CÓRKA MARYI
11.3K

BÓG OJCIEC: Przyniosę wam Nowy Świat, który was zadziwi w całej swojej wspaniałej Chwale. On jest gotowy ...

God the Father: I will bring you a new world that will astound you in all its magnificent glory. It is ready...

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

środa, 27 czerwca 2012 roku, godz. 20.00

Moja najdroższa córko, dzisiaj odkrywam wszystkim Moim dzieciom Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Kiedy się połączą w jeden chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów. Te narody będą się składały z pewnych krajów na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, i Matce Boga, Królowej Nieba. Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani, aby się złączyli w jedno z tymi innymi narodami, zjednoczonymi jako jedna święta rodzina.

Moja Wola będzie zachowana. Wszyscy będziecie mieli Dar wolnej woli, ale będzie ona spleciona z Moją. Dopiero wtedy prawda o Raju zostanie naprawdę ukazana.

Moje dwanaście narodów jest symbolizowanych przez te dwanaście gwiazd niewiasty z Księgi Apokalipsy. Ta niewiasta to jest Matka Boga i ma dwanaście gwiazd oznaczających dwie rzeczy. Dwunastu apostołów pomagało Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na ziemi. Dwanaście specjalnie wybranych narodów będzie stanowiło jeden prawdziwy apostolski Kościół na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno w Moim Nowym Chwalebnym Raju.

Czekam cierpliwie właśnie na tę chwilę. Moja Boska Wola, która stworzyła Raj dla Adama i Ewy, a który został odrzucony z powodu kuszenia przez złego, dokona się teraz i tym razem Raj będzie doskonały.

Mój Syn, Król ludzkości, Król wszechświata, będzie panował nad Moim Nowym Rajem na ziemi. On wyznaczy przywódców w każdym narodzie, a wszyscy będą złączeni ze sobą według Mojej Boskiej Woli. Ludzie z tych krajów będą czcili Mojego Syna w sposób, w który musi być czczony, jedyny sposób – w pokoju i miłości do siebie nawzajem.

Jego Matka Najświętsza, Matka Zbawienia, została ukoronowana na Królową Nieba i będzie panowała jako Królowa Nowego Raju. Jej koronacja w Niebie była bardzo szczególną Bożą Manifestacją Jej roli w przyszłości zbawienia świata. Została ukoronowana w wielkiej czci i wspaniałości za tę rolę, którą odegrała, nie tylko jako Matka Boga i jako oblubienica Ducha Świętego, ale także jako Matka Zbawienia, której dano władzę do zniszczenia szatana.

To Mój Syn umiłowany umieścił z miłością koronę z dwunastu gwiazd na głowie Matki Boga podczas Jej koronacji. To Mój Syn umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju, jako Królowej wszystkich dzieci Bożych.

Mój Boski plan zbawienia ludzkości już się rozpoczął. Jest to Moje pragnienie, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze z każdego zakątka ziemi i ocalić je od wroga, zanim będzie za późno. Moja Boska Interwencja udowodni Moją Miłość do wszystkich Moich dzieci. Nic nie jest niemożliwe. Nic nie jest pozbawione nadziei w Mojej walce z armią szatana.

Przyniosę wam Nowy Świat, który was zadziwi w całej swojej wspaniałej Chwale. On jest gotowy. Jego piękno i świetność przekracza waszą ludzką możliwość wyobrażenia tego sobie. Kiedy staniecie się tego świadkami, będziecie mieli Życie Wieczne.

Módlcie się, aby te Moje biedne dzieci, które nie wierzą we Mnie, Boga Najwyższego, które nie przestrzegają Moich Praw i które popełniają straszliwe okrucieństwa przeciw sobie nawzajem, pokutowały. Nie chcę stracić ani jednego Mojego dziecka. Pomóżcie Mi przynieść im to chwalebne Dziedzictwo. Niestety, to musi nastąpić z ich własnej wolnej woli.

Kocham was, dzieci, żarliwym uczuciem nieznanym ludzkości. Przyjdźcie do Mnie przez Mojego Syna jako jedno. Czas Nowego Raju na ziemi jest bardzo bliski, ale ten czas został wam udzielony, aby pomóc nawrócić ludzkość poprzez tę Misję siódmego anioła na ziemi, który pracuje z Moim Synem, aby przyprowadzić do Mnie Moją rodzinę.

Wasz kochający Ojciec
Stworzyciel wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Bóg Najwyższy

* * *


za: jezusdoludzkosci.pl

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem

JEZUS: Będziecie mieli ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

Nowe niebo i nowa ziemia wg Objawienia św. Jana

_______________________________________________________________