Stylita
7423

Boží slovo na den 21.3. A.D. 2022

Když přišel Ježíš do Nazareta, řekl lidu v synagoze: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, …More
Když přišel Ježíš do Nazareta, řekl lidu v synagoze: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.
Lk 4,24-30
U.S.C.A.E.
no a už Klamstvo o mne a Božie Slovo je Pravda lebo Božie Slovo je Kristus 😊 a pokiaľ sa jedná o písané Božie slovo to sa dá aj zle vyložiť áno mám rád Dogmy lebo tam je pevne a pravdivo nemenne vyložené Učenie to nemôže byť v protiklade ani s ústnym podaním ani s Biblickým slovom Božím a myslel som klamstvo o dostupnosti Biblie len po DVK to je dokonca pubertálne trápne nehodné babičky
Martina Bohumila Lutherová
Podle tebe poláku mike084 je klamstvo Boží Slovo.....
ty raděj dogmata
U.S.C.A.E.
ja sa čudujem ako neustále opakovanie klamstiev môže niekoho takto baviť ale asi áno je to síce zlo ale to je na hlave toho kto to robí
Martina Bohumila Lutherová
JE TOTO BOŽÍ DÍLO,PÁLIT NZ JE PROTO, ŽE BYL PSÁN V RODNÉM JAZYKU?
...byl popraven jako heretik
.William Tyndale – Wikipedie
Je to neskutečné,ale římští inkvizitoři pálili NZ a potom upálili
i jeho:

Deset let před svou smrtí, když bylo jeho dílo nenávistně páleno v Londýně, napsal:
Pálením Nových zákonů nedělají nic jiného, než o co jsem usiloval; ani mně nemohou udělat nic víc než mě …More
JE TOTO BOŽÍ DÍLO,PÁLIT NZ JE PROTO, ŽE BYL PSÁN V RODNÉM JAZYKU?

...byl popraven jako heretik
.William Tyndale – Wikipedie
Je to neskutečné,ale římští inkvizitoři pálili NZ a potom upálili
i jeho:

Deset let před svou smrtí, když bylo jeho dílo nenávistně páleno v Londýně, napsal:
Pálením Nových zákonů nedělají nic jiného, než o co jsem usiloval; ani mně nemohou udělat nic víc než mě spálit, bude-li to Boží vůle. Nyní je mou povinností pokračovat v překládání Nového Zákona.“
U.S.C.A.E.
Nie tak, nie že vydala Bibliu RKC, ona zostavila jej Kánon a to je podstatne viac ako vydať 😊. Ona ju aj uchovávala ale bez zostavenia Kánonu by nik nič nemal isté.
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána vlivným mužem a váženým pro vítězství, které Hospodin popřál skrze něj Aramejcům, ale byl malomocný. Když jednou Aramejci vyšli v houfech k nájezdu, zajali z izraelské země malou dívku, která se stala služkou u Námanovy ženy. Řekla své paní: „Kéž by byl můj …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána vlivným mužem a váženým pro vítězství, které Hospodin popřál skrze něj Aramejcům, ale byl malomocný. Když jednou Aramejci vyšli v houfech k nájezdu, zajali z izraelské země malou dívku, která se stala služkou u Námanovy ženy. Řekla své paní: „Kéž by byl můj pán u proroka v Samaří, ten by ho zbavil jeho malomocenství.“ Náman to šel oznámit svému pánu: „Tak a tak mluvila dívka z izraelské země.“ Aramejský král řekl: „Nuže, jdi tam, pošlu dopis izraelskému králi.“ Náman šel a vzal s sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šiklů zlata a desatero svátečních šatů a přinesl izraelskému králi dopis tohoto znění: „Zároveň s tímto dopisem posílám k tobě svého služebníka Námana, abys ho zbavil malomocenství.“ Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl svůj šat a zvolal: „Copak jsem Bůh, abych rozhodoval o životě a smrti, že ke mně posílá člověka, abych ho zbavil malomocenství? Je zřejmé, sami to vidíte, že hledá proti mně záminku!“ Když se Elizeus dozvěděl, že si izraelský král roztrhl šat, poslal k němu vzkaz: „Proč sis roztrhl šat? Ať přijde ke mně a pozná, že je v Izraeli prorok.“ Náman tedy přijel se svým spřežením a vozem a zastavil se u dveří Elizeova domu. Elizeus poslal k němu posla se vzkazem: „Jdi se umýt sedmkrát v Jordáně a tvé tělo se obnoví; jdi a budeš čistý!“ Náman se rozhněval a odcházel se slovy: „Řekl jsem si: Jistě mi vyjde vstříc a osobně přede mnou bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, vztáhne ruku k nemocnému místu a zbaví mě malomocenství. Copak nejsou lepší Abana a Parpar, řeky damašské, než všechny vody izraelské? Nemohl bych se umýt v nich, abych byl čistý?“ Obrátil se s hněvem a odcházel. Tu přistoupili jeho služebníci a domlouvali mu: „Otče, kdyby ti prorok nařídil něco nesnadného, neudělal bys to? Tím spíše, když ti řekl: Umyj se a budeš čistý!“ Sestoupil tedy a ponořil se do Jordánu sedmkrát podle nařízení Božího muže a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl: „Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli.“
2Kral 5,1-15a

Žalm:
Má duše žízní po živém Bohu, kdy už ho spatřím tváří v tvář?

Jako laň prahne po vodách bystřin,
tak prahne má duše po tobě, Bože!

Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu:
kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

Sešli své světlo a svou věrnost: ty ať mě vedou
a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.

Pak přistoupím k Božímu oltáři,
k Bohu, který mě naplňuje radostí,
a oslavím tě citerou,
Bože, můj Bože!
Zl 42

Evangelium:
Lk 4,24-30