Orędzia
12.1K

29. 5. 21 Zbraně jsou připraveny, brzy bude následovat velký masakr, v každém koutě Země bude slyšet hrom bombardérů!

Teď přijdou hrozné dny pro toto hloupé Lidstvo.
Pravda je pouze v Ježíši Kristu, v tom, který stvořil všechny věci: Otce, Syna a Ducha svatého ... Nejsvětější Trojice.
Radujte se, hvězdy lásky, neboť láska vás přichází obejmout; buďte připraveni s přepásanými boky, botami na nohou a holí v ruce.
Hrom padne z nebe na zem a všude bude tma a zoufalství přemůže ty, kteří nenásledovali Boha lásky, Ježíše Krista Pána, ty, kteří odevzdali své životy do rukou Satana.
Svět mi ukradl děti, Lucifer byl mazaný, dokázal svést lidi, dokázal je ode mě vzdálit.
Navzdory neustálým výzvám nebes, výzvám Nejsvětější Panny, Ježíše a proroků poslaných Bohem k ohlašování Pravdy zůstává člověk neochvějný na cestě k úplnému sebezničení.
Slzy krve Ježíše a Marie už kropí zemi, mé děti! Tolik krve prolévají na tuto Zemi nevinní, ti, kteří jsou využíváni ke zlu mocnými Zemi, kteří nechtějí nic jiného, než být stále větší a větší, ale,…. větší než co? Za krátkou dobu bude vše zničeno a oni budou první, kdo přijde o všechno, první, kdo přijde o veškerou svou moc, peníze, ale hlavně o duši!
Přišli jste k věci, lidi, dokázali jste zničit všechno dobré, povýšili jste satana! Zlo pronásleduje toto Lidstvo a vše, co patří tomuto světu.
Boží hlas volá po obrácení, lidi! Žádá vás, abyste se rychle vrátili k lásce, k úctě k Božímu zákonu, k úctě k Božím přikázáním, k životu ve svatosti. Převeďte v tuto chvíli, než se stane to, co ani neočekáváte, protože pak nebudete mít možnost nic.
Varování je nyní nad vámi, mé děti, pokud se neobrátíte, než se to stane, půjdete trpět na tuto planetu, potíte svou krev, budete trpět tím, co si zasloužíte, co jste si vybrali sami pro sebe místo Dobra.
Zbraně nepřátel jsou připraveny, brzy dojde k velkému masakru, hrom raketových bombardérů bude slyšet v každém rohu Země!
Tato Země má být obklopena ohněm, který vybuchne nejen ze Země, ale také z nebe. Netušíte, mé děti, co vás čeká. Slzy, které prolil Ježíš a Marie, slzy krve, nejsou hra, ale hluboký smutek za vaši ztrátu, za to, jak chodíte! Ježíš a Marie vidí, jak jejich děti padají do nešťastných rukou pekelného nepřítele, už je vidí padat do pekla, už slyší jejich hluboký výkřik bolesti, ale pak už nebude možné nic, protože rozhodnutí již budou učiněna.
Čas, který máte k dispozici, je jen lusknutím prstů!
Už není čas, mé děti! Už není čas! Převádějte rychle!
Pracujte pro dobré věci, obětujte se milosrdně své lásce k Bohu,
buďte mezi sebou láskou a rozdávejte lásku svým bratrům.
Modlete se za své nepřátele, modlete se za ty lidi, kteří se nyní dostali do rukou satana; tyto děti nebudou činit pokání a vrátit se k Ježíši, ... vrátit se k Boží lásce, ... vrátit se do náruče své Nebeské Matky, jejich slovo je v Satanovi ... ztratili všechno, ztratili všechno! Mé ubohé děti!
Krvavý měsíc je velmi důležitým znamením této doby. Krev padne z nebe na Zemi, Země se bude koupat v krvi! Bude mnoho mučedníků, bude mnoho lidí, kteří padnou ... tolik se vylije na tuto planetu, tolik, mé děti, tolik. A přesto nemyslíte na nic jiného než na svou budoucnost na této Zemi, ... šetříte peníze, ... zdobíte své domovy, ... vyberte si nejkrásnější auto. Mé děti, ztrácíte čas! Ztrácíš čas.
Čas, který věnujete těmto věcem, věnujete modlitbě, pokleknete před Křížem a prosíte, skutečně prosíte Boha, aby nad vámi zasáhl, proste o Jeho milosrdenství, proste, mé děti, o Boží milosrdenství.
Pro toto lidstvo bude velká bolest, velká bolest! Nebe však žasne nad lidským chováním, nad jeho lhostejností. V člověku už není láska, je tu jen ničemnost, Satanův jed nahradil krev v jejich žilách, vrhl kletby a neštěstí.
Další válečníci světla! Vpřed mé děti!
... Ó vy, kteří následujete Ježíše Krista skrze Marii.
Spoluvykupitel v díle spásy;
... vy, kdo jste jeho věrnou armádou na této zemi;
…vy! ... Nakreslete své meče, protože nepřítel je teď před vámi;
... držte se ve svých srdcích slova Božího,
Nechte ohnivá slova lásky plynout z vašich úst;
nechť vaše síla bude smrtícím bleskem proti vašim nepřátelům.
v meči ve vašich rukou: svatý růženec.
Teď přijdou hrozné dny pro toto hloupé Lidstvo ... dny velkého smutku pro mnohé, zatímco pro ostatní přijde nové jaro, nové slunce, nový den, vstupující do nového života: ... štěstí v náručí Stvořitel Nebeské Matky a Otce! Budete mít milost znát krásu vesmíru, vidět na vlastní oči celé Boží stvoření! Boží láska! Boží milosrdenství!
Mé děti, vy, kteří jste v Mém Srdci, vy, kteří jste Mými věrnými vojáky, vy, kteří bojujete za Pravdu ... jste blízko, abyste byli vzati shora! Vaše vytržení je blízko! Kéž jsou vaše srdce vždy čistá, vždy v lásce a milosrdenství, připravená k Božímu slovu, k volání o lásku k Bohu Stvořiteli.
Mé děti, nebe vám přikazuje milovat! Přikazuje vám, abyste byli charitativní! Nebe vás obejme a zakryje. Buďte silní ve svém povolání, buďte silní v této zvláštní misi, ke které vás Bůh povolal. Dal každému z vás dárek, dárek, který se brzy objeví v očích světa, nejen vašeho, protože ani vy to nevíte; budete světu zjeveni láskou k Bohu, budete v Bohu člověkem a budete v Bohu skvělí! Zasvěceni budete svatí ve Svatém a vstoupíte do Jeho světa, města zlata.
Miluji vás, žehnám vám a čekám na vás vždy ve věrné lásce ke mně.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen