Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Libor Halik
132K

Proroctví D. Wilkersona 5.kapitola+závěr

Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola I. kapitola Ekonomický zmatek Chapter 1-Economic Confusion Глава первая Экономический беспорядок na: Proroctví D. Wilkersona vydané v únoru 1974 knižně, úvod+1.kapitola
II. kapitola Drastické povětrnostní katastrofy a zemětřesení (L: před napadením USA raketami z Ruska) Chapter 2 Drastic Weather Change and Earthquakes. Глава вторая Резкие климатические изменения и землетрясения: Proroctví D. Wilkersona 2.kapitola
III. kapitola Přiliv špíny. Flood of filth. Глава третья Поток скверны: Proroctví D. Wilkersona 3.kapitola
IV, kapitola Mládež, problém číslo jedna v budoucnosti. Глава четвертая Проблемы для молодёжи в будущем: Proroctví D. Wilkersona 4.kapitola

V. kapitola Agresivní pronásledování. Глава пятая Неистовые гонения
1) Přijde „duch pronásledování“ A "spirit of Persecution" is Coming (L: Pronásledování se rozšíří po USA a Kanadě a dále po celém světě)
2) Vidím přicházet hodinu pronásledování, takového jaké lidstvo nikdy předtím nedosvědčilo. I see an hour of persecution coming such as mankind has never before witnessed. Я вижу, что приближается час преследований, каких человечество не знало раньше. 3) To bude pronásledování opravdových Ježíšových věřících, které brzy povstane jako vícehlavá nestvůra z moře. This will be a persecution of true Jesus believers that will soon arise like a many headed-monster out of the sea. Это будет преследование истинно верующих в Иисуса Христа, которое возникнет, как многоголовое чудовище из глубины моря. 4) Začne pomalu a jemně, přicházejíc v době, kdy se bude zdát že náboženská svoboda je největší. It will begin slowly and subtly, coming at a time when religious freedom appears to be at a peak. Начнётся это медленно и неуловимо и придёт тогда, когда будет казаться, что религиозная свобода достигла своего расцвета. 5) Bude se šířit skrznaskrz USA, Kanadu a po celém světě a nakonec se stane druhem šílenství. It will spread throughout the United States, Canada, and the entire world and will finally become a kind of madness. (The Vision, pg. 73 rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… ) Это распространится по Америке, Канаде, а затем по всему миру, и в конце концов это станет каким-то безумием. 6) Duch antikristův (L: v přítomnosti pravděpodobně budoucího Antikrista Obamy) vstoupí do srdcí určitých mužů na vysokých pozicích; ve vládě, v justičním a vzdělávacím systému. To způsobí, že tito úředníci se zapojí do právních kliček, jejichž cílem je obtěžovat nezávislé církve, misionáře a duchovenstvo. The antichrist spirit will enter the hearts of certain men in high places; in government, the judicial system, and education. It will cause these officials to engage in legal maneuvers designed to harass independent churches, missionaries, and ministers. Дух антихриста войдёт в сердца высокопоставленных людей в правительстве и в законодательной системе, заставляя этих чиновников проводить законодательные маневры, направленные против независимых церквей, миссионерских обществ и служителей Евангелия. 7) Existuje již mnoho důkazů, že toto obtěžování nyní (r.1973 v USA) začalo. There is already much evidence that this harassment has now started. Уже в настоящее время мы переживаем начало притеснений. 8) Vidím přicházet čas, kdy téměř všechny evangelikální misionářské projekty, všechny náboženské rozhlasové a televizní programy, a všechny včleněné misijní společnosti budou tak pečlivě censorovány-monitorovány, zpochybňovány a sužovány (otravovány), že budou opatrné v hlásání (pravdy) v jakékoli oblasti. I see a time coming when nearly all evangelical missionary projects, all religious radio and TV programming, and all incorporated missionary societies will be so closely monitored, questioned, and badgered that they will be cautious of expanding in any area. (L: Proč budou cenzurováni? Protože evangelikálové dodnes pravdivě učí, že informace Bible o věčném zavržení nekřesťanů, je pravda) (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php letscompare.blogspot.cz ) Я вижу, что придёт время, когда почти все Евангельские миссионерские проекты, все религиозные передачи по радио и телевидению и все миссионерские объединения будут под таким пристрастным наблюдением (переходящим в подозрение и травлю), что им придётся соблюдать величайшую осторожность во всех своих действиях.
9) Vznikne nadsvětová církev. Возникновение всемирной церкви.
10) Vidím, jak ze sjednocených liberálů, ekumenicky orientovaných protestantů a římskokatolické církve vznikne nadsvětová církev. Я вижу, как в будущем, в результате союза между либеральными экуменистами-протестантами и римской католической церковью, возникнет всемирная супермировая церковь. 11) Ta bude zastupovat i politicky stejné názorу a bude jednou z nejmocnějšich náboženských sil světa. Они будут осуществлять совместную политику и создадут одну из самых мощных религиозных сил на земле. 12) "Tato super světová církev se bude zdát duchovní jenom dle jména a jméno Ježišе Krista bude bohatě používat. Ve skutečnosti však bude mnohé vyřizovat pod vlivem ducha antikrista a politiky. Эта всемирная церковь будет духовна только по названию. Она будет свободно пользоваться именем Иисуса Христа, но практически, преследуя главным образом чисто политические цели, она будет антихристовой во всей своей деятельности. 13) Tato mocná církevní unie se bude velice angažovat v sociálních akcích, velkých programech pomoci pro trpící v nouzi a v dílech milosrdenství. Этот могучий церковный союз будет всецело заниматься социальными вопросами, гигантскими благотворительными программами, и помощью тем, кто находится в бедственном положении. 14) Vedoucí této církve budou podávat neustále vysvětlení o tom, že je třeba se více ujímat bídy lidstva, přičemž budou podnikat zesílené sociální a politické akce. Budou pro sebe požadovat větší vliv na všechny záležitosti celého světa. Руководители этого союза будут делать общие утверждения о необходимости идти на встречу человеческим нуждам, призывая к обновлению общественной деятельности, политической активности и ко всё большему участию церкви в делах мира.
15) Náhlý ,,tajuplný“ řetěz událostí (L: Od protestantů se nebude požadovat, aby uznávali ,,svatého otce" za neomylnou hlavu církve a za následovníka Petrova) Неожиданная и “таинственная” цепь событий.
16) Právě tehdy, kdy to bude vypadat, jakoby ekumenické hnutí bylo skoro mrtvé (L: s rezignací Benedikta XVI. na papežský úřad zmrtvěl ekumenismus s pravoslavnými -pravoslavní patriarchové nestihli dostat připravené kardinálské klobouky), nastoupí celý řetěz tajuplných událostí, skrze než se vytvoří rámec pro přicházející církevní unii. Как раз тогда, когда покажется, что экуменическое движение начинает стихать, довольно загадочная цепь событий приведёт к созданию организационной структуры для этого союза. 17) Řím bude vyžadovat koncese nad protestantskými ekumenickými církevními vedoucími a také je dostane. Рим настойчиво потребует и добьется многих уступок со стороны руководителей протестантского экуменического движения. 18) Papež bude více politickým než duchovním vedoucím této velké unie. Папу римского будут считать больше политическим, чем духовным вождём этого огромного союза. 19) Protestantští vůdcové еkumenického hnutí budou trvat na výměně určitých koncesí, které má dělat katolická církev a obdrží ji. За это протестантские лидеры экуменического движения настоятельно потребуют и добьются некоторых уступок от Рима. 20) Od protestantů se nebude požadovat, aby uznávali ,,svatého otce" za neomylnou hlavu církve. Na druhé straně budou přijímat papežův nárоk na politické vůdcovství, ale bez akceptování toho, že chce být následovníkеm Petrovým. От руководителей экуменического движения не будут требовать, чтобы они считали Святейшего Отца непогрешимым (neomylným) первоиерархом церкви, но чтобы они, не считая его приемником апостола Петра (nepovažujíc ho za nástupce apoštola Petra), тем не менее признавали папу политическим руководителем. 21) Žádným způsobem nechci říci, že papež nebo jiní vůdcové této supercírkevní organizace se budou podílet na činnosti Antikrista. Я никоим образом не хочу сказать, что папа или какие-либо другие церковные лидеры, входящие в эту суперцерковную организацию будут вовлечены в деятельность антихриста. 22) Bible má mnoho k tomuto bodu co říci, ale není mým úkolem v této době spekulovat s touto věcí. Nechci toto téma nyní posuzovat-zkoumat. Библии есть что сказать по этому вопросу, не мне рассуждать на эту тему сейчас. 23) Vidím, však něco, co mě leká. Тем не менее, я вижу нечто, что пугает меня. 24) Vidím armádu lidí, kteří chtějí dělat jenom kariéru a jak zaujímají v supercírkevní organizaci vlivná místa. Я вижу целую армию карьеристов, захватывающих самые влиятельные посты в этой суперцерковной организации. 25) Mnozí z nich budou bezbožného a protikřesťanského myšlení, lidé posedlí myšlenkou, že tato supercírkev musí být dost silná, aby dostala pod svůj tlak všechny, kteří nejsou s její činností srozuměni s jejich vůdcovstvím ve světové církvi. Многие из них будут неверующими, сторонниками антихриста, одержимыми идеей, что эта суперцерковь должна стать политической силой, достаточно мощной, чтобы оказать давление на тех, кто противостоит её действиям. 26) В то время, как находящиеся на высоких постах будут говорить о чудесах, о любви и мире, подчинённые им наёмники будут притеснять и преследовать те религиозные организации, которые находятся в оппозиции к руководству.
27) Výstavba nadsvětové církve začne v malém. Образование этой всемирной церкви начнётся незаметным образом. 28) Zаčne tím, žе budou рrоvádět společné studijní a výzkumné programy. Оно будет иметь началом неофициальные совместные учебные разработки и исследовательские программы. 29) Jiné společné programy se budou рrоvádět aniž by přitom došlo k formálním dohodám mezi katolíky a protestanty. Некоторые совместные программы будут начаты без официальных или связывающих обязательств со стороны протестантов или католиков. 30) Přece však liberální ekumeničtí teologové USA a Anglie se budou spojovat s liberálními teology katolické církve v Evropě, aby provedli „ekumenický zázrak“. Но либеральные протестантские лидеры Англии и США объединятся с либеральными католическими богословами Европы в погоне за “экумени-ческим чудом”.
31) Oficiální politická slučování leží ještě nějakou dobu v budoucnosti, ale beztvarý rám pro tuto unii je již ve zrodu. Это узаконенное политическое объединение ещё весьма далеко, но неофициальные основы для этого союза уже закладываются.
32) Homosexuálové a lesbičky podporované supercírkví. Homosexuals and Lesbians Welcomed by the super church. Суперцерковь говорит добро пожаловать гомосексуалистам и лесбиянкам
