi.org
zdroj lumen delumine cz
Detektiv
Odborník na mikroskopii: Lahvičky s „vakcínou“ obsahují oxid grafenu, PARAZITY, nerezovou ocel.

Dr. Robert Young, odborník na mikroskopii, který má dva doktoráty, říká, že prozkoumal obsah čtyř veřejně dostupných „vakcín“ na CoV-19 a určil, že lahvičky obsahují oxid grafenu (všechny čtyři), smrtící parazity a nerezovou ocel mimo jiné kovy a další obsah.

Rozhovor Stew Peterse s doktorkou Jane …More
Odborník na mikroskopii: Lahvičky s „vakcínou“ obsahují oxid grafenu, PARAZITY, nerezovou ocel.

Dr. Robert Young, odborník na mikroskopii, který má dva doktoráty, říká, že prozkoumal obsah čtyř veřejně dostupných „vakcín“ na CoV-19 a určil, že lahvičky obsahují oxid grafenu (všechny čtyři), smrtící parazity a nerezovou ocel mimo jiné kovy a další obsah.

Rozhovor Stew Peterse s doktorkou Jane Ruby ohledně nových šokujících nálezů můžete zhlédnout zde:

redvoicemedia.com/…-contain-graphene-oxide-parasites-stainless-steel/

Celý odborný článek doktora Roberta Younga s názvem „Skenování a přenosová elektronová mikroskopie odhalují oxid grafenu ve vakcínách Cov-19“ včetně fotografií a videí najdete zde:

drrobertyoung.com/…croscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

Cituji z anotace:

Tyto čtyři farmaceutické společnosti neposkytly úplné informace FDA na krabicích s vakcínami, příbalový informační leták ani štítek k mnohým hlavním a/nebo méně významným složkám obsaženým v těchto takzvaných vakcínách. Účelem tohoto výzkumného článku je identifikovat tyto specifické hlavní a méně významné složky obsažené ve vakcíně Pfizer, vakcíně Moderna, vakcíně Astrazeneca a vakcíně Janssen pomocí různých vědeckých anatomických, fyziologických a funkčních testů pro každou vakcínu SARS-COV-2-19.

Byly analyzovány čtyři „vakcíny“, kterými jsou Pfizer-BioNtech, vakcíne Moderna-Lonza mRNA-1273, Vaxzevria od Astrazenecy, Janssen od Johnson & Johnson, s použitím různých přístrojů a protokolů přípravy podle nových technologických přístupů k nanočásticím. Tyto různé přístroje zahrnují optickou mikroskopii, mikroskopii jasného pole, kontrastní mikroskopii pHase, mikroskopii tmavého pole, absorbance UV a fluorescenční spektroskopii, skenovací elektronovou mikroskopii, elektronovou mikroskopii přenosu, energetickou disperzní spektroskopii, rentgenový difrakční filtr a přístroje nukleární magnetické rezonance byly použity k ověření morfologií a obsahu „vakcín“.

Vybírám některé zajímavosti:

Na obrázku 1 můžete vidět, jak vypadá klastrová bomba s redukovaným oxidem grafenu (rGO) v živé neznečištěné lidské krvi po očkování CoV-19 způsobující patologickou koagulaci krve! Krevní buňky se srážející uvnitř a kolem krystalu rGO ve stavu známém jako Rouleau.

Na obr. 2 a 3 je redukovaný oxid grafenu pod různými typy mikroskopů

Dr. Jane Ruby popisuje obr. 4 z článku dr. Younga (v čase 3:47) jako lipidové nanočástice Pfizeru, které mají nést mRNA.

Obr. 4b definitivně potvrzuje typickou hexagonální strukturu oxidu grafenu za použití rentgenových paprsků.

Obrázek 5 ukazuje shluk grafenových nanočástic ve vakcíně Pfizer. Zdá se, že jsou agregované.

Video a následující fotografie: Neutrofily jsou částí bílých krvinek, které vychytávají a odstraňují z krve organické i neorganické patogeny. (video) Snaží se o to i v případu oxidu grafenu. (foto)

Obr. 11 ukazuje ostrou nanočástici z Pfizeru, mikrograf na obr. 12 ukazuje její složení – uhlík, oxid, chrom, síra, hliník, chlorid, dusík. (čas cca 5:50)

Obr. 13 ( čas 6:07) – cituji z článku:

„Jsou v Pfizerových „vakcínách“ paraziti?

50 mikronů dlouhé protáhlé tělo, jak je vidět na obrázku 13, je záhadná ostrá bytost ve vakcíně Pfizer. Objevuje se a je anatomicky identifikována jako parazit Trypanosoma cruzi, jehož několik variant je smrtících a je jednou z mnoha příčin syndromu získaného selhání imunuty neboli AIDS.“

K „vakcíně“ Janssen:

Obr. 22 – “Agregát nerezové oceli z uhlíku, kyslíku, železa a niklu držený pohromadě oxidem grafenu” z lahvičky J&J . “Tento agregát je vysoce magnetický a může vyvolat patologickou koagulaci krve a tvorbu „corona efektu“ neboli „efektu Spike Proteinu“ z degenerace buněčné membrány v důsledku interakcí s jinými dipóly. Tyto biologické reakce nebo buněčné transformace můžete vidět v živé krvi pod kontrastní mikroskopií pHase a mikroskopií tmavého pole na obr. 24, 25 a 26.”

Korona efekt a spike proteinový efekt

Endogenně vytvořený „korona efekt“ (obr. 24) a „Spike Protein/hrotová bílkovina“ (obr. 25) JSOU způsobeny chemickou a radiační otravou z redukovaného oxidu grafenu a mikrovlnného záření!

Výše uvedené obrázky 24 a 25 ukazují „CORONA EFFECT“ na červených krvinkách, s obr. 26, který ukazuje „SPIKED PROTEIN EFFECT“ (hroty tvořící se na bílkovině) způsobené jak dekompenzovanou acidózou intersticiálních a poté cévních tekutin z kyselého životního stylu/překyselení organismu, tak konkrétně vystavením toxickým pulzujícím elektromagnetickým polím při frekvenci 2,4 GHz nebo vyšší, chemické otravě z požitého jídla a vody, toxického kyselého znečištění ovzduší, chemtrails a navrch všeho chemická nálož nano částic z CoV-19 očkování! (..)

Dále byly ve “vakcínách” nalezeny (cituji z výtahu z článku, který mám k dispozici):

částice skládají se z bismutu, uhlíku, kyslíku, hliníku, sodíku, mědi a dusíku. (Pfizer)
agregát vložených nanočástic včetně bismutu, titanu, vanadu, železa, mědi, křemíku a hliníku, které byly všechny nalezeny v takzvané Pfizer „vakcíně“.
umělý agregát železa, chromu a niklu, známý také jako nerezová ocel, z mikročástic a nanočástic vložených a identifikovaných ve „vakcíně“ Astrazeneca
molekuly histidinu, sacharózy, polyethylenglykolu (PEG) a ethylenového alkoholu, rovněž obsažené ve „vakcínách“ Pfizer a Moderna. Injekce PEG a Ethylenu alkoholu je známá jako karcinogenní a genotoxická.
Tzv. „vakcína“ Moderna je substrát s redukovaným oxidem grafenu na bázi uhlíku, kde jsou vloženy některé nanočástice. Nanočástice se skládají z uhlíku, dusíku, kyslíku, hliníku, mědi, železa a chloru
Mnoho cizích těles bylo identifikováno sférickou morfologií s některými dutinami ve tvaru bubliny. Obrázek 29 ukazuje, že se skládají z uhlíku, dusíku, kyslíku, křemíku, olova, kadmia a selenu. Toto vysoce toxické složení nanočástic jsou kvantové tečky selenidu kadmia, které jsou cytotoxické a genotoxické.
Obrázky 32 a 33 ukazují subjekty z redukovaného oxidu grafenu na bázi uhlíku ve „vakcíně“ Moderna smíchané s agregáty naplněnými nanočásticemi křemičitanu hlinitého

NEJSOU to vakcíny, ale nanotechnologická farmaceutika fungující jako genová terapie
Zahrnují nové nanotechnologické mechanismy, které lidé nikdy nevyvinuly ani nezažili, a to kdykoli v historii světa.
Lidstvo je drženo v temnotě, pokud jde o technologické procesy nanočástic, které se týkají negativních účinků na buňky těla, ale hlavně na možný magnetotoxický, cytotoxický a genotoxický a nano-biointeraktivní dopad na krevní a tělesné buňky.
složky těchto takzvaných vakcín jsou vysoce magnetotoxické, cytotoxické a genotoxické pro membrány rostlin, hmyzu, ptáků, zvířat a lidských buněk a jejich genetiku, což již vedlo k vážným poškozením (odhadem více než 500 milionů) a/nebo případné smrti (odhadované na více než 35 milionů).
miliony „dvakrát vakcinovaných“ lidí onemocní, teoreticky se vystavují neexistujícímu viru zvanému CoV – 19 a umírají… NE z nějaké fantomové virové infekce, ale ze STRACHU nebo falešných důkazů, které se zdají být skutečné, a z toxického kyselého obsahu redukovaného oxidu grafenu dodávaného prostřednictvím geneticky modifikované mRNA ke specifickým cílům lidského těla, což vede k patologickému srážení krve, nedostatku kyslíku, hyperkapnii, hypoxii a poté smrti udušením.
*****

Zde je více než dvouhodinový rozhovor s dr. Youngem: bitchute.com/video/Z2sAH0Woz38r/

***** **** ***** ****

Aby toho nebylo málo, Christopher Montenegro z Chile ohlásil 24.8., že našel v lahvičce Astra Zenecy diodu!

„Tato velmi jemná injekční nanotechnologie vytváří elektrická pole, když se lahvičkou vakcíny pohne nebo při kontaktu s biologickou tkání.“

„Stojíme před injekčními nanotechnologiemi, jejichž cílem je neuromodulace.“

Video s přepisem je zde: orwell.city/2021/08/diode.html

„Jedna z věcí, která mě hodně zaráží, je to, že antény – abych tak řekl – to znamená, že předchozí technologie 2G, 3G, 4G snižují své pracovní frekvenční pole. Takže, co se stane? Víte, že při snižování pracovního frekvenčního rozsahu je váš rozsah menší. 4G antény mohou být jen 20 kilometrů daleko. 5G nemůže být dál než jeden kilometr. A zajímalo by mě, jaký je důvod, proč se chtějí čím dál víc přiblížit frekvencím, na kterých fungují lidské bytosti. Protože také fungujeme na frekvencích.

5G nefunguje na stejné frekvenci jako lidé. 5G ještě není schopno „konverzovat“ s lidskými bytostmi, pokud nemají něco uvnitř, že? Pokud uvnitř něco není. Ale uvnitř něco je. Bohužel, uvnitř něco je.

V tuto chvíli vám to nemohu ukázat, protože je to soukromé. Zveřejníme to, až to bude hotové, ano? Ale už jsem viděl – a mohu přísahat na svou dceru tady a teď – strukturu anoda-katoda-anoda, což je dioda, uvnitř lahvičky AstraZeneca. Zasr*** dioda! Elektronická součástka. Co dělá elektronická součástka uvnitř lahvičky? Rád bych, aby mi to bylo vysvětleno… „

***** **** ***** ****

Zajímavá teorie italské lékařky Ilany Nurpi o tom, jak vznikají příznaky známé jako Covid-19:

„Pochybnosti o covidu“

Shrnutí:

Všechny příznaky, které lze u pacientů s covidem vidět, lze vysvětlit jako neurologické poškození autonomního nervového systému.
Studie ukázaly, že léky, které inhibují sympatický nervový systém, jsou u pacientů s Covidem spojeny s vyšší úmrtností.
Tyto léky, všechny běžně předepisované starším lidem, zahrnují antipsychotika a anticholinergní léky, benzodiazepiny, opiáty, barbituráty, inhibitory protonové pumpy, inhibitory ACE a další léky ke snížení krevního tlaku.
Acetylcholin (ACh) je klíčový neurotransmiter; po vypuštění do synaptického prostoru musí být odstraněn acetylcholinesterázou. Pokud acetylcholinesteráza chybí, ACh zůstane v synaptickém prostoru a přenos nebude pokračovat.
Mikrovlny a 5G ovlivňují strukturu acetylcholinesterázy. Když ACh není odstraněna pro opětovné vychytávání neurony, tvoří tělo více receptorů pro neurotransmitery, takže sympatický nervový systém může fungovat. Obvykle nám to může pomoci přizpůsobit se novým elektromagnetickým vlivům, ale pokud člověk bere výše uvedené inhibiční léky, tyto léky se stanou toxickými, protože nové receptory výrazně zvýší jejich účinky.
Pacienti s covid-19 potřebují reaktivaci sympatického nervového systému, což může vysvětlit, proč se vitamín C a vitamín D, ale také zinek, selen a hydroxychlorochin zdají být prospěšné. Zdá se, že Ivermectin napodobuje působení acetylcholinesterázy, čímž zmírňuje škodlivé hromadění ACh.
Souvislost této nemoci s 5G v domovech důchodců a nemocnicích musí být vyšetřena. U mnoha pacientů se krátce po instalaci nových 5G modemů v zařízení objevily příznaky Covid-19. V Itálii byla instalace těchto 5G modemů zahájena v říjnu 2019.
Mladší pacienti s covidem se často zdají být buď uživateli konopí nebo opiátů, nebo trpí chronickou nedostatečností nadledvin, často kvůli intenzivní sportovní aktivitě, špatné stravě, vysokému stresu a/nebo nedostatku spánku.
Článek pokračuje zde:

westonaprice.org/health-topics/questioning-covid/

Doplňuji „další kousek do skládačky“ od doktorky Sherri Tenpenny:

Odkaz na studii: Účinek ivermektinu na Trypanosoma brucei brucei (pozn. parazit způsobující spavou nemoc) u experimentálně infikovaných myší
t.me/DrTenpenny/11962

***** ****
Několik další příspěvků dr. Tenpenny:

„Austrálie: Reportér Channel 7 Denham Hitchcock je v nemocnici s perikarditidou, vedlejším účinkem vakcíny Pfizer, která způsobuje zánět srdce a běžně způsobuje infarkty.

Novinář Channel 7 napsal na svůj Instagram, že původně nechtěl sdílet své zkušenosti, ale jeho stav je tak vážný, že měl pocit, že by lidé měli znát pravdu.

Navzdory odkazovanému článku Newscorpu, který uvádí, že Hitchcockův stav je „vzácný“, novinář řekl, že není ojedinělý případ a ve stejné nemocnici je mnoho dalších lidí, kteří trpí podobnými příznaky různých vakcín.“
t.me/DrTenpenny/11998

„Počkejte, až uvidíte vnitřek jejích úst“ (video – dívka po aplikaci Pfizeru)
t.me/DrTenpenny/12013

***** ****
„Po celých Spojených státech se nemocnice přeměnily na továrny na vraždy, kde jsou lidé falešně „diagnostikováni“ na covid prostřednictvím podvodného PCR testu, pak dáni na špatně kalibrované ventilátory vyrobené v Číně, které jim odstřelí plíce a zabijí je.

Bezpečné a účinné lékařské zásahy, které skutečně zachraňují životy obětí covidu – jako je ivermektin – jsou přísně zakázány téměř v každé nemocnici v zemi, zjevně jako součást zákeřného lékařského plánu na vyhlazení co největšího počtu pacientů, aby se vyhnaly nahoru „pandemické“ počty úmrtí.
t.me/DrTenpenny/12026
ľubica
dyk