Beten wir für die Rettung der Ungeborenen und für die Seelen aller Kinder, die ohne Taufe sterben

Wie betet man diesen Rosenkranz für die Ungeborenen?
Der Rosenkranz für die Ungeborenen

gemäß den Wünschen Unserer Lieben Himmlischen Frau:
(Beginne damit, deinen Rosenkranz zum Himmel zu heben, und spreche:)

„Himmlische Königin, mit diesem Rosenkranz binden wir alle Sünder und alle Nationen an Dein Unbeflecktes Herz.“

(Dann folgt das Kreuzzeichen:)

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

„Himmlischer Vater, während dieser weltweiten Krisenzeit, lasse alle Seelen ihren Frieden und ihre Sicherheit in Deinem Göttlichen Willen finden. Gib jeder Seele die Gnade zu verstehen, dass Dein Wille „Heilige Liebe im gegenwärtigen Augenblick“ bedeutet.“

„Wohlwollender Vater, erleuchte jedes Gewissen, damit es erkennt, wo es dem Willen Gottes widerspricht und auf falschen Wegen geht. Schenke der Welt die Gnade, umzukehren, und die Zeit, diese Umkehr in die Tat umzusetzen. Amen.“

„Göttliches Kind Jesus, mit diesem Rosenkranz bitten wir Dich, von dem Herzen der Welt die Bereitschaft wegzunehmen, die Sünde der Abtreibung zu begehen.
Entferne den Schleier der Täuschung, den Satan über die Herzen gelegt hat, der sexuelle Freizügigkeit als Freiheit erscheinen lässt, und entlarve ihr wahres Gesicht – eine Sklaverei der Sünde.
Lege über das Herz der Welt eine neue Ehrfurcht, die das Leben von der Empfängnis an achtet.“

-"Ich glaube an Gott…“

-„Alle Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.“

-„Vater unser“, nach der Meinung des Heiligen Vaters. (apostolische Intention nach dem Willen Gottes!)

-„Ave Maria“(3x) um die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, und dann ein:

-„Alle Ehre sei dem Vater…“ (ACHTUNG Betonung auf Alle Ehre....)

Fatima -Gebet:

„O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen
in den Himmel, besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.“

Stoßgebet für die Ungeborenen:
„Jesus, schütze und rette die Ungeborenen!“

Jedes nun folgende Gesätz betrachtet ein Geheimnis und besteht aus:
„Vater unser“,

10 x das „Gegrüßest seist Du, Maria“ und ein

Alle Ehre sei dem Vater“.

Dann das Fatima-Gebet und das Stoßgebet für die Ungeborenen.

Gebet nach dem Rosenkranz
„Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit; unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt! Zu Dir rufen wir verbannte Kinder Evas; zu Dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, wende Deine barmherzigen Augen uns zu, und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht Deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.“

„Bitte für uns, o Heilige Gottesmutter, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi."

Lasset uns beten:

"O Gott, Dein eingeborener Sohn hat uns durch Sein Leben, Seinen Tod und Seine Auferstehung die Schätze
des ewigen Lebens erworben. Gewähre uns, wir bitten Dich inständig, daß wir, indem wir diese Geheimnisse im
überaus heiligen Rosenkranz der Allerseligsten Jungfrau Maria betrachten, dazu fähig werden, nachzuahmen, was
sie enthalten, und zu erlangen, was sie verheißen. Darum bitten wir durch Ihn, Christus, unseren Herrn. Amen.“

Für das Anliegen und das Wohlergehen des Heiligen Vaters, Papst Benedikt XVI.:
Vater unser…

Gegrüsset seist du, Maria,…

Alle Ehre sei dem Vater…

Heiliger Josef, nehme Dich mit Deiner Fürsorge und der Macht Deiner Fürbitte aller Kinder, der geborenen und der Ungeborenen, sowie ihrer Eltern liebevoll an.

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“

Werk der Hl Liebe
Josefa Menendez
Maria Katharina
😍
Josefa Menendez
DER ROSENKRANZ DER UNGEBORENEN IST SEHR WICHTIG !
Jesus: Botschaft: Dieser Rosenkranz mildert die noch ausstehende Strafe für die Sünde der Abtreibung.

Jesus: Botschaft: Dieser Rosenkranz mildert die noch ausstehende Strafe für die Sünde der Abtreibun…
Josefa Menendez
Jesus: Kämpft gegen dieses abscheuliche Verbrechen, dieses Töten der Ungeborenen
Jesus: Kämpft gegen dieses abscheuliche Verbrechen, dieses Töten der Ungeborenen
Maria Katharina
Der Rosenkranz der Ungeborenen ist ein wahrer Rettungsanker für diese kleinen armen Wesen.
ľubica shares this
88
Modlime sa za spásu nenarodených detí a za duše všetkých detí, ktoré zomreli bez krstu
Ako sa modliť tento ruženec za nenarodené deti?
Ruženec za nenarodené deti
podľa želania Nebeskej Panny Márie:
(Začnite tým, že pozdvihnete ruženec k nebu a poviete:)
"Nebeská Kráľovná, týmto ružencom pripútavame všetkých hriešnikov a všetky národy k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu."
(Potom nasleduje znamenie …More
Modlime sa za spásu nenarodených detí a za duše všetkých detí, ktoré zomreli bez krstu
Ako sa modliť tento ruženec za nenarodené deti?

Ruženec za nenarodené deti

podľa želania Nebeskej Panny Márie:
(Začnite tým, že pozdvihnete ruženec k nebu a poviete:)

"Nebeská Kráľovná, týmto ružencom pripútavame všetkých hriešnikov a všetky národy k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu."

(Potom nasleduje znamenie kríža:)

"V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen."

"Nebeský Otče, v tomto čase celosvetovej krízy nech všetky duše nájdu pokoj a istotu v Tvojej Božskej vôli. Daj každej duši milosť, aby pochopila, že tvoja vôľa znamená "svätú lásku v prítomnom okamihu"."

"Dobrotivý Otče, osvieť každé svedomie, aby videlo, kde sa prieči Božej vôli a kráča po nesprávnych cestách. Daj svetu milosť, aby sa kajal, a čas, aby toto pokánie uskutočnil. Amen."

"Božské Dieťa Ježiš, týmto ružencom ťa prosíme, aby si zo srdca sveta odstránil ochotu páchať hriech potratu.
Odstráňte závoj klamu, ktorý satan položil na srdcia a ktorý spôsobuje, že sexuálna tolerancia sa javí ako sloboda, a odhaľte jej pravú tvár - otroctvo hriechu.
Položte na srdce sveta novú úctu, ktorá rešpektuje život od počatia."

- "Verím v Boha..."

- "Všetka sláva Otcovi i Synovi i Duchu Svätému. Ako na počiatku, tak aj teraz a na veky vekov. Amen."

- "Otče náš" podľa úmyslu Svätého Otca. (apoštolský úmysel podľa Božej vôle!)

- "Zdravas Mária" (3x) okolo cností viery, nádeje a lásky a potom:

- "Všetka sláva Otcovi..." (POZNÁMKA: dôraz na All Glory....)

Fatimská modlitba:

"Ó, môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, ochráň nás od pekelného ohňa, veď všetky duše.
Do neba, najmä tým, ktorí najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."

Príhovorná modlitba za nenarodené deti:
"Ježišu, chráň a zachráň nenarodené deti!"

Každá z nasledujúcich modlitieb rozjíma o jednom tajomstve a pozostáva z:
"Otče náš",

10 x Zdravas Mária a Otče náš.

"Všetka sláva Otcovi".

Potom fatimská modlitba a Modlitba za nenarodené deti.

Modlitba po ruženci
"Buď pozdravená, Kráľovná, Matka milosrdenstva, buď pozdravený náš život, naša radosť a naša nádej! K Tebe voláme vyhnané deti Evy, k Tebe vzdycháme a plačeme v tomto slzavom údolí. Príď teda, náš Príhovorca, obráť k nám svoje milosrdné oči a po tejto biede nám ukáž Ježiša, požehnaný plod svojho života. Ó, láskavá, ó, mierna, ó, sladká Panna Mária."

"Modli sa za nás, svätá Bohorodička, aby sme sa stali hodnými Kristových prisľúbení."

Modlime sa:

"Bože, tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním dal poklady
večného života. Prosím Ťa, daj nám, aby sme pri rozjímaní o týchto tajomstvách v
Rozjímajúc nad najsvätejším ružencom Panny Márie, staňte sa schopnými napodobňovať to, čo je
obsiahnuť ich a získať to, čo sľubujú. Preto prosíme skrze neho, Krista, nášho Pána. Amen."

Na úmysly a za blaho Svätého Otca Benedikta XVI:
Náš Otec...

Zdravas Mária,...

Všetka sláva Otcovi...

Svätý Jozef, s tvojou starostlivosťou a mocou tvojho príhovoru láskyplne prijmi všetky narodené i nenarodené deti a ich rodičov.

"V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen."