V.R.S.
1162.3K

Kwintesencja Kościoła Posoborowego

czyli encyklika Jana Pawła II Ut unum sint

Kontynuujemy cykl prezentujący dokumenty Vaticanum II i dokumenty posoborowe, ukazujące baśniowy charakter tez o "hermeneutyce ciągłości", "soborze ojców i soborze mediów" oraz "literze i duchu soboru"
Na początek słowniczek ukazujący absurd rzeczy czyli tłumaczenie z posoborowego subiektywizmu na język realistyczny:

a) “Wspólnoty kościelne” – sekty heretyckie obłożone anatemami Papieży i soborów powszechnych, stanowiącymi często uroczyste Magisterium Kościoła, które jednakże grają w posoborowy ekumenizm i dlatego uznaje się że "głoszą Dobrą Nowinę", także czasem: "bracia odłączeni'
b) “komunia wiary” – wspólnota posoborowia z błędami i herezjami protestantów i schizmatyków wschodnich
c) “cała chrześcijańska Wspólnota” – Kościół Posoborowy plus heretycy i schizmatycy z wyłączeniem d)
d) "sekty chrześcijańskie" - sekty heretyckie, które nie bawią się w ekumenizm z Kościołem Posoborowym, zatem nie głoszą Dobrej Nowiny i na których działalność powinna nastąpić odpowiedź w wymiarze "ekumenicznym"
e) "niedoskonała komunia" [z protestantami i "prawosławnymi"] - komunia, która jest ale w sumie jej nie ma - coś jak "niedoskonały ideał" małżeństwa w wypadku małżonków w ponownych związkach w Amoris Laetitia

Jeśli ktoś uważa że ten słowniczek jest wymyślony, proszę spojrzeć do innego dokumentu Jana Pawła II tj. Redemptionis missio:

"Fakt, że Dobra Nowina pojednania jest głoszona przez chrześcijan podzielonych między sobą, osłabia siłę jej świadectwa (...) prawdą jest, że wszyscy ci, którzy otrzymali chrzest w Chrystusie, zostali włączeni w swego rodzaju komunię ze sobą, aczkolwiek niedoskonałą. Na tym właśnie fundamencie opierają się wytyczne Soboru, „aby katolicy po bratersku współpracowali z braćmi odłączonymi, według norm Dekretu o ekumenizmie, przez wspólne w danym razie wyznawanie wobec narodów wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa oraz przez współpracę zarówno na polu społecznym, jak też kulturalnym i religijnym, z wykluczeniem jednak wszelkiego pozoru indyferentyzmu i pomieszania pojęć, jak też niezdrowej rywalizacji”.
Działalność ekumeniczna i zgodne świadectwo dawane Chrystusowi przez chrześcijan należących do różnych Kościołów i wspólnot kościelnych przyniosły już obfite owoce. Pozostaje jednak sprawą coraz bardziej naglącą, by współpracowali oni i dawali wspólne świadectwo zwłaszcza teraz, gdy sekty chrześcijańskie i podobne do chrześcijańskich sieją zamieszanie swoim działaniem. Ekspansja tych sekt stanowi zagrożenie dla Kościoła katolickiego i wszystkich wspólnot kościelnych, z którymi prowadzi on dialog. Wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i zgodne z warunkami miejscowymi, odpowiedź chrześcijan winna posiadać charakter ekumeniczny.”

Dodajmy jeszcze jeden punkt:
e) "schizmatycy" - ci, którzy chcą zachować tradycyjną liturgię świętego Kościoła Rzymskiego i jego nauczanie (patrz: Ecclesia Dei)

Należy nadto na wstępie zauważyć że fundamentem, na którym Jan Paweł II zbudował Ut unum sint są największe błędy dokumentów Vaticanum II m.in. Lumen gentium 8 i Unitatis redintegratio 3, jak również nowa zasada wolności religijnej z Dignitatis Humanae (o czym zresztą sam JPII pisze - por. poniżej), poddane interpretacji rozszerzającej, progresywnej – przywołane we fragmentach poniżej. A teraz już creme de la creme z tego przydługiego heterodeksyjnego tekstu, który sam jeden powinien stanowić przy odrobinie wiary i zdrowego rozsądku osób w Watykanie za przeszkodę w procesie kanonizacyjnym:


“(…) Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań, wsłuchując się w głos Ducha Pańskiego, który uczy go uważnie odczytywać „znaki czasu”. Doświadczenia, które przeżył w tych latach i które nadal są jego udziałem, pozwalają mu jeszcze głębiej zrozumieć własną tożsamość i swoją misję w dziejach. (…) Ja sam pragnę popierać wszelkie działania służące temu, aby świadectwo całej wspólnoty katolickiej mogło być postrzegane w swojej nienaruszonej czystości i spójności, zwłaszcza teraz, w obliczu tego wydarzenia, jakim będzie dla Kościoła początek nowego Milenium, w tej nadzwyczajnej godzinie, kiedy prosi on Pana, aby wzrastała jedność między wszystkimi chrześcijanami aż do osiągnięcia pełnej komunii. (…)

Wraz z wszystkimi uczniami Chrystusa Kościół katolicki opiera na zamyśle Bożym swoje ekumeniczne zaangażowanie zmierzające do zgromadzenia wszystkich w jedności. Kościół nie jest rzeczywistością zamkniętą w sobie, ale ciągle otwartą na rozwój misyjny i ekumeniczny, ponieważ jest posłany do świata, aby głosić misterium komunii, które go konstytuuje, świadczyć o nim, aktualizować je i szerzyć: by gromadzić wszystkich i wszystko w Chrystusie; by być dla wszystkich „nierozłącznym sakramentem jedności”(…)

Sobór Watykański II wyraża decyzję Kościoła, który zamierza podjąć działania ekumeniczne na rzecz jedności chrześcijan oraz z przekonaniem i energią wzywać do tego innych: „Sobór święty zachęca wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by rozeznając znaki czasu pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicznym” . Określając katolickie zasady ekumenizmu, Dekret Unitatis redintegratio nawiązuje przede wszystkim do nauki o Kościele wyrażonej w Konstytucji Lumen gentium, w rozdziale o Ludzie Bożym. Równocześnie zaś bierze pod uwagę naukę zawartą w soborowej Deklaracji Dignitatis humanae o wolności religijnej. (…)

W obecnej sytuacji podziału chrześcijan i ufnego poszukiwania pełnej komunii, wierni katolicy są głęboko świadomi wezwania, jakie kieruje do nich Pan Kościoła. Sobór Watykański II umocnił ich wolę działania, tworząc przejrzystą wizję eklezjologiczną, otwartą na wszystkie wartości eklezjalne obecne wśród innych chrześcijan. Wierni katolicy podejmują problematykę ekumeniczną w duchu wiary. Sobór mówi, że Kościół Chrystusa „trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez Następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie”, uznaje zarazem, iż „poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej” (Lumen gentium). „Same te Kościoły i odłączone Wspólnoty, choć w naszym przekonaniu podlegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać nimi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy, powierzonej Kościołowi katolickiemu” (Unitatis redintegratio) (…)

Mówiąc o podziale chrześcijan, Dekret o ekumenizmie dostrzega „winy ludzi z jednej i z drugiej strony”, przyznając, że winy nie można przypisać wyłącznie „innym”. Dzięki łasce Bożej nie zostało jednak zniszczone to, co należy do struktury Kościoła Chrystusowego, ani też komunia łącząca go nadal z innymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi. Istotnie, elementy uświęcenia i prawdy, obecne w różnym stopniu w innych Wspólnotach chrześcijańskich, stanowią obiektywną podstawę komunii, choć niedoskonałej, istniejącej między nimi a Kościołem katolickim.

W takiej mierze, w jakiej elementy te znajdują się w innych Wspólnotach chrześcijańskich, jest w nich czynnie obecny jedyny Kościół Chrystusowy. Dlatego Sobór Watykański II mówi o pewnej — choć niedoskonałej — komunii. Konstytucja Lumen gentium podkreśla, że Kościół katolicki „wie, że jest związany z licznych powodów” z tymi Wspólnotami jakąś prawdziwą więzią w Duchu Świętym. (…) Nawiązując do licznych dóbr, obecnych w innych Kościołach i Wspólnotach kościelnych, Dekret [o ekumenizmie] dodaje: „Wszystko to, co pochodzi od Chrystusa i do Niego prowadzi, należy słusznie do jedynego Kościoła Chrystusowego. Nasi bracia odłączeni sprawują wiele chrześcijańskich obrzędów, które — zależnie od różnych warunków każdego Kościoła lub Wspólnoty — niewątpliwie mogą w rozmaity sposób wzbudzić rzeczywiste życie łaski i którym trzeba przyznać zdolność otwierania wstępu do społeczności zbawienia”.

Są to teksty ekumeniczne najwyższej wagi. Poza granicami wspólnoty katolickiej nie rozciąga się próżnia eklezjalna. Liczne elementy wielkiej wartości (eximia), które w Kościele katolickim są integralnie włączone w pełnię środków zbawienia i darów łaski tworzących Kościół, znajdują się także w innych Wspólnotach chrześcijańskich. (…)

Nie chodzi o to, by zsumować ze sobą wszystkie bogactwa rozsiane w chrześcijańskich Wspólnotach i stworzyć Kościół, jakiego Bóg mógłby oczekiwać w przyszłości. (…) Kościół już został dany i dlatego żyjemy już teraz w czasach ostatecznych. Elementy tego Kościoła już nam danego istnieją „łącznie i w całej pełni” w Kościele katolickim oraz „bez takiej pełni” w innych Wspólnotach, w których pewne aspekty chrześcijańskiej tajemnicy są czasem ukazane bardziej wyraziście. Ekumenizm stara się właśnie sprawić, aby częściowa komunia istniejąca między chrześcijanami wzrastała ku pełnej komunii w prawdzie i miłości. (…)

Dzięki ekumenizmowi kontemplacja „wielkich dzieł Bożych” (mirabilia Dei) wzbogaciła się o nowe przestrzenie, które skłaniają do dziękczynienia Bogu w Trójcy Jedynemu. Są nimi: dostrzeżenie działania Ducha Świętego w innych chrześcijańskich Wspólnotach, odkrycie przykładów świętości, doświadczenie nieograniczonych bogactw tajemnicy świętych obcowania, kontakt z nie znanymi dotąd formami chrześcijańskiej aktywności. (…) Prowadząc szczery dialog, Wspólnoty pomagają sobie, by razem spojrzeć na siebie w świetle Tradycji apostolskiej. Skłania je to do zastanowienia się, czy rzeczywiście wyrażają we właściwy sposób to wszystko, co Duch przekazał za pośrednictwem Apostołów. (…)

Jeżeli chodzi o innych chrześcijan, to najważniejsze dokumenty Komisji Wiara i Ustrój oraz deklaracje wydane w następstwie licznych dialogów dwustronnych dostarczyły już chrześcijańskim Wspólnotom narzędzi pomocnych w rozeznawaniu tego, co jest konieczne dla ruchu ekumenicznego i dla nawrócenia, do jakiego ruch ten winien pobudzić. Opracowania te są ważne z dwóch powodów: są świadectwem znacznych postępów, jakie już się dokonały i budzą nadzieję, ponieważ stanowią pewną bazę dla poszukiwań, które należy kontynuować i pogłębiać. Wzrost komunii, któremu towarzyszy nieustanna reforma, realizowana w świetle Tradycji apostolskiej, jest w obecnej sytuacji Ludu Bożego niewątpliwie jedną z najbardziej charakterystycznych i najważniejszych cech ekumenizmu. Z drugiej strony jest to także zasadnicza gwarancja jego przyszłości.

Wierni Kościoła katolickiego wiedzą z pewnością, że ekumeniczne otwarcie się Soboru Watykańskiego II jest jednym z rezultatów wysiłków, które podjął wówczas Kościół, aby przyjrzeć się samemu sobie w świetle Ewangelii i wielkiej Tradycji. Dobrze to rozumiał mój poprzednik, Papież Jan XXII, który zwołując Sobór nie dopuścił do oddzielenia odnowy od otwarcia ekumenicznego. Na zakończenie obrad Soboru Papież Paweł VI potwierdził jego charakter ekumeniczny, nawiązując ponownie dialog miłości z Kościołami, które pozostają w komunii z Patriarchą Konstantynopola i wykonując wraz z nim konkretny i niezwykle doniosły gest, który „pogrążył w zapomnieniu” i „wymazał z pamięci i z życia Kościoła” dawne ekskomuniki. (…)

Podejmując myśl, którą wyraził sam Papież Jan XXIII w chwili otwarcia Soboru, Dekret o ekumenizmie wymienia wśród elementów nieustannej reformy także sposób przedstawiania doktryny. (…) Sobór nazywa modlitwę duszą całego ruchu ekumenicznego, gdy jednoczą się w niej bracia, między którymi nie ma doskonałej komunii. Jest ona „nader skutecznym środkiem uproszenia łaski jedności”, jest „podkreśleniem więzów, które dotąd łączą katolików z braćmi odłączonymi”. (…)

Ze szczególnym wzruszeniem wspominam modlitwę z Prymasem Wspólnoty Anglikańskiej w katedrze w Canterbury (29 maja 1982). Powiedziałem wówczas: „ta budowla sama opowiada wspaniale o naszych długich latach wspólnego dziedzictwa i o smutnych latach podziału, który nastąpił”. Nie mogę też zapomnieć wspólnych modlitw w krajach Skandynawii i Europy Północnej (1-10 czerwca 1989), w obu Amerykach i w Afryce czy też w siedzibie Ekumenicznej Rady Kościołów (12 czerwca 1984), instytucji, której celem jest prowadzenie należących do niej Kościołów „do widzialnej wspólnoty w jednej wierze i w jednej komunii eucharystycznej, wyrażonej w kulcie i we wspólnym życiu w Chrystusie” (…) Chciałbym teraz przypomnieć także o modlitewnym spotkaniu w tejże Bazylice Św. Piotra na uroczystych Nieszporach, które złączyło mnie z luterańskimi Arcybiskupami — prymasami Szwecji i Finlandii — z okazji sześćsetlecia kanonizacji św. Brygidy (5 października 1991). (…)

Można stwierdzić — z głęboką wdzięcznością dla Ducha Prawdy — że Sobór Watykański II był czasem opatrznościowym, w którym zaistniały podstawowe warunki udziału Kościoła katolickiego w dialogu ekumenicznym. Zarazem obecność licznych obserwatorów różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych, ich żywy udział w soborowym wydarzeniu, wielorakie spotkania i wspólne modlitwy, które stały się możliwe dzięki Soborowi, przyczyniły się do stworzenia warunków dla wspólnego dialogu. (…)

Działanie na rzecz dialogu ekumenicznego, jakie zarysowało się od czasu Soboru, nie jest bynajmniej prerogatywą Stolicy Apostolskiej, ale także zadaniem poszczególnych Kościołów lokalnych lub partykularnych. Specjalne komisje, których zadaniem jest szerzenie ekumenicznego ducha i działalności ekumenicznej, zostały powołane przez Konferencje Episkopatów i przez Synody katolickich Kościołów Wschodnich. (…) W myśli Soboru dialog ekumeniczny ma charakter wspólnego szukania prawdy, w szczególności prawdy o Kościele. (…)

Dialog jest także naturalnym środkiem, który pozwala porównać różne punkty widzenia, a przede wszystkim przeanalizować te rozbieżności, jakie stanowią przeszkodę dla pełnej komunii między chrześcijanami. (…) Co się tyczy studium kwestii spornych, Sobór nakazuje, aby cała doktryna była jasno przedstawiana. Zaleca zarazem, aby sposób i metoda wyrażania wiary katolickiej nie stanowiły przeszkody dla dialogu z braćmi. Z pewnością jest możliwe dawanie świadectwa o własnej wierze i wyjaśnianie doktryny w sposób poprawny, uczciwy i zrozumiały, który zarazem uwzględnia kategorie myślowe i konkretne doświadczenie historyczne partnera. (…)

Dekret Unitatis redintegratio wskazuje także zasadę, którą winni się kierować katolicy, gdy mają przedstawić lub poddać konfrontacji swoją doktrynę: „niech pamiętają o istnieniu porządku czy hierarchii prawd w nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich powiązanie z zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańskiej. W ten sposób utoruje się drogę, która dzięki bratniemu współzawodnictwu pobudzi wszystkich do głębszego poznania i jaśniejszego ukazania niedościgłych bogactw Chrystusowych. (…)

Coraz częściej zdarza się, że zwierzchnicy Wspólnot chrześcijańskich wypowiadają się razem, w imię Chrystusa, na temat ważnych problemów dotyczących powołania człowieka, wolności, sprawiedliwości, pokoju, przyszłości świata (…) Dzisiaj stwierdzam z zadowoleniem, że i tak już rozległa sieć ekumenicznej współpracy nadal nieustannie się rozszerza. Prowadzona jest ogromna praca w tej dziedzinie, między innymi dzięki wysiłkom Ekumenicznej Rady Kościołów. (…)

Postępy na drodze ekumenicznego nawrócenia są znaczne także w innej dziedzinie, a mianowicie tej, która dotyczy Słowa Bożego. Mam tu przede wszystkim na myśli wydarzenie tak doniosłe dla różnych grup językowych, jakim są ekumeniczne przekłady Biblii. Po ogłoszeniu przez Sobór Watykański II Konstytucji Dei verbum Kościół katolicki przyjął oczywiście z radością te przekłady. (…)

Po odnowie liturgicznej dokonanej przez Kościół katolicki również inne Wspólnoty kościelne podjęły odnowę swego kultu. Niektóre z nich, realizując postulat wyrażony na forum ekumenicznym porzuciły tradycję sprawowania liturgii Wieczerzy jedynie przy rzadkich okazjach i przyjęły zwyczaj odprawiania jej w każdą niedzielę. Także porównanie cyklów czytań liturgicznych, przyjętych w różnych chrześcijańskich Wspólnotach zachodnich, pozwala odnaleźć w nich zasadnicze zbieżności. Również na forum ekumenicznym podkreślono w szczególny sposób znaczenie liturgii i znaków liturgicznych (wizerunków, ikon, paramentów, światła, kadzidła, gestów). (…) Są to wszystko przejawy zbieżności dotyczące różnych aspektów życia sakramentalnego.

Rzecz jasna, z powodu rozbieżności w sprawach wiary nie jest jeszcze możliwe wspólne sprawowanie tej samej liturgii eucharystycznej. Mimo to gorąco pragniemy odprawiać razem jedyną Eucharystię Chrystusa i to pragnienie już staje się wspólnym uwielbieniem i wspólną modlitwą błagalną. Razem zwracamy się do Ojca i czynimy to coraz bardziej „jednym sercem”. Czasem wydaje się, że bliska jest już chwila, kiedy będzie można ostatecznie przypieczętować tę „realną, choć jeszcze niedoskonałą” komunię. Czy sto lat temu byłoby to w ogóle do pomyślenia? (…) W tym kontekście można z radością przypomnieć, że w pewnych szczególnych przypadkach duchowni katoliccy mogą udzielać Sakramentu Eucharystii, Pokuty i Namaszczenia chorych innym chrześcijanom, którzy nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim, ale gorąco pragną je przyjąć, dobrowolnie o nie proszą i przejawiają wiarę, jaką Kościół katolicki wyznaje w tych sakramentach. Na zasadzie wzajemności również katolicy mogą — w określonych przypadkach i szczególnych okolicznościach — prosić o te same sakramenty duchownych tych Kościołów, w których są one ważne. (…)

Dzięki tym bezpośrednim kontaktom na różnych szczeblach, między pasterzami i między członkami Wspólnot, dostrzegliśmy świadectwo, jakie inni chrześcijanie dają o Bogu i o Chrystusie. Wyłonił się tu ogromny obszar dla całego ekumenicznego doświadczenia i zarazem wyzwanie wobec naszej epoki. Czyż nasz XX wiek nie jest czasem wielkiego świadectwa „aż do przelania krwi”? (…) Takie wspólne świadectwo świętości, wyraz wierności jedynemu Panu, kryje w sobie potencjał ekumeniczny niezwykle bogaty w łaskę. (…) Dialog ekumeniczny, jako prawdziwy dialog zbawienia, z pewnością będzie pobudzał ten proces, który sam już wszedł zdecydowanie na drogę wiodącą do prawdziwej i pełnej komunii. (…)

Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium łączy nauczanie o Kościele katolickim z uznaniem elementów zbawczych, jakie znajdują się w innych Kościołach i Wspólnotach kościelnych. Nie jest to odkrycie elementów statycznych, których obecność w tych Kościołach i Wspólnotach ma charakter bierny. Jako dobra Kościoła Chrystusowego ze swej natury przynaglają one do przywrócenia jedności. Wynika stąd, że dążenie do jedności chrześcijan nie jest czymś dowolnym lub związanym z doraźnymi okolicznościami, ale jest wymogiem, który wypływa z samej istoty chrześcijańskiej wspólnoty. (…) Również w dwustronnych dialogach teologicznych z największymi Wspólnotami chrześcijańskimi przyjmuje się za punkt wyjścia uznanie stopnia komunii już osiągniętej, aby następnie omawiać kolejno rozbieżności dzielące nas od każdej z nich. Bóg pozwolił chrześcijanom naszych czasów zmniejszyć zakres tradycyjnych kontrowersji. (…)

Dekret o ekumenizmie uwydatnia jeszcze jeden szczególny rys, dzięki któremu wszystkie Kościoły partykularne trwały w jedności: była to „usilna troska o zachowanie tych ścisłych związków bratnich we wspólnocie wiary i miłości, które powinny ujawniać swą żywotność w stosunkach między Kościołami lokalnymi, jak między siostrami”. Nawiązując do tej tradycji, po Soborze Watykańskim II przywrócono nazwę „Kościoły siostrzane” Kościołom partykularnym lub lokalnym, zgromadzonym wokół swojego biskupa. (…) Tradycyjne określenie „Kościoły siostrzane” powinno nieustannie nam towarzyszyć na tej drodze. Zgodnie z pragnieniem wyrażonym przez Papieża Pawła VI naszym celem jest wspólne odnalezienie pełnej jedności z zachowaniem uprawnionej różnorodności: „(…) Przez stulecia żyliśmy jako Kościoły siostrzane, sprawując razem Sobory ekumeniczne, które broniły depozytu wiary przed wszelkimi zniekształceniami. Dzisiaj, po długim okresie podziału i wzajemnego niezrozumienia, Bóg pozwala nam odkryć na nowo, że jesteśmy Kościołami siostrzanymi, mimo przeszkód, jakie wyrosły między nami w przeszłości”. Jeżeli dzisiaj, u progu trzeciego tysiąclecia, pragniemy ponownie ustanowić pełną komunię, powinniśmy dążyć do stworzenia takiej właśnie rzeczywistości i do niej musimy się odwoływać. (…) Potwierdziwszy istniejącą już komunię wiary, Sobór Watykański II sformułował na jej podstawie wnioski duszpasterskie, które mogą znaleźć zastosowanie w konkretnym życiu wiernych i przyczynić się do szerzenia ducha jedności. (…)

Wspólne są (…) korzenie, podobne też — choć odrębne — dążenia, które kierowały na Zachodzie rozwojem Kościoła katolickiego i Kościołów oraz Wspólnot wyrosłych z Reformacji. W konsekwencji posiadają one wspólną cechę „zachodnią”. Wyżej wspomniane „rozbieżności”, chociaż ważne, nie wykluczają jednak wzajemnego przenikania się i uzupełniania. Ruch ekumeniczny rozpoczął się właśnie w kręgu Kościołów i Wspólnot reformowanych. W tym samym czasie — i to już w styczniu 1920 r. — Patriarchat ekumeniczny wyraził nadzieję, że zostanie zorganizowana współpraca Wspólnot chrześcijańskich. (…) Rozbieżności doktrynalne i historyczne, jakie pojawiły się w okresie Reformacji, dotyczyły Kościoła, sakramentów i święceń kapłańskich. Dlatego Sobór stwierdza, że „nauka o Uczcie Pańskiej, o innych sakramentach i kulcie oraz o posługach Kościoła powinna stanowić przedmiot dialogu” (…)

Postulaty i zalecenia Soboru Watykańskiego II zostały zrealizowane, co doprowadziło stopniowo do nawiązania dwustronnego dialogu teologicznego z różnymi Kościołami i Wspólnotami chrześcijańskimi Zachodu, istniejącymi na całym świecie. Z drugiej strony, z myślą o dialogu wielostronnym już w 1964 r. rozpoczęto proces tworzenia „wspólnej grupy roboczej” wespół z Ekumeniczną Radą Kościołów, zaś w 1968 r. teolodzy katoliccy stali się pełnoprawnymi członkami Departamentu teologicznego tejże Rady, to znaczy Komisji „Wiara i Ustrój”. Dialog był i nadal jest owocny i wiele obiecujący. (…)

Trzeba z kolei dziękować Bożej Opatrzności za wszystkie fakty, które świadczą o postępie na drodze szukania jedności. Obok dialogu teologicznego należy tu wymienić wszystkie inne formy spotkania, wspólnej modlitwy i współdziałania. Papież Paweł VI dał temu procesowi silny impuls, odwiedzając 10 czerwca 1969 r. Ekumeniczną Radę Kościołów w jej siedzibie w Genewie oraz spotykając się wielokrotnie z przedstawicielami różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Te kontakty przyczyniają się skutecznie do lepszego wzajemnego poznania i do wzrostu chrześcijańskiego braterstwa. (…)

Chciałbym w tym miejscu przypomnieć wydarzenie ukształtowane przez braterską miłość i świadczące o bardzo świadomym przeżywaniu wiary, w którym uczestniczyłem z głębokim wzruszeniem. Wiąże się ono z liturgią eucharystyczną sprawowaną pod moim przewodnictwem w Finlandii i w Szwecji podczas podróży do krajów skandynawskich i północnoeuropejskich. W momencie komunii biskupi luterańscy stanęli przed celebransem. Tym zgodnym gestem chcieli wyrazić pragnienie doczekania chwili, gdy jako katolicy i luteranie będziemy mogli uczestniczyć w jednej Eucharystii; chcieli także otrzymać błogosławieństwo celebransa. Pobłogosławiłem ich z miłością. Ten sam gest, jakże bogaty w znaczenie, powtórzyliśmy w Rzymie podczas Mszy św., której przewodniczyłem na Placu Famese z okazji sześćsetlecia kanonizacji św. Brygidy, 6 października 1991 r. (…)

Wspólne działanie chrześcijan w społeczeństwie staje się zatem wyrazistym świadectwem, składanym razem wobec świata w imię Pana. Nabiera ono także charakteru przepowiadania, ponieważ objawia oblicze Chrystusa. Utrzymujące się rozbieżności doktrynalne wywierają ujemny wpływ także na tę współpracę i stawiają jej granice. Istniejąca już między chrześcijanami komunia wiary stanowi jednak solidną podstawę nie tylko dla ich wspólnego działania na niwie społecznej, ale także w sferze religijnej. (…) W 1986 r. w Asyżu, podczas Światowego Dnia Modlitw o pokój, chrześcijanie z różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych jednym głosem błagali Pana historii o pokój dla świata. Tego samego dnia modlili się o pokój — w sposób odrębny, ale równolegle z nami — również Żydzi i przedstawiciele innych religii niechrześcijańskich, połączeni wspólnotą uczuć, które poruszały najgłębsze struny ludzkiego ducha. (…)

Możemy się teraz zapytać, jak długa droga dzieli nas jeszcze od tego błogosławionego dnia, w którym urzeczywistni się pełna jedność w wierze i będziemy mogli zgodnie sprawować świętą Eucharystię Pana. Lepsze wzajemne zrozumienie, jakie już osiągnęliśmy i wypracowane do tej pory uzgodnienia doktrynalne, które doprowadziły do wzrostu komunii uczuć i działań, nie mogą wystarczyć sumieniu chrześcijan, wyznających wiarę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Ostatecznym celem ruchu ekumenicznego jest ponowne ustanowienie pełnej widzialnej jedności wszystkich ochrzczonych. (…)

Ekumenizm oznacza, że Wspólnoty chrześcijańskie mają pomagać sobie nawzajem, aby była w nich naprawdę obecna cała treść i wszystkie konsekwencje „dziedzictwa przekazanego przez Apostołów”. Bez tego pełna komunia nigdy nie będzie możliwa. Ta wzajemna pomoc w poszukiwaniu prawdy jest najwyższą formą ewangelicznej miłości. Dążenie do jedności znalazło wyraz w różnych dokumentach, wydanych przez liczne międzynarodowe Komisje mieszane powołane dla dialogu. Teksty te omawiają Chrzest, Eucharystię, Posługę i Władzę, wychodząc od pewnej fundamentalnej jedności doktryny. Od tej podstawowej, ale cząstkowej jedności należy teraz przejść do niezbędnej i wystarczającej jedności widzialnej, wpisanej w konkretną rzeczywistość, aby Kościoły naprawdę stały się znakiem owej pełnej komunii w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele, która wyrazi się we wspólnym sprawowaniu Eucharystii. (…)

Podczas gdy dialog toczy się dalej, podejmując nowe zagadnienia lub rozwijając się na głębszych poziomach, stajemy przed kolejnym zadaniem: jak przyswoić sobie rezultaty osiągnięte do tej pory? Nie mogą one pozostać jedynie deklaracjami Komisji dwustronnych, ale muszą się stać dziedzictwem wszystkich. Aby to nastąpiło i aby umocniły się dzięki temu więzi komunii, potrzebna jest poważna refleksja, którą winien podjąć Lud Boży jako całość, choć różne mogą być jej metody, formy i poziomy kompetencji. Często chodzi tu bowiem o kwestie wiary, wymagające jednomyślności wszystkich — od Biskupów po wiernych świeckich — którzy otrzymali namaszczenie Duchem Świętym. Ten właśnie Duch wspomaga Magisterium i wzbudza sensus fidei. Tak więc przyswojenie rezultatów dialogu wymaga przeprowadzenia rozległego i dokładnego procesu krytycznego, który podda je analizie i wnikliwie oceni ich zgodność z Tradycją wiary, przejętą od Apostołów i obecną w życiu wspólnoty wierzących, zgromadzonych wokół Biskupa, swego prawowitego Pasterza.

Proces ten, w którym należy się kierować roztropnością i postawą wiary, będzie wspomagany przez Ducha Świętego. Jest konieczne, aby jego rezultaty były w należyty sposób rozpowszechnione przez kompetentne osoby. (…) W całym tym procesie bardzo pomocna będzie metodologia oparta na rozróżnieniu między depozytem wiary a formułami, które go wyrażają, zgodnie z tym, co zalecał Papież Jan XXIII w przemówieniu wygłoszonym na otwarcie Soboru Watykańskiego II.

Jest zrozumiałe, że proces ekumeniczny, ze względu na swą doniosłość, głęboko angażuje wiernych katolików. Duch wzywa ich do poważnego rachunku sumienia. Kościół katolicki powinien podjąć proces, który można by określić jako „dialog nawrócenia” i który kładzie wewnętrzny fundament dialogu ekumenicznego. W dialogu tym, prowadzonym przed obliczem Boga, każdy winien zastanowić się nad własnymi błędami, wyznać swoje winy i oddać samego siebie w ręce Tego, który jest naszym Orędownikiem przed Ojcem — Jezusa Chrystusa. (…)

W perspektywie teocentrycznej my — chrześcijanie — mamy już wspólne Martyrologium. (…) Choć dla całej chrześcijańskiej Wspólnoty męczennicy stanowią dowód na moc łaski, nie są oni bynajmniej jedynymi świadkami tej mocy. Niepełna jeszcze komunia naszych Wspólnot jest już w rzeczywistości — choć w sposób niewidzialny — włączona na trwałe w pełną komunię świętych, to znaczy tych, którzy zakończywszy życie wierne łasce, znajdują się dziś w komunii Chrystusa uwielbionego. Ci święci wywodzą się z wszystkich Kościołów i Wspólnot kościelnych, które otworzyły im drogę do komunii zbawienia.

Kiedy się mówi o wspólnym dziedzictwie, należy wpisać do niego nie tylko instytucje, ryty, środki zbawienia i tradycje, które wszystkie Wspólnoty zachowały i przez które zostały ukształtowane, ale najpierw i przede wszystkim, tę właśnie rzeczywistość świętości. (…)

Konstytucja Lumen gentium w jednym ze swych podstawowych stwierdzeń, które podejmuje także Dekret Unitatis redintegratio głosi, że jedyny Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim. (…) Na drodze wiodącej do pełnej jedności dialog ekumeniczny ma zachęcić do wzajemnej braterskiej pomocy, w ramach której wspólnoty udzielają sobie nawzajem tego, czego każda z nich potrzebuje, aby wzrastać zgodnie z Bożym zamysłem ku ostatecznej pełni (por. Ef 4, 11-13). Powiedziałem już, że jako Kościół katolicki jesteśmy świadomi, iż wiele zyskaliśmy dzięki świadectwu i poszukiwaniom innych Kościołów i Wspólnot kościelnych, a także dzięki sposobowi, w jaki zostały w nich uwypuklone i są przeżywane pewne wspólne dobra chrześcijańskie. (…)

Zwracając się niedawno do Biskupów, duchowieństwa i wiernych Kościoła katolickiego, którym pragnąłem wskazać drogę, jaką mają zmierzać ku Wielkiemu Jubileuszowi Roku 2000, stwierdziłem między innymi, że „najlepsze przygotowanie do Jubileuszu roku 2000 nie jest niczym innym, jak tylko możliwie wiernym wcielaniem nauki Vaticanum II w życie każdego człowieka i całego Kościoła . Sobór jest wielkim początkiem — niczym Adwent — tej wędrówki, która prowadzi nas na próg Trzeciego Tysiąclecia. (…)”

(źródło: vatican.va)

Ekumenizm w działaniu - zdarzenie z 29.05.1982 wspomniane w Ut unum sint. Pan po prawej jest przebierańcem, o którego nieważności święceń orzekł papież Leon XIII w Apostolicae curae, przebranym za arcybiskupa Canterbury. Prawdziwego katolickiego arcybiskupa usunęła z tamtejszej katedry rewolucja protestancka w XVI wieku, bezczeszcząc katedrę. Mimo powyższego Jan Paweł II występuje razem, jak równy z równym, z przebierańcem, razem udzielając sakramentalium tj. uroczystego błogosławieństwa.

podobne tematy:

Poznaj swój sobór (1): Gaudium et spes
Poznaj swój sobór (2): Unitatis redintegratio
Poznaj swój sobór (3): Lumen gentium
Walczyć o prawdę
Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa wklucza herezję i apostazję.
Heretycy i apostaci są poza Mistycznym Ciałem Chrystusa dopóki się nie nawrócą, choć obecnie, szczególnie w Watykanie funkcjonują, jakby wszystko było z nimi w porządku.
rybiszon
Św. Atanazy módl się za nami !
V.R.S. shares this
905
Istniejąca już między chrześcijanami komunia wiary stanowi jednak solidną podstawę nie tylko dla ich wspólnego działania na niwie społecznej, ale także w sferze religijnej. (…) W 1986 r. w Asyżu, podczas Światowego Dnia Modlitw o pokój, chrześcijanie z różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych jednym głosem błagali Pana historii o pokój dla świata. Tego samego dnia modlili się o pokój — w …More
Istniejąca już między chrześcijanami komunia wiary stanowi jednak solidną podstawę nie tylko dla ich wspólnego działania na niwie społecznej, ale także w sferze religijnej. (…) W 1986 r. w Asyżu, podczas Światowego Dnia Modlitw o pokój, chrześcijanie z różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych jednym głosem błagali Pana historii o pokój dla świata. Tego samego dnia modlili się o pokój — w sposób odrębny, ale równolegle z nami — również Żydzi i przedstawiciele innych religii niechrześcijańskich, połączeni wspólnotą uczuć, które poruszały najgłębsze struny ludzkiego ducha.
V.R.S.
@sługa Boży
"Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją"
---
Nie jest. Apostazję stary Kodeks Prawa Kanonicznego (1917) definiuje w kanonie 1325.2:
"si a fide christiana totaliter recedit, apostata" [ 1917 Code of Canon Law ] - apostata czyli ten, który odrzuca całą wiarę chrześcijańską, czyli wszystkie prawdy wiary, co odróżnia apostatę od heretyka.More
@sługa Boży
"Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją"
---

Nie jest. Apostazję stary Kodeks Prawa Kanonicznego (1917) definiuje w kanonie 1325.2:
"si a fide christiana totaliter recedit, apostata" [ 1917 Code of Canon Law ] - apostata czyli ten, który odrzuca całą wiarę chrześcijańską, czyli wszystkie prawdy wiary, co odróżnia apostatę od heretyka.
sługa Boży
Czy jedność duchowa z heretykami nie jest uznaniem i akceptacją ich błędów ?
Jeśli tak - stają się z wyboru jednym duchem w złym - w duchu szatana
- ojca kłamstwa i zabójcy oraz ojca wszelkiej herezji.
I jeśli postawa Kościoła Świętego Katolickiego w kwestii heretyków zawsze była jasna,
tak też wobec tych, skłaniających się w stronę heretyków jasna być musi.
Więc tak - jedność duchowa z heretykami …More
Czy jedność duchowa z heretykami nie jest uznaniem i akceptacją ich błędów ?
Jeśli tak - stają się z wyboru jednym duchem w złym - w duchu szatana
- ojca kłamstwa i zabójcy oraz ojca wszelkiej herezji.
I jeśli postawa Kościoła Świętego Katolickiego w kwestii heretyków zawsze była jasna,
tak też wobec tych, skłaniających się w stronę heretyków jasna być musi.
Więc tak - jedność duchowa z heretykami jest apostazją !

Ps „Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem” św. Agaton
V.R.S.
@sługa Boży
"Czy jedność duchowa z heretykami nie jest uznaniem i akceptacją ich błędów ?"
---
Może być promocją błędów, może być uznaniem, może być głupotą lub brakiem rozeznania / świadomości, może być przejawem herezji - w każdym wypadku rzecz należy wyjaśnić (dlatego Kościół stosował zawsze określone ramy proceduralne). Nie jestem Świętym Oficjum, żeby oceniać konkretny przypadek i stosować …More
@sługa Boży
"Czy jedność duchowa z heretykami nie jest uznaniem i akceptacją ich błędów ?"
---
Może być promocją błędów, może być uznaniem, może być głupotą lub brakiem rozeznania / świadomości, może być przejawem herezji - w każdym wypadku rzecz należy wyjaśnić (dlatego Kościół stosował zawsze określone ramy proceduralne). Nie jestem Świętym Oficjum, żeby oceniać konkretny przypadek i stosować konkretne cenzury teologiczne (tu ma pan cenzury zwykle stosowane przez Kościół z podręcznika L. Otta: L. Ott: Fundamenty Wiary Katolickiej (1) ) oraz kary kanoniczne.

"Więc tak - jedność duchowa z heretykami jest apostazją !"
---
To jest pana prywatna definicja w odróżnieniu od podanej przeze mnie definicji jaką przyjął Kościół (w Kodeksie prawa Kanonicznego). Jeśli chce pan tworzyć jednoosobową schizmatycką sektę definiującą samodzielnie co jest apostazją to ja się nie piszę.
sługa Boży
@sługa Boży Jakaż znów sekta ?
Dobry Bóg obdarzył człowieka rozumem,
więc wraz z tym darem nałożono na niego obowiązek
korzystania zeń - ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Nie wierzę że roztrząsasz tak banalne logicznie kwestie !
Heretol to heretol i basta ! A kto heretola ma za brata w wierze też heretol !
Czego nie rozumiesz adwokacie diabła ?
V.R.S.
@sługa Boży
"Czego nie rozumiesz adwokacie diabła ?"
---
Złej woli.
I oskarżania innych o herezję/apostazję/schizmę, gdy samemu ukazuje się ciągoty schizmatyckie (tj. tworzy się własny aparat pojęciowy, własną inkwizycję i własny urząd nauczycielski w miejsce tych przyjętych przez Kościół a na zwrócenie uwagi z podaniem definicji przyjętej przez Kościół reaguje się jak powyżej)
sługa Boży
V.R.S. Ja tworzę własny aparat pojęciowy ??
Czy nie zacytowałem Ci Św. Agatona ?
Czy napisałem coś sprzecznego z Nauczaniem Kościoła Świętego ?
Nie pamiętasz co Św. Paweł mówił o głoszeniu innej Ewangelii ?
Czymże jest bratanie się z heretykami,
jeśli nie napluciem na Kościół Święty ?!
Jesteś zwykłym mącicielem.More
V.R.S. Ja tworzę własny aparat pojęciowy ??
Czy nie zacytowałem Ci Św. Agatona ?
Czy napisałem coś sprzecznego z Nauczaniem Kościoła Świętego ?
Nie pamiętasz co Św. Paweł mówił o głoszeniu innej Ewangelii ?

Czymże jest bratanie się z heretykami,
jeśli nie napluciem na Kościół Święty ?!
Jesteś zwykłym mącicielem.
V.R.S.
@sługa Boży
"Czymże jest bratanie się z heretykami,
jeśli nie napluciem na Kościół Święty ?!"
---
Jest napluciem na Kościół Święty, nie jest apostazją.
"Czy napisałem coś sprzecznego z Nauczaniem Kościoła Świętego ?"
---
"Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją"
"Jesteś zwykłym mącicielem."
--
A pan kiepsko manipuluje. Pomieszał pan herezję z apostazją i na zwrócenie uwagi …More
@sługa Boży
"Czymże jest bratanie się z heretykami,
jeśli nie napluciem na Kościół Święty ?!"
---
Jest napluciem na Kościół Święty, nie jest apostazją.

"Czy napisałem coś sprzecznego z Nauczaniem Kościoła Świętego ?"
---
"Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją"

"Jesteś zwykłym mącicielem."
--
A pan kiepsko manipuluje. Pomieszał pan herezję z apostazją i na zwrócenie uwagi przeszedł do inwektyw. Żenujące to.
sługa Boży
V.R.S. Wyznawanie herezji jest faktycznym aktem apostazji.
(apostazja jest odstępstwem od Nauczania Kościoła Świętego)
Żaden heretyk nie może trwać w ciele Kościoła Świętego.
To czy herezja jest materialna, czy formalna jest kwestią wtórną
i można by polemizować na ile świadomy jest posoborowy sekciarz,
że jest sekciarzem... - co nie zmienia faktu że jest sekciarzem (?)
Dziś, w dobie powszechnej …More
V.R.S. Wyznawanie herezji jest faktycznym aktem apostazji.
(apostazja jest odstępstwem od Nauczania Kościoła Świętego)
Żaden heretyk nie może trwać w ciele Kościoła Świętego.
To czy herezja jest materialna, czy formalna jest kwestią wtórną
i można by polemizować na ile świadomy jest posoborowy sekciarz,
że jest sekciarzem... - co nie zmienia faktu że jest sekciarzem (?)

Dziś, w dobie powszechnej informatyzacji - któż nic nie wie o Świętej Tradycji ?
O tym jak być powinno ? Kto na sądzie powie że nie wiedział ?
Samo wyrzeczenie się rozumu, bezkrytyczne i wygodne
podążanie za wilkami w owczych skórach i zaniechanie poszerzania wiedzy,
wybór skostnienia w rozwoju duchowym - jest wielkim złem, które musi urodzić
i rodzi zło jeszcze większe.
Czy uznanie oficjalne przez Kościół grzechu czyni dopiero grzech grzechem ?
Dlaczego nie odnosisz się do słów Świętego Papieża które przytoczyłem ?
Czyżby były Twojej retoryce - "jedynej słusznej" nie na rączkę ?
V.R.S.
@sługa Boży
"Wyznawanie herezji jest faktycznym aktem apostazji."
---
Jak już wspomniałem wyżej - proszę swoje sekciarskie definicje zachować dla siebie. Jeśli pan tego nie uszanuje będzie blok.
"Dlaczego nie odnosisz się do słów Świętego Papieża które przytoczyłem ?"
---
Słowa świętego Papieża dotyczą herezji a nie apostazji. Zresztą św. Agaton to akurat nie miał problemu z dokonywaniem …More
@sługa Boży
"Wyznawanie herezji jest faktycznym aktem apostazji."
---
Jak już wspomniałem wyżej - proszę swoje sekciarskie definicje zachować dla siebie. Jeśli pan tego nie uszanuje będzie blok.

"Dlaczego nie odnosisz się do słów Świętego Papieża które przytoczyłem ?"
---
Słowa świętego Papieża dotyczą herezji a nie apostazji. Zresztą św. Agaton to akurat nie miał problemu z dokonywaniem rozróżnień czego przykładem jest sprawa Honoriusza, który wszedł w dialog "ekumeniczny" z monoteleckim biskupem Konstantynopola Sergiuszem a którego Agaton bronił przed zarzutem herezji wobec soboru.
sługa Boży
Sekciarskie ? To bardzo ciekawe...
Proszę skonfrontować moje "sekciarskie" definicje z kimś mądrzejszym od siebie.
V.R.S.
"Czy uznanie oficjalne przez Kościół grzechu czyni dopiero grzech grzechem ?"
---
A co chciałby pan Kościół i jego nauczanie, definicje przestępstw i kar pominąć? To po pierwsze.
Po drugie, to co jest grzechem (obiektywnie) należy odróżnić od sfery subiektywnej czyli świadomości i winy grzesznika. Przykład: zabójstwo człowieka jest grzechem ale jeśli ktoś strzeli na polowaniu, w świadomości że …More
"Czy uznanie oficjalne przez Kościół grzechu czyni dopiero grzech grzechem ?"
---
A co chciałby pan Kościół i jego nauczanie, definicje przestępstw i kar pominąć? To po pierwsze.
Po drugie, to co jest grzechem (obiektywnie) należy odróżnić od sfery subiektywnej czyli świadomości i winy grzesznika. Przykład: zabójstwo człowieka jest grzechem ale jeśli ktoś strzeli na polowaniu, w świadomości że strzela do zwierzęcia i zabije przypadkowo człowieka, to przecież nie odpowiada za grzech zabójstwa.
V.R.S.
@sługa Boży
"Proszę skonfrontować moje "sekciarskie" definicje z kimś mądrzejszym od siebie."
---
Nie muszę. Skonfrontowałem pana "sekciarską" definicję apostazji z definicją przyjętą oficjalnie przez Kościół w Kodeksie Prawa Kanonicznego. A pan woli bić dalej pianę.
sługa Boży
"apostata czyli ten, który odrzuca całą wiarę chrześcijańską,
czyli wszystkie prawdy wiary,
co odróżnia apostatę od heretyka..."
A słyszałeś o przecinku i jocie ?
Nie wiesz, że kto odrzuca jedno odrzuca wszystko ?
<Żaden heretyk ani sekciarz nie jest Chrześcijaninem>More
"apostata czyli ten, który odrzuca całą wiarę chrześcijańską,
czyli wszystkie prawdy wiary,
co odróżnia apostatę od heretyka..."
A słyszałeś o przecinku i jocie ?

Nie wiesz, że kto odrzuca jedno odrzuca wszystko ?
<Żaden heretyk ani sekciarz nie jest Chrześcijaninem>
sługa Boży
Jedność duchowa z heretykami i sekciarzami jest apostazją.
Apostazja...
"Apostazja sama w sobie jest zerwaniem komunii (łączności) z Kościołem i ekskomunika następuje automatycznie na mocy samego prawa kanonicznego. Apostazję można więc traktować jak ekskomunikę na własne życzenie"