Sv.Prokop
12.2K
Modlitba ke Královně andělů, Přemožitelce Satana
Obrana katolíckej Cirkvi
Moc mena Panny Márie: Jediná prosba mé Matky za hříšníka stačí, abych zapomněl na všechny urážky, které mi způsobil? Důkazem toho je následující příklad. Sv. Alfons Maria de Liguori - S. Alphonsus - z knihy vnešenosti Panny Marie. Příklad. Tento příklad není v žádné knize. Ale vypravoval mi jej kněz, můj řeholní spolubratr, kterému se věc přihodila. Tento kněz jednou zpovídal. (Z dobrých …More
Moc mena Panny Márie: Jediná prosba mé Matky za hříšníka stačí, abych zapomněl na všechny urážky, které mi způsobil? Důkazem toho je následující příklad. Sv. Alfons Maria de Liguori - S. Alphonsus - z knihy vnešenosti Panny Marie. Příklad. Tento příklad není v žádné knize. Ale vypravoval mi jej kněz, můj řeholní spolubratr, kterému se věc přihodila. Tento kněz jednou zpovídal. (Z dobrých důvodů pomlčím o místě, třebaže kajícník dal svolení, aby se věc uveřejnila.) Najednou si všiml mladého muže, který stál opodál, jako by se chtěl i nechtěl zpovídat. Kněz se něj několikrát podíval a nakonec se ho zeptal, chce-li jít ke zpovědi. Muž přisvědčil, ale protože zpověď měla být dlouhá, odvedl ho zpovědník do zvláštní místnosti. Mladík mu začal vypravovat, že je cizinec, že pochází z urozeného rodu, neví prý ale, jak by mu mohl Bůh odpustit po životě, jaký dosud vedl. Žaloval na sebe množství hříchů, nečistoty, vraždy a jiné věci. Přiznal se, že již ztratil naději, že bude spasen, takže nakonec hřešil ne tak z vášně jako spíše z nenávisti a z pohrdání Bohem. Vyznal, že zneuctil kříž, který nosil u sebe, a téhož rána že svatokrádežně přijímal, aby mohl sv. Hostii pošlapat. Už chtěl po přijímání svůj strašný záměr provést, ale ze strachu před přítomnými lidmi se toho zdržel. Nato odevzdal knězi sv. Hostii zabalenou v papíře. Když šel kolem onoho kostela, vyprávěl dále, pudilo ho něco, aby vstoupil dovnitř. V té chvíli se v něm ozvaly prudké výčitky svědomí a jakási neurčitá, nerozhodná vůle vyzpovídat se. Proto se postavil ke zpovědnici. Ale zmocnil se ho takový zmatek a nedůvěra, že už chtěl odejít, ale neviditelná moc ho zadržela. „Konečně jste mne zavolal vy, Otče,“ řekl kajícník. „Nyní se chci vyzpovídat, ale nevím, jak.“ Kněz se ho zeptal, jestli konal ve svém životě nějakou pobožnost, myslel pobožnost k Panně Marii, neboť taková nápadná obrácení bývají účinkem jejích mocných rukou. „Naprosto žádnou,“ odpověděl mladík. „Naco bych se modlil? Myslel jsem, že jsem zavržen.“ „Ale vzpomínejte lépe,“ naléhal kněz. „Opravdu jsem nic nekonal,“ odpovídal tázaný. Vtom si však náhodou sáhl na prsa a odhalil škapulíř Bolestné Panny Marie. „Můj synu,“ řekl zpovědník, „nevidíš, že ti tuto milost prokázala Panna Maria? Tento kostel je zasvěcen jí.“ Při těch slovech byl mladík hluboce dojat, pocítil upřímnou lítost a dal se do pláče. Když se vyznával z hříchů, zmocnila se ho taková ošklivost nad hříchy, že bolestí omdlel a padl zpovědníkovi k nohám Ten jej přivedl lékem k vědomí, dozpovídal ho a udělil mu, šťastný, rozhřešení. Mladík, celý zkroušený a odhodlaný napravit svůj život, se pak vrátil do své vlasti, když napřed dovolil zpovědníkovi, že smí všude veřejně hlásat, jaké milosrdenství mu Panna Maria prokázala.
(poznámka: na príhovor Panny Márie - Syn sv. Brigity zachránený Moc mena Panny Márie)

Skutečné příklady
Sv. Petr Damiani vypráví, že se jakási paní, jménem Marozia, zjevila po smrti své přítelkyni a sdělila jí, že byla vysvobozena z očistce na slavnost Nanebevzetí Panny Marie s tolika jinými dušemi, že jejich počet převýšil počet římského obyvatelstva. Diviš Kartuzián tvrdí, že se totéž opakuje o Narození a Zmrtvýchvstání Páně.

V tyto dny Maria sestupuje v průvodu andělských sborů do očistce a vysvobozuje mnoho duší z jeho muk. Novarino se kloní k názoru, že se to stává o každé větší mariánské slavnosti. Jednoho dne se mu zjevila a poručila mu oznámit všem, kdo nosí škapulíř z Karmelské hory, že je vysvobodí z očistce v sobotu po jejich smrti. Papež to vyhlásil podle P. Crasseta bulou, kterou potvrdili Alexandr V., Klement VII., Pius V., Řehoř XIII. a Pavel V.

Pápež svätý Gregor Veľký rozpráva o jednej dievčine, menom Múza, ktorá sa vyznačovala veľkou pobožnosťou k najsvätejšej Panne. Keď sa raz ocitla v nebezpečenstve, že pre zlý príklad svojich kamarátok že stratí nevinnosť, zjavila sa jej Panna Mária obklopená zástupom mnohých svätých panien a povedala jej: Múza, chceš patriť do tohto zástupu?" A keď Múza odpovedala, kladne, Panna Mária jej povedala: "Dobrel Oddeľ sa teda od svojich kamarátok a dobre sa priprav, lebo o mesiac sa pripojíš k nám. Múza vyrozprávala toto zjavenie a urobila všetko, čo jej najsvätejšia Matka prikázala. Po tridsiatich dňoch ochorela a vtedy sa jej znovu zjavila Panna Mária a volala ju k sebe. Múza 0dpovedala: "Už idem, Pani" a pokojne usnula v Pánovi.

Za sv. Dominika se zabili v jednom aragonském městě v souboji dva muži kvůli krásné dívce Alexandře. Příbuzní padlých pak ze zlosti sťali Alexandře hlavu a hodili ji do studny. Když však přišel do města sv. Dominik, prosila ho Alexandřina hlava o zpověď a přijala od něho rozhřešení i sv. přijímání. Této milosti vyznání z těžkého hříchu dosáhla, protože se za života často modlívala sv. růženec. .......

Slíbil ďáblovi, že se zřekne Ježíše Krista, nechtěl se ale odříci Panny Marie
Příklad se Silv. Razziho, Raccolta dei miracolli, Venezia 1757. Osiřelý mladík odešel ke knížecímu dvoru, ale tam propadl mravní zkáze, byl propuštěn a oddal se lupičství. Věrně však konal modlitbu k Matce Boží za ochranu ve smrti. Když byl chycen a odsouzen na smrt, přijal zprvu Satanovu pomoc a slíbil, že se zřekne Ježíše Krista, nechtěl se ale odříci Panny Marie. Proto ho ďábel ponechal ve vězení. Nešťastník se kajícně vyzpovídal a ještě cestou naAmbrož prohlásil: "Kdo zachoval čistotu, je andělem, kdo ji ztratil, je ďáblem. Toutoctností se lidé stanou anděly, jak již řekl Spasitel: "Budou jako andělé Boží" (Mt 22,30); nečistívšak budou v nenávisti u Boha jako ďáblové." Jak svědčí sv. Remigius12, nejvíce dospělýchbude zavrženo pro tento hřích. Vítězství nad touto neřestí je řídké, to jsme řekli již na začátku se sv. Augustinem. Aleproč? Proto, že se neužívá nutných prostředků. Učitelé duchovního života uvádějí se sv. Bellarminem13 tři prostředky: půst, útěk před ne-bezpečím a modlitbu. Postem je naznačeno umrtvování zvláště očí a chuti. "

Capucinorum, Lugduni 1630 vypravuje: Dva františkáni se vypravili na pouť k mariánské svatyni, cestou však v lese zabloudili. Naštěstí nalezli jakýsi prostorný dům, v němž byli hned uvítáni a uvedeni k majitelce paláce, paní velmi vznešené a přívětivé. Ráno od ní dostali dopis, který jim měl velmi prospět. Sotva odešli, zpozorovali, že dopis nemá adresu. Chtěli se vrátit zpět do pohostinného domu, ale nemohli jej živou mocí nalézt. Protože si nevěděli rady, otevřeli list a poznali, že byli hosty Matky Boží, že dopis psala sama Maria, jak svědčil podpis: Já, Panna Maria. Od té doby jí sloužili ještě více.

Dívka Marie z Geldrie byla poslána r. 1465 do Nimveg na trh. Když nemohla sehnat nocleh, přivolala na pomoc ďábla. Ten se jí zjevil v podobě muže, zakázal jí znamení kříže a změnil jí jméno na Emma. S ním žila hříšně v Anvers šest let, až se jí zastesklo po domově. Satan po delším zdráhání svolil k návštěvě otčiny. Cestou se zastavili v Nimvegách, kde se právě hrálo divadlo ze života Panny Marie. Při pohledu na ně se dívka rozplakala lítostí nad svým životem. Rozzuřený Satan ji vynesl do výše a mrštil ji doprostřed jeviště. Poté Marie konala tuhé pokání v jednom klášteře v Mastrichtu......
Ov. Rho S.J., Sabatti di Giesù di Roma overo Esempi della Madona. Roma 1655. Hadr. Lyraeus S.J., Trisagion Marianum. Antverpiae 1648.

Mezi spisy sv. Bernarda. 14 C. Bovio SJ., Esempi e miracoli della SS. Vergine Madre di Dio Maria, Venezia 1749. Ve francouzském městě Dormans žil v hříšném poměru jeden ženatý muž. Jeho manželka svolávala kletbu na svůdkyni svého manžela, ale Matka Boží jí ve snu řekla, že nemůže hříšnici trestat, neboť se k ní denně modlí Zdrávas Maria. Manželka pak hříšnici veřejně vytkla, že očarovala samu Matku Boží, vyprávěla všem svůj sen, a přiměla tak záletnici k opravdovému pokání.
Vznesenosti Panny Marie Svaty Alfons Maria de Liguori

Zázraky Panny Márie - Ježiš Mária milujem Vás
Moc mena Panny Márie: