TerezaK
383

https://www.knihapravdy.cz/volam-lidstvo-aby-se-pripravilo-na-me-velke-milosrdenstvi/

VOLÁM LIDSTVO, ABY SE PŘIPRAVILO NA MÉ VELKÉ MILOSRDENSTVÍ Pondělí, 3. prosince 2012 v 19:05 Má vroucně milovaná dcero, celou tvou silou a odvahou volám lidstvo, aby se připravilo na mé velké …More
VOLÁM LIDSTVO, ABY SE PŘIPRAVILO NA MÉ VELKÉ MILOSRDENSTVÍ
Pondělí, 3. prosince 2012 v 19:05
Má vroucně milovaná dcero, celou tvou silou a odvahou volám lidstvo, aby se připravilo na mé velké milosrdenství.
Vyzývám ty z vás, mající pokorné srdce a čistou duši, aby se modlili za duše těch, kteří zemřou během Velkého varování.
Jak jen potřebují vaše modlitby! Jak Já jen potřebuji vaše utrpení! Oba tyto dary, které Mi věnujete, pomohou zachránit ty, kteří nemohou být zachráněni z jejich vlastní svobodné vůle.
Až se plameny mého milosrdenství vylijí na celou zemi, budou se mnozí radovat, ale pro hříšníky nastane čas bolesti, neboť oni Mě kvůli své pýše nebudou schopni prosit o odpuštění. Jejich očista bude bolestivá a budou muset hodně trpět, aby se v mých očích vykoupili.
Srdce bezbožných lidí budou rozervána a mnozí v hrůze ve svých duších padnou přede Mnou v agonii. Dejte jim vědět, že i když podstoupí hodně útrap, miliardy z nich se stanou čistými srdcem i duší. Potom budou plně připraveni …More
TerezaK
Poselství Ježíše Krista. VAROVÁNÍ. " NOC BUDE JAKO DEN. DEN BUDE JASNĚJŠÍ " - YouTube
Stíny se změní ze stínů na nejstrašnější temnotu, která neustoupí jasu, dokud nebeská klenba nebude osvětlena dvěma nebeskými tělesy, která se dotýkají a osvětlují celou Zemi.Den bude jasnější a noc bude jako den – mluvím k vám o Varování – okamžik, kdy každý člověk bude sám se svým vlastním svědomím …More
Poselství Ježíše Krista. VAROVÁNÍ. " NOC BUDE JAKO DEN. DEN BUDE JASNĚJŠÍ " - YouTube
Stíny se změní ze stínů na nejstrašnější temnotu, která neustoupí jasu, dokud nebeská klenba nebude osvětlena dvěma nebeskými tělesy, která se dotýkají a osvětlují celou Zemi.Den bude jasnější a noc bude jako den – mluvím k vám o Varování – okamžik, kdy každý člověk bude sám se svým vlastním svědomím tváří v tvář svým hříchům, tento okamžik bude tak intenzivní, že někteří se nebude bránit prožít své vlastní zlo, bez pomoci jakéhokoli bratra nebo sestry, protože každý člověk prožije tento okamžik zvláštním způsobem, ale zároveň, kdy bude vše na Zemi Mnou paralyzováno.Člověk se ocitne sám, bude trpět vlastním hříchem nebo se bude těšit ze své zbožnosti a pravdy.To vše není fantazie, ale moje pravda, protože nejednám bez varování svých lidí.Můj milovaný lide, kolik utrpení je způsobeno odmítnutím žít pod Božím zákonem!Popíráte vše, co vám říkám, abyste vydrželi v nespoutané prostopášnosti.Vaši společníci na cestách, vaši strážci, nepopsatelně trpí chováním člověka na cestě do záhuby.Začne opravdová očista a lidské stvoření bude až do konce naříkat nad svým špatným chováním a neposlušností.Lide můj, nezanedbávejte modlitbu, buďte pevní ve svých dílech a činech.Země pokračuje ve svých otřesech v té či oné zemi, takže je nutné se jeden za druhého modlit.Nezapomeňte se modlit za země napadené a pronásledované a mysli zmanipulované a dohnané k šílenství touhou po světové moci, která dovede lidstvo do války.Země se otřese do té míry, že mě některé z mých ubohých dětí budou zoufale vzývat, aniž by Mě milovaly a poslouchaly.Jsou to srdce suchá jako fíkovník.Moji lidé, nosím vás ve svém srdci.Žehnám ti a moc tě miluji, protože nechci, aby se někdo ztratil.Sjednotit!Nemůžete jít sami, spojte se!Neboj se, přikrývám tě svou láskou, buď věrný.Žehnám ti – Ježíši.
TerezaK
Chodíš a chodíš, diskutuješ a diskutuješ; myslíš, že rozumíš a nechápeš.Toto nadšení pro jednotu musíte udržovat v Mé Lásce.Děti, vy to nevidíte, ale každý si ve svém myšlení a paměti uchovává věci, které ho v životě ovlivnily.Když vás tyto věci otřásly a každý z vás si myslel, že na ně zapomněl, v jednu chvíli vyskočí to, co každý z vás nosí uvnitř, v dobrém i zlém, podle své svobodné …More
Chodíš a chodíš, diskutuješ a diskutuješ; myslíš, že rozumíš a nechápeš.Toto nadšení pro jednotu musíte udržovat v Mé Lásce.Děti, vy to nevidíte, ale každý si ve svém myšlení a paměti uchovává věci, které ho v životě ovlivnily.Když vás tyto věci otřásly a každý z vás si myslel, že na ně zapomněl, v jednu chvíli vyskočí to, co každý z vás nosí uvnitř, v dobrém i zlém, podle své svobodné vůle.Je důležité, aby každý z vás vstoupil do společenství se mnou a soustředil se na prosbu mé matky a mého svatého ducha o pomoc, aby vaše myšlenky byly skutečně mou cestou a aby vás vaše paměť udržela zaměřená na mě.Děti, v každém z vás je tok vašich myšlenek, osobní intuice, konceptů, které každý z vás přijímá jako princip života.V tuto chvíli byste měli být ostražití, protože poslové zla se pohybují po celé Zemi a při sebemenší indispozici člověka vstoupí, aby způsobili pořádnou bouři, kde by nemělo ani slabě mrholit.Vyzval jsem vás, abyste byli věrní a vytrvalí.Ďáblové přicházejí rušit ty, kteří chtějí žít blízko Mně.Nepochopil jsi, že boj není vidět.Ďábel napadá nitro člověka, aby mu dal nepohodlí, nepochopení, křeče, špatné reakce; přináší to nejhorší v lidském egu k rozdělení.Buď chytrý; nepadni do satanových pastí.Moji lidé, vedu vás k vnitřnímu míru.Duše v míru vydává svědectví o stvoření zaměřeném na Mne a stvoření, které ke Mně usiluje a je orientováno na Mě, vydává svědectví o míru duše.Lidská vůle se musí pohybovat směrem ke Mně, žít ve Mně a být Mi podřízena, aby stvoření mohlo být nasměrováno k Mé Lásce a k tomu, co vyplývá z Mé Lásky. Lidská vůle se musí pohybovat směrem ke Mně, žít ve Mně a být Mi podřízena, aby stvoření mohlo být nasměrováno k Mé Lásce a k tomu, co vyplývá z Mé Lásky.Mé děti, jste přede mnou neustále hodnoceni.Každý čin, každá práce je poklad, který mi předložíte.Být přede Mnou pasivní neznamená být svědectvím každého Mého Slova; Zdánlivá jistota člověka přede Mnou je největší nejistotou a nejjasnějším znamením, že nekráčí po Mně.Moji lidé, nemůžete se oddělit od síly duše.Vzpomínka, se kterou se nenecháš ode Mne odejít, protože svou paměť udržuješ aktivní.Jsem v paměti každého ze svých dětí.Inteligenci, že chcete být součástí mého Mystického těla, aktivní součástí, díky Lásce, která vás v každém okamžiku vede ke správnému chování.Chci, abys žil s tebou a navždy.Vůle volí správně a směřuje Mé děti ke Mně, nebo vás vede k duchovní únavě, popírání, neposlušnosti, a tak vás vzdaluje od Mé Lásky.V tuto chvíli je zásadní pro můj lid, který nemůže jít do záludností zla bez vědomí, aby mohl vzdorovat.Kdo popírá zlo a vidí vše jako dobré, nemůže se zbavit zla, ale žije ve zlu...Kdo žije nad svým bratrem, aby ho soudil, nevidí škodu, kterou činí, protože si nemyslí, že soudit je zlo, protože je součástí jeho podstaty a nebyl poučen o správném způsobu bytí Mými dětmi, což je: nesuďte... samotnou podstatu ...Zlem, které ničí lidstvo, je lhostejnost a sebestřednost.To, k čemu vás vedu, je v mé vůli obecné dobro.To z lidí dělá společenství stejně smýšlejících bytostí, které neustále hledají milost pro své bližní.Má láska vede k jednotě; jednota vede k jednotě; sjednocení k rozkazu a rozkaz poslouchat mě.Kdo poslouchá, je prost pýchy, nežije v neuspořádané lásce, kde je na prvním místě stejné stvoření; místo toho žije v lásce, která spojuje duši s Mou Láskou.Mé děti, pamatujte, že každý, kdo mě miluje, miluje svého bratra hluboce a hojně, do té míry, že jistota a jistota života ve mně ho vede k tomu, aby projevoval Mou Lásku, přítomnou a radostnou v lidském stvoření, odhalující v každém okamžiku velikost tohoto které není lidské a běžné, ale získané milostí a vytrvalostí mého Ducha v neustálém a aktivním dávání sebe sama bližním.Moji lidé, pamatujte, že láska, kterou máte, je Láska, která pochází ode mě, protože pracujete a jednáte v mé vůli, neodmítáte Mě, ale neustále se vyvíjíte, abyste získali větší vlastnictví tohoto Daru.Země, která vás uhnízdila, praská stále více a tyto praskliny způsobí, že území zmizí.Modlete se, mé děti, modlete se.Tyranie přichází do Evropy; v těchto zemích dojde ke zradě.Modlete se, mé děti; uvidíte, jak velké světlo bude sestupovat z vesmíru; bude zářit svým vlastním světlem a způsobí paniku.Pak spadne do moře a během chvilky budou národy zaplaveny vodou.Moji lidé, to, co vám sděluji, není strach, ale to, co se vám stane.Musíte se vzdát těch velkých hříchů, které stále pácháte a kterými Mě urážíte.Uznejte, že jste dovolili satanovi proniknout do vašich srdcí, vzdejte se ho a pojďte se se Mnou spojit; neodmítnu tě.Utrpení na Blízkém východě překvapí zbytek lidstva.Během pár dní svedou krvavé bitvy oúzemí.Uprostřed utrpení najdou to, co není jejich a co je Mé vlastní, najdou důvod k velké bitvě, na kterou se léta připravovali.Mé děti, nebuďte nadále tvůrci smrti ...Buďte poslušnými dětmi, které se ke Mně vracejí ...Proste o přímluvu Mé Matky, která vás neopouští ...Dívám se na Zemi a vidím ji neobydlenou ; duše, které milují Naši Trojici a Moji Matku, jsou ty, které Mě přitahují, ale netvoří většinu.Moji milovaní lidé, zdá se, že komunismus je na ústupu; je to ďábelská strategie vytvořit novou formu otroctví, která bude předána spojencům uzurpátorů.Nevěřte, křeč zůstane po celém světě; bolest bude nevýslovná pro ty, kteří ji přežijí.V současné době moc v některých zemích světa potlačuje člověka mučením, chce si ho podrobit ve světle dohody některých vůdců s elitou, která má moc nad Zemí.Můj milovaný lide, svoboda mého lidu byla prodána těm, kteří připravují vstup do pekelné řeznice.Poznej mě, ponoř se do mě; bude mým milovaným dětem zakázáno upozorňovat můj lid.Mým dětem bude oznámena neobvyklá událost.Buď opatrný; velké mocnosti zavedou to, co není má vůle, a můj lid bude pronásledován.Modlete se, vstupte do společenství s naší vůlí.Žiješ v mém požehnání; Jsem věrný svému lidu.Žehnám ti – Ježíši.
TerezaK
Poselství Ježíše Krista. " PROBUĎTE SE! VAROVÁNÍ JE BLÍZKO. EKONOMIKA SE ZHROUTÍ " - YouTube přepis
Až uvidíte, že to, co je blíž a září na nebi, pozvěte mou Matku, aby vás její andělé chránili.Předpovězená temnota je to, co přijde a ovládne svět, očistí můj lid v kelímku, můj lid, který mě vyhnal a vyhnal ze svých srdcí.Moji milovaní, nezapomínejte, že jste můj lid a že vás chráním.Moje …More
Poselství Ježíše Krista. " PROBUĎTE SE! VAROVÁNÍ JE BLÍZKO. EKONOMIKA SE ZHROUTÍ " - YouTube přepis
Až uvidíte, že to, co je blíž a září na nebi, pozvěte mou Matku, aby vás její andělé chránili.Předpovězená temnota je to, co přijde a ovládne svět, očistí můj lid v kelímku, můj lid, který mě vyhnal a vyhnal ze svých srdcí.Moji milovaní, nezapomínejte, že jste můj lid a že vás chráním.Moje pomoc přijde právě v době, kdy podvodník duší odebere mnoho Mých dětí.Nevěřte tomu, co věda oznamuje; Jsem nad vědou.Nečekaně to zasáhne lidstvo a Mé děti Mě budou volat a Mé děti naleznou Mou Útěchu.Nezapomínejte, že musíte být pokorní a uznat přede Mnou své chyby s pevným úmyslem je napravit, nezapomínejte, že přikázání jsou zákonem pro můj lid a zákon je zákonem nade vše ostatní.Moji lidé, nebojte se.Víra vás dovede k tomu, abyste si chuť My Home užili předem.Jste můj lid a zlo vás nepřemůže.Moje Matka vás podporuje; buď pokorný.Žehnám vám, nezapomínejte na čistotu svého srdce.Miluji tě Ježíši.