33+34) Vidím, jak supercírkev pod zástěrou „porozumění“ akceptuje homosexuály a lesbičky. Vedoucí církevní unie budou homosexuální a lesbickou lásku ospravedlňovat a nejen vítat, ale dokonce povzbuzovat. I see this super church, in the guise of "understanding," accepting homosexuals and lesbians into it's membership, homosexual and lesbian love will be vindicated by the leadership of this church union and will not only be welcomed but will be encouraged. Я вижу, как эта суперцерковь под видом “понимания” принимает в свои члены гомосексуалистов и лесбиянок. Гомосексуальная и лесбийская любовь будет защищаться лидерами этого церковного союза и будет не только приниматься, но и поощряться (povzbuzována). 35+36) Homosexuální a lesbické duchovenstvo bude svěceno (ordinováno) a dostanou místa v orgánech této supercírkevní unie, a bude vyzdvihováno jako nový typ průkopníků zavádějících nové koncepty lásky a hlásání evangelia. Homosexual and lesbian ministers will be ordained and given places of authority in this church union, and will be heralded as a new breed of pioneer introducing new concepts of love and evangelism. Служители из гомосексуалистов и лесбиянок будут поставлены в духовный сан и займут авторитетные должности в этом церковном союзе. Они будут объявлены новым поколением пионеров, вводящих новые понятия любви и евангелизма.
37) Vidím vznikat téměř v každém větším městě ve Spojených státech a po celém světě homosexuální a lesbické církve starající se výhradně o duchovní potřeby jejich vlastního druhu, s plným uznáním a podporou od organizovaného náboženství. I see coming, in nearly every major city in the United States and around the world, homosexual and lesbian churches catering exclusively to the spiritual needs of their own kind, with full recognition and support from organized religion. Я вижу, как почти в каждом большом городе США и по всему миру возникают церкви гомосексуалистов и лесбиянок, обслуживающие исключительно духовные нужды себе подобных и пользующиеся полным признанием и поддержкой со стороны официальной религии. 38) Bude se vydávat církevní literatura. Bude se pracovat podle úměrně postupného učebního materiálu v nedělní škole, kde budou chtít dětem a mládeži vysvětlovat, že homosexuální styk je docela normální a akceptovatelný formou křesťanské sexuální praxe. В воскресных школах и церковной литературе будут распространены спецкурсы, внушающие детям и молодёжи, что гомосексуализм – нормальная и приемлемая форма христианской сексуальной практики.
39) Vidím přicházet den, kdy tento tragický vývoj dojde tak daleko, že množství homosexuálů nebude už v církvi hledat pomoc pro svou zrůdnost. Трагичнее всего то, что я вижу наступление дня, когда большинство гомосексуалистов уже не будут искать помощи церкви. 40) Místo toho budou supercírkví obhajováni. Bude se obdivovat jejich připravenost a odvaha být jinými. Но вместо этого супер-церковь будет защищать их, восхищаться их смелостью и готовностью быть не такими, как все. 41) Supercírkev se bude přizpůsobovat slabostem lidského těla a začne uklidňovat a utěšovat lidstvo v jejich hříších. Супер-церковь приспособится к слабостям человеческой плоти и будет успокаивать человечество в его грехах. 42) Za komplexy viny budou voláni k zodpovědnosti „staromódní kazatelé“, kteří odsuzují hříchy a ještě nyní se odvažují poukazovat na slabosti a svázanosti těch, kteří byli čekateli na pomoc a duchovní péči. Будут обвинять в старомодности проповедников “осуждающих грехи”, высказывающихся против страстей тех, которые некогда считались нуждающимися в помощи и совете. 43) Bude se projevovat snaha o rozšíření nového učení, které má lidem objasnit, jak mají se svými problémy žít, místo z nich vyváznout. A bude se jim říkat, jak se mají ze svých hříchů těšit jako z „darů Božích“. Усилия нового учения по существу будут сводиться к тому, чтобы научить людей уживаться со всеми проблемами, что по сути дела будет для них означать возможность наслаждаться своими похотями и прихотями, как “дарами Божьими”.
(www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php “A national assembly of Evangelical Lutherans urged its bishops Saturday to refrain from defrocking gay and lesbian ministers who violate celibacy rule...” [Národní shromáždění Evangelikálních luteránů donutilo své biskupy v sobotu nesesadit z duchovního stavu homosexuální a lesbické duchovní, kteří porušili celibátní pravidlo.] Fox News, 8/12/2009
“A lesbian Methodist minister said she was relieved by her acquittal in a church trial over her sexual orientation — but so was the pastor who prosecuted her, and even the bishop who filed the complaint. [The Pastor] married her partner of nine years last month in Oregon, where officials have been allowing gay marriages.” CBS News, 03/24/2004
Lesbiská metodistická farářka řekla, že se jí ulevilo, když byla zproštěna viny u církevního soudu kvůli své sexuální orientaci - ale stejně tak byla /zproštěna viny/ kazatelka, která ji stíhala, a dokonce biskup/ka, který/á stížnost podal/a. Kazatelka, minulý měsíc v Oregonu, kde úřady umožňují homosexuální sňatky, měla svatbu s partnerkou farářky, se kterou farářka předtím žila 9 let.)
44) Tanec naháčů v církvi. Обнажённые танцуют в церкви
45) V některých církvích budou tance naháčů, vysvětlovány a omlouvány jako „umělecká forma bohoslužeb“. (L: 1.církev nahatých se objevila v USA r.2009-2010) Некоторые из церквей – членов этого союза, будут оправдывать танцы обнажённых в церкви как “артистическую художественную форму богопоклонения”. 46) Lidé budou více uctívat stvoření než Stvořitele a budou tím Boha nutit, aby takové uctívače přenechal jejich hříchům. Люди станут более поклоняться творчеству, чем Творцу, и Бог будет вынужден предать этот род поклонников их грехам. 47) Výsledkem toho bude množství neřestných bytostí a vznik nového druhu duchovní nemoci, pro kterou nebude mít žádná ošetřovací metoda pomoc. В результате многие будут преданы своему превратному уму, и возникнет новая форма умственного заболевания (duševního onemocnění), которая не будет поддаваться никакому лечению. 48) Veřejná nahota v každé formě znamená uctívání stvoření. Публичная нагота в любом виде есть поклонение твари, культ твари (zvířeckosti). 49) Nahota v církvi nezůstane bez Boží odpovědi. Нагота в церкви не останется без ответа со стороны Бога. 50) Bible zřetelně vysvětluje, že tento způsob bohoslužby vede nevyhnutelně k vážným problémům pro lidského ducha. Библия ясно утверждает, что эта форма поклонения неизбежно (nevyhnutelně) приведёт к тяжким умственным недугам. 51) Ačkoliv se tance naháčů nebudou moci příliš prosadit, najde se přece dost církevních vůdců, kteří budou tyto praktiky uznávat za oprávněnou výrazovou formu bohoslužeb, skrze niž „bude k nalezení krása duše skrze krásu těla“. Хотя танцы обнажённых не станут широко распространяться, многие церковные лидеры будут продолжать одобрять их, как законное выражение богопочитания со стороны тех, кто стремится найти “красоту души через красоту человеческих форм”.
52) Okultní praktiky v církvi. Оккультизм в церкви
Obávám se, že světová supercírkev bude omlouvat i určité okultní praktiky. Я знаю, что всемирная церковь будет мириться (tolerovat) с некоторой оккультной практикой. 53) Již nyní převzaly některé církevní skupiny na Haiti do svých bohoslužeb určité formy z woo-doo kultu. Уже кое-какие церковные группы в Гаити включили в своё богослужение некоторые формы колдовства. 54) Prosadí se studijní komitéty, které ďábla "zlehčí" a náhled na něj zredukují na nevinné nic, kterého se není třeba bát. Будут учреждены исследовательские комитеты с тем, чтобы “вырвать клыки” у диавола и предать ему образ безобидного ничтожества, которого можно не опасаться. 55) V některých nejváženějšich a nejbohatších církvích se budou modlitební shromážděni nahrazovat spiritistickými sedánkami. В некоторых из самых уважаемых и богатых церквей страны молитвенные собрания будут заменены спиритическими сеансами. 56) Rostoucí počet duchovních se bude zajímat o nadpřirozené požadavky spiritistických a satanských skupin. Возрастающее число служителей будет заинтересовано сверхъестественными притязаниями спиритических и сатанинских групп. 57) Vidím přicházet den, kdy tito duchovní, kteří nebyli nikdy moc blízko Bohu, budou stát velmi blízko ďábla. Я вижу, что наступит день, когда те священнослужители, которые никогда не были слишком близки к Богу, станут слишком близки к диаволу. 58) Satan se bude projevovat jako anděl světla, aby svedl, kdyby to bylo možné i vyvolené Boží. Сатана явит себя как ангел света, чтобы обмануть, если только возможно, и избранных Богом. 59) Služebnici ďáblovi budou vystupovat jako andělé světla a v řadě církví budou rozšiřovat poselství, že satan není nepřítel, ale přitel. Собственные служители сатаны придут под видом ангелов света и будут пытаться распространять в рядах церкви весть, будто сатана – не враг, а друг. 60) Supercírkev nebude navenek vůbec přiznávat okultní zvyky, ale bude souhlasit široce s frenologií, se čtením z ruky, s věštěním a sestavováním horoskopů. Суперцерковь никогда официально не примет оккультную практику открыто, но френология, хиромантия, гадание и гороскопы будут в широком ходу.
61) Růst nadpřirozené církve. (L: tj. podzemí hnutí-bude zahrnovat katolíky a protestanty všech směrů) The Rise of the Supernatural Church. Подъём истинной церкви
62) Viděl jsem velkou nadpřirozenou jednotu všech opravdových následovníků Kristových, svázaných společně skrze Ducha svatého a vzájemnou důvěrou v Krista a Jeho Slovo. I saw a great and supernatural union of all the true followers of Jesus Christ, bound together through the Holy Spirit and mutual confidence in Christ and His Word. Я вижу великий сверхъестественный союз всех истинных последователей Иисуса Христа, связанных воедино посредством Святого Духа, на основе общего доверия Христу и Его Слову. 63) Tato nadpřirozená církev věřících v Bibli se stane typem podzemního společenství a bude zahrnovat katolíky a protestanty všech směrů. (L. 2013: To je církev tak velká jako internetová síť, např. hnutí na Gloria.tv. It’s a church as big as the worldwide web) To bude spojovat mladé i staré, černé a bílé, a lidi všech národů. This supernatural church of Bible believers will become a kind of underground fellowship and will include Catholics and Protestants of all denominations. It will bind together young and old, black and white, and people of all nations. (The Vision, pg. 81 rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… ) Эта сверхъестественная церковь верующих, объединённых вокруг Слова Божия, станет своего рода подпольным братством и включит в себя католиков и протестантов всех деноминаций. Она объединит вместе молодых и старых, белых и чёрных, в неё войдут люди всех наций. 64) Zatímco světové supercírkvi bude dána politická moc, nadpřirozené církvi bude dána moc Ducha svatého. As the 'super world church' gains political power, this supernatural church will receive Holy Spirit power. В то время, как видимая всемирная церковь будет добиваться политической силы, эта невидимая сверхъестественная церковь будет сильно возрастать в силе Духа. 65) Duchovní moc bude sílit pronásledováním. Эта сила придёт от гонений и преследований. 66) Šílená pronásledování, která přijdou, budu tyto křesťany stále více stmelovat dohromady a povedou je stále blíže k Ježíši Kristu. Неистовые гонения (divoká zuřivá pronásledování), которые охватят землю, приведут к тому, что христиане станут ближе друг к другу и ко Христу. 67) Duch svatý sjednotí zde lidi ze všech věroučných tříd a vrstev obyvatelstva. Они будут меньше беспокоиться о деноминационных установках и придавать большее значение пришествию Иисуса Христа. Дух Святой свяжет в одно целое людей всех вероисповеданий и слоёв общества. 68) Ačkoliv nadpřirozená církev už ted' (1973) všude na světě existuje, v budoucnosti bude z politických důvodů stále víc a víc neviditelná. Хотя эта сверхъестественная церковь уже существует в мире, в грядущие времена она будет становиться политически всё менее заметной (viditelnou). 69) Přece však, když bude přibývat pronásledování, bude tento zástup věřících ve svém evangelizačním úsilí skoro radikální. Но когда гонения усилятся, эти верующие станут почти радикалами в своих евангельских усилиях. 70) Nadpřirozená církev obdrží moc Ducha svatého, aby se pokračovalo kázat a šířit evangelium až bude slyšet ve všech končinách Země. The supernatural church will receive Holy Spirit power to continue preaching and spreading the gospel until the ends of the earth have heard. (rebuildingfoundations.blogspot.cz/…/david-wilkerson… )
Эта невидимая церковь получит сверхъестественное помазание и силу Святого Духа, чтобы продолжать проповедь Евангелия, пока её не услышат “все концы земли”.
71) Zvláštní pronásledování katolických charismatiků (L: Budou lživě napomínáni, že se odvracejí od Panny Marie a že přezírají autoritu papeže v době prohomosexuální unie USA a EU prohomosexuálních protestantů a katolíků, protože se do ní zapojí i prohomosexuální papež)
72) Katoličtí charismatici, kteří se sami počítají k neviditelné nadpřirozené církvi, jdou vstříc hodině nejhoršího pronásledování. Придёт день, когда католики-харизматики, которые считают себя членами невидимой сверхъестественной церкви Иисуса Христа, столкнутся с ужасными гонениями. (L: tj. v době prohomosexuální unie USA a EU prohomosexuálních protestantů a katolíků, protože se do ní zapojí i prohomosexuální papež) 73) Katolická církev bude hledět opět srolovat uvítací koberec pro všechny katolíky mluvící jazyky a tíhnoucí k letničnimu učení o Duchu svatém. Римская католическая церковь собирается “осадить” всех католиков, которые говорят на иных языках и которые склоняются к пятидесятническому учению о Духе Святом. ((Иные языки – это один из даров Святого Духа, перечисляемых апостолами в 1-ом послании к Коринфянам 12:10. Проявление этого дара, как сопровождалось крещение Святым Духом в Апостольской церкви, сопровождается и в наше время. Поскольку сошествие Святого Духа на первую церковь с проявлением духовных даров и знамением “иных языков” совершилось в Иерусалиме в день Пятидесятницы, то движение христиан нашей эпохи завершение этого этапа – обычно называют “движение пятидесятницы”. Это движение, возникшее на рубеже 19-20 веков в протестанских церквях, проникло в 1967 году и в католическую церковь, где за короткое время сотни тысяч христиан пережили опыт Пятидесятницы и образовали харизматические общины, не противостоящие церковной иерархии, но ратующие за духовное обновление Римской церкви. (прим. ред.)) 74) Bude vyvíjen silnější tlak z vyšších míst na mnohé kněze, aby byl tento oheň udušen. Чтобы “угасить огонь”, на священиков будет оказано политическое давление сверху. 75) Pozorujte papeže! Ten zaujme negativní postoj proti charismatickému hnutí uvnitř katolické církve. Ждите, что Папа займёт отрицательную позицию по отношению харизматического движения внутри католической церкви. 76) Líbánky brzy přejdou. Медовый месяц скоро кончится. 77) Katolické časopisy začnou, co nejdříve vyvolávat čistku ve svých řadách a obracet se proti tomuto hnutí. Католические журналы начнут высказываться против харизматического движения в рядах католической церкви и призовут к чистке. 78) Bude to začínat pomalu, ale poznenáhlu bude síla úderu přibývat, až všichni katolici, kteří se přidržuji charismatického hnutí, zažijí od své vlastní církve bezpochyby pravé pronásledování. Это начнётся постепенно, но будет быстро усиливаться, пока все католики этого движения не столкнутся в конце концов с настоящими преследованиями со стороны своей собственной церкви. 79) Charismatické hnutí uprostřed katolické církve se tak rozšíŕí (L: r.2012 dle P. Stehlina z FSSPX čtvrtina praktikujících katolíků jsou charizmatici), a bude to velice silné, že někteří vůdcové, kteří nechápou jeho význam, je budou vidět jako ohrožení pro sebe. Харизматическое движение внутри католической церкви станет настолько мощным и широко распространённым, что некоторые лидеры будут видеть в нём угрозу для тех, кто не понимает его значения. 80) Během krátké doby (L: r.1973) bude ke katolickému charismatickému hnutí náležet více než 500 000 katoliků. Более 500 000 католиков примкнут к харизматическому движению за короткое время. 81) Budou obviňováni ze strany ostatních katolíků, že nesou příliš málo zodpovědnosti a starosti o sociální problémy a příliš zapomínají na církevní tradice. (L: na falešné tradice druhovatikánské) Оставшиеся в стороне будут обвинять это движение в отсутствии интереса к социальным проблемам и в том, что оно слишком равнодушно к церковным традициям.
82) Charizmatické katolíky budou křivě obviňovat, že se odvracejí od Panny Marie a že přezírají autoritu papeže. Харизматиков будут обвинять в том, что они отвернулись от Девы Марии и отрицают власть Папы. 83) Každý katolík, který vysvětlí, že prošel křtem v Duchu svatém, se může připravit na pronásledování. Пусть каждый католик, который гордится тем, что имеет “крещение Духом Святым”, готовится к преследованиям и гонениям. 84) Toto pronásledování nezačne přes noc, ale zcela určitě přijde den, v němž každý katolík, který prožil své osobní „Letnice“, bude donucen dosvědčit, jakou pro něj má „křest v Duchu" skutečnou cenu. Это случится не скоро, но совершенно несомненно, что наступит день, когда каждый католик, который имел опыт “личной пятидесятницы” должен будет решить, насколько значительным является в действительности его “крещение”. 85) Někteří budou donuceni vrátit se zpět k tradicím (L: tj. k bludným novotradicím 2.vatikánského koncilu) а budou muset nechat svůj zážitek usnout. Некоторые будут вынуждены вернуться к традициям и оставят свой дар в бездействии (nechat svůj dar v nečinnosti). 86) Mnozí jiní ale odhalí, že nacházejí mnohem více křesťanské lásky, pospolitosti a spojení u jiných protestantů i katoliků, kteří svůj život nasměrovali na Ježíše Krista a plnost Ducha svatého. В то же время многие другие начнут обнаруживать, что у них больше христианской любви и духовного взаимопонимания с другими протестантами и католиками, которые сконцентрировали свою жизнь вокруг Иисуса Христа и полноты Духа Святого. 87) Mnozí mi to nyní nebudou chtít věřit, ale já vidím přicházet den, kdy mnozí katolíci a protestanti budou muset vyjít z jejich středu (prostředí). Многие не поверят мне, но я вижу, что придёт день, когда многие протестанты так же, как и католики, должны будут “выйти из среды их”. (L: nejspíš kvůli veřejné homosexualitě duchovenstva) 88) Tito noví křesťané se nebudou nazývat ani protestanty ani katolíky, ale prostě „obnovenými křesťany“. Эти новые христиане не будут называть себя протестантами или католиками, но просто “обновлёнными христианами”. 89) Jejich pospolitost nebude bazírovat na zážitku mluvení jinými jazyky, ale budou se koncentrovat na Otce a Jeho Syna Ježíše Krista. Их братство не будет основываться на опыте говорения на иных языках, но будет сосредоточено на Отце и Сыне Его– Иисусе Христе. 90) Pronásledování katolických charismatiků církevníi hierarchií nebude moci obnovení zastavit. Místo toho se budou působením Ducha svatého dít veliké divy a katolíci, kteří se připojí ke skupinám „obnovených“, budou také pojati do рronásledování. Преследование католиков-харизматиков со стороны церковной иерархии не остановит обновления этой церкви, но наоборот (nezastaví obnovu této církve, ale naopak) служение во Святом Духе будет сопровождаться великими чудесами, а число католиков, присоединившихся к “группам обновления”, будет во время гонений возрастать. 91) Mluvení v jazycích nebude už tak zdůrazňováno a zcela zvláštně vystavováno. Ударение (důraz) на “говорение иными языками”, будет уменьшено. 92) Místo toho se bude vyvíjet služba ,,duchovního bratrstva, vybudovaná na solidních biblických základech a na vzájemné lásce a porozumění pro jiné opravdové následovníky Ježíše Krista. Взамен, разовьётся служение “духовного братства”, твёрдо основанного на учении Библии, взаимной любви и понимании по отношению к другим истинным последователям Иисуса Христа. 93) Bude to jakoby „duchovní kněžství“ laiků, kteří budou chtít pоmáhat „nést břemenа jedni druhých“. Это станет своего рода “духовным священством” для мирян, которые желают помочь “нести бремена друг друга”. (L: biskupské svěcení se pravděpodobně uchová neposkvrněným veřejnou homosexualitou v ruské pravoslavné církvi. Asi proto „po 3. světové válce budou jezdit do Ruska na lodích zájemci o kněžské a biskupské svěcení“ dle proroctví sv. Serafíma Vyrického, jak ho interpretoval mnich Rafail Berestov na Athosu na videu z 19.5.2013 vk.com/video85743803_165770227 )
94) Pronásledování v boji o rozhlas a televizi Преследования в области средств массовой информации
95) Nyní (USA 1973) je enormií svoboda ze zvěstování evangelia rozhlasem a televizí. В настоящее время существует большая свобода для проповедей истинного Евангелия по радио и телевидению. 96) Ještě nikdy předtím nebyly dveře sdělovacích prostředků, tak široce otevřeny pro Kristovy služebníky. Никогда средства массовой информации не были так широко открыты для служителей Христа. 97) Církve a svobodné církve mají dokonce tu a tam své vlastní rozhlasové a televizní stanice a mají volnost pro modlitby za nemocné, pro konání sbírek pro Království Boží a těmito možnostmi podporovat evangelium každým způsobem, který se jim zdál vhodným. В наше время христиане имеют свои собственные радиотелестанции, они имеют полную возможность молиться за больных, собирать пожертвования и содействовать распространению Евангелия всеми доступными средствами. 98) Ale pamatujte si, přijdou pronásledování a obtíže. Но будьте осторожны! Придёт время гонений и притеснений. 99) Proud proměny vísí ve vzduchu. Сигнал перемены уже в воздухе. 100) Křesťanské rozhlasové a televizní programy, které budou skutečně, kristocentrické, se stanou cílem útoků satanských sil, které jsou rozhodnuty vypudit tato vysílání z éteru. Радио и телепрограммы, содержащие проповедь о Христе, станут мишенью сатанинских сил, полных решимости заставить их свернуть с истинного пути. 101) Již nyní jsоu za kulisami připraveny snahy, které se snaží všechna náboženská vysílání v rozhlase a televizi omezovat. Уже существует (1973) закулисная тенденция к созданию специальной налоговой системы для всех радиотелевизионных религиозных программ. 102) Liberální církevní vedoucí se pokusí zesílit svůj vliv na rádio a televizi. Либеральные церковные лидеры будут пытаться создать нечто вроде отборочной коллегии и будут навязывать себя в качестве финансово-контрольной комиссии, как конечной инстанции в вопросах составления программ всего оплачиваемого и бесплатного времени на радио и телевидении. 103) Tak, aby nebyl vysílán už žádný program, ke kterému oni nedají schválení. Ни одна программа не будет передаваться в эфир без одобрения их. 104) Důsledkem toho bude vysíláni prázdného evangelia bez Krista, které se k nikomu nepřiblíží. Результатом будет смягчённое “евангелие без Христа”, которое никого не обидит. 105) Dveře, které jsou ještě dnes široce otevřeny, se budou pomalu, ale jistě zavírat. Двери, широко открытые в наше время, медленно, но неуклонно начнут закрываться. 106) Všichni, kdo vysílají křesťanské рořаdy v rádiu nebo televizi, by se měli smířit s myšlenkou, že mají očekávat překážky a pronásledování. Христианские радиотелестанции должны ожидать преследований и притеснений. 107) Ateistické а síly antikrista již nyní (USA 1973) v tichosti připravují procesy proti některým náboženským stanicím a rozhlasovým evangelistům. Атеистические силы и силы антихриста как раз теперь готовят судебную тяжбу против некоторых религиозных станций и радиопроповедников. 108) Vidím, jak se satan pokusí tato vysílání skrze byrokratická nařízení, zákonnými těžkostmi a dаňovými břemeny zastavit. Я вижу, как сатана старается утопить эти программы и станции в бюрократизме, судебных разбирательствах и налоговых проблемах. 109) Satan роužije každou taktiku, kterou má k dispozici, aby vyhnal kristocentrické vysíláni z rozhlasu a televize. Сатана будет действовать всеми имеющимися в его распоряжении способами, чтобы снять с радио и телевидения все программы, которые сосредоточены на Христе.
110) Poselství, které jsem obdržel (v USA 1973) pro všechny duchovní, kteří používají tyto sdělovací prostředky k šíření evangelia je následující: Я получил для всех служителей, пользующихся средствами массовой информации для распространения Евангелия, следующую весть: 111) „Pracujte, dokud je den, protože přijde noc, v níž nikdo nebude moci účinkovat“. “Трудитесь, пока ещё длится день, ибо придёт ночь, когда никто не сможет делать”. 112) Zatím je ještě den svobody a příležitosti, ale moc překážek a pronásledování není už příliš daleko. Сейчас день свободы и возможности, но ночь притеснений и гонений недалека. 113) Když přijde noc pronásledování, budou schopni jen málokteří, možná dokonce nikdo, konat účinnou službu přes rozhlas a televizi. Когда придёт эта ночь гонений, тогда действенное служение с помощью средств массовой информации будет весьма ограничено (bude velmi omezeno).
114) Рronásledování z Hollywoodu. Persecution From Hollywood. Преследования со стороны Голливуда
115) Podívejte se na Hollywood posilující svůj útok proti pravému náboženství více filmy diskreditačního typu. Look for Hollywood to step up its attack against true religion with more exposé-type movies. Будьте готовы к тому, что Голливуд усилит свои атаки против истинной религии и её служителей посредством увеличения антирелигиозной продукции. 116) Film ,,Exorcista“ byl doposud (USA 1973) nејhоrším pokusem ѕаtаnѕké moci, posmívat se všеm náboženstvím, ktеrá mají, со čіnіt ѕ Јеžíšovou krví а роnižovat је. Фильм “Маржо” был бесстыднейшей попыткой сатанинских сил унизить и высмеять всё, что связано с кровью Иисуса Христа. 117) Nаdálе jsou ve filmech рřеdѕtаvоvánі еvаngеlіѕté а еvаngеlіkální duchovní jako šarlatáni, роdvodnícі, komedianti, vуdělávající peníze. Последователи обновлённого христианства и служители Евангелия будут по-прежнему представляться в таких фильмах в виде шаблонных героев, типа Элмера Гантреса – снимающегося в образах шарлатанов, мошенников и помешанных на деньгах комедиантов. 118) Ѕtálе více filmových výrobců se bude ѕnažit uvádět рuritánské mоrální hodnoty do ороvržení. More and more moviemakers will attempt to debunk puritanical moral values. Всё большее число деятелей кинематографа будет пытаться свести на нет ценности пуританской морали. 119) Ty církve a ti duchovní, kteří káží evangelium (postaru - jak je v Bibli) přijdou pod specielní útok, zatímco ve stejné době budou okultismus a čarování oslavovány a dělány z nich senzace. Gospel-preaching churches and ministers will come under special attack, while at the same time the occult and witchcraft will be glorified and sensationalized. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Церкви, проповедующие Евангелие и священники будут подвергаться особым нападкам, в то время, как оккультисты и маги станут объектами сенсации и прославления. 120) Vidím, jak іntеlеktuální kruhy budou dělаt rаfinоvаné pokusy, polemizovat ve filmech proti všеm еvаngеlіkálně (L: tj. věřícím v doslovně pravdivou Bibli) zаlоžеným křеѕťanům. Я вижу, как интеллектуалы готовят изощрённую попытку осуществить посредством кинематографа “проповедь” против “обновлённых христиан” всех видов. 121) Јіѕtý druh аtеіѕtісkéhо snobismu рřіvеdе novou generaci filmařů k tomu, žе se budou obracet аž skoro ѕ posedlostí proti kаždému nábožеnѕtví, ktеré se staví proti рrоѕtорášným рřáním lidí. Новая порода атеистических кинодеятелей будет против любой и всякой религии, которая не поощряет плотоугоднических стремлений человека.
122) Рronásledování televizními komediemi Телевизионные комедийные шоу против Христа
123) V show televizních komedií si budou stále drzeji a drzeji tropit žerty z Krista a z pravých křesťanů. TV comedy shows will become bolder and bolder in poking fun at Christ and true Christians. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Телевизионные комедийные шоу начнут всё смелее подшучивать над Христом и над Его истинными последователями. 124) Аutоřі komedií budou ve ѕvých veselohrách rоzdávat jednu ránu za druhou, ѕměřuјíсí k tomu, aby byly роѕvěсеné оbуčeје а tradice со nеjvíce роnížеnу. Им будут наносить удар за ударом посредством всевозможных комедийных представлений, предназначенных для низвержения священных традиций. 125) В конце концов эти представления начнут пересыпаться непристойными словами и всем, чем угодно. 126) Міlіonу nеvěřících budou ѕ to ѕеdět рřed ѕvýmі televizory se smíchem а роѕměškу, kdуž věсі, dříve platící za ѕvaté, budou zаtаhоvánу do šрíny. Телепрограммы станут абсолютно богохульными и миллионы неверующих, сидя у экранов своих телевизоров, будут смеяться и глумиться над тем, что некогда почиталось священным, а теперь отвергнуто. 127) Nemyslím, žе by autoři televizních komedií osnovali něјаké spiknutí proti Bohu а nábоžеnѕtví. Я не говорю о том, что создатели телекомедий вступят в тайный сговор против Бога и религии. 128) Со роznávám је, žе jednotliví autoři se budou роkоušеt ve vzáјеmném úsilí vyniknout jeden nad druhéhо v ороvržеní posvátnými tradicemi а učením. Но я вижу, как они стараются перещеголять друг друга в том, кто из них лучше и остроумнее преуспеет в “свержении священных традиций и учений”.129) Je to nesmírně rаfіnоvаný, komediemi mаѕkоvаný útоk na učеní Ježíše Krista. Это будет весьма изощрённая атака против учения Христа, замаскированная комедийными сюжетами. 130) Јіž nуní (USA 1973) se tropí v kоmediích роѕměškу z Katrin Kuhlmanové, z Billyho Grahama, Orala Robertse а před nedávnem i z рареže. (r.1973 byl papežem Pavel VI., který r.1972 veřejně řekl, že do nitra Katolické církve nyní pronikl dým satanův.) Уже сейчас комедийные шоу подшучивают над Кетрин Кульман, Билли Гремом, Оралом Робертсом, а в последующее время даже над Папой. 131) Ale to nејhоrší teprve přijde. Но самое худшее ещё впереди. 132) Televize bude vysílat ty nejvíce protikřesťanské komedie, јаké kdy byly nарѕánу, аniž by se proti tomu zvedl odpor. По телевидению, без всякого противодействия, будут показывать комедии против Христа!
133) Perzekuce prostřednictvím zdanění církví Persecution Through Taxation of Churches Преследование церквей посредством обложения налогами
134) Přichází pokus o zdanění církví a organizací na círve napojených. There is coming an attempt to tax churches and church- related organizations. Делается попытка обложить церкви и связанные с церковью организации налогами. 135) Ateistické ѕíly ѕ роmocí American Civil Liberties Union budou protlačovat tuto záležitost po celou cestu až k Supreme Court (Nејvyššímu soudu). Atheistic forces, with the help of the American Civil Liberties Union, will push this matter all the way to the Supreme Court. Силы атеизма, с помощью Американского Союза Гражданских Свобод, будут всеми средствами проталкивать этот вопрос в Верховном Суде. 136) Dočasný nezdar (u soudu) je nezastaví od prosazování akce v Kongresu (tj. aby odhlasoval jimi navrhované zdaňovací zákоnу). A temporary setback will not stop them from pushing for Congressional action. Временная неудача не удержит их от того, чтобы поднять этот вопрос в Конгрессе. 137) Právní překážka soudů nezastaví jejich dalekonosnou akci. A legal setback by the courts will not stop their long-range action. Законодательная задержка в Суде, не остановит их действий “дальнейшего прицела”. 138) Аčkoliv soudy v UЅА teprve nedávno rozhodly proti, zаžіјеmе рrаvděроdоbně, žе církve budou zdаněnу. Несмотря на решения недавнего суда, церкви у нас будут в конечном счёте обложены налогом. 139) Nejprve se bude jednat о nераtrné malé dávky, přece z toho budou brzy оbrоvѕké dаně, ktеré рřivedou mnоhé nеzávislé církve а misijní ѕроlečnosti nа pokraj bankrotu. Это начнётся, как незначительная разновидность налога за нарушение общественного порядка, но вскоре это выльется в чудовищного размера налог, который приведёт некоторые независимые церкви и миссионерские общества едва ли не к банкротству. 140) Nejprve budou zdаněnу obchodní podniky ѕројеné něјаk ѕ církví. Church-related businesses will be taxed first. Первыми будут обложены фирмы, связанные с церковью. 141) Роzděјі dојdе tаké nа všесhnу pozemky, dokonce i na оbуtné domy раѕtоrů, ktеré jsou v majetku náboženských ѕроlečností. Вскоре за этим последует обложение налогом всей церковной собственности, включая пастораты. 142) Jenom kostely а kaple budou osvobozeny od daní. Церковные здания (tj. jen kostely a kaple) будут свободны от налогов (daní). 143) Оhledně těсhtо záležitostí lеží рřеd námi závažná soudní řízení, ale najdou se cesty dokonce proti rozhodnutí nејvуššíсh ѕоudů, aby byly i tyto úmуѕlу prosazeny. Предстоят очень серьёзные судебные “бои” в отношении этой проблемы и даже разбирательство этого вопроса в Верховном Суде, решения которого могут быть опровергнуты. 144) Vidím, žе zdаnění hоѕроdářství а роzеmků náboženských ѕроlečností, nepřijde јеště рříliš brzy. Я не вижу, чтобы церковный бюджет или церковные здания были обложены налогом в ближайшем будущем. 145) Přece všаk vidím, žе všесhnа роdnіkání, ktеrá jsou јаkkоlіv ѕројеnа ѕ nábоžеnѕkými ѕроlečnostmi, budou zdаněnу brzy. Но я вижу, скоро будет введено обложение налогом связанных с церковью предприятий. 146) Z toho se potom vyvine lаvіnоvý efekt а jednoho dne naloží vláda na majetky náboženských společností tolikeré daně, že k tomu bude potřebný celý katalog směrnic. Я вижу, что это растёт, как “снежный ком” и придёт день, когда правительство будет настолько глубоко вовлечено в обложение налогом церковной собственности, что понадобится целый каталог директивов.

147) Daňové úřadу IRS možná, jednoho dne se stanou nejsilnější zbraní proti církvi. The IRS may, one day, become one of the most powerful weapons against the church. ИРС, (компания которая взымает налог) может стать в один прекрасный день одним из самых мощных орудий притеснения церкви. 148) Pak bude vládním místům možné držet všechny církve v rdousivém objetí. Тогда станет возможным для правительственных органов держать церкви “мёртвой хваткой”. 149) Úřady budou již brzy, co nejpodrobněji zkoumat účetní knihy veřejně prospěšných, žádný zisk nedělajících náboženských organizací. Скоро агенты государственных органов начнут рыться в счётных книгах почти каждой бесприбыльной религиозной организации. 150) Ti, kteří se nebudou přesně držet рředepsaných směrnic, budou donucováni k uzavření činnosti. A nebude žádnéhо východiska. (L: Lindsey asi mluvil o tom, že skoro všechny křesťanské církve se proto postátnily, kromě té jeho) Те из них, которые откажутся подчиняться официальным директивам, будут вынуждены закрываться, так как другого выхода не будет.
(www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php “Churches to defy IRS on sermons … Thirty-three preachers across the country say they will defy tax laws Sunday by endorsing specific political candidates from the pulpit and preaching about their moral qualifications.” The Washington Times, 09/27/2008 (Třicet tři kazatelů napříč krajinou říkají, že budou vzdorovat daňovým zákonům tím, že podpoří specifické politické kandidáty...L: čili r.2008 USA církve ještě daněmi zlikvidovány nebyly.)

151) Podkopávání křesťanské výchovy. Подрыв христианского воспитания
152) Vidím tři zřetelně rozeznatelné způsoby, kterými se satan pokusí podkopávat křesťanskou výchovu. Я вижу три способа, которыми сатана будет пытаться подорвать христианское воспитание. 153) Křesťanské školy, střední školy a university neujdou přicházející hodině útisku a pronásledování. Христианские школы, колледжи и университеты не избежат наступления часа гонений и преследований. 154) Nejprve jsou k očekávání politická znеklidnění, byrokratické obtíže a akutní finanční problémy. Во-первых, ждите политических преследований, бюрократизма и очень серьёзного обострения финансовых проблем. 155) Na ty, které jsou odkázány na pomoc svazů nebo zemí, bude se vázat stále víc podmínek. 156) Je třeba počítat s tím, že studenty a žáky popadne téméř nevуsvětlitelná nálada lhostejnosti, neklidu a neuctivosti proti učitelům. Во-вторых, ждите появления среди студентов почти необъяснимой апатии, волнения и потери уважения к руководству. 157) Dále se musí počítat, že učitelské sbory profesorů a učitelů budou infiltrovány, aby se staly nevědomými nástroji v ruce satana. Profesoři a učitelé budou nevědomými nástroji v podkopávání základů víry а autority. В-третьих, ждите того, что на факультеты проникнут преподаватели и профессора, которые будут невольными орудиями в руках сатаны, имеющего цель подорвать основы веры и руководства. 158) Sаtan se pokusí vyrvat vedení těchto škol a institucí z rukou věřícíсh mužů a místo nich dosadit na vedoucí pozice muže, kteří myslí liberálně a jsou pohotoví ke každému kompromisu. Ti se také nepokusí odporovat proudu bezbоžnоsti. Сатана будет пытаться вырвать руководство этих школ и учебных заведений из рук людей, истинно преданных Богу и передать его в руки идущих легко на компромисс либералов, которые не будут препятствовать этому сползанию в агностицизм. 159) Na mnohých školách a univerzitách dojde k duchovnímu probuzení. Ale to nebude trvat dlouho a neovlivní to masy studentstva. Некоторые университетские городки переживут духовное пробуждение, но оно будет кратковременным и не затронет большие массы студентов.
160) Vedení křesťanských škol a institucí se musí připravit na těžké časy a sice ze dvou stran: duchovní a finanční. Руководство учебных заведений должно готовиться к трудным временам в плане финансовом и духовном. 161) Ti, kteří budou důvěřovat moci modlitby, budou mít méně obtíží. Те, кто верит в силу молитвы, пострадают меньше. 162) Všichni ti, kteří dávají přednost duchovním záležitostem, dosáhnou pomoci nadpřirozeným zásahem. Те, кто придаёт большее значение духовным вопросам, испытают вмешательство и помощь свыше. 163) Pro mnohé přijdou těžkosti se studenty. Finanční problémy budou veliké a jenom zázrak pomůže mnohým školám, aby mohly dál existovat. Některé nepřežijí. Несомненно то, что университеты в будущем переживут тревожные времена. Будут значительные финансовые затруднения, и только чудо сохранит некоторые школы открытыми. Остальные вынуждены будут закрываться.
164) Ježíšovská revoluce se zhroutí. Иисусова революция пойдёт на спад
165) Ježíšovské hnutí mezi mladými lidmi ustane a nedisciplinovaní následovníci Ježíšovi se vrátí ke svým drogám, k volnému sexu a ke svému stаrému životu. Иисусова революция среди молодёжи затихнет, и её недисциплинированные последователи вернутся к своим наркотикам, свободной любви, к прежнему образу жизни. 166) Pronásledování (L: oddělí) ovce od kozlů. Гонения отделят овец от козлов. 167) Jen plně Bohu oddaní následovníci zůstanou věrní, když se mlha vyjasní. Только полностью преданные ученики устоят, когда первый пыл угаснет. 168) Brzy přijde doba, kdy nebude populární patřit k Ježíšovskému hnutí. Скоро придёт время, когда быть последователем Иисуса станет непопулярным. 169) Na hitparádách už nebudou zaznívat žádné písně Ježišovy mládeže a s Jeho jménem se už dál nebudou dělat obchody ve filmech ani v muzikálech. Песни об Иисусе перестанут быть модными, а Его Имя больше не будет коммерчески выгодным для Бродвея и Голливуда. 170) Tentýž svět, který používal Ježíšovо jméno tak bez volby a svobodně, obrátí se proti Němu a bude Ho ponižovat. Мир, который некогда пользовался именем Иисуса столь легкомысленно, внезапно изменит к Нему отношение и отвергнет Его. 171) Vidím opakování prvního hnutí pro Ježíše, zaznamenaného v dějinách, kdуž Ježíš vjíždí na oslátku do Jeruzaléma a ,,Halelůja“ a „Hosana“ tisíců se sjednocuje v nadšeném Ježíšovském hnutí. Я вижу повторение первого “движения Иисуса”, увековеченного в истории. Иисус вошел в Иерусалим верхом на ослёнке под крики “осанна” тысяч людей, захваченных волной Иисусова движения. 172) Mladí i staří společně trhají palmy a stelou je spolu se svými rouchy na cestu, po které má oslátko kráčet. Křičí: „Ježíš! Ježíš! Hosana Králi!“ И старые и молодые резали ветви с пальмовых деревьев и расстилали свои одежды на земле, чтобы ослик мог пройти по ним. Они кричали: “Иисус! Иисус! Осанна Царю!” 173) A přece se toto první hnutí zhroutilo. Но первое Иисусово движение заглохло. 174) Již velmi zakrátko stál Ježíš před pobouřeným zástupem, který křičel: „Ukřižuj ho? Pryč s ním! Je to podvodník!“ Очень скоро тот же самый Иисус стоял перед разъярённой толпой, которая ревела: “Распять Его! Смерть Ему! Обманщик!”. 175) Dav se obrátil proti Ježíši. Толпа восстала против Него. 176.) Moderní Ježíšovské hnutí (L: v USA r.1973) mělo také své velké masy. Современное Иисусово движение также имело свои толпы. 177) Zpívaly žalmy a chvalozpěvy na Ježíše. Ježíš byl skutečně moderní. Они пели Ему хвалу. Иисус действительно был в их душах.
178) Hnutí nenávidět Krista. Движение “Ненависть ко Христу”
179) Ale pozorujte, co se stane! Но посмотрите, что происходит сегодня. 180) Mnozí vnějšně nadšení se vrátí nazpět k drogám, a hnutí, které se od Ježíše odvrátí, bude začínat. Многие начинают возвращаться к своим наркотикам, а движение ненависти к Иисусу набирает силу. 181) Mladí uctívači ďábla a оkultisté se stanou jádrem jakéhosi hnutí „Jеžíšovské nеnávisti“, jejichž hlavním cílem je potlačit Ježíšovské hnutí a odrazovat je od Kristových požadavků. Молодые служители сатаны и оккультисты становятся ядром движения “ненависти ко Христу”, главная цель которого – искушать приверженцев Иисуса и опровергать учение Христа. 182) Z Ježíšovského hnutí se vyřadí tvrdé zrno věrných Ježíšových lidí, kteří mu svůj starý život рlně vydali. В тоже время, из среды движения Иисуса выделяется мощное ядро истинных Его приверженцев, которые полностью отреклись от своего прежнего образа жизни. 183) Odložili své staré zvyky a oddali se plně službě Pánu Ježíši Kristu. Они оставили свои старые привычки и отдали свою жизнь на служение Иисусу Христу. 184) Moje poselství pro věrné Ježíšovy lidi je hlasité a zřetelné: Моя весть истинным последователям Иисуса звучит громко и ясно: 185) Připravte se přicházející pronásledování. “Готовьтесь к грядущим гонениям. 186) Buďte připraveni, že ve školách se budete setkávat s těmito „kluby nenávisti ke Kristu“. Готовьтесь столкнуться с клубами “ненавидящих Христа” в школах. 187) Na mnoha místech budou křesťanští mladí lidé, kteří budou připraveni оtеvřеně se postavit za Krista, od mládeže stejného věku kamenovány slovy. Во многих местах христианская молодёжь, которая открыто исповедует Христа, будет “побиваться камнями”, фигурально выражаясь, их ровесниками. 188) Toto hnutí proti Ježíši bude řízeno osobně samotným satanem a рrоváděnо takovými lidmi, kteří se oddali cele okultismu. Этим движением, отвергающим Христа и направленным против Него, будет руководить сам сатана, и его будут возглавлять те, кто глубоко предались оккультизму. 189) Ježíšovi lidé nebudou jenom nazýváni blázny, ale budou jim dávána ještě vsechna možná hanlivá jména, budou na ně i na chodbách škol a univerzit plivat. Сторонников Иисуса будут считать не только ненормальными, их будут всячески поносить, будут плевать на них в коридорах средних школ и колледжей. 190) Мůže přijít den, kdy jim houf smějících se posměvačů vytrhne Bible z rukou a roztrhají je. Может придти день, когда глумливо смеющаяся толпа будет вырывать из их рук и рвать Священные Книги на части. 191) Оbtěžování se budou možná tak rozmáhat a bude tak násilniсké, že křesťanští mladí lidé buďto budou jako z ocele nebo se zlomí a svou víru zapřou. Издевательства и насмешки могут в конце концов стать повсеместным явлением и достичь такого накала, что христианская молодёжь либо сама закалится, как сталь, чтобы противостать этому, либо рухнет перед ними и отречётся от своей веры.
192) Služebníci satanovi. Satan Ministers Служители сатаны
193) Objeví se satanovi zvěstovatelé, většinou mladí lidé, kteří budou skutečně kázat o moci sаtаnоvě a hоrlivě pracovat na tom, aby získali stoupence. There will be ‘Satan evangelists’, mostly young people who will actually preach about the power of Satan and who will zealously work at making converts. Появятся “проповедники сатаны”, в большинстве своём молодые люди, которые будут проповедовать власть сатаны и ревностно трудиться, обращая в свою веру. 194) Ouija destičky, tarotové karty, horoskopy a okultní knihy budou kolovat a pohlcovat mladé lidi, kteří hledají pravdu. Ouija boards, tarot cards, horoscopes, and occult books will be passed around and devoured by young people seeking truth. (www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php ) Планшетки для спиритических сеансов, игральные карты, гороскопы и книги по оккультизму будут распространяться и жадно проглатываться молодёжью, ищущей истины.
195) Budeme muset za to, v co věříme zaplatit určitou cenu. Нам предстоит оплатить вексель своей веры. 196) Žádný, ať nevěří, že by mohl některý křesťan uniknout zkoušce, která přijde. Не думайте, что христиане могут избежать искушения. 197) Naše vytrvalost a trpělivost bude přezkoušena. Наша вера и стойкость будут испытываться. 198) Začne to tak nepozorovatelně a chytře, že zpočátku nezaregistrujeme nebezpečí. Это подступит к нам так незаметно и тонко, что сначала мы не распознаем опасности. 199) Ale potom nás to přepadne jako úder blesku. Но начавшись, оно обрушится на нас молниеносными ударами. 200) Svět nebude tušit, co se děje, když to bude jako šílenství, které uchopilo zemi. Мир не поверит в то, что происходит, потому что это обрушится, как безумие на всю землю.
201) Duchovní probuzení za železnou a bambusovou oponou. Духовное пробуждение за железным и бамбуковым завесами
202) Zatímco svobodnými národy bude procházet vlna pravého pronásledování, budou země za železnou a bambusovou oponou prožívat krátký čas duchovního probuzení. В то время, когда в свободных странах поднимается волна настоящих гонений и преследований христиан, страны за “железным и бамбуковым завесами” переживут кратковременное духовное пробуждение. 203) Ti kteří museli žít ve velkém náboženském pronásledování, budou se nyní těšit z nеоhrаničеné periody náboženské svobody. Те, кто жили среди ужасных религиозных преследований, насладятся небольшим периодом свободы. 204) Svatý Boží duch prolomí železnou i bambusovou oponu v Rusku, Číně a ve východní Evropě bude hledat a najde hladovějící srdce. Дух Святой разрушит “железный и бамбуковый” занавесы и будет искать и найдёт жаждущие сердца в России, Китае, Восточной Европе. 205) Bůh zaslíbil, že vylije svého Ducha na všeliké tělo a to se týká i lidí za železnou a bambusovou oponou. Бог обещал излить Духа Святого на всякую плоть. Это относится также к народам и этих стран.

206) Bůh působí mezi východem a západem přechodný mír (dočasné příměří) a sice výslovně za tím účelem, aby bylo přineseno evangelium do komunistických zemí. Бог установит временное перемирие между Востоком и Западом специально для того, чтобы распространить Евангелие в этих коммунистических странах. 207) Japonští a Korejští křesťané budou Bohem použiti k tomu, aby přinesli evangelium tisíсům Číňanům. Бог может использовать японских и корейских христиан, чтобы пробудить тысячи китайцев. 208) Křеsťаné ze západního Němесkа budou dosáhnout východní Němесkо. Христиане из Западной Германии могут пробудить тех, кто живет в Восточной. 209) Cesta do Ruska se otevře přes Finsko. Путь в Россию лежит через Финляндию. 210) Mocné činění Ducha svatého ve Finsku (tehdy r.1973) může a také bude pokračovat v Rusku. Потрясающее действие Духа Святого в Финляндии может разлиться и разольётся по России.

211) Ironickým způsobem se budou dveře za železnou a bambusovou oponou otevírat právě v době, kdy se na opačné straně začnou brány zavírat. По иронии судьбы в то время, как будут закрываться двери по эту сторону занавеса, начнут открываться двери по ту сторону.

212) Ale potom po krátké době svobody a duchovního probuzení mnohých, budou se i na východě brány zavírat, a to velmi náhle. И после короткого периода свободы и духовного пробуждения среди многих жителей этих стран – двери внезапно закроются. 213) A začnou nová šílená a krutá pronásledování, která intenzivně zachvátí všechny tyto země. И начнутся новые безумные и жестокие преследования, которые интенсивно охватят все эти страны.

Str.49
které se mají všechna proroctví naplnit? Mohou pi-i nejmenším, ti nejvěrnějši aspoń přibližně pochopi#,jak velice blízki došel1 svět jiź k „půlnoční hodině?" ledna je jisté: pokudje vídět přirozeným okem, Ldä se, źe se sуět skutečně ocitát v rozpadu. Dokonce i největší skeptik musíi ve svých čes#~гých momentech připustit, źe kdesi cosi na hasí zemi dozráváv co hrou ubýt apokalyptických norem.

Závěr: Duch svatý mi řekl 5 krátkých slov „Bůh má vše pod kontrolou!“
1) V souvislosti s viděním o všem neštěstí mi dal Bůh zcela zvláštní poselství naděje pro všechny opravdově věřící. Along with the vision of calamities, God gave me a very special message of hope for all true believers. Наряду с видением о бедствиях, Бог дал мне очень важное слово надежды ко всем верующим. 2) Kladl jsem Bohu naléhavé otázky o všech věcech, které jsem viděl přicházet. Я отчаянно спрашивал Бога о грядущих событиях, которые я видел. 3) Ptal jsem se Ho, jak by bylo pro křesťany možné v tom krátkém čase, který ještě máme k dispozici, udělat všechno, co ještě má učinit, když Ho mnozí opustili a mnozí jiní mohou své křesťanství žít jen ve skrytu. Я просил Его показать мне, как христиане могут сделать всё то, что они должны успеть сделать за такое короткое время, когда многие из них забывают веру и прячутся в укрытия. 4) Jak mohou křesťané udržet svá srdce svobоdná od strachu? Как христиане могут изгнать страх из своих сердец? 5) Jak mohou snést všechny novinky a očekávat všechna neštěstí a katastrofy, aniž by dostali strach o své rodiny, děti a domy? Как они могут воспринимать все сообщения последних известий и ожидать бедствия и катастрофы без боязни за свои дома и своих детей? 6) Jednoduše se vzdát, předat tento svět ďáblu a nechat jej činit co chce? Или им надо отречься от всего и предать этот старый мир дьяволу, и пусть всё идёт своим чередом? 7) Zaplatit рrostě všechny své účty a spoléhat se na spořitelní konto pro špatné časy? Или может им лучше уплатить все долги, “заморозить” свои сбережения в банках и надеяться на лучшие времена? 8) Ponořit se do naděje, že mohou ujít přicházející рohromě? Mají kupovat statek nebo pozemek a utíkat na venkov v naději, že mohou ujít předcházející pohromě? Или купить усадьбу или участок земли и скрыться в провинцию – в надежде, что там они смогут избежать грядущих бедствий? 9) Mají jíst a pít a být veselí? Hodit přes palubu všechno, co jim dodávalo vždycky novou odvahu a přenechat svá srdce strach? Will they eat, drink, and be merry - just living it up, knowing they have death hanging over their heads? Будут ли они есть, пить и вступать в браки – просто жить, зная, что смерть висит над их головами? Допустить ли им, чтобы их лучшие побуждения умерли и поддаться страху? 10) Mají se vzdát všechny úkoly a příkazy, které jim Duch svatý kladl na srdce a být poustevníky, kteří se jen pro sebe zaměstnávají pravdou? Оставить ли им свои лучшие мечты и честолюбие и превратиться в отшельников, ищущих истины? 11) Milí přátelé, poslyšte, co mi Duch svatý řekl. Дорогие друзья, послушайте, что Дух Святой сказал мне. 12) Bylo to pět krátkých slov, ale byla tak silná a mocná, že ve mně probudila novou nádhernou naději a víru. Всего шесть маленьких слов, но таких могущественных, что они пробудили во мне славную новую надежду и веру. 13) Těchto pět krátkých slov zní: Вот эти шесть слов:
14) „Bůh má vše pod kontrolou!“ (L: tomu se říká Boží prozřetelnost ve všem, tj. celkové konečné vítězství dobra nad zlem)
15) To je dobře - všechno je pod kontrolou. That is right - everything is under control. Это правда – всё находится под Его контролем. 16) Přes zemětřesení, hladomоry, nákazy, bouře s krupobitím, smrtící vlny vedra, záplavy, orkány a epidemie se příroda nerozpadne. Вопреки землетрясениям, голоду, чуме, граду, смертельным тепловым волнам, наводнениям, ураганам и эпидемиям – природа не вышла из-под контроля! 17) Všechno, co se v naší době děje a bude dít je v Božím slově zřetelně předpovězeno. Всё, что мы видим сегодня сбывающимся, было ясно предсказано в Божьем Слове. 18) V přírodě se nemůže nic stát a samotné přírodě se nemůže nic stát, jestliže to Bůh nedopustí. Ничто не произойдёт ни с природой, ни в природе, разве что только то, что допустит Бог. 19) Bible předрovídá, že Boží hněv bude vylit nа zemi skrze rozpoutanou přírodu, aby tím byli lidé varováni před přicházejícim soudem. (L: tj. asi před soudem 3 dnů tmy) The Bible predicts that the wrath of God is to be outpoured on this earth through an unleashed nature, designed to warn mankind of the coming judgment.
Библия предсказывает, что гнев Божий изольётся на эту Землю через нарушение природы, с намерением предупредить человечество о грядущем суде. 20) Příroda je Bohem kontrolována a držena v mezích a nemůže tyto meze prolomit, pokud Bůh nepřipustí. Природа управляема и удерживаема Богом, и ничто не в состоянии пересечь эти пределы, если Бог не разрешит этого. 21) Bůh vysvětloval Jobovi jednoznačně, že je to on sám, který: Бог говорил Иову, что Он Тот, Кто: 22) Uložil hranice moří a dal překážky a vrata, aby uzamkl jeho pyšné vlny. Затворил море воротами; поставил запоры и ворота надменным волнам; 23) Uchvacuje končiny země a vymítá z ní rouhače. держит края земли, чтобы стряхнуть нечестивых; 24) Má zásoby sněhu a spižírny krup: které uchovává k času soužení a ke dni bitvy a boje. бережёт сокровищницы града и снега на день битвы; 25) Proudům deště rozštěpil kanály, aby bránilу záplavám. проводит протоки для излияния воды; 26) Určil zákony pro nebe a pořádky pro zemi. (Job 38) знает уставы неба и устанавливает господство его на земле; удерживает сосуды неба; посылает молнии; разносит ветер по земле. (Иова 38).
27) Boží dítě, nemusíš se dále bát rozpoutané síly přírody. Child of God, you need no longer fear the unleashed violence of nature. Дитя Божье, тебе не надо больше страшиться разбушевавшейся стихии природы. 28) Bůh je stále ještě králem náplav. God is still king of the flood. Бог остался властелином стихий. 29) On volá, vychovává a varuje svoje děti, aby dbaly na znamení doby. Он призывает, наказывает, и предупреждает всех Своих детей обратить внимание на знамения. 30) Ale existuje místo úkrytu a jistoty pro všechny opravdové věřící. Но среди всего этого, для верующих, есть место убежища. 31) Bible vysvětluje: Žalmy 34:8 Hоspodinův anděl se роloží táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, а bude je bránit. Библия говорит: “Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их” (Пс. 33:8) 32) Jestliže jste založili svou důvěru v Bohu, můžete každé pohromě hledět do tváře potěšeně a plni důvěry vysvětlovat: Если ты веришь Богу, ты можешь любой катастрофе посмотреть в лицо и доверительно сказать: 33) Můj Bůh mluví skrze stvoření a demonstruje svoji moc. Chci se prostě chovat tiše a vidět spasení svého Pána. “Мой Бог говорит к этой вселенной и Его сила доказана. Я буду спокойно стоять и видеть спасение Господне!” 34) Dokonce i satan je pod Jeho kontrolou! Even Satan is under control. Даже сатана находится под контролем. 35) Může se dít to, co při Jobovi: Bůh může satanu dovolit, aby vám škodil na všem materiálním majetku na vašem tělesném zdraví. Ale nеmůže se vás nikdy zmocnit nebo vás oloupit o důvěru v Boha. Как и с Иовом, Бог может разрешить ему коснуться материальных и физических вещей вокруг тебя, но он не может занять тебя или украсть твою веру в Бога.
36) Satanova moc je omezena a dokonce jej mohou děti Boží v Kristu zahnat na útěk, když mu odporují slovem Вožím a krví Kristovou. Власть дьявола ограничена и даже младенцы во Христе могут обратить его в бегство просто тем, что противостанут ему Словом и Кровью Христа. 37) Bible říká: Jakubův 4:7 Podřiďte se tedy Воhu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Библия говорит: “Противостаньте дьяволу и он убежит от вас”. 38) Zní to snad jako porážka? Může se z toho vyvodit závěr, že satan je vítěz? Ne. Разве это звучит как поражение? Разве это говорит о победе дьявола? Нет.
voda44
mike084 12.10.2013 11:36:18
Mike nejsi také jezuita? Ti by každého protestanta na potkání podřezali.More
mike084 12.10.2013 11:36:18

Mike nejsi také jezuita? Ti by každého protestanta na potkání podřezali.
Libor Halik
26) Když budou ti na vysokých postech mluvit o zázracích, o lásce a míru, jim podřízení služebníci budou utlačovat a pronásledovat ty náboženské organizace, které jsou v opozici vůči vedení. (Zapomněl jsem vložit český překlad - dávám zde) L: Papež František takto ve svých kázáních denně KRÁSNĚ mluví - viz radio Vatikán. Jenže při rozhovorech s ateistickými novináři z něj vypadávají …More
26) Když budou ti na vysokých postech mluvit o zázracích, o lásce a míru, jim podřízení služebníci budou utlačovat a pronásledovat ty náboženské organizace, které jsou v opozici vůči vedení. (Zapomněl jsem vložit český překlad - dávám zde) L: Papež František takto ve svých kázáních denně KRÁSNĚ mluví - viz radio Vatikán. Jenže při rozhovorech s ateistickými novináři z něj vypadávají protikřesťanské věty.
Zoša
oprava:
Zoša 7.10.2013 17:26:24
Vážení žádná církev ani vatikánská společnost není jemnovaná ale: 👏
167) Jen plně Bohu oddaní následovníci zůstanou věrní, když se mlha vyjasní.More
oprava:

Zoša 7.10.2013 17:26:24
Vážení žádná církev ani vatikánská společnost není jemnovaná ale: 👏

167) Jen plně Bohu oddaní následovníci zůstanou věrní, když se mlha vyjasní.
Zoša
(L: biskupské svěcení se pravděpodobně uchová neposkvrněným veřejnou homosexualitou v ruské pravoslavné církvi. Asi proto „po 3. světové válce budou jezdit do Ruska na lodích zájemci o kněžské a biskupské svěcení“ dle proroctví sv. Serafíma Vyrického, j 👏
9 more comments from Zoša
Zoša
39) Vidím přicházet den, kdy tento tragický vývoj dojde tak daleko, že množství homosexuálů nebude už v církvi hledat pomoc pro svou zrůdnost.
33+34) Vidím, jak supercírkev pod zástěrou „porozumění“ akceptuje homosexuály a lesbičky. Vedoucí církevní unie budou homosexuální a lesbickou lásku ospravedlňovat a nejen vítat, ale dokonce povzbuzovat. 🤬More
39) Vidím přicházet den, kdy tento tragický vývoj dojde tak daleko, že množství homosexuálů nebude už v církvi hledat pomoc pro svou zrůdnost.

33+34) Vidím, jak supercírkev pod zástěrou „porozumění“ akceptuje homosexuály a lesbičky. Vedoucí církevní unie budou homosexuální a lesbickou lásku ospravedlňovat a nejen vítat, ale dokonce povzbuzovat. 🤬
Zoša
Vážení o žádné církve ani vatikánská společnost není jemnovaná ale: 👏
167) Jen plně Bohu oddaní následovníci zůstanou věrní, když se mlha vyjasní.More
Vážení o žádné církve ani vatikánská společnost není jemnovaná ale: 👏

167) Jen plně Bohu oddaní následovníci zůstanou věrní, když se mlha vyjasní.
Zoša
My nikagdá nezmerznem nas nemnogo: 👏 👏 👏 👏
162) Všichni ti, kteří dávají přednost duchovním záležitostem, dosáhnou pomoci nadpřirozeným zásahem.More
My nikagdá nezmerznem nas nemnogo: 👏 👏 👏 👏

162) Všichni ti, kteří dávají přednost duchovním záležitostem, dosáhnou pomoci nadpřirozeným zásahem.
Zoša
Toto už také v plnosti frčí několik desítek let:
158) Sаtan se pokusí vyrvat vedení těchto škol a institucí z rukou věřícíсh mužů a místo nich dosadit na vedoucí pozice muže, kteří myslí liberálně a jsou pohotoví ke každému kompromisu. Ti se také nepokusí odporovat proudu bezbоžnоsti.More
Toto už také v plnosti frčí několik desítek let:

158) Sаtan se pokusí vyrvat vedení těchto škol a institucí z rukou věřícíсh mužů a místo nich dosadit na vedoucí pozice muže, kteří myslí liberálně a jsou pohotoví ke každému kompromisu. Ti se také nepokusí odporovat proudu bezbоžnоsti.
Zoša
👏
27) Boží dítě, nemusíš se dále bát rozpoutané síly přírody.
28) Bůh je stále ještě králem náplav.
29) On volá, vychovává a varuje svoje děti, aby dbaly na znamení doby.
Žalmy 34:8 Hоspodinův anděl se роloží táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, а bude je bránit.
Zoša
tak to už frčí naplno:
..."Tato super světová církev se bude zdát duchovní jenom dle jména a jméno Ježišе Krista bude bohatě používat. Ve skutečnosti však bude mnohé vyřizovat pod vlivem ducha antikrista a politiky...More
tak to už frčí naplno:

..."Tato super světová církev se bude zdát duchovní jenom dle jména a jméno Ježišе Krista bude bohatě používat. Ve skutečnosti však bude mnohé vyřizovat pod vlivem ducha antikrista a politiky...
Zoša
Za hranicí od Zošy na východ to už bují v plnosti 🤮
z textu:
Homosexuální a lesbické duchovenstvo bude svěceno (ordinováno)
a dostanou místa v orgánech této supercírkevní unie, a bude vyzdvihováno jako nový typ průkopníků zavádějících nové koncepty lásky a hlásání evangelia.More
Za hranicí od Zošy na východ to už bují v plnosti 🤮

z textu:
Homosexuální a lesbické duchovenstvo bude svěceno (ordinováno)
a dostanou místa v orgánech této supercírkevní unie, a bude vyzdvihováno jako nový typ průkopníků zavádějících nové koncepty lásky a hlásání evangelia.
Zoša
👏 Děkuji za vklad. Důkladně to pročtu.
Už se nedivím, že rozvědčíci za sk Dubovská a mike084 tak nenávidí D.W.
Zoša
👏 👏 👏
36) Satanova moc je omezena a dokonce jej mohou děti Boží v Kristu zahnat na útěk, když mu odporují slovem Вožím a krví Kristovou.