Mária Janská
Mária Janská

Gibsonovo pokračovanie filmu „Umučenie Krista“ bude zrejme zobrazovať aj Kristovo zostúpenie do pekla …

ZLO
8 milionů dětí je ročně hlášeno jako zmizelých, což je 22 tisíc denně.
Ivanka Trump o sexuálním obchodování s dětma
International operierendes pädo-satanisches Netzwerk: Mehr als 100.000 Kinder und Leichen aus Untergrundanlagen befreit? (Videos)
Medzinárodná pedosatanistická sieť
International operierendes pädo-satanisches Netzwerk: Mehr als 100.000 Kinder und Leichen aus Untergrundanlagen …More
ZLO

8 milionů dětí je ročně hlášeno jako zmizelých, což je 22 tisíc denně.
Ivanka Trump o sexuálním obchodování s dětma

International operierendes pädo-satanisches Netzwerk: Mehr als 100.000 Kinder und Leichen aus Untergrundanlagen befreit? (Videos)
Medzinárodná pedosatanistická sieť

International operierendes pädo-satanisches Netzwerk: Mehr als 100.000 Kinder und Leichen aus Untergrundanlagen befreit? (Videos)
Mária Janská

Hegerovi zvoní umieračik, argumentačne je v koncoch

Rozhovor s arc. Carlo Maria Viganò: | Lumen de Lumine
Rozhovor s arc. Carlo Maria Viganò:
"Reagujte a postavte se diktatuře, než budete zbaveni
dalších základních práv".
More
Rozhovor s arc. Carlo Maria Viganò: | Lumen de Lumine

Rozhovor s arc. Carlo Maria Viganò:

"Reagujte a postavte se diktatuře, než budete zbaveni

dalších základních práv".
Mária Janská

Digitálna tyrania: Rámec certifikátu EÚ o digitálnom očkovaní proti Covidu

Žaluji.. | Lumen de Lumine
Žaluji..
Don Maurice Avril se narodil v Orano v Alžírsku 1923. 1948 byl vysvěcen na kněze, kráčel ve stopách bl. Karla Foucaulta a zasvětil svůj život obrácení muslimů.
Byl profesorem na semináři a lektorem gregoriánské zpěvu na Institutu duchovní hudby v Římě.
Když se vrátil do Francie, byl nazván »otcem harkisů, (muslimských utečenců z francouzské armády), …
More
Žaluji.. | Lumen de Lumine

Žaluji..
Don Maurice Avril se narodil v Orano v Alžírsku 1923. 1948 byl vysvěcen na kněze, kráčel ve stopách bl. Karla Foucaulta a zasvětil svůj život obrácení muslimů.
Byl profesorem na semináři a lektorem gregoriánské zpěvu na Institutu duchovní hudby v Římě.
Když se vrátil do Francie, byl nazván »otcem harkisů, (muslimských utečenců z francouzské armády), protože jejich získání pro Krista věnoval všechnu svou energii. Tento otec cítil povinnost vystoupit se závažnou žalobou.


P. Maurice Avril 15. srpna 2010
Žaluji...

Blahoslavená jsi, Maria. Blahoslavená jsi, že jsi uvěřila tomu, co ti bylo řečeno od Pána (Lk 1,45).
Blahoslavená jsi, Maria! Otec lásky a milosrdenství ti skrze anděla Gabriela zjevil plnost svého tajemství lásky a plnost toho, co ti uložil, abys to splnila.
Blahoslavená jsi, Panno Maria, že jsi uvěřila, a uvěřila jsi v plnosti. A tajemství lásky se naplnilo.
Každému z nás je uloženo, aby věřil v plnosti. „Ten, kdo věří, má život věčný“.
Díky tobě se On vtělil! Díky tobě přebýval mezi námi. Díky tobě odčinil naše hříchy: Blahoslavená jsi, Maria, že jsi uvěřila. Ty si Královna a Matka víry, svědek a vzor víry, strážkyně a záruka víry!
A my, jak jsme blaženi, když nám Svatá Církev, naše matka, dává víru!
Blažení jsme, když uchováváme tuto víru v plnosti, když žijeme v plnosti naši víru, když bráníme až do konce plnost naší víry.

Dějiny jsou dějiny Boha, dějiny světa a naše vlastní dějiny, jsou to dějiny Boha v jeho milosrdenství a lásce. Dějiny jsou Tajemstvím lásky našeho Boha. Toto Tajemství překračuje věčnost věčností, toto tajemství lásky nám má otevřít naše věčnosti. „On je naší radostí a bude naší odměnou!“
Právě proto všechno to, co se stalo, všechno to, co bylo napsáno, bylo napsáno, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn, a abyste skrze tuto víru měli život v jeho jménu.
Naopak, běda tomu, kdo neuvěřil, a kdo se stal tím, proč neuvěřil.
Běda Luciferovi, který odmítl plnost Boží lásky a odmítl uznat a klanět se Božímu Synu, který se stal člověkem, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pán pánů, Král králů, který nás přišel spasit, aby nás přisvojil svému Otci.
Proti tomuto tajemství lásky Zlý stanovil tajemství nepravosti; proti lásce postavil nenávist a vyhlásil svůj program války: nebudu sloužit, nebudu sloužit, a dosáhnu, aby se sloužilo mně, nebudu se klanět, a způsobím, aby se klanělo mně, povedu vzpouru proti Kristovu plánu a povedu duše k věčnému zatracení.
Je třeba dobře pochopit že toto tajemství je integrální a neodvolatelné, týká se nás všech, kteří jsme privilegovanými cíli pro Satana. Je to ustavičný boj našeho života a potrvá až dokonce časů, nezmění se, nemůže se změnit.
Jistě, Satan má pouze tolik moci, kolik mu Bůh poskytne podle plánů svého milosrdenství.
Jistě, ďábelský plán je potírán údery milosti, bdělostí Církve po všechny křesťanská staletí, hrdinstvím světců i naším úsilím.
Nesmíme však zapomínat, že plán nepravosti je progresivní, jeho uskutečňování je geniálně rozloženo po stoletích, do etap, které jsou odměřeny podle okolností. Je totiž potřeba času k formování duchů, vzájemnému ovlivňování, oslabování, přizpůsobování mentality postupnými změnami, k banalizování, normalizování a slaďování s kolektivním svědomím.
To, co má zavládnout, je jen jedno myšlení, které se pohybuje podle rytmu ďábelské šelmy. Kontrasty se střídají, ale řízení se nemění, v těchto ideologických krocích nesmyslného víru jsou duše uváděny do otroctví. Nám nezbývá, než okusovat a přežvýkávat jedinou myšlenku: všechno odlidšťování není nic jiného než jediná dcera dekristianizace. A jsme jako jehňata, která může lev kdykoliv svobodně sežrat.
Jedná se o náhodu?
Co jiného se může týkat naší lidské přirozenosti, tak křehké a nestálé!
Abychom dosáhli tajemství lásky, je třeba vystoupit vzhůru, tak jako k tomu, abychom uvázli v tajemství nepravosti, je třeba sklouznout dolů. A člověk je bytost, která stále sklouzává, která nepřestává sklouzávat, která ani nevnímá, jak sklouzává, která přestane sklouzávat, až se ocitne na dně. A přitom se tvrdošíjně brání, aby to neviděla, aby neuvěřila, že sklouzává.
Prohlašuje se za věřící, věrnou jako nikdy, je to velmi rozšířený stav, je to trest. Je velmi rozšířený, na jedné straně ti, kteří jsou zatvrzelí, se zatvrzují ještě více, a ti změklí se zkapalňují navždy. A hlavní záležitost ztrácí své nejlepší obránce, a tak je ztracena navždy. Tajné síly se chechtají a totální okupace pokračuje.
Připomeňme si nyní důležité etapy:
Pokušení našich prarodičů: „...budete jako Bůh, skutečně, vy sami, žádného jiného Boha už nebude zapotřebí“.
Umučení N. P. J. K. Na konec jeho vítězný výkřik: „Dokonáno jest“. Ale u přívržecců Satana: „Nechceme, aby tento panoval nad námi!“
Revoluce zvaná francouzská – obhajoba „non serviam“, svatokrádežné legalizované povstání proti Bohu, proti jeho dílu, přímé povstání řízené protispolečenským principem a na základě negace veškeré autority, a tedy také Církve: „Zničme ji, hanebnici“.
A dostáváme se k poslední etapě, finálnímu útoku, k zdánlivému vítězství tajemství nepravosti.
To, co ji charakterizuje, je, že až dosud útočili nepřátelé zvenčí. Nyní jsou podnikány útoky zevnitř, z neo-církve, okupované a infiltrované. Na druhé straně jestliže dosud Církev byla obrannou baštou, nyní je pevností, která ‚dobývá‘ a ‚osvobozuje‘
.
Jistě, může se zdát, že přeháním! Žiji v naději a víře, tak jako Ten, který je všechno, který je Cesta, Pravda a Život a zůstává provždy „pohoršením pro židy a bláznovstvím pro pohany“.
Nuže, přimkněte se k tomu, který je Pravda, a pochopte dobře: já vystupuji pouze z důvodu svědomí, pro věrnost k víře, z lásky k Pánu Ježíši Kristu a jeho svaté Církvi, jediné, svaté, katolické, apoštolské a římské. Jen Ježíš je, „všechno ostatní je od Zlého“ A také tento poslední Koncil je od Zlého. Mons. Lefebvre prohlásil: »Obrátili se zády k pravé Církvi. Tento koncil, tato pro katolickou Církev a pro veškerou křesťanskou civilizaci zničující událost není řízena Duchem Svatým.«
Kdo ho tedy svolal a řídí?
Byl naprogramován infiltrovanými okultními silami, svolán, aby zahájil jejich program, byl od prvního zasedání okupovaný modernisty a nechtěl ani nemohl být konán v duchu záměrů Církve: zachovat a předat poklad víry. Narodil se jako mrtvola a představuje pouze neformální sraz pompézního zdání koncilu. Toto strašidelné shromáždění nahradilo svatou Církev novo-církví, koncilní a antikatolickou. Tento koncil je mrtvolný, mrtvý, smrtonosný a čarodějný.
Oni úkladní vrahové nemají jiný cíl než začlenit Církev do své nepřirozené synarchie ezoterického spiritualismu. Koncilní církev je antikatolická, univerzální, kosmická, dogmatická, humanistická, liberální a laická.
Umístěme tento koncil do plného kontextu.
Oplačme ho v této tragické elegii.
Koncil je apoteózou Luciferova „non serviam“: je to svatokrádežné povstání proti Bohu a jeho Dílu, jeho službě lásky. Je to svatokrádežná negace sociálního království Krista Krále.
Koncil je apoteózou hada, který syčel našim prarodičům: Budete jako bozi. Je nastolením integrálního humanismu.
Koncil je apoteózou úplného popření Boha ukřižovaného na Golgotě: nechce, aby tento panoval nad náni.
Je to apoteóza francouzské revoluce, svatokrádežného kultu člověka, který sám sebe činí bohem a učitelem, a svatokrádežné vyhlášení „lidských práv“.
Koncil je apoteóza revoluce "tiáry a pluviálu", apoteóza domnělého vítězství tajemství nepravosti nad tajemstvím lásky. Tento koncil je skutečnou apoteózou totální apostaze.
Položme si tedy otázku: Tento koncil pustočí Církev už více než půl století. Proč toto nové volání do zbraně?
Vymývání mozků, které následuje po každé protikřesťanské ofenzívě, nabylo nyní na intenzitě a podporuje zdánlivé vítězství tajemství nepravosti. Paralelně a zákonitě následuje zintenzivňující se ztráta víry, zaslepenost duchů při rozpoznání pravé bitvy a pravých nepřátel. Oslabuje odvaha a zřejmě zavládla únava, opuštěnost, zbabělost, především protože jsme si na to zvykli a přestali reagovat. Ti, kteří dosud vytrvali, jakoby bojovali s větrnými mlýny.
Ale především Tradice reálně onemocněla nízkým tlakem, který může být osudný.
Nadešla doba, která více než jindy potřebje probudit se, zradikalizovat, nalézt znovu bojovné úsilí a vstoupit rozhodně do prvních linií.
Ježíš, jedině Ježíš je integrální Pravda. Jen jeho Svatá Církev přijala a má předávat jeho jedinečný a integrální Poklad.
Mimo Krista a mimo Církev je jen integrální blud.
Proti integrálnímu Kristu, proti integrální Církvi stojí jen integrální blud.
Je to had, který syčí, je to integrální ztráta duší.
Jeden každý z nás je ohrožen, vystaven pokušení, a to silnému pokušení.
To je tedy legitimní stav sebeobrany, náš Kristus opět je postavený před Piláta, naše Církev je ve stavu, kdy se dusí nedostatkem kyslíku, Církev, která dýchá jen dvěma plícemi: Slovem Božím a Tradicí.
Máme plné právo vystoupit bojovně proti integrálnímu bludu. Máme přímou povinnost bránit naši víru. Chceme zachovat naši víru v její plnosti, chceme bránit katolickou víru za cenu vlastního života.
Na druhé straně právě toto byla Boží vůle, když nás postavil na tento svět, když nám Církev předala víru, když její milosti nám pomáhaly za tolika okolností v těchto časech endemické apostaze.
Bůh si nás povolal pro toto vznešené povolání a jsme vyzbrojeni všemi nezbytnými milostmi. Bůh chce, abychom mu byli potřební pro jeho slávu, pro osvobození a povýšení jeho svaté Církve, pro integrální obnovu jeho sociálního království. Pro Něho, Krále nebe i země, pro jeho věčnou slávu a chválu.
Od chvíle „non serviam“ Bůh povolal sv. Michaela.
Od pádu Adama a Evy Bůh zvolil Marii plnou milostí. Strašnou, jako šik seřazený k boji. Od koncilní ofenzivy Bůh si zvolil tuto legii bojovníků za víru, jako seřazené bitevní lodě.
Vzdejme čest těmto hrdinům první hodiny, perlám Tradice jako jsou Don Coach a mons. Lefebvre.
Jenže v průběhu let jsme ustoupili, my, kteří nepřestáváme ustupovat: neustávající proud zkoušek, únava, nepřátelské prostředí a ztráty víry, ustavičné trampoty a naše vnitřní rozdělení, pochybnosti a ztráta odvahy, potřeba mateřské náruče naší Církve
Ale pozor! Bitva může být jedině integrální, ve dne i v noci.
Kdo souhlasí s právem na omyl, brzy bude ponořen do integrálního bludu a skončí dokonce systematickým způsobem v koncilním ekumenismu. Kdo pošilhává po bludu, brzy pozbude obě oči!
Pozor: Tento koncil je třeba odsoudit, zamítnout. Jeho samého i jeho aplikace a především je třeba zamítnout spolu se samotným koncilem i jeho ducha, není možno zkoušet ho napravit, rozkouskovat ho, není možno s ním vůbec počítat, je třeba na něho zapomenout.
Naléhám a znovu opakuji: Nejedná se o opakování, o pouhý refrén, jedná se o dorážející vlny: že Tradice je těžká zátěž a že vy jste unaveni a musíte držet partu, že sníte o tom být jako všichni, a nakonec dohoníte koncilníky a ještě je předběhnete. Moji drazí bratři tradicionalisté, vy se cítíte poraženi, jako vyšlí z módy, zesměšnění, stydíte se a snažíte se vykoupit, ale tím se stáváte velmi nebezpeční. Moji drazí přátelé, i několika slovy se stanete zrádci. Bodáte Tradici dýkou do zad a zpíváte Aleluja!
Setrvat v boji, to musí být povinnost až k dosažení vítězství.
Vytrvat a triumfovat to znamená prožívat integrálně Tajemství lásky, to znamená plnit bezvýhradně Boží Vůli, stát se svatými v plném slova smyslu. Synové Boží, vy musíte zůstat integrálně Kristovými svědky, Kristovými vojáky. Je válka a vy jste mobilizovaní provést exorcismus neo-církve a obnovit integrálně království Kristovo v jeho panství.
Šťastní a blažení vyvolenci Tradice, zachovejte si svou integrální víru, bojujte až do naplnění své víry. Vaše bitva nabude rozměrů vaší integrální víry.
Ona, Blažená, která uvěřila, uvěřila svou integrální vírou. Ona, Královna a Matka víry, svědkyně a vzor víry, strážkyně a záruka víry, Ona nás volá, abychom se zařadili za Ni v integrálním šiku víry.
Na Kalvarii zůstala pevně stát a Zlý se začal třást před její patou.
V La Salette svatá Matka plakala a my se připojme k ní, plačme sami nad sebou a nade všemi, kteří jsou příčinou jejího pláče, a bojujme spolu s ní.
Ve Fatimě nám slíbila své vítěství: Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí! Je to díky vám, díky vaší bitvě, že na horizontu na karmelském vrcholku naděje se již objevuje malý obláček. A postupuje a roste.
Matko Svatá, ten konec, který jsi oznámila, je už blízko?
Amen.
Mária Janská

Pán udrie nášho Pastiera a stádo sa rozpŕchne

Rozhovor s arc. Carlo Maria Viganò: | Lumen de Lumine
Rozhovor s arc. Carlo Maria Viganò:
"Reagujte a postavte se diktatuře, než budete zbaveni
dalších základních práv".
Vaše Excelence, v naší zemi je stále více patrné politické vakuum. Stále větší část Italů se necítí být reprezentována současnými stranami. Na druhou stranu existují odvětví, která se různými způsoby snaží tuto mezeru …
More
Rozhovor s arc. Carlo Maria Viganò: | Lumen de Lumine

Rozhovor s arc. Carlo Maria Viganò:

"Reagujte a postavte se diktatuře, než budete zbaveni

dalších základních práv".

Vaše Excelence, v naší zemi je stále více patrné politické vakuum. Stále větší část Italů se necítí být reprezentována současnými stranami. Na druhou stranu existují odvětví, která se různými způsoby snaží tuto mezeru zaplnit. Tato otázka se týká také, a možná především, katolíků, jak vyplynulo z prvního veřejného zasedání výboru Liberi in veritate, který byl založen na podporu antiglobalistické výzvy, kterou jste iniciovali na základě úvahy, že již dva roky zažíváme v podstatě celosvětový státní převrat. V této souvislosti se nabízejí dvě otázky. Zaprvé, opravdu vidíte nějaký politický manévrovací prostor pro ty, kteří se chtějí postavit proti převládajícímu jednotnému myšlení a bojovat za svobodu člověka, jak ho stvořil Bůh? Zadruhé, myslíte si, že je stále užitečné angažovat se na národní úrovni, když se ukázalo, že hlavní rozhodnutí jsou přijímána na nadnárodní úrovni mocnostmi, které jsou schopny ovlivňovat a řídit rozhodnutí jednotlivých států?

Katolíci jako občané mají právo a povinnost ovlivňovat společnost občanskou a politickou angažovaností. Bylo by nezodpovědné dovolit jiným, aby se podíleli na politickém životě národa, zvláště v době, kdy jsou zásady přirozeného práva a morálky ignorovány nebo se jim otevřeně odporuje. Demokratický systém má sice své slabiny, protože vládu přisuzuje početní většině, a nikoli tomu, co je správné a dobré. Musíme si však uvědomit, že nejprve s pandemickou fraškou a nyní s rusko-ukrajinskou krizí jsme si uvědomili, že vůle většiny je i přes všechny manipulace mainstreamu vždy méně přesvědčivá než oficiální narativ. To ukazuje na rozkol mezi politickou a vládnoucí třídou země a jejími občany, kteří si začínají uvědomovat, že proti nim mafie byrokratů a vládců zotročených globalistickou elitou provádí globální státní převrat.
Jakmile bude bílý převrat uskutečněn, lidé budou muset reagovat a postavit se diktatuře, než budou zbaveni dalších základních práv.
Ve své výzvě k antiglobalistické alianci jste svolal vládce, politické a náboženské vůdce, intelektuály a lidi dobré vůle a vyzval všechny, aby se spojili a vydali antiglobalistický manifest. Můžete nás informovat o vývoji této iniciativy, a to nejen v italštině?
Vyhlásil jsem výzvu k reakci na tyranii globalistů a vidím, že zájem a podpora mnoha sil v různých zemích roste. Věřím však, že důkazy o odpovědnosti v rusko-ukrajinské krizi a o pošetilosti trvání na provokacích namísto snahy o mír přimějí mnohé lidi uvědomit si nebezpečí, kterému se vystavují, pokud se neorganizují k rozhodnému odporu proti hlubokému státnímu převratu. Vím, že ve Spojených státech je iniciativa dobře přijímána nejen republikány, ale i mnoha voliči demokratů, kteří jsou znechuceni skandály a korupcí Obamy, Clintonovců a Bidenovců.
Vaše výzva hovoří o skutečných "lidových hnutích odporu a národních osvobozeneckých výborech" za radikální politickou reformu. Podle názoru některých však v současné situaci neexistuje vhodné morální napětí, protože veřejné mínění je do značné míry závislé a spí. Jak na tuto námitku reagujete vy, který jste v kontaktu s celým světem?
Masy mají jen malou chuť se mobilizovat, zejména pokud jsou manipulovány a narkotizovány odborníky na sociální psychologii. Skutečný odpor a vytvoření národních osvobozeneckých výborů může být úspěšné pouze tehdy, pokud je budou koordinovat intelektuálové a politici, kteří umí upřednostnit obecné dobro a obranu spravedlnosti před vlastními volebními zisky. Je zapotřebí odvážných vůdců se smyslem pro čest, kteří se řídí zdravými morálními zásadami: jejich příklad spolu s probuzením svědomí a důstojností soudců, pořádkových sil a veřejných činitelů by mohl skutečně zabránit nástupu nového světového řádu.
Sociální a politická angažovanost musí být samozřejmě spojena s nadpřirozeným pohledem, který spojuje činnost s modlitbou a důvěrou v pomoc Boží Prozřetelnosti. Kněží, řeholníci a všichni věřící jsou proto povoláni duchovně doprovázet své bratry v dobrém boji nejen modlitbou, ale také pokáním, postem a častým přijímáním svátostí. Boží milosrdenství a mocná přímluva Nejsvětější Panny čekají na konkrétní gesto opravdového obrácení z naší strany, aby na toto ubohé lidstvo vylili proud milostí. Naše početní podřízenost a naše skrovnost prostředků tváří v tvář nepříteli tak umožní Pánu ukázat, jak pravdivá jsou jeho slova: Sine me nihil potestis facere (J 15,5).
Státní převrat globalistů proběhl a stále probíhá také proto, že představitelé katolické církve již nejsou garanty svobody v úctě k lidské důstojnosti, ale dali se zotročit Novému světovému řádu, mluví stejným jazykem jako globalisté a sledují stejné zájmy vládnoucích elit. Toto zotročení, které je pro mnoho katolíků zdrojem velkého utrpení, jako by zhasínalo veškerou naději na křesťanské znovuzrození. Důležitý je faktor času. Čím déle tento pontifikát trvá, tím více se církev sjednocuje s celkovým projektem, a to až do bodu sebemrskačství. Myslíte si, že po Bergogliově vládě bude možná obroda? Co vidíte na obzoru?
Spoluúčast bergogliánské církve a celého světového episkopátu na psychopandemické frašce znamenala jeden z nejnižších bodů, kterých hierarchie v dějinách dosáhla. Je to však logický důsledek zkažené a korupční ideologie, která našla svůj základ ve II. vatikánském koncilu, jak hrdě opakují jeho architekti. Právě loni 25. března se v Chicagu sešli další spiklenci, aby koordinovali marketingovou akci, která měla zdůraznit, že ti, kdo jsou proti Bergogliovi, jsou proti koncilu. Kromě nevalné pověsti těchto spiklenců - mezi nimiž vynikají McCarrickovi přisluhovači a jejich dvořané - s nimi nelze než souhlasit v otázce vnitřní souvislosti mezi rakovinou koncilu a Bergogliovými metastázami. Je zřejmé, že odpadnutí katolické hierarchie je trestem, kterým božský Majestát postihuje vzpurné a hříšné lidstvo, aby uznalo svrchovaná Boží práva, obrátilo se a nakonec se vrátilo pod mírné jho Kristovo. A dokud biskupové nepoznají svou zradu a nebudou činit pokání, není pro svět možná žádná naděje, protože spása je možná pouze v jednom ovčinci a pod jedním pastýřem.
Nedávno se mezi členy Posvátného kolegia rozšířilo memorandum podepsané pod pseudonymem Demos, v němž jsou seřazeny katastrofy způsobené Bergogliovým pontifikátem na všech úrovních (doktrinální, pastorační, manažerské, ekonomické, legislativní). "Lepší pozdě než nikdy," komentovali to někteří, zatímco jiní říkali: "Je zbytečné zavírat stáj, když už volové utekli." Co si myslíte o tomto memorandu? Myslíte si, že je to dílo kardinála? Je to příznak pozdního probuzení svědomí?
V memorandu jsou vyjmenovány hrůzy Bergogliho "pontifikátu", což je jistě pokrok oproti jeho zveličování. Hrůzy a chyby Argentince a jeho dvora se však neobjevily z ničeho nic, jako by za předchozích pontifikátů bylo všechno dokonalé a úžasné. Krize začala II. vatikánským koncilem: litovat příznaků nemoci bez pochopení jejích příčin je zbytečné a škodlivé. Pokud se kardinálské kolegium nepodaří přesvědčit, že je třeba vrátit se k tomu, čemu církev věřila, učila a co slavila do Pia XII., bude jakákoli opozice proti současnému režimu odsouzena k jistému neúspěchu.
Existuje podle vás v kardinálském kolegiu důvěryhodná, autenticky katolická osobnost, na které by se kardinálové v případě konkláve mohli shodnout při hlasování o úplné změně registrace současného pontifikátu?
Nezapomínejme, že někteří papežové jsou udělováni, jiní jsou vnucováni. Než se však začneme zabývat příštím konkláve, je třeba osvětlit abdikaci Benedikta XVI. a otázku podvodů při konkláve v roce 2013, které dříve či později budou muset být předmětem oficiálního vyšetřování. Pokud by se prokázaly nesrovnalosti, konkláve by bylo neplatné, volba Bergoglia by byla neplatná, stejně jako všechna jeho jmenování, vládní akty a magisterium. Reset, který by nás prozřetelně vrátil ke statu quo ante, s kardinálským kolegiem složeným pouze z kardinálů jmenovaných až do Benedikta XVI., s vyloučením všech kardinálů vytvořených po roce 2013, notoricky ultraprogresivních. Současná situace, kdy se hovoří o Ratzingerově rezignaci a Bergogliově zvolení, církevnímu tělesu rozhodně neprospívá a vyvolává zmatek a dezorientaci.
I zde mohou katolíci prosit Božské Veličenstvo, aby ušetřilo svou církev dalšího ponížení a udělilo jí dobrého papeže. Pokud existuje kardinál, který opravdu chce "změnu rejstříku", nechť se přihlásí a - proboha - přestane se odvolávat na II. vatikánský koncil a myslí na posvěcení kléru a věřících.
Ve Spojených státech se Bidenova administrativa dostává do stále větších potíží a prezident stále zřetelněji ukazuje svou neschopnost; přesto se zdá, že díky spojenectvím a křížení zájmů na nejvyšší úrovni není možné tento domeček z karet zbořit. Co dělá Trump? Můžete nám pomoci lépe se orientovat v americké situaci, na kterou jste odborník?
Bidenova administrativa je zrcadlem korupce ve veřejných záležitostech bez ohledu na neměnné morální zásady evangelia. A pokud se politik, který podporuje potraty, eutanazii, gender a všechny nejhorší úchylky, odváží nazývat se katolíkem, měli bychom si položit otázku, jaká je odpovědnost učitelů, vychovatelů a kněží, z nichž tento politik vyšel. Co učil farář v katechismu? Co učil profesor na katolické univerzitě? Co učil duchovní vůdce budoucího politického vůdce? A jsme zpět na začátku: II. vatikánský koncil, který místo aby obrátil svět k církvi, obrátil církev ke světu, čímž se její evangelizace stala marnou. Hodně se mluvilo o "misijní církvi", ale zároveň se kázání stalo propagací bláhových filantropických ideálů, starých levicových ideologií a prázdných pacifistických hesel. A tady, z těchto jezuitských škol, pochází crème de la crème II. vatikánského koncilu: lidé jako Pelosiová nebo Biden, kteří v sobě nemají nic katolického, ale beztrestně přistupují k přijímání za potlesku biskupů a samotného Bergoglia
Americký episkopát, který příliš dbal na to, aby se zavděčil Bergogliovi, si skutečně dával pozor, aby neodsoudil volební program demokratů, zatímco se neváhal navážet do prezidenta Trumpa, který přes všechny své rozpory jistě účinněji a přesvědčivěji hájí zásady přirozeného práva a posvátnosti života.
Rusko-ukrajinská krize nám ukazuje Bidena, loutku hlubokého státu, který tvrdošíjně brání míru v probíhajícím konfliktu, protože je příliš zaměstnán zakrýváním skandálů svých a svého syna Huntera: mám na mysli například kauzu Barisma a zájmy v biolaboratořích na Ukrajině. Pokud důkazy povedou k obvinění Huntera Bidena a zapojení jeho otce Joea, bude impeachment nevyhnutelný a zcela oprávněný, což by mohlo Trumpa vrátit k moci. Pokud se mezitím v probíhajících procesech prokáže volební podvod, mohl by být prohlášen prezidentem. A to by byla smrtelná rána pro deep state a Velký reset.
Aféra Covid a válka na Ukrajině ukázaly, že existují hluboké rozdíly - můžeme říci spíše antropologické, než kulturní a politické - mezi těmi, kdo vnímají problém podmíněnosti, které jsme vystaveni neustálým a koordinovaným působením "pánů myšlení", a těmi, kdo naopak přijímají dominantní narativ a přizpůsobují se vnuceným dogmatům. Jak máme tváří v tvář těmto rozdílům, které rozdělují i lidi spojené rodinnými a přátelskými svazky, jako věřící vydávat svědectví o pravdě, aniž bychom podlehli pokušení "militarizace" svědomí?
Manipulace se svědomím představuje skutečné porušení svobody jednotlivce, které vede k otupení jeho schopností, což může ovlivnit morálnost jeho jednání. Sociální psychologie nás učí, že ti, kdo jsou vystaveni mentálnímu podmiňování podle specifických technik, nakonec jednají tak, že zkreslují svůj úsudek nebo dokonce upouštějí od formulování morálního hodnocení svého jednání: pomyslete na hybnou sílu příkladu mas, na moc, kterou na naše chování působí společenský úsudek, na moc hrozby sankcí, která nás přiměje "dodržovat pravidla", a naopak na svody odměn a výhod za naše "společensky odpovědné" jednání. Na tom byla založena například pandemická fraška, v níž byly s velkým úspěchem uplatněny všechny principy masové manipulace, aniž by došlo ke stejně masové reakci těch, kteří byli zbaveni práv, práce, mezd a možnosti pohybu.
Věřící jako součást společnosti také trpěli režimní propagandou s Covidem, přičemž přitěžující okolností bylo, že bludy civilních úřadů byly ratifikovány a podporovány církevní autoritou, která tak katolíky přiměla k nekritické poslušnosti při uzavírání budov, používání masek, podávání genové terapie.
Věřící jako součást společnosti také trpěli propagandou režimu s Covidem, s přitěžující okolností, že bludy civilních úřadů byly ratifikovány a podporovány církevní autoritou, což proto vedlo katolíky k nekritické poslušnosti vůči výlukám, používání masek, podávání experimentální genové terapie, která je morálně nepřijatelná. Je tedy třeba uznat, že odpovědnost za přijetí psychopandemie a očkovací kampaně leží téměř výhradně na pastýřích a zejména na Bergogliovi, který se netají svou bezvýhradnou podporou NWO, WEF a globalistické ideologie.
Mluvíte o "militarizaci" svědomí, jako by to byla zavrženíhodná věc. Náš Pán řekl: "Od nynějška se budou v domě pěti dělit tři proti dvěma a dva proti třem, otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni" (Lk 12,52-53). (Lk 12,52-53) A znovu: "Bratr usmrtí bratra a otec usmrtí syna, děti povstanou proti rodičům a usmrtí je. A budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen" (Mt 10, 21-22). Jak si můžeme myslet, že tváří v tvář nasazení sil zla, tváří v tvář útoku Nového světového řádu proti společnosti a proti Kristu je možné vyhnout se "militarizaci" svědomí, pokud tímto výrazem myslíme odvážné svědectví o Kristu a to o Kristu ukřižovaném?
Pravda není palice, kterou se bijí ti, kdo ji ignorují, ale světlem, které nelze schovat pod kůži a které může zpočátku oslňovat, ale lidé dobré vůle a správného svědomí je nemohou ignorovat. Kdo nechce vidět toto světlo - které je vždy paprskem jediného Světla světa, jímž je Kristus -, je na straně temnoty a je třeba mu z ní pomoci láskou. O to více to platí pro naše blízké: jejich mylné přesvědčení tváří v tvář naší trpělivé reakci bez nepřátelství často praskne a oni časem pochopí, že naše "spiknutí" bylo jen rozumným a prozíravým předvídáním toho, co se brzy dostane na veřejnost. Je jistě snazší pochopit podvod psychopandemií než mnohem horší podvod, který vykouzlili modernisté s koncilem.
Mezi některými katolíky se objevuje námitka, adresovaná vám, která zní víceméně takto: "Mons. Viganò se nyní příliš zabývá politikou a ekonomikou, čímž se vzdaluje od svého pole působnosti, které by mělo být spíše přísně náboženské, a tedy teologické, doktrinální a pastorační". Jak na tuto kritiku reagujete?
Co tito lidé vědí o mé pastorační činnosti? Se silou, kterou mi Pán dává, vykonávám intenzivní pastorační a doktrinální činnost, která je mým hlavním závazkem, spolu s duchovní a materiální podporou kněží a věřících po celém světě - kněžské působení, které se nedostává do zpráv, také proto, že nemám ve zvyku brát s sebou družinu... Na druhou stranu ti, kteří na mě dnes útočí, protože mluvím o politice nebo o zdravotní nouzi, mě včera napadali, protože jsem odsoudil korupci v církvi, úchylky koncilu a reformovanou liturgii.
"Sektorová" dělba kompetencí je vynikajícím nástrojem, s jehož pomocí protivník motu proprio rozhoduje, co je jeho partner oprávněn říkat, kdy to může dělat a jakou musí mít kvalifikaci, aby se mohl vyslovit. Kdo rozhodl, že biskup nemůže zasahovat do politiky? Sekularisté a mezi katolíky ti, kteří kupodivu nechávají řečnit ultraprogresivní biskupy a kleriky, kteří omdlévají, když Bergoglio mluví proti Trumpovi nebo ve prospěch Trudeaua, ale trhají si šaty, když se biskup nezavděčí systému nebo nesleduje jednotně-síťový narativ jednotné myšlenky.
Nezdá se mi, že by svatý Ambrož - který navíc pocházel z veřejné správy a byl prohlášen biskupem ještě jako laik - měl někdy nějaké výčitky svědomí, pokud jde o zasahování do politických záležitostí. Protože biskup je pastýř a mezi ovcemi stáda, které mu Pán přidělil, jsou lidé pokorní i mocní, poddaní i vládci, muži i ženy, poctiví občané i delikventi: všichni jsou ovce, které je třeba vést na pastvu a chránit před vlky.
Zdá se mi, že ve svých zákrocích jsem vždy sledoval pouze poslání, které mi Pán svěřil jako nástupci apoštolů, a pracoval jsem pro spásu duší v době, kdy se lidstvo řítí do propasti, aniž by někdo bil na poplach před hrozícím nebezpečím.
Připravujeme se na vstup do Svatého týdne. Mohl byste, Vaše Excelence, říci slovo, které by nám pomohlo žít ji dobře, autenticky katolicky?
Pátou nedělí postní jsme vstoupili do doby utrpení, která vyvrcholí slavením svatého tridua: krása a hluboká spiritualita obřadů těchto dnů jsou vzácnou příležitostí důstojně završit svatou dobu postní v přípravě na vzkříšení našeho Pána.
Rozjímejme o Hosana zástupu, který v Jeruzalémě triumfálně přijímá Syna Davidova a krátce nato se nechá zmanipulovat sanhedrinem a žádá Piláta o ukřižování Krále Izraele: kéž je to pro nás varováním, abychom se vyhýbali špatným rádcům a zkorumpovaným autoritám a odvážně následovali Pána po cestě kříže.
Zamysleme se nad bolestným bičováním, korunováním trním, výstupem na Kalvárii a ukřižováním našeho Pána po nespravedlivém a zvráceném rozsudku, který vykonala civilní moc, aby uspokojila zájmy velekněží: Duchovně se sjednoťme s utrpením našeho nejsvětějšího Vykupitele a nenechme se oklamat těmi, kdo by i dnes s využitím své autority chtěli poslat našeho Pána Ježíše Krista na smrt a opakovali tehdejší slova: Non habemus regem, nisi Cæsarem, nemáme krále, ale císaře (J 19,15).
Videbunt in quem transfixerunt, Budou hledět na toho, kterého probodli (J 19,37), říká Písmo. Podívejme se také na Spasitele znetvořeného mukami utrpení a uvažme, kolik toho má každý z nás společného s bolestmi našeho Pána. Litujme svých hříchů, nevěr, lidských ohledů, mlčení. Setřesme svou průměrnost a odvážně se chopme zbraně pod praporem Krále králů, počínaje životem v Boží milosti, recitací svatého růžence, účastí na mši svaté, častou zpovědí a přijímáním. A pamatujme, že bez kříže není vzkříšení a že nástroj smrti se skrze nejdražší krev prolitou Pánem stal symbolem života a vítězství.
Mária Janská

Digitálna tyrania: Rámec certifikátu EÚ o digitálnom očkovaní proti Covidu

Duši vám vzít nemohou
Duši vám vzít nemohou
Co nás může ještě horšího potkat? Vidíme hrůzu toho, co se ve světě děje a máme strach z budoucnosti. Covid, válka, gender, naivní kult světové ekonomie a ekologie. Kde v tom všem najdeme Boha, je v tom někde naděje? Kristus se připojuje k těmto tragédiím a nejistotám, přímo k nim patří se svým křížem a utrpením. Jeho kříž, bolest a utrpení …More
Duši vám vzít nemohou

Duši vám vzít nemohou

Co nás může ještě horšího potkat? Vidíme hrůzu toho, co se ve světě děje a máme strach z budoucnosti. Covid, válka, gender, naivní kult světové ekonomie a ekologie. Kde v tom všem najdeme Boha, je v tom někde naděje? Kristus se připojuje k těmto tragédiím a nejistotám, přímo k nim patří se svým křížem a utrpením. Jeho kříž, bolest a utrpení jsou však pro člověka lékem, nikoli další ranou.

I když nejspíš ztratíme mnoho z dosavadního stylu života, i když se budeme muset uskromnit a jistých věcí zříci, není to tragédie. Tragédií je ztratit naději a vzdát se víry. Náš moderní svět, který je ponořený do rozmanitých hříchů, stále potřebuje obrácení, stále potřebuje obnovu svědomí a světlo pokory. My, lidé moderní doby, jsme si mysleli, že všechno zvládneme sami, že bez Boha dokážeme vybudovat svět blahobytu, bez válek, bez ekonomického zneužívání, bez národních konfliktů. Možná si velicí tohoto světa také mysleli, že lidem stačí koukat se do mobilů a naplnit lidem obchody, že tak lidstvo bude spokojené a dokáže tím naplnit existenční prázdnotu světa bez Boha. Naivné. Není spása bez Golgoty a kříže. Život, a tím spíš křesťanství bez kříže a utrpení, je utopií. Covidová epidemie a válka na Ukrajině nám vzaly zdánlivé jistoty moderní společnosti, připomněly smrt, ukázaly, jak zlý dokáže být člověk... Postní doba nám připomíná, že moderní člověk je stále hříšný a ďábelské pokušení k majetku, moci a slávy stále pohlcuje jeho i celé národy.

Velikonoce jsou dobou Kristova vítězství. Kristus zvítězil. Chtějme mít podíl na tom vítězství. S velkou pokorou se v této době skloňme před křížem, protože jistotu a pokoj srdce je možné najít jen v Kristu. S velkou radostí hleďme rovněž do Kristova prázdného hrobu. Mnoho hrobů v minulých letech naplnila pandemie, nyní mnohé hroby plní oběti další války. Známe tolik dalších lidí vážně nemocných a starších, kteří se blíží na druhou stranu. Co nás může ještě horšího potkat? Když jsme v Božích rukou tak skutečně máme čekat dobro, protože i s křížem, utrpením a smrtí víme, že jsme na straně života a vítězství. Pamatujme na Kristova slova: „Duši vám vzít nemohou“, a především také: „Já jsem přemohl svět“.

P. Paweł Tomasz Zaczyk
Mária Janská

Ironický odkaz Ruskej armády: "Rozbité ukrajinské pozície "Bratia pomohli". Pozri! Rozbité na padrť …

Komu to slúžia elity?Komu sa to koria prezidenti a vládcovia?
8 milionů dětí je ročně hlášeno jako zmizelých, což je 22 tisíc denně.
Ivanka Trump o sexuálním obchodování s dětma
International operierendes pädo-satanisches Netzwerk: Mehr als 100.000 Kinder und Leichen aus Untergrundanlagen befreit? (Videos)
Medzinárodná pedosatanistická sieť
International operierendes pädo-satanisches Netzwerk …More
Komu to slúžia elity?Komu sa to koria prezidenti a vládcovia?

8 milionů dětí je ročně hlášeno jako zmizelých, což je 22 tisíc denně.

Ivanka Trump o sexuálním obchodování s dětma

International operierendes pädo-satanisches Netzwerk: Mehr als 100.000 Kinder und Leichen aus Untergrundanlagen befreit? (Videos)
Medzinárodná pedosatanistická sieť

International operierendes pädo-satanisches Netzwerk: Mehr als 100.000 Kinder und Leichen aus Untergrundanlagen befreit? (Videos)
Mária Janská

POSLÁNÍ SVATÉ MARIE JACAREI DNE 27. BŘEZNA 2022

Španielsko - slávenie Svätého týždňa
Armáda vzdáva česť Spasiteľovi JEŽIŠOVI Kristovi
Prenesenie Krista dobrej smrti 2018
Traslado del cristo de la buena muerte 2018More
Španielsko - slávenie Svätého týždňa

Armáda vzdáva česť Spasiteľovi JEŽIŠOVI Kristovi

Prenesenie Krista dobrej smrti 2018
Traslado del cristo de la buena muerte 2018
Mária Janská

Mše sv., sloužená ve sjednocení s jediným pravým papežem, Benediktem XVI. Malý katolický Zbytek, …

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Začína sa na Veľký piatok
Novéna k Božiemu milosrdenstvu
„Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja …More
Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Začína sa na Veľký piatok
Novéna k Božiemu milosrdenstvu

„Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote. A duši, ktorú privedieš k prameňu môjho milosrdenstva, nič neodmietnem. Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše.“
Odpovedala som: Ježišu, neviem, ako sa mám tú novénu modliť, a ktoré duše mám ako prvé priviesť do Tvojho najľútostivejšieho Srdca.“ A Ježiš mi odpovedal, že mi každý deň povie, ktoré duše mám priviesť do jeho Srdca. Novéna sa začína na Veľký piatok, ale je možné sa ju modliť počas celého roka.
Prvý deň
„Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým. Ó, Všemohúcnosť Božieho milosrdenstva, záchrana hriešneho človeka, Ty si milosrdenstvo a more zľutovania, pomáhaš tomu, kto Ťa pokorne prosí.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo, a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen. Ježišu, dôverujem v Teba.
Korunka Božieho milosrdenstva
Druhý deň
„Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.“
Najmilosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré rozmnož v nás milosť, aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi. Prameň Božej lásky v čistých srdciach prebýva, vykúpané v mori milosrdenstva, žiarivé ako hviezdy, jasné ako zora.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Tretí deň
„Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi na do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne Ťa o to prosíme, pre Tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí Tvoje Srdce k nebeskému Otcovi. Nepreskúmateľné sú milosrdenstva divy, nepreskúma ich ani hriešnik, ani spravodlivý. Na všetkých hľadíš ľútostivo a všetkých priťahuješ do svojej lásky.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na verné duše, ako na dedičstvo svojho Syna a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie a zahŕňaj ich svojou ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so všetkými zástupmi anjelov a svätých oslavovali Tvoje nesmierne milosrdenstvo na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Štvrý deň
„Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“
Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pohanov, ktoré Ťa ešte nepoznajú. Nech ich osvietia lúče Tvojej milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca. Nech svetlo Tvojej lásky osvieti temnoty duší. Daj, aby Ťa tieto duše poznali a spolu s nami Tvoje milosrdenstvo oslavovali.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše pohanov a tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Piaty deň
„Dnes mi priveď duše heretikov a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umučení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Keď sa vracajú k jednote s Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmierňujú moje utrpenie.“
Aj pre tých, ktorí roztrhali Tvoje rúcho jednoty, plynie z Tvojho Srdca prameň zľutovania. Všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva, ó, Bože, aj tieto duše z poblúdenia vyslobodiť môže. Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si dobrotivosť sama, Ty neodmietaš svetlo tým, ktorí Ťa prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše heretikov i duše odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovoľ, aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali Tvoje prehojné milosrdenstvo.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili Tvoje dobrá a zneužili Tvoje milosti tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehľaď na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú Tvoje veľké milosrdenstvo na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Šiesty deň
„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si sám povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,“ prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše tiché a pokorné a duše malých detí. Tieto duše privádzajú do úžasu celé nebo a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ich vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na veky vekov. Duša skutočne pokorná a tichá,už tu na zemi rajom dýcha a vôňa jej pokorného srdca nadchýna samého Stvoriteľa.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše tiché, pokorné a na duše malých detí, ktoré prebývajú v príbytku najmilostivejšieho Ježišovho Srdca. Tieto duše sa najviac podobajú Tvojmu Synovi, vôňa týchto duší sa vznáša zo zeme až k Tvojmu trónu. Otče milosrdenstva a všetkého dobra,pokorne Ťa prosím pre lásku a zaľúbenie, aké máš v týchto dušiach, žehnaj celému svetu, aby všetky duše spoločne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva naveky vekov. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Siedmy deň
„Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť Tvojho milosrdenstva Tieto duše sú silné silou samotného Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc v Tvoje milosrdenstvo. Tieto duše sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Tieto duše nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie Tvoje milosrdenstvo. Duša, ktorá oslavuje dobrotu svojho Pána, je ním zvlášť milovaná. Je vždy blízko prameňa živého a načiera milosti z milosrdenstva Božieho.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše, ktoré oslavujú a uctievajú Tvoju najväčšiu vlastnosť, Tvoje nekonečné milosrdenstvo a ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sú živým evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich duša naplnená radosťou spieva pieseň milosrdenstva Najvyššiemu Pokorne Ťa prosím, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v Teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Ježišovo prisľúbenie: „Duše, ktoré budú uctieval moje nekonečné milosrdenstvo, ja sám budem chránil v živote, a zvlášť v hodine smrti, ako svoju chválu.“ Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Ôsmy deň
„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladla ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne… Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala mojej spravodlivosti ich dlhy.“
Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca duše z očistca, duše, ktoré sú Ti veľmi milé, ale musia splatiť [dlh] Tvojej spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva. Zo strašnej páľavy očistcového ohňa vznáša sa ston k Tebe, milosrdný, ale zakúsia potešenie, úľavu a osvieženie, v potoku preliatej krvi a vody.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pokorne Ťa prosím pre bolestné umučenie Ježiša, Tvojho Syna, a pre celú horkosť, ktorou bola naplnená jeho najsvätejšia duša, preukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehľaď na ne inak, ako cez rany Ježiša, Tvojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že Tvoja dobrotivosť a zľutovanie sú nekonečné. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Deviaty deň
„Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: „Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.«Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.“
Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca ľahostajne duše. Nech sa v ohni Tvojej čistej lásky rozohrajú tieto zľadovatelé duše, ktoré sú podobné mŕtvolám ,a ktoré Ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného ohňa svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš. Oheň a ľad nemožno spojiť. Alebo oheň zhasne, alebo ľad sa roztopí, ale Tvoje milosrdenstvo, ó, Bože, ešte väčšej biede pomôcť môže.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Otec milosrdenstva, pokorne Ťa prosím pre trpké umučenie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži dovoľ, aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné milosrdenstvo. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
JEŽIŠU DÔVERUJEM V TEBA.
Mária Janská

Ako bude satan zvádzať kňazov

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Novéna k Božiemu milosrdenstvu
19. apríla 2019 admin 42837 Views 1 Comment
„Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho …More
Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
19. apríla 2019 admin 42837 Views 1 Comment
„Túžim, aby si počas týchto deviatich dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu, úľavu a všetky milosti, ktoré budú potrebovať v ťažkostiach života, a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote. A duši, ktorú privedieš k prameňu môjho milosrdenstva, nič neodmietnem. Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše.“
Odpovedala som: Ježišu, neviem, ako sa mám tú novénu modliť, a ktoré duše mám ako prvé priviesť do Tvojho najľútostivejšieho Srdca.“ A Ježiš mi odpovedal, že mi každý deň povie, ktoré duše mám priviesť do jeho Srdca. Novéna sa začína na Veľký piatok, ale je možné sa ju modliť počas celého roka.
Prvý deň
„Dnes mi priveď celé ľudstvo, zvlášť všetkých hriešnikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. Tým ma potešíš v trpkom smútku, ktorý mi spôsobuje strata duší.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý sa zľutúvaš nad nami a odpúšťaš nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu dôveru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým. Ó, Všemohúcnosť Božieho milosrdenstva, záchrana hriešneho človeka, Ty si milosrdenstvo a more zľutovania, pomáhaš tomu, kto Ťa pokorne prosí.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo, a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen. Ježišu, dôverujem v Teba.
Korunka Božieho milosrdenstva
Druhý deň
„Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.“
Najmilosrdnejší Ježišu, od ktorého pochádza všetko dobré rozmnož v nás milosť, aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, čo na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktorý je v nebi. Prameň Božej lásky v čistých srdciach prebýva, vykúpané v mori milosrdenstva, žiarivé ako hviezdy, jasné ako zora.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu Tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Tretí deň
„Dnes mi priveď všetky zbožné a verné duše a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto duše ma utešovali na krížovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý všetkým tak hojne udeľuješ svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi na do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne Ťa o to prosíme, pre Tvoju nepochopiteľnú lásku, ktorou horí Tvoje Srdce k nebeskému Otcovi. Nepreskúmateľné sú milosrdenstva divy, nepreskúma ich ani hriešnik, ani spravodlivý. Na všetkých hľadíš ľútostivo a všetkých priťahuješ do svojej lásky.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na verné duše, ako na dedičstvo svojho Syna a pre jeho bolestné umučenie udeľ im svoje požehnanie a zahŕňaj ich svojou ustavičnou starostlivosťou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so všetkými zástupmi anjelov a svätých oslavovali Tvoje nesmierne milosrdenstvo na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Štvrý deň
„Dnes mi priveď pohanov a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umučení a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“
Najmilostivejší Ježišu, ktorý si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše pohanov, ktoré Ťa ešte nepoznajú. Nech ich osvietia lúče Tvojej milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo a nedopusť, aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca. Nech svetlo Tvojej lásky osvieti temnoty duší. Daj, aby Ťa tieto duše poznali a spolu s nami Tvoje milosrdenstvo oslavovali.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše pohanov a tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú a prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto duše nevedia, akým veľkým šťastím je Teba milovať. Daj, aby aj ony oslavovali hojnosť Tvojho milosrdenstva na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Piaty deň
„Dnes mi priveď duše heretikov a odlúčených bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umučení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Keď sa vracajú k jednote s Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmierňujú moje utrpenie.“
Aj pre tých, ktorí roztrhali Tvoje rúcho jednoty, plynie z Tvojho Srdca prameň zľutovania. Všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva, ó, Bože, aj tieto duše z poblúdenia vyslobodiť môže. Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si dobrotivosť sama, Ty neodmietaš svetlo tým, ktorí Ťa prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše heretikov i duše odlúčených bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovoľ, aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali Tvoje prehojné milosrdenstvo.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili Tvoje dobrá a zneužili Tvoje milosti tým, že neústupčivo zotrvávali vo svojich omyloch. Nehľaď na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umučenie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú Tvoje veľké milosrdenstvo na večné veky. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Šiesty deň
„Dnes mi priveď duše pokorné a tiché i duše malých detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posilňovali v horkých mukách agónie. Videl som ich ako pozemských anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milosť je schopná prijať len pokorná duša, pokorné duše obdarúvam svojou dôverou.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorý si sám povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,“ prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše tiché a pokorné a duše malých detí. Tieto duše privádzajú do úžasu celé nebo a nebeský Otec má v nich zvláštne zaľúbenie. Sú kyticou pred Božím trónom, ich vôňou sa opája sám Boh. Tieto duše majú stály príbytok v najmilostivejšom Ježišovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na veky vekov. Duša skutočne pokorná a tichá,už tu na zemi rajom dýcha a vôňa jej pokorného srdca nadchýna samého Stvoriteľa.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše tiché, pokorné a na duše malých detí, ktoré prebývajú v príbytku najmilostivejšieho Ježišovho Srdca. Tieto duše sa najviac podobajú Tvojmu Synovi, vôňa týchto duší sa vznáša zo zeme až k Tvojmu trónu. Otče milosrdenstva a všetkého dobra,pokorne Ťa prosím pre lásku a zaľúbenie, aké máš v týchto dušiach, žehnaj celému svetu, aby všetky duše spoločne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva naveky vekov. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Siedmy deň
„Dnes mi priveď duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestnejšie prežívali moje umučenie a najhlbšie prenikli do môjho ducha. Ony sú živým obrazom môjho ľútostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v budúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna z nich sa nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť budem chrániť v hodine jej smrti.“
Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť Tvojho milosrdenstva Tieto duše sú silné silou samotného Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc v Tvoje milosrdenstvo. Tieto duše sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Tieto duše nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie Tvoje milosrdenstvo. Duša, ktorá oslavuje dobrotu svojho Pána, je ním zvlášť milovaná. Je vždy blízko prameňa živého a načiera milosti z milosrdenstva Božieho.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše, ktoré oslavujú a uctievajú Tvoju najväčšiu vlastnosť, Tvoje nekonečné milosrdenstvo a ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Tieto duše sú živým evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich duša naplnená radosťou spieva pieseň milosrdenstva Najvyššiemu Pokorne Ťa prosím, Bože, preukáž im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v Teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Ježišovo prisľúbenie: „Duše, ktoré budú uctieval moje nekonečné milosrdenstvo, ja sám budem chránil v živote, a zvlášť v hodine smrti, ako svoju chválu.“ Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Ôsmy deň
„Dnes mi priveď duše, ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladla ich páľavu. Všetky tieto duše veľmi milujem splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne… Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala mojej spravodlivosti ich dlhy.“
Najmilostivejší Ježišu, ktorý si povedal, že chceš milosrdenstvo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca duše z očistca, duše, ktoré sú Ti veľmi milé, ale musia splatiť [dlh] Tvojej spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho Srdca, uhasia plamene očistcového ohňa, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva. Zo strašnej páľavy očistcového ohňa vznáša sa ston k Tebe, milosrdný, ale zakúsia potešenie, úľavu a osvieženie, v potoku preliatej krvi a vody.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na duše trpiace v očistci, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Pokorne Ťa prosím pre bolestné umučenie Ježiša, Tvojho Syna, a pre celú horkosť, ktorou bola naplnená jeho najsvätejšia duša, preukáž svoje milosrdenstvo dušiam, na ktoré hľadíš svojím spravodlivým pohľadom. Nehľaď na ne inak, ako cez rany Ježiša, Tvojho najmilšieho Syna, lebo veríme, že Tvoja dobrotivosť a zľutovanie sú nekonečné. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
Deviaty deň
„Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: „Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.«Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.“
Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca ľahostajne duše. Nech sa v ohni Tvojej čistej lásky rozohrajú tieto zľadovatelé duše, ktoré sú podobné mŕtvolám ,a ktoré Ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného ohňa svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš. Oheň a ľad nemožno spojiť. Alebo oheň zhasne, alebo ľad sa roztopí, ale Tvoje milosrdenstvo, ó, Bože, ešte väčšej biede pomôcť môže.
Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Otec milosrdenstva, pokorne Ťa prosím pre trpké umučenie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži dovoľ, aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné milosrdenstvo. Amen.
Korunka Božieho milosrdenstva
JEŽIŠU DÔVERUJEM V TEBA.
Mária Janská

Ako bude satan zvádzať kňazov

Prezidentské voľby vo Francúzsku 2022 sú dnes,10.4.2022.
Modlime sa za Francúzsko,ktoré dalo cirkvi mnohých svätcov.
Terézia z Lisieux – Wikipédia 2. január 1873, Alençon, Francúzsko – † 30. september 1897, Lisieux) bola francúzska rehoľníčka (karmelitánka).
Terézia z Lisieux - Wikipédia
Jana Francúzska (1464) – Wikipédia
Jana z Arku – Wikipédia
Ľudovít IX. (Francúzsko) – WikipédiaMore
Prezidentské voľby vo Francúzsku 2022 sú dnes,10.4.2022.

Modlime sa za Francúzsko,ktoré dalo cirkvi mnohých svätcov.

Terézia z Lisieux – Wikipédia 2. január 1873, Alençon, Francúzsko – † 30. september 1897, Lisieux) bola francúzska rehoľníčka (karmelitánka).
Terézia z Lisieux - Wikipédia

Jana Francúzska (1464) – Wikipédia

Jana z Arku – Wikipédia

Ľudovít IX. (Francúzsko) – Wikipédia

Prezidentské voľby vo Francúzsku 2022

Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v apríli 2022. Prvé kolo je naplánované na 10. apríla a prípadné druhé 24. apríla.
Kandidáti
Emmanuel Macron
Éric Zemmour
- Dosť politickej korektnosti. Francúzov upútal radikál
Marine Le Penová
Valérie Pécressová - Súboj dvoch žien proti Macronovi? Voľby môže zmeniť aj radikál
Anne Hidalgová - Pripomína svoj robotnícky pôvod. Socialistická starostka Paríža chce poraziť Macrona
Christiane Taubiraová
Mária Janská

Ako bude satan zvádzať kňazov

starší článok
Arcibiskup Viganò prosí biskupov a kňazov, aby sa na Bielu sobotu pomodlili exorcizmus ‘proti satanovi’
Arcibiskup Viganò prosí biskupov a kňazov, aby sa na Bielu sobotu pomodlili exorcizmus ‘proti satanovi’
10. apríla 2020
„V tejto modernej dobe hrozného súženia … Zlý prepadol zúrivosti a znásobil svoje útoky pokúšania duší k hriechu.“
USA, 9.4.2020 (LifeSiteNews) – Pápež …More
starší článok

Arcibiskup Viganò prosí biskupov a kňazov, aby sa na Bielu sobotu pomodlili exorcizmus ‘proti satanovi’

Arcibiskup Viganò prosí biskupov a kňazov, aby sa na Bielu sobotu pomodlili exorcizmus ‘proti satanovi’
10. apríla 2020
„V tejto modernej dobe hrozného súženia … Zlý prepadol zúrivosti a znásobil svoje útoky pokúšania duší k hriechu.“
USA, 9.4.2020 (LifeSiteNews) – Pápež Lev XIII. mal 13. októbra 1884 strašnú víziu útoku mocností pekla proti Svätej Matke Cirkvi a nariadil modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi na záver svätej omše. Zložil aj úkon exorcizmu do rímskeho obradu a uviedol, čo videl:
„Cirkev, Nevesta Nepoškvrneného Baránka bola naplnená trpkosťou a opojená jedom jej ľstivých nepriateľov, ktorí kládli svoje bezbožné ruky na jej najsvätejší majetok. Na mieste, kde bol postavený Stolec sv. Petra a Stolica Pravdy ako svetlo sveta, vztýčili trón svojej ohavnej bezbožnosti so zločinným úmyslom, že keď udreli pastiera, ovce môžu byť rozohnané.“
V tejto modernej dobe súženia, keď pandémia zbavila katolíkov svätej omše a sviatostí, Zlý prepadol zúrivosti a znásobil útoky pokúšania duší k hriechu. Požehnané dni Svätého týždňa bývajú ideálnym časom na spoveď, aby sme sa pripravili na veľkonočné sväté prijímanie. Teraz ich prežívame zavretí v našich domoch, no nemôžu nám zabrániť modliť sa k nášmu Pánovi!
Keďže Biela sobota je deň ticha, keď očakávame Pánovo slávne vzkriesenie, táto sobota by bola ideálnou príležitosťou na svätú službu. Netreba vychádzať von alebo porušovať nariadenia.
Rád by som vás všetkých poprosil, aby sme sa spolu modlili exorcizmus pápeža Leva XIII. proti satanovi a padlým anjelom.
(Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III)

Pomodlime sa exorcizmus o 15. hodine popoludní letného času SEČ 11. apríla 2020, aby sme všetci spoločne bojovali proti spoločnému nepriateľovi celého ľudského rodu.
Biela sobota je deň, keď si pripomíname nášho Pána Ježiša Krista, ako zostúpil k zosnulým – do pekiel – aby vyslobodil Otcove duše zo satanových reťazí. Vo veľkom tichu po Pánovom utrpení a smrti, Panna Mária bdela, verila a v nádeji očakávala vzkriesenie svojho vrúcne milovaného Syna. Bol to čas, keď sa zdalo, že svet zvíťazil, ale všetko sa len pripravovalo na slávu Veľkej noci.
Rád by som poprosil mojich bratov biskupov a kňazov, aby sa so mnou spojili v modlitbe exorcizmu s vedomím, že zvlášť keď sa recituje spolu s inými kňazmi veľmi pomáha Cirkvi v jej boji proti satanovi. Odporúčal by som mať na sebe štólu, znak kňazskej moci a svätenú vodu.
Veľká Božia Matka preblahoslavená Panna Mária hrozivá ako armáda zoradená v šíkoch a svätý Michal archanjel, patrón Svätej Cirkvi a knieža nebeských šíkov, nám pomôžu.
+ Carlo Maria Viganò,
Titulárny arcibiskup z Ulpiany
Mária Janská

Zavarili sme si, ale nech si to vyžerie naša vláda, nie my občania!

Ukrajinec z Rumunska,Bulharska a Afriky
Ukrainer aus Rumänien, Bulgarien und Afrika? | PI-NEWS
Ukrajinský pas má v súčasnosti v Nemecku hodnotu ťažkých peňazí. Garantuje bezplatné stravovanie a ubytovanie na neurčitý čas, ako aj neobmedzené právo pobytu. Preto sa trhu s falzifikátmi darí. Až donedávna sa len málokto odvážil tento problém verejne riešiť, no teraz sa špirála mlčania rúca, aj …More
Ukrajinec z Rumunska,Bulharska a Afriky

Ukrainer aus Rumänien, Bulgarien und Afrika? | PI-NEWS

Ukrajinský pas má v súčasnosti v Nemecku hodnotu ťažkých peňazí. Garantuje bezplatné stravovanie a ubytovanie na neurčitý čas, ako aj neobmedzené právo pobytu. Preto sa trhu s falzifikátmi darí. Až donedávna sa len málokto odvážil tento problém verejne riešiť, no teraz sa špirála mlčania rúca, aj keď spočiatku len vo Švajčiarsku, ako uvádza „Sonntagszeitung“. Na druhej strane nemecké masmédiá zatiaľ falošné ukrajinské pasy ako problém neobjavili. Pre vstup do Nemecka však nie je potrebné drahé úplné falšovanie pasu. V prípade Afričanov a Arabov je to aj za hranicou tolerancie mnohých nemeckých pohraničníkov, ktorí zrejme nie vždy tejto klientele verili svoje ukrajinské občianstvo. Ale ak takýto klient láka skutočným pasom v súvislosti s ukrajinským povolením na pobyt, potom môže najskôr vstúpiť do Nemecka. Potom tu zostane, kým sa neukáže, že jeho modrožlté povolenie na pobyt je sfalšované. A na hraniciach s Rakúskom už nemeckí úradníci odmietli na hranici viac ako 100 ľudí s evidentne sfalšovanými ukrajinskými dokladmi, uvádza Spiegel za platobnou bariérou. Aspoň v niektorých prípadoch, v ktorých podozriví „falošný štatút utečenca súvisiaci s vojnou na Ukrajine“, vedú stopy do Rumunska a Bulharska. Rotácia Ukrajinci sa hneď po vstupe do krajiny pýtali, kde môžu získať sociálne dávky, uviedli pohraničníci.
Mária Janská

Nehorázny útok na Evanjelium - ešte raz ku prednáške na trenčianskom gymnáziu. Ako ďaleko už zachádza …

Truth vs. Transgender Mob Clash at “Catholic” Georgetown – They Spit, Yell, Curse...
> See the video
Súboj pravda vs. Transgender mafia v „katolíckom“ Georgetowne – pľujú, kričia, preklínajú... > Pozrite si video
Watch Pro Transgender Students Go MAD at Georgetown – They Spit, Yell, Curse the TruthMore
Truth vs. Transgender Mob Clash at “Catholic” Georgetown – They Spit, Yell, Curse...

> See the video

Súboj pravda vs. Transgender mafia v „katolíckom“ Georgetowne – pľujú, kričia, preklínajú... > Pozrite si video

Watch Pro Transgender Students Go MAD at Georgetown – They Spit, Yell, Curse the Truth