Clicks3.9K

"Neviem, akého dokumentu ste sa držali Vy pri Vašom tvrdení, ktoré bolo vysielané cez TV Lux..." píše v liste vdp. doc Štefan Mordel vdp. Jurajovi Vittekovi

Na sociálnej sieti sa začal šíriť list, ktorý doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD. adresoval najväčšiemu propagátorovi prijímania Sviatosti Oltárnej na ruku, vdp. Jurajovi Vittekovi.
Vdp. doc. Mordel je už beztak, podľa mojich informácií, dosť perzekuovaný za svoje postoje a myslím, že aj po tomto liste bude pokarhaný svojím biskupom, u ktorého je už aj tak v nemilosti. Takáto odvaha a boj za vieru mu však prináša ovocie pre život večný...

Prikladám prepis tohto listu, ktorý dostali na vedomie okrem vdp. Vitteka aj ABÚ Trnava - Mons. Ján Orosch a ABÚ Bratislava - Mons. Stanislava Zvolenský.

----------------------------------------------------------------
Odosielateľ: Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD, farár vo farnosti Klin, 029 41 Klin, Hlavná 223

Adresát: juraj.vittek@gmail.com
Veľadôstojný pán
PhDr. Juraj Vitek, PhD
Farár farnosti Sv. Rodiny
Petržalka

----------------------------------------------------------------

Drahý pán doktor, milý spolubrat v kňazstve!

Pozorne sledujem Vaše aktivity na TV Lux a tiež aj na webových stránkach. Včera (23.6.) ma veľmi prekvapilo, keď ste vo vysielaní uviedli, že veriaci majú povinnosť prijímať na ruku, lebo je to nariadenie biskupov a neposlušnosť voči biskupom je hriech, preto kňaz môže odmietnuť sv. prijímanie do úst, aby tak neposlušného veriaceho priviedol ku poslušnosti. Naozaj zvláštna logika. Z tohto Vášho postoja je zrejmé, že veriacich donucujete prijímať na ruku a pritom nerešpektujete výhradu vo svedomí, ktorú si veriaci môže uplatniť a preto môžu žiadať sv. prijímanie do úst. Okrem toho výslovne nariaďujete to, čo zrejme protirečí všeobecným predpisom. Vnímam celú túto záležitosť okolo podávania sv. prijímania ako propagandistickú ideológiu, ktorá núti veriacich na Slovensku, aby prijímali na ruku a tak sa prispôsobili ostatným krajinám. Vo západných krajinách tento spôsob podávania sv. prijímania bol spočiatku vynútený. (Odporúčam Vám prečítať si knižku od prof. G. Maya, „Mund- oder Handkommunion?“ Mainz 1969) K tomu, aby sa mohlo dávať sv. prijímanie na ruku je potrebné pápežské povolenie, tzv. Indult. V západných krajinách to zaviedli bezprostredne po II. VK a vo východných krajinách, okrem malých výnimiek, začiatkom 90-tych rokov. Pýtajme sa však, kde doviedol tento úzus cirkevné spoločenstvá? K rozkvetu duchovného života? Práve naopak, ukázalo sa, že vo veľkej miere sa stratila voči Najsvätejšej Sviatosti úcta a u ľudu zbožnosť. Následne sa oslabila aj viera. Kresťania katolíci začali sa prispôsobovať protestantom a protestanti vplyvom šíriaceho sa liberalizmu sa stali avantgardou v riedení evanjelia a vôbec kresťanskej viery a mravov. Preniká to veľmi hlboko aj do katolíckej cirkvi. Posledné štádium tohto procesu, ako to evidentne možno vnímať v súčasnosti na Západe, je skutočnosť, že sa zatvárajú kostoly a pretvárajú sa na rôzne sekulárne účely a v neposlednej miere sa aj búrajú. Vieme si predstaviť koľko kostolov bolo zbúraných za posledné desaťročia?
Vrátim sa k Vášmu tvrdeniu, že žiadať sv. prijímanie do úst je hriechom, pretože sa tu prejavuje neposlušnosť a preto kňaz môže odmietnuť takémuto veriacemu podať sv. prijímanie. Toto tvrdenie skutočne považujem za nehorázne. Moja vlastná sestra mi povedala; „nikdy som neprijímala na ruku, od malička som prijímala do úst a keď som počula teraz na TV Lux, že keď nechcem prijímať na ruku, že hreším, tak potom naozaj neviem, čo mám robiť. Na ruku prijímať nemôžem a nechcem ani hrešiť.“ Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, že prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, že ide o „dovolenie“ prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokážete to rozlíšiť? Je to skutočne smutné. Okrem toho, čo hovoria všeobecné smernice o spôsobe podávania sv. prijímania?

Pápež Ján Pavol II. v dokumente Redemptionis sacramentum v úvodnej časti hovorí, že mu ide v tejto inštrukcii o to, aby sa posilnila väčšia úcta k liturgickým normám o osvojenie si pravidiel, ktoré už boli vyhlásené a ustanovené pričom zostávajú v platnosti. V bode 4 hovorí, že napriek pozitívnej liturgickej reforme po II. VK, sa objavujú negatívne prejavy; doslovne hovorí: „Nemožno mlčať o svojvoľnostiach, aj veľmi vážnych, proti podstate liturgie a sviatostí, ako i proti tradícii a cirkevnej autorite, ktoré v dnešných časoch nezriedka poškodzujú liturgické slávenia v tom či onom cirkevnom prostredí. Na niektorých miestach sa svojvoľnosti v liturgii stali akýmsi zvykom, čo nemožno pripustiť a čomu treba zamedziť.“ Dôkazov o tom, ku akému zneužívaniu dochádzalo pri sláveniu liturgie nájdete na internete veľmi veľa. Spomeniem len napr. tzv. fašiangové omše, alebo beatove omše, alebo keď dievčatá – školáčky z plastových pohárov rozdávali sv. prijímanie, atď, atď. Ďalej je tu obrovský problém, že v západných krajinách všetci veriaci pristupujú ku sv. prijímaniu, no pritom celé roky nepristúpili ku spovedi. Na prijímanie chodia aj takí, ktorí žijú spolu bez sobáša, alebo žijú v neplatnom manželstve a pod. Ten istý pápež v encyklike Ecclesia de Eucharistia v bode 36 hovorí: „Integritou neviditeľných vnútorných zväzkov sa myslí morálny stav pre kresťanov, ktorí chcú mať plnú účasť na Eucharistii a prijímať Kristovo telo a krv. Túto povinnosť im pripomína ten istý apoštol Pavol upozornením: „Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha“ (1 Kor 11, 28). Svätý Ján Zlatoústy silou svojej výrečnosti povzbudzuje veriacich: „Aj ja povznášam môj hlas, nalieham, prosím a zaprisahávam, aby sme sa nepribližovali k tomuto posvätnému stolu s nečistým a so skazeným svedomím. Takéto prijímanie nikdy nemožno považovať za pravé prijímanie (communio), aj keď sa tisíckrát dotkneme Kristovho tela, ale znamená odsúdenie, muky a vzrast trestov.” Ďalej v bode 52 sa hovorí: „Je potrebné vyjadriť žiaľ nad tým, že najmä počnúc rokmi pokoncilovej liturgickej reformy, pre zle pochopený zmysel kreativity a prispôsobenia nechýbali vybočenia, ktoré mnohým spôsobili utrpenie. Istá reakcia na „formalizmus“ viedla niektorých, zvlášť v istých oblastiach, považovať „formy“, ktoré si osvojila veľká liturgická tradícia Cirkvi a jej Magistérium, za nezáväzné, a zavádzať inovácie, ktoré neboli autorizované a často boli úplne nevyhovujúce.“ Pápež potom uvádza, že cíti zodpovednosť a povinnosť požadovať, aby sa dôsledne zachovávali liturgické predpisy. Tiež pripomína, že liturgia nie je súkromným vlastníctvom celebranta, alebo komunity, preto si nemôžu počínať svojvoľne.

V dokumente Redeptionis sacramentum v bode 8 poukazuje na to, že napriek tomu, že ekumenické iniciatívy sú dôležité, predsa nie je dovolené konať to, čo protirečí disciplíne vyjadrujúcej katolícku vieru. Hovorí, že dar Eucharistie „je priveľký, než aby sa mohli pripustiť nejasnosti a zužovanie jej významu“. V bode 12 potom hovorí, katolícki veriaci majú právo, aby obeta svätej omše bola pre nich slávená integrálnym spôsobom podľa úplného učenia Učiteľského úradu Cirkvi. Napokon katolícke spoločenstvo má právo na také slávenie najsvätejšej Eucharistie, aby sa naozaj javilo ako sviatosť jednoty a aby sa vylúčili všetky chyby a gestá, ktoré by mohli spôsobiť rozdelenie a rozbroje v Cirkvi.

V ďalšom (bod 27) pápež pripomína, že Apoštolská stolica už v roku 1970 oznámila a opäť v roku 1988 pripomenula potrebu ukončiť všetky experimenty, čo sa týka slávenia svätej omše. A teda jednotliví biskupi, ani ich konferencie nemajú nijakú moc dovoliť pokusy týkajúce sa liturgických textov a iných záležitostí predpísaných v liturgických knihách. Aby sa takéto pokusy mohli vykonávať v budúcnosti, vyžaduje sa povolenie Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktoré sa dáva písomne a o ktoré majú požiadať konferencie biskupov. Také povolenie sa udeľuje len z veľmi vážneho dôvodu. Potom Svätý Otec hovorí o spôsobe podávania Eucharistie. V bode 90 hovorí jasne a jednoznačne: „Veriaci prijímajú pokľačiačky alebo postojačky, ako to ustanovila konferencia biskupov“ a potvrdila Apoštolská stolica. Ale keď prijímajú postojačky, odporúča sa, aby pred prijatím sviatosti prejavili patričnú úctu, podľa tých istých stanovených noriem.“ Čiže chápeme tento text tak, že sa sv. prijímanie podáva po kľačiačky a keď to biskupi dovolia, môže sa prijímať aj po stojačky, ale žiada sa, aby vtedy veriaci urobil úkon poklony. Vieme, že sa od toho upustilo. Z toho je zrejmé, že prijímanie po stojačky nebolo nariadené, ale povolené, tzn. že prijímanie po kľačiačky je základná norma a po stojačky je uvoľnenie z tejto normy. Nikde sa však nehovorí, že keď biskupi dovolili prijímanie po stojačky, tým automaticky zakázali prijímanie po kľačiačky. Z ďalšieho textu je to úplne evidentné. Preto keď veriaci prijíma po kľačiačky je to úplne legitímne a kňaz mu v žiadnom prípade nesmie odoprieť Eucharistiu. Aká je však prax? Majte oči otvorené a zbadáte, ako sa mnohí kňazi previňujú voči veriacim, keď im odopierajú sv. prijímanie len preto, že si kľakli, alebo preto, že nevytŕčajú ruku, ale chcú prijať do úst. Všimnime si však, čo hovorí sv. Ján Pavol II. ďalej; v bode 91 sa uvádza: „Pri rozdávaní svätého prijímania treba pamätať, že „posvätní služobníci nemôžu odoprieť sviatosti tým, ktorí ich vhodne žiadajú, sú riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby ich prijali“. Každý pokrstený katolík, ktorému podľa práva nie je zakázané, musí byť pripustený k svätému prijímaniu. Teda nie je dovolené odoprieť nikomu z veriacich sväté prijímanie len preto, lebo napr. chce prijať Eucharistiu pokľačiačky alebo postojačky. V bode 92 pokračuje: „Hoci každý veriaci má vždy právo prijať sväté prijímanie podľa svojej vôle do úst, ak niekto z prijímajúcich chce prijať sviatosť na ruku v krajinách, kde to konferencia biskupov s potvrdením Apoštolskej stolice dovolila, nech sa mu svätá hostia dá. Predsa však osobitne treba dbať o to, aby ju prijímajúci prijal hneď pred vysluhovateľom, aby nik s hostiou na ruke neodišiel. Ak by hrozilo nebezpečenstvo znesvätenia, sväté prijímanie sa veriacim na ruku nemá podávať.“ Bod 93 dodáva; „Pri prijímaní veriacich treba držať paténu, aby sa vyhlo nebezpečenstvu, že svätá hostia alebo nejaký jej úlomok padne na zem.“

Myslím si, že tieto pápežské dokumenty hovoria veľmi jasne, ako si treba počínať pri rozdávaní sv. prijímania. Neviem, akého dokumentu ste sa držali Vy pri Vašom tvrdení, ktoré bolo vysielané cez TV Lux veriacim na celé Slovensko. Je mi ľúto, že Vám musím písať tieto riadky. Keď ste sa vrátili z Ríma a mali ste prednášku o vývoji liturgie po II.VK na TV Lux, Vaše slová ma zaujali. Hovorili ste uvážené a objektívne. Keď Vás potom prerušili v polovici programu, pýtal som sa redakcie TV Lux, prečo sa tak stalo. Z tohto dôvodu preto teraz absolútne nerozumiem Vášmu postoju, že nútite veriacich prijímať na ruku a ešte sa im aj vyhrážate, že keď nebudú prijímať na ruku, tak hrešia. Mohli by ste mi odpovedať na otázku, prečo anjel fatimským deťom nepodal sv. prijímanie na ruku, ale do úst? Prečo sv. Ján Pavol II. počas choroby neprijímal na ruku, ale do úst? Prečo pápež Benedikt XVI. dával počas svojho pontifikátu sv. prijímanie iba do úst a po kľačiačky?

Bude Vaša odpoveď v tom zmysle, že ide o K-virus? Moja odpoveď na to je, že nezvaľujme všetko na K-virus. Epidemiológ v televíznom vysielaní povedal, že sv. prijímanie do úst nie je rizikovejšie ako na ruku... Nebolo treba ísť touto cestou a inštruovať kňazov, aby boli pozorní a rozvážní pri podávaní sv. prijímania? Kňazi kvôli bezpečnosti si môžu navlhčiť manutergium (ručníček) dezinfekčným roztokom a keby sa dotkol pery, tak si ihneď utrie prsty a pokojne môže pokračovať ďalej? Prečo tá strašidelná dramatizácia, že kňaz síce podal sv. prijímanie do úst, ale potom musel prerušiť sv. prijímanie, aby si dezinfikoval ruky a až tak mohol pokračovať ďalej... Neviem, odkiaľ je táto strašidelná logika, ale budiž. Biskupi dovolili, preto tí, ktorí tak chcú prijímať berú si na vlastnú zodpovednosť prípadné znesvätenie Eucharistie tým, že odrobinky ostanú na dlani a padnú na zem. Ale nútiť veriacich prijímať na ruky a keď to nechcú, tak ich verejne kriminalizovať, to už presahuje všetky hranice. Viem že mnohým, ktorí chceli prijať do úst, to bolo odmietnuté. A to je zrejme všetko v poriadku. Pýtam sa však, čo by bolo, keby kňaz, ktorý nemá svedomie podávať Eucharistiu na ruku, by odmietol podať tomu, kto vytrčí ruku. Aké tresty by sa mu namerali? Čo by nasledovalo pre takéhoto „neposlušného“ kňaza?

Vnímam, že sme sa dožili veľmi ťažkých časov a to nielen kvôli korona-virusu. Korona-virus umožnil ústupok v eucharistickej úcte. Myslím si však, že to tým neskončí. Prídu celkom iste iné témy, ktoré sa budú vyžadovať pod poslušnosťou. Myslím na západné krajiny, napr. Nemecko, kde sa už biskupi rozhodli ísť vlastnou cestou tzv. synodálnou. Zaznievali výzvy, že cirkev sa musí odhodlať zmeniť svoju paradigmu. Čo všetko sa za týmto slovom skrýva? Môžeme to už tušiť, ale nebudem to v tejto chvíli konkretizovať.

Preto sa v tejto chvíli obraciam na Vás, aby ste svoje postoje prehodnotili a dobre uvážili, čím znova „počastujete“ tých našich jednoduchých veriacich, ktorí patria medzi tých maličkých a chudobných v duchu, ktorí ešte nechápu to, čo chápu „múdri a obozretní“.

Ostávam s pozdravom a úctou
Štefan Mordel
dalila
Ľudia. Boj sa zostruje. Pridavajme prosím na modlitbe a pokání. Ak vidíte niečo zlé, dobre, napíšte ako vecné konštatovanie. A radšej sa za to pomodlime ako nadávať
Karol Gazdík
Jedna pani písala na FB, pod list Mordela Vittekovi, toto, citujem: Z dobre informovaného zdroja (ktorý nemenujem) viem, že na poslednom zasadaní BK sa skoro všetci biskupi dohodli, že bude zavedené u nás podávanie tela Kristovho len na ruku. (Neviem, kto sa zatiaľ nedohodol, možno ho pán Vitek presvedčí?!). Dojímavý prípad z pondelka: Starká o 2.barlách nechcela do ruky, kaplán odmietol, …More
Jedna pani písala na FB, pod list Mordela Vittekovi, toto, citujem: Z dobre informovaného zdroja (ktorý nemenujem) viem, že na poslednom zasadaní BK sa skoro všetci biskupi dohodli, že bude zavedené u nás podávanie tela Kristovho len na ruku. (Neviem, kto sa zatiaľ nedohodol, možno ho pán Vitek presvedčí?!). Dojímavý prípad z pondelka: Starká o 2.barlách nechcela do ruky, kaplán odmietol, pokľakla si a prosila, ani tak nedal. Prišli dve ženy, aby ju plačúcu zdvihli a odprevadili na miesto. Mne keby sa to stalo, tak vrieskam na celý kostol o nezákonnosti takého hulvátstva zo strany kaplána. Možno by si aspoň niekto uvedomil nasmerovanie našej budúcnosti. Čo sa stalo s cirkvou v Holandsku? Predávajú kostoly a krajina s najviac misionármi v minulosti, sa stáva neveriacou.
Peter(skala)
dakujem za svedectvo. V ktorom kostole kaplan nechcel dať eucharistiu do ust?
Karol Gazdík
To neviem. Každopádne je viac takých farností, kde k tomu dochádza...
Peter(skala)
nevadí, ked budeš mať nejaké info. tak napíš.
Zatial niečo TU: kauzy-svetske-nabozenske.webnode.sk/…/staznosti-na-kn…
dalila
Teta o barlach do ruky ani nemá dostať
dalila
@Karol Gazdík tvoje meno mi je povedome, nepíšeš niekde?
Karol Gazdík
@dalila, neviem kde ste ma mohli čítať. Úryvok môjho listu Katolíckym novinám mi vyšiel na Christianitas a jeden článok z Glorie TV som poslal redakcii denníka Kultúra...
dalila
Neviem potom. A to v KN uverejnili?
Karol Gazdík
Nie, na stránkach Christianitas... lebo však to bol list proti článku v Katolickych novinách...
ľubica
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. …More
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum
a ak tak robia, aby tak prestali podávať SP, inak im hrozí totálne zhrubnutie svedomia, dôsledkom ktorého bude, že budú schvaľovať dalšie veci od státnych uradnikov, ktorí sú nástrojmi NWO a slúžia slobodomurárom tešiacim sa z elegantného kopania do RKC!!! Slobodomurári zaťali do živého, do SRDCA CIRKVI, KTORYM JE EUCHARISTIA..... a niet toho KTO BY BRÁNIL KRISTA v opakovanej agónii ZALIATEHO KRVOU pochádzajúcou z úderov od vlastných...
No očistec kňazský a tobôž ten biskupský je veľmi veľmi tvrdý...
Marian7
Ja som rád že Ježiško má aj horlivích kňazov ! Je ich síce málo, ale aspoň sme utvrdený že podzemná cirkev bude realita.
Peter(skala)
o.Vitek ide do protiutoku: verejne žiada veriacich aby nahlasovali biskupovi tých veriacich, ktorí nechcu prijmať do rúk.(30.6.2020/22:00/TV LUX-vKontexte)

ako vravím: o.Vittek je nastrčený cirkevný slobodomurar a Zvolenský ho ponecháva v mediach, lebo ho vydieraju za jeho tajnu službu počas komunizmu
dalila
To nemyslíš vážne. Však uz je povolené aj do úst, hoci prednostne na ruku.
Peter(skala)
Tak to povedal v mediach... konečne by mali ludia otvoriť oči a uši - nenadržať osobám ako hovorí sv.Pavol, ale držať sa Krista
dalila
Ja mu nenadrzam, som len prekvapená
dalila
Snake, čo ti je tak rehotno
Pavol Iring
Peter, musím povedať, že on to povedal inak. Nie aby nahlasovali tých čo prijimaju na jazyk, ale skupiny, ktoré popierajú nový obrad, zjednodušene povedané. To iba aby sme nekrivili pravdu, každý si to môže pozrieť. Táto propaganda čo sa robí, ma desí. Nepamätám si, ze by sa niečomu venovalo toľko pozronosti, ako prijimaniu do ruk. Treba si položiť otazku Prečo? Relácia za reláciou, či rádio, či …More
Peter, musím povedať, že on to povedal inak. Nie aby nahlasovali tých čo prijimaju na jazyk, ale skupiny, ktoré popierajú nový obrad, zjednodušene povedané. To iba aby sme nekrivili pravdu, každý si to môže pozrieť. Táto propaganda čo sa robí, ma desí. Nepamätám si, ze by sa niečomu venovalo toľko pozronosti, ako prijimaniu do ruk. Treba si položiť otazku Prečo? Relácia za reláciou, či rádio, či Lux alebo Postoj. Keď teda vonkajšia forma vôbec nie je dôležitá, ako hovorí otec Vitek, prečo jej venujú toľko pozornosti? Veď keď to nie je podstatné, nech nás nechajú prijímať ako chceme.
Dana22
re:Pavol Iring

Citujem Ťa:"Peter, musím povedať, že on to povedal inak. Nie aby nahlasovali tých čo prijimaju na jazyk, ale skupiny, ktoré popierajú nový obrad, zjednodušene povedané."

Tvoje "Zjednodušene povedané" ...teda taktiež nepresné vyjadrenie.."
Uveď,prosím,čo presne povedal o.Vittek
a ešte niečo..
Ten Drobný z TV.Lux je kňazom Farnosti Sv. Rodiny v Petržalke?
Dana22
Mgr. Marián LUKÁČ, 1.10.2019 –
ord. 15.6.2013; kap. 1.7.2013 Malacky, 1.7.2016 Senica, 1.7.2019 BA-Dúbravka, 1.10.2019, BA-Svätej rodiny
Od 1. júla 2018 pôsobí vo farnosti ako výpomocný duchovný kňaz a dramaturg TV LUX vdp. Juraj Drobný.
One more comment from Dana22
Dana22
To je jedno,či majú ľudia "nahlasovať" jednotlivé osoby,alebo skupiny osôb...nesúhlasiacich...to je škandál.
To nerobilo ani Pacem in Terris-komunistické hnutie kňazov v rámci cirkvi za komunizmu.
KDE v Písme svätom sa píše o takom niečom?!
To je škandál
Peter(skala)
Pavol... ked sme pritom, tak som si všimol, že o.Vitek sa snaží všetkých čo prijmaju len do ust - zhodiť do jedného vreca s Tradicionalistami, lebo vie, že tuto skupinu zvyknu považovať ludia za niečo, čo sa vymyká normám ...

Preto relaciu začina najprv o bludoch-herezach a schizmach z dejín Cirkvi a potom to príde: zhodí vinu na prijmajucich do ust ako keby boli nasledovnici dávnych heretikov …More
Pavol... ked sme pritom, tak som si všimol, že o.Vitek sa snaží všetkých čo prijmaju len do ust - zhodiť do jedného vreca s Tradicionalistami, lebo vie, že tuto skupinu zvyknu považovať ludia za niečo, čo sa vymyká normám ...

Preto relaciu začina najprv o bludoch-herezach a schizmach z dejín Cirkvi a potom to príde: zhodí vinu na prijmajucich do ust ako keby boli nasledovnici dávnych heretikov ako napr. teraz pouakazal na Mons.Lefebvra.

Ide na to sofistikovane, má to cele pripravené: rozdeliť spoločnosť a panovať uprostred roztrieštených síl - ako pri polit.voľbách - čím viac strán, tých väčšia možnosť víťazstva.
Pavol Iring
Peter, samozrejme ze s tebou suhlasim, ze ide o propagandu, ze je to dost sofistikovane a premyslene. Je vidno ze nad obsahom relacii sa niekto potrapil, je to spracovane kvalitne. Chapes dufam, ze sme na jednej strane, ale nemozeme tvrdit nieco co sa nestalo, alebo tak ako sa to nestalo. Iba som chcel poukazat ze v tej relacii to odznelo trocha inak ako si napisal. Moze sa lahko stat, ze ak …More
Peter, samozrejme ze s tebou suhlasim, ze ide o propagandu, ze je to dost sofistikovane a premyslene. Je vidno ze nad obsahom relacii sa niekto potrapil, je to spracovane kvalitne. Chapes dufam, ze sme na jednej strane, ale nemozeme tvrdit nieco co sa nestalo, alebo tak ako sa to nestalo. Iba som chcel poukazat ze v tej relacii to odznelo trocha inak ako si napisal. Moze sa lahko stat, ze ak budeme zle.interpretovat vyroky ,,protistrany,, tak nas potom lahko preargumentuju, ved nam.pustia zaznam a povedia: ale my sme nix take nepovedali, to len vy, majatri podozrievania, si zasa raz nieco zle vysvetlujete. Je jasne Peter, ze v ostatnom suhlasime 😉
Maros Halak
Všetky komentáre v kauze Vittek by som zhrnul do jedného konštatovania. Dôstojný pán Vittek je podľa všetkých jeho doterajších postojov a prejavov zjavný slobodomurár. Minimálne ich sluha či vydierateľný nasadený duchovný. Ak si pozrieme jeho doterajší životopis, tak zistíme, že vyštudoval na prestížnych katolíckych školách v zahraničí. Podľa dlhoročných skúseností vieme, že na tieto školy boli …More
Všetky komentáre v kauze Vittek by som zhrnul do jedného konštatovania. Dôstojný pán Vittek je podľa všetkých jeho doterajších postojov a prejavov zjavný slobodomurár. Minimálne ich sluha či vydierateľný nasadený duchovný. Ak si pozrieme jeho doterajší životopis, tak zistíme, že vyštudoval na prestížnych katolíckych školách v zahraničí. Podľa dlhoročných skúseností vieme, že na tieto školy boli pretláčaní predovšetkým prominenti určitej skupiny, ktorá nemôže byť menovaná, lebo vlastní všetky média a jej reprezentanti skryto a v poslednom čase už otvorene riadia celú EU a väčšinu štátov sveta. Tento dôstojný pán dostal zelenú v televízii LUX, aby mohol teoreticky, prostredníctvom dobre vybraných floskúl ovplyvňovať celú katolícku komunitu. Niektorí menej teoreticky zdatní laici a pár kňazov sa už chytilo na jeho udičky, ktorými cielene mätie katolícku verejnosť. Možno nerátali s tým, že ho prekukne taktiež špičkovo vzdelaný kňaz dôstojný pán Štefan Mordel. Teraz bude nasledovať pohon na dôstojného pána Mordela zo všetkých strán. Je iba na nás či dovolíme, aby po ňom išli a ničili ho, alebo či to nedovolíme a zastaneme sa obetavého a múdreho kňaza, ktorý sa postavil zlu.
Peter(skala)
Možno nerátali s tým, že ho prekukne taktiež špičkovo vzdelaný kňaz dôstojný pán Štefan Mordel. Teraz bude nasledovať pohon na dôstojného pána Mordela zo všetkých strán. Je iba na nás či dovolíme, aby po ňom išli a ničili ho, alebo či to nedovolíme a zastaneme sa obetavého a múdreho kňaza, ktorý sa postavil zlu.
🤔

a možno rátali (návnada), aby zistili kto je ešte verný... a potom si ho podajú. …More
Možno nerátali s tým, že ho prekukne taktiež špičkovo vzdelaný kňaz dôstojný pán Štefan Mordel. Teraz bude nasledovať pohon na dôstojného pána Mordela zo všetkých strán. Je iba na nás či dovolíme, aby po ňom išli a ničili ho, alebo či to nedovolíme a zastaneme sa obetavého a múdreho kňaza, ktorý sa postavil zlu.
🤔

a možno rátali (návnada), aby zistili kto je ešte verný... a potom si ho podajú. Tak to robili komouši a tak to robia aj slobodomurari.
... aby mohli panovať, najprv musia nájsť aspon 2 skupiny v Cirkvi, ktoré medzi sebou rozoštvu, nech ten, kto rozdeluje nie je vidieť ako rozdelovatel-satan.

Dá sa predpokladať, že to budu Tradicionalisti a Charizmatici
Trady... neprijmaju do ruky a Charoši naopak velmi radi. Ked sa tieto 2 skupiny začnu medzi sebou prieť, potom už zabudnu na toho, kto ich rozdeloval. Budu vidieť už len JEDNO: viťazstvo a nebude ich už zaujímať pokušitel.

Teraz sme v začiatkoch, takže to až tak nie je vidieť.
Viedieť len pokušitela, ktorý zvádza a rozdeluje, ale až sa to rozšíri, potom bude už len boj medzi jednými a druhými.

Taká je taktika slobodomurarov:
najprv rozoštvať 2 protichodné strany a potom prísť ako viťaz, lebo tie strany v boji oslabnu.
ľubica
MHalak, dá sa niekde zohnať jeho kontakt a tak ho podporiť? veď on nevie, že tu jasáme z jeho slov!
Peter(skala)
treba to sukromne lebo je len kaplanom a farar ho drží na kratko
farnostlipany.sk
Pavol Iring
Peto o kom hovoris? Lubica si myslela otca Mordela. Na neho sa nakontaktovat cez facebook, ale v tom liste je kontakt na jehi faru. Je fararom v obci Klin
Peter(skala)
a ja že: o.Dušak Havrlik

Tak tu je kontakt na o.Mordela
www.klin.sk/organizacie/farsky-urad/
Sv.Prokop
Potom přišel k učedníkům a řekl jim: „Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje.“ (Mt 26,46-47)
dalila
Ako sa človeku uľaví keď to povie kňaz
Pavol Iring
Bože ďakujem Ti, konečne sa niekto ozval! Vďaka Pane Ježišu, za každého kňaza, ktorý si Ťa ešte vie zastať.

Bratia a sestry, som presvedčený, že títo kňazi sú nesení silou našich obiet a modlitieb, preto pokračujeme, ovocie už sa ukazuje!
Maros Halak
Tento čas nastolil vážne otázky. Prečo napr. kňazi typu vdp. Štefana Mordela a vdp. Kuffu nemôžu byť biskupmi? Zrejme pre to, že nie sú latentní, alebo otvorení slobodomurári a snažia sa držať cirkevného zákona a cirkevnej tradície a nedopustili by defraudáciu cirkvi na úrovni kléru a ani na úrovni pospolitého ľudu. Biskupom sa zrejme môže stať iba dobre skompromitovaný kňaz na ktorého sa v …More
Tento čas nastolil vážne otázky. Prečo napr. kňazi typu vdp. Štefana Mordela a vdp. Kuffu nemôžu byť biskupmi? Zrejme pre to, že nie sú latentní, alebo otvorení slobodomurári a snažia sa držať cirkevného zákona a cirkevnej tradície a nedopustili by defraudáciu cirkvi na úrovni kléru a ani na úrovni pospolitého ľudu. Biskupom sa zrejme môže stať iba dobre skompromitovaný kňaz na ktorého sa v šuflíku nachádza dosť materiálu s ktorým ho môžu v budúcnosti vydierať a tým usmerňovať všetky jeho kroky. Viď Matuška. Ryba vždy smrdí od hlavy, na to nesmieme zabúdať. Keby nebola hlava skompromitovaná a vydierateľná, tak by celá situácia v RKC na Slovensku vyzerala úplne inak. Nemohol by veriacich manipulovať ani "súdruh" Kramara a ani "súdruh" Vittek. Biskupi by sa vyjadrovali, ako vždy predtým jednoznačne, či je to niekomu vhod a či nevhod. "vaše slovo nech je ÁNO, áno, NIE, nie". Je potrebné povedať, že táto vzniknutá situácia je dlhodobo plánovaná a presadzovaná prostredníctvom lóží nie iba na Slovensku, ale v celom svete. Toto nevidí iba zaslepený človek, ktorý disponuje veľkou dávkou naivity. Je potrebné, aby sa zdvihli, také osobnosti, ako je vdp. Mordel, vdp. Kuffa aj vzdelaní a informovaní laici a vyjadrili svoj protest a pobúrenie, nad takýmto lynčovaním RKC zvnútra. Škoda, že nežije páter Šebastián Labo, ten by určite zodvihol svoj hlas a nenechal by lóžových bratov takto úspešne rozleptávať cirkev.
dalila
Nie nie. Biskup je z vôle Ducha Svätého. Ján Kuboš bol tiež prekvapko medzi kňazmi, mám to z prvej ruky.
Peter(skala)
treba podporiť týchto knazov a spisať peticu, aby boli vysvätení za biskupov 😇 je to ako s dogmatickými naukami: tie tiež podtrebuju podporu ľudí - zaujem a žiadosť veriacich, aby sa o tom diskutovalo a potom sa rozhodne.

Niektorí sa stanu biskupmi lebo sa tam tlačia a niektorí preto, lebo ich tam dotlačili ludia. Tak, či tak Kufa by bol dobrý biskup
dalila
Prepáč kuffa má inú úlohu a tú by ako biskup neviem. Na kuffu je teraz tlak treba sa modliť za neho. Viem že pápežovi sa posielajú 3 mená a on vyberie
Peter(skala)
ako vieš, že Kufa má inu ulohu?

Skôr by som povedal že Boh ho už dávno povollával za biskupa a to presne vtedy ked Mons.Tondra ho k tomu vyzýval.

Ak o tom nevieš, tak Ján XXIII. nechcel byť ani biskupom a nakoniec sa stal aj papežom

jednoducho Ježiš povoláva mužov nie za knazov ale aj apoštolov (biskupov) plnosť knazstva.

Biskup to nie je niečo výlučne pre dokonalých, ale hlavne ako vraví …More
ako vieš, že Kufa má inu ulohu?

Skôr by som povedal že Boh ho už dávno povollával za biskupa a to presne vtedy ked Mons.Tondra ho k tomu vyzýval.

Ak o tom nevieš, tak Ján XXIII. nechcel byť ani biskupom a nakoniec sa stal aj papežom

jednoducho Ježiš povoláva mužov nie za knazov ale aj apoštolov (biskupov) plnosť knazstva.

Biskup to nie je niečo výlučne pre dokonalých, ale hlavne ako vraví Kufa: "Boh nevolá dokonalých, ale odhodlaných"
dalila
Myslím si to. Kuffa ako radový kňaz, ktorý sa nebojí a povie ako sa veci majú, tak že pre nás veriacich je to lepšie. Ale však ak Boh chce, nech je biskupom. Ale to nie je tak, že Tondra mu nukal, ako som písala vyššie, do Ríma idú 3 mená.
Peter(skala)
ja viem tak, že Mons.Tondra mu ponukal ešte za svojho života a ako vraviš, tak 1. z tých 3.mien by bolo Kufove:)

Ja rozumiem o.Kufovi, pretože jeho život je plný zmien:
- najprv chcel byť hrdina, ale spadol ... ako Pavol z kona
- potom chcel mať rodinu, ale neodolal Božiemu volaniu ku knaztvu
- potom chcel byť jednoduchým fararom na dedine, ale časom si uvedomil, že Boh ho potrebuje mať aj inde
More
ja viem tak, že Mons.Tondra mu ponukal ešte za svojho života a ako vraviš, tak 1. z tých 3.mien by bolo Kufove:)

Ja rozumiem o.Kufovi, pretože jeho život je plný zmien:
- najprv chcel byť hrdina, ale spadol ... ako Pavol z kona
- potom chcel mať rodinu, ale neodolal Božiemu volaniu ku knaztvu
- potom chcel byť jednoduchým fararom na dedine, ale časom si uvedomil, že Boh ho potrebuje mať aj inde
- a teraz už vie, že ked má plniť Božie plany v plnosti, tak potrebuje aj plnosť knazstva

... Božia cesta je vždy otvorená, len treba prejsť cez prekažky
Anton Čulen
Bohu vďaka za odvážne slová pastiera
Dana22
Petícia za zosilnenie ochrany náboženskej slobody EÚ na celom svete.
Vyzývajte Ursulu von der Leyen, aby obnovila mandát osobitného vyslanca EÚ pre slobodu náboženského vyznania a viery vo svete (FoRB).

citizengo.org/…/180708-schuetze…
dalila
Mamka naša Sedembolestna, ochraňuj tohto tvojho syna. A vypros nám dar videnia pravdy od Tvojho ženícha Ducha Svätého
Dana22
Dnes je sviatok všetkých umučených prvých kresťanov v Ríme.
Zomreli za vieru v Pána JEŽIŠA Krista a za sv. cirkev,ktorú ON založil.
To boli začiatky sv. cirkvi katolíckej.

www.zivotopisysvatych.sk/prvi-mucenici/
Sviatok: 30. jún
† 64 Rím
Svätí muži a ženy, tiež nazývaní aj „Prvomučeníci Ríma“.
Cisár Nero ich obvinil z podpálenia Ríma, pričom aktérom požiaru bol on sám.
Niektorých kresťanov dal …More
Dnes je sviatok všetkých umučených prvých kresťanov v Ríme.
Zomreli za vieru v Pána JEŽIŠA Krista a za sv. cirkev,ktorú ON založil.
To boli začiatky sv. cirkvi katolíckej.

www.zivotopisysvatych.sk/prvi-mucenici/
Sviatok: 30. jún
† 64 Rím
Svätí muži a ženy, tiež nazývaní aj „Prvomučeníci Ríma“.
Cisár Nero ich obvinil z podpálenia Ríma, pričom aktérom požiaru bol on sám.
Niektorých kresťanov dal upáliť ako živé lampy počas večerných banketov, iných dal ukrižovať a ostatných hodili divým šelmám.
Títo mučeníci zomreli ešte pred smrťou sv. Petra a Pavla a sú nazývaní „nasledovníci apoštolov … ktorých svätá rímska cirkev poslala ku Pánovi ešte pred smrťou apoštolov.“
Coburg
Super.
Roberto 55
dp.Stefan Mordel je spravny knaz ako ma byt a je navyse aj vzdelany, co nemozno povedat o dp. modernistovi Vittekovi, ktory hresi tym , ze zavadza ludi a propaguje anticirkevne nariadenia nekatolikov. Mal by sa spamatat a nepupusovat v tv.
Karol Gazdík
Myslím si, že dobre vzdelaný je aj vdp. Vittek. Horšie však je, že to vzdelanie využíva na zlé veci a to je nebezpečné. Ľudia si totiž povedia, že vzdelaný kňaz sa predsa nemýli a už sa pácha škoda na dušiach...
Preto som rád, že vdp. Mordel má viac akademických titulov než on, aby to bilo do očí aj po stránke akademickej.
Roberto 55
Ja rozumiem pod "dobre vzdelany knaz" to, ze pozna spravnu katolicku nauku a jeho hlavnou ulohou je pracovat na spase dusi, co dp. Vittek jasne nerobi a ide proti...(Vittek je iba dp. ako aj dp. Mordel)
To ste vsak povedali, ibaze inymi slovami.
Nepouzil som ziaden dokument, iba to ako ma vyzerat spravny knaz podla mna.
Peter(skala)
existuju 2 myslenia ludí a nesprávne ich rozhodnutia, ktoré sú proti Božej vôle a to:
1.človek, ktorý vo svojej zaslepenosti nevidí ako ide proti Bohu
2.človek, ktorý vo svojej pýche vidí ako ide proti Bohu

Obidvaja idu proti Bohu, len ten 1.si to poriadne neuvedomuje, nakolko je zaslepený tužbou po uznaní a ctižiadostivosti avšak ten 2.je na tom horšie, lebo aj ked si uvedomuje ako svojim …More
existuju 2 myslenia ludí a nesprávne ich rozhodnutia, ktoré sú proti Božej vôle a to:
1.človek, ktorý vo svojej zaslepenosti nevidí ako ide proti Bohu
2.človek, ktorý vo svojej pýche vidí ako ide proti Bohu

Obidvaja idu proti Bohu, len ten 1.si to poriadne neuvedomuje, nakolko je zaslepený tužbou po uznaní a ctižiadostivosti avšak ten 2.je na tom horšie, lebo aj ked si uvedomuje ako svojim konaním ide proti Bohu, predsa tak robí, aby sa pomstil ...

Ten 2. je zaujímavý, pretože jeho pomsta nemusí byť navonok viditelná ako prejav hnevu a násilia. Stačí, že k pomste navádza iných, aby zločin urobili za neho.
Navádzať ích môže aj knaz, ked bonzuje-udáva klerikov alebo laikov, aby boli stihaní za to, že príjmaju Eucharistiu do úst alebo chránia veriacich pred príjmaním do ruky.

To urobil o.Vitek, ked povedal, aby ludia nahlasili svojmu biskupovi takých ludí, čo neprijmaju tieto nové nariadenia ako: sv.príjmanie do ruk, nový liturg.misál, a iné... najprv spomenul "nové nariadenia" a potom to celé zaobalil do toho, že kto ich neprijma, tak by mali byť nahlasení biskupovi a to veriacimi, ktorí ich poznaju.

Inač povedané navádza veriacich, aby nahlasili biskupovi aj takých, ktorí nechcu prijmať do ust.
🥴
ľubica
....DEO GRATIAS 10000000000000000000 x konečne sa z niekto z kňazov zastal nás veriacich, čo odmietame prijímať neúctivým kalvínskym štýlom Najsv. Sviatosť Tela a Krvi Pánovej, kde je prítomný so svojím TELOM I KRVOU, DUSOU I BOZSTVOM !!!
ľubica
DEO GRATIAS!!! za skvelé svedectvo tohto kňaza! Boh mu žehnaj! Matka Božia chráň vo svojom Nepoškvrnenom Srdci!!!!
Hermenegild
Duchu Svätý!! Zasiahni! Srdce kňaza o. Vitteka, ako sv. Pavla na ceste! Učiň zázrak v jeho duši. Ježiš zomrel za neho, aby sa nezatratil so svojim stádom. Te Deum.
Peter(skala)
Dobra modlitba, ked sa modliť za knazov, tak sa modliť 😇
ľubica
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. …More
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov a biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum
a ak tak robia, aby tak prestali podávať SP, inak im hrozí totálne zhrubnutie svedomia, dôsledkom ktorého bude, že budú schvaľovať dalšie veci od státnych uradnikov, ktorí sú nástrojmi NWO a slúžia slobodomurárom tešiacim sa z elegantného kopania do RKC!!! Slobodomurári zaťali do živého, do SRDCA CIRKVI, KTORYM JE EUCHARISTIA..... a niet toho KTO BY BRÁNIL KRISTA v opakovanej agónii ZALIATEHO KRVOU pochádzajúcou z úderov od vlastných...
No očistec kňazský a tobôž ten biskupský je veľmi veľmi tvrdý...